Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1976
Authors Arnau de Vilanova
Titles Regimen sanitatis
Regiment de sanitat a Jaume II
Tractatus de conservanda sanitate
Incipit & Explicits text: Ací comensa lo Regiment de sanitat, lo qual l'onrat maestre Arnau de Vilanova ha ordonat al molt alt senyor rey d'Araguon … un drap de lli mullat amb oli violat, però suaument tota hora
Date / Place traduït 1305 [?] - 1310 [?]
escrit Barcelona o Montpeller [?] 1305 ca. - 1308 (Cifuentes)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Berenguer Sarriera Fúrgia, metge
Traductor: R. Vidal de Quislad Krerkes [?] (Floruit 1300 - 1400) [?](N. Font i Sagué)
Dedicatari: Jaume II el Just, Rei de Catalunya-Aragó [1291 - 1327]
Dedicatari: Blanca d' Anjou, Reina de Catalunya-Aragó [1310]
Associated Texts texid 2123 Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat abreujat (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 98
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:372
Editat a: Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 2:99-200
Tractat en: Moll (1933), “Vida coetània de Ramon Llull segons el manuscrit 16432 del British Museum”, Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana 322
Tractat en: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 49
Note el text llatí estava dedicat a Jaume II i el català, fet a instàncies de la reina Blanca d'Anjou li anà dedicat. N. Font i Sagué indicà que hi ha còpies a les biblioteques d'El Escorial i Vaticana
Subject MEDICINA
TRACTATS
REGIMENTS DE SANITAT
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1442
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10078 (BITECA manid 1890)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
1330 - 1350 (filigrana)
1401 - 1500 (catálogo)
Location in witness ff. 3-39v
Title(s) Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?]
Incipit & Explicits text: [ 3] A2ci comensa lo regiment de sanjtat lo qual. lonrat | maestre deujlanoua ha ordonat al molt alt | senyor rey daraguon [sic] e mestre berenger. sariera surgia al | treladat de lati en romanç e ay enadit aquest proleg quis | segues
prol. tr.: C2on deus tot poderos ple de misericordia aia creat lom … [ 4] … que leugerament pusquen trobar la | propietat del regiment dejus escrit. Lo qual lo dit maestre. | A. ha aordonat [sic] en .xviij. capitols
índex: ¶ Lo primer es de triar bon aer … [ 5] … per la dita malaltia
text: L2a prjmera consideracio ho partida de conseruar sa|njtat pertany ala aleccio del aer / ço es a sabe qual | aer sia trjat aconseruar sanjtat … [ 39v] … equj donen humjditat seguons la doctrina damunt dita. Esi […]
Condition incomplet
References Tractat a: Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 2 , n. M
Note Falta el darrer foli. Als ff. 1 i 40, que són en blanc, hi ha un parell de línies escrites a ploma, mig esborrades que no es llegeixen bé. Entre els ff. 10 i 11 sembla haver algun salt ja que el reclam no va bé, manca doncs el f. 10 bis, que seria el primer foli del segon quadern; també es veu un full tallat entre els 33 i 34 -i que seria el primer del cinquè quadern-, aquest formaria parella amb el darrer foli del volum, avui perdut
ID no. of Witness 2 cnum 1443
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1829 (BITECA manid 1891)
Copied 1431 [?] - 1460 (Riquer)
Location in witness pp. 1-72
Title(s) Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?] segona part
Conservacio de sanitat
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Comense lo libre primer de conseruatio de sanitat compilat per lo gran philosoff e mestre .a. de Vilanoua a requesta del noble Senyor en Jacme Segon rey d'arago lo qual libre esplana de lati en romans en Berenger Sarriera cirorgia e comensa a fer son prolech
prol.: C2Om deu poderos plen de misericordia hage creat home … [ 3] … En lo qual tracta dela cura e dels remeys de les morenes
índex: [ 5] Comensa la ordinacio dels capitols axi com se seguexen. De triar bon aer … De les morenes e dela cura e dels remeys d'aquelles .xviij.
tit.: [ 7] Comensa lo tractat del primer libre … E lo qual llibre en Berenger sarriera cirorgia translada de lati en romans catalanech
text: L5a primera consideracio o partida de conseruar sanitat … met dedins en lo loc iusa aytant com mes puscha, empero totauia suaument
colofó: Acabat es lo primer libre de sanitat a conseruar … en lo qual tracta de conseruacio de sanitat e de remey de ffebres e de uerins e d'altres coses
Associated MSS/editions Còpia de manid 1890 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10078. 1401 - 1450. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?].
References Tractat a: Riquer (1949), “Un nuevo manuscrito con versiones catalanas de Arnau de Vilanova”, Analecta Sacra Tarraconensia 2-9
Note Riquer considera que aquesta versió catalana completa les llacunes del Ms. BNM 10078
ID no. of Witness 3 cnum 1444
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 311 (BITECA manid 1887)
Copied 1441 - 1456 (Iglesias)
Itàlia meridional (regió): 1426 - 1450 (Zamuner)
Location in witness ff. 5ra-14ra
Title(s) Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?]
Incipit & Explicits text: [ 5ra] [l]4A primera cossideracio de conseruar sanitat pertany a eleccio de bon ayre … [ 14ra] … ajustada a aquell .ja. lliura de mel e mige de Cucre etc.
colofó: Explicit liber conseruationis sanjtatis editus a prudentissimo magistro Arnaldo de Villanoua
References Zamuner (2004), “Il ms. Barb. Lat. 311 e la transmissione dei regimina sanitatis (XIII-XV sec.)”, Cultura Neolatina 211-5
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-25