Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1965
Authors Valerius Maximus
Titles Dictorum factorumque memorabilium
Dits i fets memorables
Gestes dels Romans
Date / Place traduït 1395 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Antoni Canals, OP
Persona text traduït al castellà per: Juan Alfonso de Zamora, secretari reial (1370 ca. - 1423 a quo)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 121.1.1
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 195-6 , n. 13042
Tractat en: Avenoza (2000), “El paper d'Antoni Canals en la traducció catalana de Valeri Màxim”, Bulletin of Hispanic Studies
Tractat en: Avenoza (1998), “La recepción de Valerio Máximo en las Coronas de Castilla y Aragón en el medievo”, Evphrosyne
Tractat en: Avenoza (1994), “Antoni Canals i la traducció de Valeri Màxim. Una primera aproximació”, La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992)
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:445-50
Tractat en: Schullian (1984), “Valerius Maximus”, Catalogus translationum et commentariorum. Mediaeval and Renaissance latin translations ad commentaries. Annotated lists and guides
Tractat en: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:106 , n. 272
Tractat en: Di Stefano (1963), “Tradizione esegetica e traduzioni di Valerio Massimo nel primo Umanesimo francese”, Studi Francesi 401-2
Editat a: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní
Subject Roma
HISTÒRIA
FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 11
ID no. of Witness 1 cnum 1619
City, library, collection & call number Perpignan: Bibliothèque Municipale et Médiathèque de Perpignan, Ms. 27 (BITECA manid 1945)
Copied Alzeas (colofó), 1395 - 1410
Location in witness ff. 1ra-185rb
Title(s) Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Açi comença la taula dels titols del molt alt e excellent libre ques apellat Valerius maximus
índex: Titols del primer libre de Valerio maximo Titol de religio que uol dir seruitut e honor feta a deu … [ 1va] … Titol de cobeiança de molt viure
text: [ 2ra] (…) en Ffrança Gaius Figulus e Cipio nasica de Corçega … [ 185rb] … e manament del dit Cesar qui uju en fama gloriosa per secula seculorum
colofó: [ 185rb] A2çi feneix lo .ix. e ultimo libre de Valeri maximo. Deo gracias. amen. A2lzeas vocatur quj escripssit benedicatur
Condition acèfal
Note manquen folis a les rúbriques i al començament, potser també es perderen les cartes
ID no. of Witness 2 cnum 1430
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 36 (BITECA manid 1880)
Copied València: Bartol de Savalls para Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, 1395-12-01 ad quem
Location in witness ff. 2ra-148vb
Title(s) Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Incipit & Explicits índex: [ 2ra] Titols del primer libre de ualerj maximo … [ 2vb] … ab gents nobles e generoses
dedic.: [ 3ra] Prolech. A8l molt reuerent pare … [ 3va] … en contjnua sanjtat per lonch temps prosperiyat. Amen
prol.: [ 3vb] Prohemi del Valerj Maximo [4rb] P8er socorre et aiudar al treball … [ 4rb] … cesar emperador axj com cascu daquells
text: [ 4rb] Titol J de religio que uol dir seruitut e honor feta a deu C. j. L4os antichs Regidors de Roma … [ 148vb] … e manament del dit cesar qui viu en fama gloriosa per secula seculorum
colofó: Açi fenex lo .ix. e ultimo libre de valerj maximo. Deo Gratias Amen
Condition incomplet
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:449
Note manquen dos folis a l'interior del text
ID no. of Witness 3 cnum 1426
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, R.I.11 (BITECA manid 1876)
Copied 1401 - 1410 [?] (Iglesias-Fonseca)
1401 - 1440 [?]
Location in witness ff. 1ra-243rb
Title(s) Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Lo libre de valeri maximo
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] Començe lo libre de Valeri maximo. libre Primer
tit.: T2Jtol de Religio qui uol dir seruitut e honor feta a deu … [ 2rb] … Titol daquells qui com fossen djminujts (…) se ab gents notables e generoses
rubr.: [ 2rb] Trelat dela letra que lo molt Reuerent pare en Christ Cardenal de Valencia trames als Conseyllers de la Ciutat de Barchinona ab lo libre apelat Valeri
carta: C3ars amichs com nos studiant algunes ueguades en lo Valeri veessem que les notables isto [f. 2va] ries e fort excellents auctoritats que ali son posades … [ 2vb] … e per tots temps totes coses que poram complir per honor de uosaltres E lo sant sperit cars amichs uos uulla tenir en sa guarda. Dada en Valencia lo primer dia de deembre lany dela Natiuitat de nostre senyor .M.CCC.XC.V.
rubr.: Resposta feyta per los honorables Consellers dela Ciutat de Barchinona ala letra damunt inserta
resposta: M3Olt Reuerent pare en Christ e senyor hauem huy per Uartol [?] de canals scriua vostre reebuda vna [f. 3ra] molt graciosa letra … [ 3rb] … E manats senyor a nos totes coses en que nos e aquesta Ciutat puxe seruir la vostra molt gran senyoria la qual deu mantingua per molts ans [sic] ab prosperitat de persona e creximen\t/ de honor. Scrita a .x. de deembre del any de la Natiuitat de nostre senyor .M.CCC.XC.V
dedic.: A3l molt Reuerent pare en christ e senyor meu molt alt lo Senyor en Jacme per la prouidencia diuinal dela sancta Esglesia romana Cardenal Bisbe de Sabina e admjnistrador del Bisbat de Valencia Ffrare anthoni canals del orde dels frares preicadors … [ 4rb] … Conserue lo sobiran altisme vostra gran altesa en continua sanitat per lonch temps prosperant amen
tit.: [ 4rb] Titol primer de Religio que uol dir seruitut e honor feta a deu
text: P5er socorrer a ajudar als trebayls dels homens ab gran auiditat … [ 243ra] … Empero lo seu cap qui axi solament sen uolia puiar alt en lo sobiran grau del imperi fon leuat deles spatlles e abaxat als peus per sentencia diffinitiua e manament del dit Cesar qui uiu en fama gloriosa per secula seculorum. Amen
colofó: [ 243rb] Ffinito libro sit laus gloria [f. 243rb Christo. Amen. Qui scripsit scribat semper cum domino uiuat. Amen
Note a Castañeda apareix el còdex com del segle XVI per error
ID no. of Witness 4 cnum 1425
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 356 (BITECA manid 1875)
Copied 1401 - 1425
Location in witness ff. 2ra-185vb ff. i-ii + j-clxxxiijv
Title(s) Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 2ra] Sequntur rubrice Primi libri
índex: Proemi de valerio maximo … [ 3rb] … Titol daquells qui con fossen de mjnue linatge sesforçaren ab engans e falsies de mesclar se ab gens nobles e generosas . clxxxiij
dedic.: [ 5ra] A6l molt reuerent pare en Jesuchrist … [ 5vb] … en continua sanjtat per lonc temps prosperant amen
tit.: Prohemi de valeri Maximo
prol.: P4er socorrer e aiudar al treball dels homens … jstories antigas e novuells dela ciutat de Roma
tit.: Inuocacio de Valeri
text: O2 cesar emperador … [ 185vb] … qui vju en fama gloriosa per secula seculorum. Finit
ID no. of Witness 5 cnum 1432
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 187c, núm. inventari 5430 (BITECA manid 1882)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1ra-6vb
Title(s) Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1ra] lauores com venja en Espanya sostench que lj isqueren arebre ab los retaules e ab los ensensers … [ 6vb] … e queles dones ells jnfants fosen vanuts per catjus E per tall con aquests
Condition fragment
References Fotografies del Valeri Màxim (Vic, Arxiu Museu, ms. 187) (1996)
Note folis de pergamí procedents de cobertes de llibres, relligats en desordre: 5, 6, 2, 3, 1 i 4. Inclou llibre 9, tít. 1 caps. 7-17, tít. 2 caps. 8-16, tít. 3 pról. i cap. 1, tít. 3 part del capítol final, tít. 4 pról. i caps. 1-4, tít. 5 pról., tít. 9 pról. i caps. 1-4, tít. 10 pról. i cap. 1
ID no. of Witness 6 cnum 1428
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 285 (BITECA manid 1878)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. Ira-IIva + ira-clixrb
Title(s) Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ Ira] Titols del primer libre de Valeri Maximo
índex: T4itol de Religio que uol dir seruitut e honor feta a deu … [ IIra] … ab gents notables e generoses .clix.
dedic.: [ ira] A9l molt Reuerrent pare en christ e senyor meu molt alt lo senyor en jacme per la prouidencia diujnal dela santa sgleya Romana Cardenal bisbe de sabina … [ iva] … Conserue lo sobiran altisim uostra gran altesa en continua sanitat per lonch temps prosperan Amen
prol.: P3Er socorrer e ajudar als treballs dels homens
text: O3 Cesar Emperador loqual ha uogut lo consentiment dels deus … [ clixrb] … del dit Cesar qui uju en fama gloriosa per secula seculorum Amen
ID no. of Witness 7 cnum 1431
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/8242 (BITECA manid 1881)
Copied Barcelona: Raymundus Januarius, 1401-05-04 (colofó)
Location in witness ff. 1 prel. + ira-ccxlvb
Title(s) Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 1 prel.] Aquesta letra ja es auant
prol. tr.: Al molt reuerent pare en christ e senyor meu … [ 1 prel.v] … en continua sanjtat per lonch temps prosperant. Amen
índex: [ ira] Aci comença la taula o titols … [ iivb] … gents nobles e generoses. cartes ccxxxix
tit.: [ iiira] Letra de mestre Anthonj Canal tramesa o dirigent al Cardenal de Valencia
prol. tr.: Al molt Reurent pare en christ … [ iiivb] … en continua sanjtat per lonch temps prosperant. Amen
tit.: [ ivra] Prohemj del valerj
prol.: Per socorrer & aiudar a treball … [ ivrb] … axi com cascu daquels
tit.: Titol de religio que uol dir serujtut & honor feta a deu
text: Los antichs regidors de Roma … [ ccxl va] … del dit cesar. Quj viu en fama gloriosa per secula seculorum
colofó: [ ccxlvb] Iste liber expletus fuit per manus Raymundj Januarij mercator habitator ville seu castri de costantino diocesis Terachonensis die mercurij. quarta mensis Madij Anno a nativitate dominj Millessimo .CCCC. primo et fujt perfectus in ciujtate barchinone
ID no. of Witness 8 cnum 1424
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 35 (BITECA manid 1874)
Copied Barcelona: Arnau de Tollís para Barcelona: Consell de Cent, 1408-10-06 ad quem (acord pel qual es pagà la suma de 34 lliures i 14 sous per la còpia d'aquest mss. i d'uns privilegis de la Ciutat)
Location in witness ff. 1ra-224va
Title(s) Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] Prolech. A9l molt Reuerent pare … [ 2ra] … en continua sanitat per lonch temps prosperant. Amen
prol.: [ 2rb] Per socorre et ajudar al treball dels homens … [ 2va] … cesar emperador axi com cascu daquells
text: [ 2va] Titol. J. de religio que uol dir seruitut e honor feta a deu C. j. L2os antichs Regidors de Roma … [ 222vb] … qui uiu en fama gloriosa per secula seculorum. Aman [tatxat en vermell] Amen
rubr.: [ 223va] Titols del primer libre de Valeri Maximo … [ 224va] … ab engans e falsies de mesclarse ab gens nobles e generoses
Note Manquen les cartes
ID no. of Witness 9 cnum 1429
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal [?], c. 233 (BITECA manid 1879)
Copied Petrus, 1426 [?] - 1475 [?]
Location in witness ff. 8-10 prel. + j-ccxliiiivb ff. 8-254vb
Title(s) Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 8ra] A3ssi comensa la taula dels titols del molt alt Noble e excellent libra quj es apellat Valerius maximus
índex: Titols dels [sic] libra primer. Titol de religio quj vol dir seruitut en honor feta a deu … [ 10ra] … Titol xvj quj com fosen de mjnua linatge se esforçaren ab enguans e falcies de mesclar se ab gents nobles e generoses en cartes ccxliij.
prol. tr.: [ 1] A3l molt Reuerent pare en Christ e senyor meu molt alt lo senyor en Jachme per la proujdencia diujnal dela sancta sgleya Romana Cardinal bisbe de sabina … [ 11vb] … Lo subiran altissma vostra gran altesa en continua sanjtat per lonch temps prosperant amen
tit.: Prohemj de Valerj maximo
prol.: [ ijra] P3er socorer e ajudar al treball dels homens … Los fets dits e istories antigues e nouelles dela Ciutat de Roma
tit.: Inuocacio de valerj
text: O3 Cesar emperador lo qual ha volgut lo consentiment dels deus … [ ccxliiiivb] … e a menament del dit Cesar Quj viu en fama gloriosa per secula seculorum Amen
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo Quj scripsit scribat semper cum domino viuat Amen. Deo gratias. Petrus vocatur qui scripsit benedicatur
ID no. of Witness 10 cnum 5334
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 234 (BITECA manid 1531)
Copied 1441 - 1460
Location in witness f. 251
Title(s) Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 251] La pus spatxada carrera per aconseguir gloria era en los romans quj regian la cosa publica quels homens fesen per gujsa que fosen aytalls de djns com volian eser vjsts de fora per les gents. N.o que dju so [?] en lo Velerj
Condition fragment
Note hem transcrit el text complet, que pot ser una cita textual de Valeri Màxim o un comentari escrit amb el text al davant o després de la seva lectura
ID no. of Witness 11 cnum 1427
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 10 (BITECA manid 1877)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1451 - 1500 (Avril et alia)
1431 [?] - 1460 [?] (filigrana)
Location in witness ff. 1ra-172vb
Title(s) Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] A11l molt reuerent pare en christ e senyor meu molt alt lo senyor en Jacme per la proujdencia diujnal dela Sancta esglesia Romana Cardenal Bisbe de Sabina e admjnistrador del Bisbat de Valencia frare Anthonj canals del orde dels frares predicadors … [ 1vb] … Conserue lo sobiran altisme vostra gran altea en continua sanitat per lonch temps prosperant Amen
rubr.: Prohemj de valerj maximo
pream.: P4er socorrer e aiudar al treball dels homens ab gran aujditat encerquants … los fets dits e istories antigues e nouelles dela Ciutat Romana
rubr.: Inuocacio de valerj […]
text: [ 2ra] […] e feu pugar les vergens ab les reliquies e joyes que portauen e menals sus al Castell de Ceres … [ 172vb] … e be sostengue penes dela mort del fill / e dela destrucio jnjga [sic] del ben publich / la qual cosa gosa atemptar / car fon speceiat en lo camp dit pisteno. Capitulum .xjm.
Condition incomplet
Note entre els ff. 1-2 manquen fulls amb la Invocació de Valeri i I.1.1 a I.1.11 (part); entre 2-3 manquen I.2.1 a I.2.8 i entre 8-9 manca des del final de I.4.4 fins al començament de I.5.1; el text s'interromp després de IX.1.10
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-09-18