Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1972
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number HCNS1/814
Copied 1483 a quo - 1490 ante quem

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 145 (= III + 6 + I-LXXXI + 82-135 + II)
Collation 14 26 310 etc.; la resta de la col·lació resulta molt difícil de controlar, car hi ha bifolis encartats (per exemple, al quadern tercer) i es tracta de plecs irregulars amb moltes adicions posteriors; només es troba un reclam, al f. 11, horitzontal i centrat, amb una senzilla decoració
Page Layout 36 línies (f. 2)
Size pàgina 255 × 185 mm (f. 2)
caixa 171 × 115 mm
Hand gòtica rodona, tinta marró fosca, diverses mans en els textos que segueixen els Capítols
Pictorial elements rúbriques en vermell; la primera inicial historiada amb la figura de sant Jeroni pregant, orla decorada i caplletres bipartides en blau i vermell amb daurats i decoració cal·ligràfica en color de contrast
State no es distingeix clarament el material emprat per a la justificació, tal vegada la punta de plom; la primera línia és en blanc i no hi ha perforacions visibles
Condition després dels 3 ff. de guarda hi ha 6 amb la taula. En blanc els ff. 10v, 19v, 43v, 54v-55r, 68v, 73r. Restes d'una antiga foliació en vermell
Binding s. XVII de València, deteriorada
Previous owners (oldest first) Karl Wilhelm Hiersemann, llibreter 1913
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1973 MS: New York: Hispanic Society, HCNS1/782. 1451 - 1550. Confraria del gloriós sant Jeroni, La manera com algun hom o alguna dona deu esser rebut o rebuda en confrare o confraressa, escrit 1479-02-17 ca.
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial dels capítols de la confraria de sant Jeroni, exemplar de la Hispanic Society (2005)
Faulhaber (2004), Inspecció personal
Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts , n. 388-94
Note pot ésser de la mateixa mà que el mss. HSA HC:NS1/782; amb anotacions marginals. Nota en llatí de mà posterior al foli 10r

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1691
Location in volume ff. 4-9 prel. + 1-10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2190
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1479 (17-2-1479)
Language català
Date escrit 1479-02-17
Incipits & explicits in MS índex: [ 4 (prel.)] Rubrica dels capitols dela primera ordinacio. P4Rimer capitol que conte dela festa que deu esser feta lo dia de sent Jeronim en cartes iii … [ 9v (prel.)] … Quinzen capitol conte que fill de mestre examinat volent se examinar en dita art no sia tengut paguar res per lo examen en cartes xxxiij
pref.: [ 1] E12N nom de ihesus e dela gloriosissima verge Maria (…) a tots los que legir ho volran que en lany de la natiuitat de nostre senyor . Mil. Quatrecents Setanta nou … [ 1v] … dels dits capitols son del exemple infra seguent
prol.: [ 1v] E8N nom del pare fill e sanct spirit (…) Com en la present Ciutat de Valencia haia molts texidors de velluts … [ 2v] … vos placia atorgar e donar al dit offici los capitols e ordinacions infra seguents
rubr.: Primer capitol que conte dela festa que deu esser feta lo dia de sent Jeronim
text: [ 3] E5 Primerament es ordenat que tots los del dit offici … [ 9v] … uenguts dauant aquell jutge o iutges que lo dit officj eligira
testimonis: [ 9v] [T]2estimonis foren presents … dela ciutat de valencia
tit.: En virtud eper execucio dela desus insecta prouisio fonch fet ehordenat loques seguex
notificació: A6Ra hoiats queus fan assaber … [ 10] … per la dita Ciutat e lochs acostumats de aquella
Associated Persons Notari: Jacobus Eximeno, notari
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 534-535
Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts , n. 388
Note abans de la confirmació hi ha dues ratlles raspades, il·legibles i en acabar-se la disposició trobem una disposició posterior, en llatí, escrita en lletra cursiva
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1693
Location in volume ff. 11-18v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2192
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1480 (9-9-1480)
Language català
Date escrit 1480-09-09
Incipits & explicits in MS pref.: [ 11] E9N nom de ihesus e de la gloriosissima verges (…) a tots los que legir ho volran que en lany (…) Mill. cccclxxx dissapte ques comptauen nou del mes de setembre … [ 11v] … e consell presentats segons dit es son del tenor e continencia seguents
rubr.: Primer capitol corregint al tercer capitol dela primera ordenacio conte la manera com se deu fer la eleccio dels maiorals
text: P8Rimerament coregint [sic] lo tercer capitol que comenca [sic] mes es statuit … [ 17] … aquells sien vehedors aquell any
testimonis: [ 17v] T5Estimonis foren presents … dela Ciutat de valencia
tit.: E5 en virtut e per execucio dela desus insecta prouisio fonch ordenat lo ques segueix
notificació: [ 18] P4Rimerament coregint [sic] lo terc … [ 18v] … per manament dels dits magniffichs. Justicia e iurats
Associated Persons Notari: Jacobus Eximeno, notari
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 534-535
Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts , n. 390
Note segueixen anotacions del s. XVI (1570) en l'espai que va romandre en blanc; fins al f. 19r, el verso és en blanc
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9650
Location in volume ff. 18v-19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10591
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1570
Language català
Date escrit 1570
Incipits & explicits in MS acc.: [ 18v] Die sexto mensis octobris anno a natiuitate domini. Millessimo quingentessimo Septuagessimo Lo senyor gouernador sedendo pro tribulani aconsellat del mag. miçer Vicent Scruia doctor en cascun dret … y scriua del present any
text: Ates quela experiencia es mare de totes coses … la qual provisio Sa Senyoria fa pro […] e fins altra cosa y sia prouehit
Note segueix una confirmació notarial en llatí, amb el signum
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1692
Location in volume ff. 20-21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2191
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1479 (13-12-1479)
Language català
Date escrit 1479-10-13
Incipits & explicits in MS intr.: [ 20] N11os Ferdinandus … quandam in formam capitulorum serie sequentis
text: S7Acra real magestat en la present ciutat vostra … [ 21] … notaris e semblants poden esser compellits e forcats [sic] et cetera licet et cetera altissimus: et cetera
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 534-35
Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts , n. 389
Sintes y Obrador (1955), Catálogo de la Exposición de Derecho Histórico del Reino de Valencia 186 (una altra còpia)
Note després del text copiat segueix una part en llatí “Fueritque vostri (..) [explicit f. xxiv] Datum Valencia die xiij octobris anno: Mo cccc septuagessimo nono Regnorumque nostrorum videlicet. Sicilie anno duo decimo: Castelle vero et legionis sexto aragonumque et aliorum primo:”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1694
Location in volume ff. 22-25
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2193
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1483 (18-2-1483)
Language català
Date escrit 1483-02-18
Incipits & explicits in MS pref.: [ 22] E6N nom de ihesus (…) a tots los que legir ho volran que en lany (…) MccccLxxxiii dimarts ques comptauen xviij del mes de febrer … [ 22v] … la qual ordinacio es del effecte tenor e continencia subseguent
prol.: L4A experiencia humana continuament no cessa de inuestigar e trobar noues coses … lo tenor dels quals capitols es seguons ques segueix
tit.: Primer capitol conte que sien seruats de huy auant los capitols deles trames prohibides
text: P4Rimerament per la questio que es entre la dita art de uelluters e los mercaders jenouesos … [ 24v] … ab beu de publica crida per que ignorancia nos puxa allegar
testimonis: Testimonis foren presents … dels magnifics iurats dela insigne ciutat de valencia
: En virtut e per execucio dela desus insecta prouisio font fet eordenat lo ques segueix
notificació: Ara hoiats queus fan a saber … [ 25] … manament dels magniffichs Justicia iurats e mustacaff [sic] de la dita: Ciutat de ualencia
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 534-535
Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts , n. 391
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1696
Location in volume ff. 25v-32
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2195
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1490 (23-11-1490)
Language català
Date promulgat 1490-11-23
Incipits & explicits in MS pref.: [ 25v] E6N nom de ihesus (…) a tots los que legir ho volran que en lan (…) M cccc lxxxx: Dimarts ha xxiij del mes de Noembre … [ 26] … Les quals ordinacions e capitols son del tenor seguent
prol.: S4Enyors jurats molt magnifichs e mes virtuosos … [ 26v] … vullau aquells auctoritzar decretar e atorguar
tit.: [ 26v] Primer Capitol que conte de trames prohibides
text: E5 Primerament per prouehir als fraus … [ 31v] … parla dels fills del mestre examinat qui examinar se volra
testimonis: Testimonis foren presents … dela Ciutat de valencia
tit.: En virtut e per execucio dela desus inserta prouisio fonch fet e ordenat lo ques segueix
notificació: Ara hoiats queus fan asaber … [ 32] … per manament dels dits magnifichs. Justicia e Jurats
Associated Persons Notari: Jacobus Eximeno, notari
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 534-535
Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts , n. 393
Note al final, ocupant part l'espai en blanc del recto anotació en llatí
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8862
Location in volume f. 32r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5199
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1494
Language català
Date promulgat 1494
Incipits & explicits in MS text: [ 32] Preterea die jntitulada viçesima mensis februarij anno anatauitate domini Millesimo Quadringentesimo Nonagesimo Quarto dauant lo magnifich mossen luis de Cabanyelles caualler conseller … [ 32v] … per que produexquen son degut effecte per lo qual son estas [sic] fets statuhits eordonats
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1695
Location in volume ff. 33-41
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2194
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1483 (20-8-1483)
Language català
Date escrit 1483-08-20
Incipits & explicits in MS intr.: [ 33] N6Otum sit cunctis. Quia anno anativitate dominj M. cccc.o Lxxxiij. die uero Jntitulato .xx mensis augusti dauant lo magnifich mossen luys Cabanyelles. Caualler … E tots los desus dits per escrits posaren la scriptura e o Capitols del tenor seguent.
prol.: D4Auant la presencia de uos molt magnifich mossen Luis de cabanyelles … [ 34] … los quals capitols e ordinacions son del tenor seguent
rubr.: Primer capitol Conte lo poder de tenir confraria e totes coses per al seuir de aquellá
text: P6Rimerament puxen fer confraria de nou e apres perpetualment … [ 40] … sobre la dita scriptura e o capitols de aquells la prouisio del tenor seguent:
text II: A4Tenent et condideratis laudabilis … [ 41] … jnseratur escriptura cum prouisione jam est supra
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 534-535
Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts , n. 392
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1697
Location in volume ff. 41-42
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2196
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1495 (12-3-1495)
Language català
Date escrit 1495-03-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41] Capitol de lo que han de pagar los que se an de fer mestres
text: D6Icta die iouis duodecima mensis marcij anno predicto a natiuitate domini Millesimo quadringentessimo nonagesimo quinto. Los magnifichs mossen Jaume ciscar … [ 41v] … e laltra mitat al comu de la dita Ciutat Les quals penes seran Jrrimissiblement executades
testimonis: [ 42] T3Estimonis foren … en pere monsoriu e en luys atzauara notaris Ciutadans de valencia
Associated Persons Notari: Pere Monsoriu, notari
Notari: Lluís Atzavara, notari ( (f. 42r))
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 534-535
Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts , n. 394
Note la rúbrica és un afegit posterior; segueixen disposicions als ff. 42r-v, 42v-43, etc. (vid. fotografies
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8863
Location in volume f. 42
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5095
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1501
Language català
Date promulgat 1501
Incipits & explicits in MS text: [ 42] D5Je veneris duodecima mensis februarij anno anatiuitate domini Millesimo Quingentessimo primo los magnifichs mossen Luys Valleriola Caualler (…) ciutada absent de aquest acte prouehexen que tots los que han pagat fins ha huy en lo examen … E que de aci hauant tinguen a seruar la dita prouisio
testimonis: T3Estimonis foren presents … Jurats dela Ciutat de Valencia
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8864
Location in volume f. 50r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10592
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1514
Language català
Date escrit 1514
Incipits & explicits in MS text: [ 50] [M]4Ana per ço e proueix [la honorable] señoria a tot hom generalment espeçialment als clauari scriua e ueedors e a tots los altres singularment del dit offiçi dels dits [f. 50v] uelluters e representants de aquell … E guart se qui guar si ha. Gallach R.
colofó: Registratum in septima manu mandatorum … de anno Millessimo quingentessimo decimo quarto .R. xxo Arnal Perez
Note al f. 51 ratllat, disposició de 1538; segueixen les esmentades al CNUM 8865
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8865
Location in volume ff. 44-50
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10034
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1514
Language català
Date promulgat 1514
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44] Die xxviij. septembris anno mjllessimo .do. decimo quarto
intr.: I4n dei nomine … la crida del Tenor inmediat seguent
tit.: De part del Serenissimo señor Rey
prol.: D3Emanament del spectable en luis decabanyelles caualler … [ 45] … Jat sia lo offici dels uelluters (…) los qual dits capitols son los seguents
tit.: Capitol primer que conte que njngu que sia stat maioral e escriua e dauan no puga esser mes fins tots sian pasats
text: [ 45v] E3 Primerament los mestres uelluters … [ 50] … sots les penes en dits capitols conegudes statuides e ordenades Et liget etcaetera Altissimus
conf.: Compareant partes coram … anno millessimo quingentessimo .xiiijo. ualencje Arnaldus
Note més endavant disposicions de 1538, 1542, 1544 i 1545
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8866
Location in volume ff. 60v-63
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10034
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1514
Language català
Date promulgat 1514
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 60v] Capitols dels velluters
intr.: E3n nom de iesus (…) e del benauenturat mossenyer senct hieronim aduocat del officj dels velluters dela insigne ciutat de valencia vinga en memoria en esdeuenidor a tots los que legir ho volran que en lo any mil cinch cents y honze … [ 61] … les quals ordinacions per via de capitols son del seguent
text: P2rimerament han estatuhit ehordenat perque los dits draps de vellut vellutat … [ 63] … y lochs acostumats de aquella
auten.: Lo present trellat de ma … art de notaria ✠
Note segueix confirmació en llatí i català, una anotació notarial i disposicions de l'anys 1532 i successius
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 2261
Location in volume ff. 42v-43
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10033
Confraria del gloriós sant Jeroni. Capítols de l'any 1501 (2)
Language català
Date promulgat 1501
Incipits & explicits in MS intr.: [ 42v] E4N nom de nostre senyor deu (…) perque vingua en memoria en lo esdeuenidor atots los que legir volran Que en lay [sic] dela natiuitat de nostre senyor ihs Mil e cinch cens e hu … prouehexen decreten e actorizen les dites ordinations dauall escrites (…) la qual ordinacio es del Tenor seguent
tit.: Capitol de com sea de texir lo domas
text: E3Los dits magnifichs Jurats … [ 43] … que lo dit domas no puxa deminuir delamplaria que huy es
testimonis: T3Estimonis foren … Jurats dela Ciutat de Valencia
Note el títol del capítol és de mà posterior
Record Status Created 1991-05-13
Updated 2012-01-28