Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1963
Authors Anselm Turmeda
Titles Les prometences
Profecies de 1405 o 1407 que feu en Tunis
Incipit & Explicits text: Les prometences | e greus sentences … per ço represes | son a uegades
Date / Place escrit Tunis 1407-03
Language català
Text Type: Vers
Metrics 4 4 4 4 4 4…: aabbccdd…
References (most recent first) Editat a: Turmeda et al. (2008), “Les prometences [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 237 , n. 182.3 (La:5)
Editat a: Turmeda et al. (1987), Llibre de bons amonestaments. Cobles de la divisió del Regne de Mallorques. Llibre de tres. Profecies 89-102
Editat a: Raimondi (1914), “Relazioni fra Sicilia e Catalogna. Un'antologia di rime catalane in un ms. ventimigliano (Le Profecies di Turmeda; la Dispensaçio e il Debat di J. March)”, Archivio Storico per la Sicilia Orientale 237-249 , n. ii (ed. ref.)
Editat a: Alòs-Moner (1911), “Les profecies den Turmeda”, Revue Hispanique 482-496
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:72-74 (ed. parcial)
Subject PROFECIES
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 1423
City, library, collection & call number Catania: Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria, Vent. 6 (BITECA manid 1136)
Copied València [?]: 1401 - 1410 (Massó seguint a Savj-Lopez)
Location in witness ff. 200ra-202vb
Title(s) Anselm Turmeda, Les prometences, escrit 1407-03
Incipit & Explicits rubr.: [ 200r] Açi comença lo dictat de ffrare ancelm turmeda en altra manera appellat ab dalla lo qual feu en tunjç en lo temps de març .m.cccc.vij segons dit de alguns proffetes e estrolechs / de algunes cosses les quals se deuen esdeuenjr del fet dela esgleya e regidos de aquella e de alguns prjnceps e senyors e lurs terres e proujnçjes e ylles e de aço ques ha es deuenjr en aquelles
text: [ 200ra] Les prometences | E greu sentences … [ 202va] … per ço represes | Son auegades
Condition incomplet
Poetic Stanza 753 vv.
References Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 38 , n. 24
Note manquen els vv. 22, 50, 222, 264, 282 i 658 editats per Raimondi, i s'interpolen els versos “Lalta corona”, “Per la maleyta” (ratllat) i “auant anades” respectivament entre les línies corresponents als vv. 316-317, 452-453 i 680-681 de l'edició esmentada. El f. 200 comença amb un fragment en prosa. A la meitat d'aquesta plana comença la profecia, amb una rúbrica a tota la pàgina. Després segueix el text a dues columnes, als ff. 200-202v
ID no. of Witness 2 cnum 1422
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 485 (BITECA manid 1007)
Copied 1421 - 1460 (part catalana, interporlació posterior)
1376 - 1400 (fragment català de la Gesta comitum segons J. Riera)
1351 - 1400 (part llatina més antiga)
Location in witness ff. 298v-300v ff. 259v-261v
Title(s) Anselm Turmeda, Les prometences, escrit 1407-03
Incipit & Explicits rubr.: [ 298v] profecies que frare encelm turmeda feu en el any .mccccv. \1405/ en tunjs de barberja / ço es de algunes coses esdeuenjdores
text: [ 298va] Les prometençes | e greus sentencjes | Quj reuelades | fforen possades … [ 300v] … puys faran festa | bella / e gaya | ffjns a deus playa | que alrre sia | Amen | any 1405
Condition incomplet
Poetic Stanza 743 vv.
References Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 39 , n. 26
Note manquen els vv. 126-127, 295, 464, 534, 566, 578, 620 i 752-756 de l'edició de Raimondi
ID no. of Witness 3 cnum 1421
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 490 (BITECA manid 1236)
Copied 1458 a quo - 1500 [?] (al f. 73v es copia una carta datada el 17-7-1456 i al f. 97 comencen documents sobre els consellers de Barcelona de l'any 1458)
1501 - 1600
Location in witness ff. 98-99rd ff. 100-101rd
Title(s) Anselm Turmeda, Les prometences, escrit 1407-03
Incipit & Explicits arg: [ 100] Asi comensa lo dictat lo quall frare encelm turmeda ha fet en lany M.ccccvij de les coses quj han auenjr segons algunes profaçies e dits de strolechs parlants del fet dela sglezia e dels regidors de aquella e dels princeps e senyors en lurs terres e proujncies e e jlles e de asso ques ha sdeuenjr en elles
rubr.: Prohemj
prol.: [ 100ra] Les prometençes | e grans sentençes … Asi fineix lo prohemj e comensa dela sglezia e dasso qujs ha sdeuenir en ella e als seus regidors
text: [ 100rb] Abandonada | vituperada | sera lesposa … [ 99rd] … per ço represes | son a uaguades
epíleg: Aci acaba fra encelm turmeda, deo gratias
Condition incomplet
Poetic Stanza 751 vv.
References Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 38 , n. 23
Alòs-Moner (1911), “Les profecies den Turmeda”, Revue Hispanique 480-96
Note manquen els vv. 20, 214, 222, 282 i 538 de l'edició de Raimondi. Ocupa una sola línia d'escriptura el text corresponent als vv. 306-307 de l'edició de Raimondi
ID no. of Witness 4 cnum 1420
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.I.13 (BITECA manid 1873)
Copied Navarra (regne): Martín de Larraya, 1491 - 1510 (BETA -manid 1211-)
1515 c.
Location in witness ff. 43ra-47vb ff. lx-lxii[ij]
Title(s) Anselm Turmeda, Les prometences, escrit 1407-03
Incipit & Explicits rubr.: [ 43ra] Enel nom de nostre senyor deu aci comença lo dictat que fray ancel turmeda afet deles coses que han aesdeuenjr segons alguns profectes e dictats dealguns estrolechs com del fet dela yglesia e dels Regidors deaquella e de lurs terres e proujncies e deço quels ha esdeuenjr Elo prohemj del dit dictat comença aci E fon fet e principiat lany dela natiuidat de nostre senyer deu Mil cccc vij enlo mes de març
prol.: [ 43vb] Les prometençes | E grans sentences | Qui Rebellades | fforen passades … [ 43vb] … perque dexada | La longa via | ab maestrja | E breu posada
rubr.: Ffenece el prologo Ecomjença afablar delo que ha \de/ esdevenjr a la yglesia Et alos Regidores de aquella
text: [ 43vb] Abandonador [sic] | vituperada | Sera la esposa … [ 47vb] … fins adeu playa | que alrren sia | Paraules closes | Sinse les gloses | No son enteses | per ço Represes | Son a vegadas | deo gratias
Condition incomplet
Poetic Stanza 743 vv.
References Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 39 , n. 25
Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 8
Bordoy-Torrents (1901), “Ensayo sobre la vida y escritos del mallorquín Fr. Anselm Turmeda”, Revista Ibero-americana de Ciencias Eclesiásticas
Note manquen els vv. 99, 128, 170, 179, 222, 250, 262, 332, 384, 464, 482, 488 i 627 de l'edició de Raimondi. En alguns casos dos versos ocupen una sola línia d'escriptura, més concretament, els que es corresponen als vv. 126-127, 470-471 i 676-677 de l'edició de Raimondi
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03