Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1971
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number HCNS3/3
Copied Barcelona: Galcerandus Franciscus Calepa només un text folis 16r/v, datat 1603-07-07, 1501-12-07 a quo

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 37 (= 2 + 1-18 + 20-33 + 2) (la foliació salta el f. 19)
Collation 12, 210 38 4-56 7-82
Page Layout 40 línies (f. 3)
Size pàgina 280 × 200 mm (f. 3)
caixa 171 × 115 mm
caixa 140 × 140 mm (f. 12)
Hand gòtica rodona (ff. 2-10v)
humanística cursiva (f. 12)
resta del ms. lletres diverses dels s. XVI-XVII
Pictorial elements Caplletres: caplletres alternen blau i vermell i alguna caplletra amb daurats de dues unitats de pauta, en blau i vermell, alternant; f. 12 sense decoració
Miniatura: miniatura al foli 1v que representa la crucifixió de Jesucrist amb els evangelistes
Orles orles il·luminades en diversos estils
Tocs de color majúscules safranades
Other features Justificació: punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Pautat: al f. 2 no s'ha traçat la caixa
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: verticals descendents a l'anglesa, probablement safranats; arrenglerats amb el marge exterior de la caixa. Presents en els ff. 3v i 4v, que no són folis finals de quadern. Pròpiament no hi ha reclam de quadern, aquests són els únics, reclams de foli que corresponen al tercer i quart folis de la primera part d'un quinió
Condition la foliació és contemporània al text. En mal estat, amb diverses taques d'humitat que afecten el text i algunes de brutícia
Binding antiga, espanyola, ca. 1560, en pell marró amb celosies gravades i rosetes al centre, duu també angles de metall (manca un a cada tapa), conservat dins d'una caixa i descrita dins d'una anotació conservada al volum
Previous owners (oldest first) Karl Wilhelm Hiersemann, llibreter 1914
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts , n. 286-287

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1689
Location in volume ff. 1v-6v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2189
Confraria del gloriós sant Jeroni. Estatuts
Language català
Date promulgat 1500-01-27
Incipits & explicits in MS pream.: [ 1v] H2oc est translatum fideliter sumtum a quadam carta pergamenea … Cuius quidem Carte Regie siue dicti priuilegij Tenor sequitur sub hijs verbis
intr.: [ 2] N13os ferdinandus gratia Rex castelle … per modum suplicationis presentaueritis capitula tenoris sequentis
text: Molt alt e molt excellent senyor a vostra real magestat ad aquella maior subrectio que poden suplique lo officij dels tapiners picadors he pintors de tapins dela Ciutat … [ 6v] … P2us empero les cosses que ordenaran no sien en periudicii de altres persones de la dita confraria
Note als ff. 6v-7 segueix la confirmació en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2835
Location in volume ff. 7-9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3410
Confraria de l'ofici dels tapiners, picadors i pintors de tapins. Ordinacions de la ciutat als sabaters i tapissers
Language català
Date promulgat 1501-11-26
Incipits & explicits in MS tit.: [ 7] Ordinacions de la Ciutat als Sabaters y Tapicers
pream.: D2Iuendres a xxvi Del mes de Noembre Any Mil cinc cents he hu lo \s/ honorables Concellers dela Ciutat de Barçalona ensems ab lo consell ordenari congregats en lo apartament de xxx dela del [sic] consell dela dita Ciutat a petitio e Jnstantia dels Promens dels officijs dels Sabaters e tapinners dela dita Ciutat feren e statuiren les ordinations seguents
text: C2Om en los dies passat\s/ sia stada Jnstituida gran altercatio e differentia entre los officis dels Sabaters de vna part e lo officij dels tapiners dela present Ciutat de part altra … [ 9] … Retenense empero los honorables Conselles e promens poder de interpretar corregir esmenar tantes vegades com los sera vist faedor les presents ordinacions e les cosses en aquelles contengudes
Note títol afegit posteriorment
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2494
Location in volume ff. 9-10v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2910
Consell de Cent. Sentència arbitral entre els oficis de sabaters i tapiners
Language català
Date promulgat 1501-12-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9] S7Entencia arbitral donada entre lo officii de Sabates dela present Ciutat de vna part e lo officij dels tapines dela part altra en poder den Johan ferrer notari de Barçalona a vii del mes de dehembre Any M. cinc çens he hun
pream.: [ 9v] I2O francesc ihoan gerona Ciutada de Barçalona arbitre e arbitrador loador … Lo die present ha hoyr sentencia a les dites parts asignat segons De present asigne ha pronunciu e declar en la forma e manera seguents
text: [ 10] E2 Primerament pronunciu sentenciu e declar e a les demandes per quiscuna part alaltre fetes … [ 10v] … sots la pena e iurament del dit compromes
auten.: Signum mei Joannis ferrer Regia autoritate … et testimonium preuissorum
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1688
Location in volume f. 12r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2188
Confraria de l'ofici dels tapiners, picadors i pintors de tapins. Consell ordinari
Language català
Date escrit 1475-02-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] De sabates e tapiners Dijous a xxiij de fabrer any Mil cccc lxxv los honorables Consellers e consell ordinari de xxxij faeran e ordenaren les ordinations seguents
pream.: Com lo be e repos de les vniuersitats dela cosa publica … Per tant ordonaren los Honorables Consellers e prohomens dela dita Ciutat les Coses seguents
text: [ 12v] Primerament que de aquesta hora auant no sia licit ni permes a algun sabater … [ 12v] … que sian lises o picades o pintades sens jncorrer pena alguna
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1690
Location in volume f. 16r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2188
Confraria de l'ofici dels tapiners, picadors i pintors de tapins. Consell ordinari
Language català
Date escrit 1475-02-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16] De sabates. Dijous a xxiij de Febrer any M.cccc.lxxv Los honorables Consellers e concell [sic] ordinari de xxxij faheren e ordenaren los ordinacions seguents
pream.: Com lo be e repos de las vniuersitats dela cosa publica … Per tant ordenaren los honorables Consellers e promens de la dita ciutat las cosas seguents
text: Primerament que de aquesta hora auant … [ 16v] … que sian picadas o pintadas sens incorrer pena alguna
Note Copiat en 7-5-1603. Reprodueix el text del f. 12
Record Status Created 1991-05-13
Updated 2018-03-01