Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1974
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number HC397/578
Copied 1401 - 1600
1501 - 1550 f. 60-70 (Faulhaber)
1501 - 1510 f. 37-38 (Faulhaber)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 179 (= 1 + 9 prel. + 1-169) manca el 166; són en paper els 141-165 i en blanc els 18v, 27r-v, 77r-78v, 85r-86r, 87v, 88v, 124v-125v, 130r, 141v, 146v-149v, 155v-156v, 162r-v i 167v; la foliació és d'una mà del s. XVII, encara hi ha restes d'una foliació més antiga, en xifres romanes)
Collation quaderns de molt diversa factura i formació, sense reclams
Page Layout 26 línies (f. 2)
Size pàgina 236 × 159 mm (f. 2)
caixa 155 × 115 mm (varia als diferents documents)
Hand gòtica rodona, tinta negra (1-38)
itàlica catalana (60-62)
Pictorial elements caplletres amb or, decorades amb dissenys vegetals, també duu orles; els folis preliminars, afegits el 1603 duen un escut de la confraria (ara foli 1), algun d'ells, completament iluminat amb escenes profanes i sagrades
State a tinta vermella les línies verticals, ratlles dobles per a la caixa, amb línies de guia per als renglons; amb la primera línia en blanc i sense perforacions visibles
Condition en molt bon estat. Manca el f. 166. Restes d'una antiga foliació en xifres romanes; l'actual és del s. XVII. Són en paper els ff. 141-165 i en blanc els 18v, 27, 77-78v, 85-86r, 87v, 88v, 124v-125v, 130r, 141v, 146v-149v, 155v-156v, 162 i 167v. Els quaderns bé són de pergamí, bé de paper (només els ff. 141-165), sense barrejar els dos materials
Binding en pell marró amb cantoneres de metall i quatre bollons, decorada amb ferros en sec, orla romana i ferros dorats (escut real a cada pla), tanques de metall; llom amb cinc nervis i ferros en sec; la coberta anterior està gairebé despresa
Previous owners (oldest first) València: Ofici dels teixidors de seda (coat of arms: S)
Associated persons i duu també les armes de Felip III, Rei d'Espanya
en 1602, afegeix els folis preliminars Matheus Sanremo, il·luminador (nota: "Matheus Sanremo depinxit et scripsit anno 1602")
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció de la relligadura i diversos folis de les Ordinacions del teixidors de Barcelona, ms. HC397/578 de la Hispanic Society (2005)
Faulhaber (2004), Inspecció personal
Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts , n. 396-401
Note la xifra 578 de la signatura actual correspon a l'ítem del catàleg de venda alemany

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1699
Location in volume ff. 6-9 prel. + 1-10v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2198
Ofici dels teixidors de seda. Capítols de l'any 1465 (23-6-1465)
Language català
Date escrit 1465-06-23
Incipits & explicits in MS índex: [ 6 prel.] TAVLA de tots los Capitols Ordinacions statuts que en lo present llibre se contenen [f. 6v prel.] Capitols vells … [ 9 prel.] … y quatre Dines fol. 24
rubr.: [ 1] Crida dels Capitols dels Texidors. de Seda
pref.: A3ra oiats que us fan saber los molt honorables justicia e iurats de la Ciutat de VAlencia … daqui auant per ley al dit offici son del tenor seguent
rubr.: Dar senyal per portar al dit offici
text: P5Rimerament suppliquen vostra alta senyoria que per vos molt alta senyora sia proueit … [ 10] … no sien tenguts pagar o donar cosa alguna
índex: PER tal los dits honorables justicia … [ 10v] … E per los lochs e Cantonades acostumats dela dita Ciutat hauia publicat la damunt dita Crida
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 527-8
Note a la taula hi ha afegits de mà posterior a la còpia
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1701
Location in volume ff. 11-17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2200
Ofici dels teixidors de seda. Capítols de l'any 1470 (20-2-1470)
Language català
Date promulgat 1470-02-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11] Segon priuilegi dels texidors de seda dat en la vila de Montso a .xx. del mes de febrer del Any: Mill quatrecens Setanta.
acc.: N5OS Johannes de gratia Rex Aragonum … [ 11v] … tenores fecimus huiusmodi sub exemplo
prol.: Sacra magestat antigament en la Vostra insigne Ciutat de Valentia … [ 12v] … e corregint aquells Placet domino Regi
rubr.: Con dengun texidor no es tengut pagar impositio per treta de son vs Propi
text: P2Rimerament senyor com lo offici de la perayria e altres coeguals … [ 17] … sostenien moltes vegades miseria e necessitat. Et licet et cetera placet domino Regi. Altissimus et cetera
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 527-8
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1702
Location in volume ff. 19-26
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2201
Ofici dels teixidors de seda. Capítols de l'any 1477 (23-01-1477)
Language català
Date escrit 1477-01-23
Incipits & explicits in MS acc.: [ 19] E10N nom de jhesus (…) Mill cccc Setanta set. Dijous ques comptauen vinthitres del mes de Jener … [ 20] … los quals capitols son del tenor e continença sbuseguents
prol.: P5Er la Magestat del molt alt Senyor Rey … [ 21] … Que ningu puxa tenir en casa de mestre que no sia del ofici
text: I4Tem Senyor com souint se esdeuingua … [ 25] … del que li sera degut e aço sots les dites penes
subscr.: Testimonis foren presents … [ 26] … per manament dels dits magnifichs Justicia e Jurats
Associated Persons Notari: Jacobus Eximeno, notari ( (f. 27r-v))
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 527-8
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1703
Location in volume ff. 28-36v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2202
Ofici dels teixidors de seda. Capítols de l'any 1479 (17-02-1479)
Language català
Date escrit 1479-02-17
Incipits & explicits in MS acc.: [ 28] E7n nom de Jhesus (…) Mil quatrecents Setanta nou. dimarts ques compten. Setze de ffebrer … [ 29] … lo effecte de tenor dels dits: Capitols es escrit sots lo seguent orde
prol.: M4olt magnifichs senyors e de gran reuerencia … los quals es lo Capitol del tenor seguent
text: Jtem que negun [29v] texidor o texidora … [ 36v] … e complit lo dit any e no abans puixa auer lo dit examen
Associated Persons Testimoni: Bernat Jorba, Veguer Vegueria
Testimoni: Bartomeu Monçó ( (f. 36v))
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 527-8
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1704
Location in volume ff. 37-38
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2203
Ofici dels teixidors de seda. Ordinació sobre les maços de cotó qui venen de Sicília
Language català
Date promulgat 1487-02-06
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37] Crida e ordinatio feta per la Ciutat de valencia Sobre les maços di coto qui venen de Sicilia.
text: D4ie martis. vio februarii (…) Ara hoiats que us fan saber … [ 38] … ordinacio per la dita Ciutat e lochs acostumas de aq[ue]lla
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 527-8
Note a partir d'aquesta disposició ja no trobem caplletres il·luminades
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9506
Location in volume ff. 42-45
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10517
Ofici dels teixidors de seda. Capítols de gener de 1518
Language català
Date escrit 1518-01-30
Incipits & explicits in MS acc.: [ 42] En nom de jhesus e dela Gloriosissima Verge maria mare sua vinga en memoria en lo sdeuenidor a tots los qui legir ho volran Que en lo any dela natiujtat de nostre senyor deu Mil cinch cens e duhuyt dissapte ques contaua trenta del mes de Janer los molt magnifichs mossen perot cruylles caualler en hieronym bayona e en gaspar vila Spinosa Ciutadans tres dels magnifichs Jurals de la Ciutat de valencia … [ 42v] … los quals dits capitols son deles serie e tenor jnmediate seguents Senyors molt magnifichs / e de gran prouidencia
intr.: Lo offici de teixidors de seda dela present Ciutat de valencia entenent en lo be dela re publica dela dita Ciutat e conseruacio del dit offici han ordenat entre si Certs capitols los quals offiren e presenten ales señories vostes sopplicant … [ 43] … aquelles los dits Capitals vullen admetre Com a Justs e degudament fets e los quals son del tenor seguent
dispositio: P2rimerament que Com sia acostumat en lo dit offici franquament sens pagar exhamens moltes filles dels dits mestres se fan exeminar … [ 44v] … de pendre terme e fi les dites causes
conf.: Testimonis foren presents (…) jurats de la ciutat de Valencia En virtut e per executio dela dita prouisio fonch feta e ordenada La crida del tenor seguent Ara hoiats queus fan a saber de part dels magnifichs justicia e jurats dela jnsigne Ciutat de valencia … Certs capitols e ordinacions los quals son del tenor seguent primerament que Com sia acostumat etcaeterat … [ 45] … dela present publicada Crida per la dita Ciutat de valencia e lochs acostumats de aquella
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9601
Location in volume ff. 45-47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10517
Ofici dels teixidors de seda. Capítols de gener de 1518
Language català
Date escrit 1518-01-30
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45] Dic sabbati sexta mensis febroarij anno predicto (…) Millesimo Quingentesimo decimo octauo En pere artus trompeta publich dela dita Ciutat (…) … ensemps ab sos Companyons hauer publicat la crida e capitols dessus jnserts per la Ciutat de valencia e lochs acostumats de aquella
intr.: [ 45] Anno anatiuitate Dominj millesimo quingentesimo decimo octauo die sabbati sexta mensis febroarij en presencia dels magnifich en frances de sachs Ciutada || … [ 45v] … mustaçaff dela Ciutat de valencia (…) E aco [sic] es lo que ell en virtut del dit jurament pot dir e deu
text: Dicta die. Lo honrat en Miquel ferrer velluter habitador dela dita Ciutat de Valencia … [ 47] … quj la present sentencia dona e promulga
conf.: Presents testimonis (…) Miquel tallada pesadors del dit mustacaff [sic]
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1700
Location in volume ff. 60-70v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2199
Ofici dels teixidors de seda. Capítols de l'any 1465 (ii) (23-6-1465)
Language català
Date escrit 1465-06-23
Incipits & explicits in MS pref.: [ 60] Anno a natiuitate domini Millesimo quadringentesimo SExagesimo quinto … [ 61v] … Lo qual priuilegi es del tenor seguent
auten.: Nos Joana dei gracia Regina Aragonum … supplicationes oblata Capitula Sequentia
prol.: Molt alta e molt Excellent señora … [ 62] … los quals son del tenor e continencia subseguents
text: Primerament Suppliquen vostra alta Señoria … [ 70v] … no sien tenguts pagar o donar cosa alguna. Considerantes nec minus capitula prejnserta quibus constituitur (…) vero Regnorum anno octauo la reyna
execució: Die sabbati sexta mensis Julij anno anativitate dominj Millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto En Miquel artus trompeta e crida publich del consell dela Ciutat de Valencia feu relacio que en lo present dia ensems ab sos companyons ab trompas e tabals e per los lochs e cantonades acostumats dela dita ciutat hauia publicat ab crida publica los capitols jnserts atras … en vn priuilegi registrat e registrats en kalendari de vint y dos del mes de juny proppassat enlo consell general celebrat lo dit dia obtengut per part dels texidors de seda dela dita ciutat
Associated Persons Notari: Jacobus Eximeno, notari ( (70v-71))
Persona: Guillem de Peralta, tresorer reial ( (subscrit))
Persona: Bernardus Andar ( (subscrit))
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 527-8
Record Status Created 1991-05-13
Updated 2007-05-14