Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1961
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 548 | Antic R.D. 9620
Copied Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?] (f. 65v, segons alguns, es tractaria només de la còpia d'un manuscrit transcrit per aquest cònsol), 1533 - 1535 (Samaran et al.)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 70 (= 1 + i-iii + 1-65 + 1)
Collation 16 214 312 48 56 68 76 85; no es veuen reclams ni signatures de quadern
Page Layout 20 línies (f. 2)
Size pàgina 215 × 144 mm (f. 2)
caixa 146 × 102 mm (f.2)
Hand humanística de diverses mans
Pictorial elements Rúbriques han estat realitzades amb lletres més grans
State tinta molt clara, de vegades no deixa senyal, primera línia escrita i quatre perforacions rodones fetes amb un punxo als angles de la caixa; en alguns folis del volum s'observa un plec vertical situat cap a la tercera part de la fulla, no pot servir per assenyalar la posició dels angles de les caixes, però sí per indicar on havia de començar el títol de les disposicions, que son anar sangrat respecte del marge esquerre
Condition no hi ha títol. El primer i l'últim foli de guardes són moderns, mentre que del segon al quart són antics; el segon d'aquests folis de guarda originals anava enganxat al pla anterior de la relligadura. Les mesures canvien varies vegades al llarg del volum. Són en blanc els ff. 4, 54v-55r i 60v-61r
Binding antiga, cuir sobre fusta amb les armes de Barcelona que segurament duien part en or o esmalts, ara arrencats; conserva quatre bollons i restes de tanques; talls pintats de color vermell
Associated persons al f. 2 proves de ploma esmenten a Juan de Ca[…] (Fray) (Floruit 1550 [?] - 1650 [?]) (“Al Re uerent Para fray Juan de ca”; “Juan”)
al f. 3v una anotació esborrada duu el nom de Rafael Ne[…] (Floruit 1550 [?] - 1650 [?]) (“Rafael ne(…)” (ss. XVI-XVII))
References (most recent first) Reproducció del ms. BNP esp. 548 (2007)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Marnierre (1998), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 121
Samaran et al. (1981), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 4.1. Bibliothèque Nationale, fonds latin (supplément), Nouvelles acquisitions latines, petits fonds divers 4, 1:281
Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:19 , n. D
Note copia un original de 1534, segons la interpretació de Bohigas del colofó, segons Samaran es tracta d'una compilació realitzada bàsicament enre 1533 i 1535. Proves de ploma als ff. 1v, 2r-v i 3; al f. 2 hi ha dues proves de ploma que esmenten a persones que al catàleg de Samaran figuren com antics posseïdors. El volum acaba al f. 65v amb la descripció d'una celebració ordenada per la ciutat per saludar l'arribada a Barcelona de l'Emperadriu amb el fill i d'altres convidats en 1533, amb els mots: “axo he posat yo March Antonj del Vilar de munt dema propia en lo any Mdxxxiiij Essent Consol de dita lotga per mort del dit p. puig de sellent, Amen”

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12666
Location in volume ff. 1-60
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11445
Consolat de Mar. Ordinacions relatives al consolat de mar
Language català
Date promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1661
Location in volume ff. 1-3v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5557
Consolat de Mar. Ordinacions per per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge
Language català
Date promulgat 1443-07-27
Incipits & explicits in MS pream.: [ 1] Dimecres a xvij de Juliol de lany dela Natiuitat de nostre senyor Mil quatrecents Quaranta tres / Los honorables mossen francesch Carbo E Anthoni Puiada mercader Ciutedans de Barcelona Consols en lodit any dela mar dela dita Ciutat Ab prohomens del Consell de vint feran les Ordinations deius insertes / per donar directio ala Collecta del dret del periatge / Les quals son del tenor seguent
rubr.: Los honorables Consols dela mar de Barcelona Ab consell de vint / volents donar directio ala collecta del Dret del Periatge / eremoure molts abussos quis fan / per los quals lo dit dret es preuidicat / fan les Ordinacions seguents
dispositio: E primerament Prouehiran e Ordenaran Que deciauant / abdossos Los Collidors del dit dret hagen esser / personalment enla taula On lo dit dret se cull os cullira en sdeuanidor per lo mati … [ 3v] … Item Prouehiran y ordenaran que depresent los Collidors del dit dret hagen ha prestar sagrament de tanir complir eseruar E fer tanir complir e seruar les dites ordinacions tant com aquelles les strenyen / E hauer se enla collecta del dit dret be e lealment diligentment e Attessa tota Amor fauor E frau apart posades E segons farian sila cosa fos lur propia
References (most recent first) Marnierre (1998), Inspecció personal
Note primera d'un seguit d'ordinacions que arriben fins a 1544
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8085
Location in volume ff. 4v-7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5558
Consolat de Mar. Ordinacions per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge
Language català
Date promulgat 1459-04-03
Incipits & explicits in MS pream.: [ 4v] En apres Dimarts / A iij Del mes de Abril del Any dela natiuitat de nostre Senyor Mil Quatrecents Cinquanta Nou. Los honorables mossen Johan demigauisa e luys de olibes mercader / Ciutedans de Barcelona / Consols enlo dit Any dela Mar dela dita Ciutat / ab los honorables mossen Johan baç / Bernat oliuer luys gilabert e Nicholau Viastrossa mercades [sic] prohomens perlos dits honorables Consols elets / en virtut dela potestat aells atribuyda … per donar directio / e conseruacio / Ala Collecta del dret del Periatge feran les Ordinacions del tenor seguent
rubr.: Los honorables Consols delamar / E quatre Prohomens mercaders per ell elets en virtut dela potestat per lo Consell de vint prohomens mercades dela ciutat de Barcelona /dells atribuyda A xxj del mes de febrer propassat e del Any present … [ 5] … E fer los pagaments e tanir Compte / de totes Rabudes e dates Per tant feran les Ordinacios seguents
dispositio: Primerament Ordenaran que deciauant los Collidors del dit dret del Periatge haian ha tenir dos libres segons ya tenan … [ 7v] … que si en les dites Ordinations aparian algunes coses / scures / o dubtoses / o dignes De interpretacio correctio / o smena ells / e lurs successors consols dela Mar / dela dita Ciutat E Consell de vint / Puxan aquelles declarar / Jnterpretar corregir / e smenar alur bona conaguda
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8086
Location in volume ff. 8-9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5559
Consolat de Mar. Ordinacions del dret de periatge trectants dels col·lectors e guardes del dit dret
Language català
Date promulgat 1459-04-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8] Ordinations del dret del Periatge trectants dels Collectors e Guardes del dit dret
pream.: Apres dilluns / A xvj del mes de Abril del Any demunt dit M CCCCL viiij los honorables Johan de miga vila / e luis dolives Consols / dela mar dela dita Ciutat … [ 8v] … e betretes haja a constar dela voluntat e ordinacio dels dits Consols fahent aquella continuar en lo libre de consells / secrets dels dits consols / e consell de xxt
dispositio: Jtem los dits Consols / eprohomens habilitants e corragints / Lo quart Capitol dels prop dites ordinations / Lahorn diu Entes empero e declarat que les / dites Guardes no puxen rehebre … [ 9] … liurant ho lendama als dits Collidros del dit dret segons tenor del dit Quart capitol
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8087
Location in volume ff. 9v-10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5560
Consolat de Mar. Proposició sobre lo calcular e hoyr los comptes dels defenadors e clavaris del dret del periatge
Language català
Date promulgat 1460-04-21
Incipits & explicits in MS pream.: [ 9v] Translat de vna prepositio e dela determinacio e conclusio de aquella fetes en vn consell de xxt / celebrat perlos honorables Consols / A xxj de Abril del Any dela Natiuitat de nostre Senyor / M. CCCCLX Sobre lo Calcular e hoyr los Comptes dels Deffenadros e Clauaris del dret del Periatge En lo qual consell foran preposats perlos dits honorables Consos v caps.
dispositio: Lo primer que com los Consols de Antiquada praticha Acostumassen cascun Any de elegir vn / o dos Calculadors / o hoydors dels Comptes / dels Deffenadors e Clauaris del dit dret del Periatge … [ 10] … perlo qual carrech los dits deffenadors no puxen Demanar e hauer altre salarj de Remuneracio alguna Los ne puxa esser feta
Note com que la modificació només afecta al primer capítol de les ordinacions, la resta no es copia
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8088
Location in volume ff. 10v-11
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5561
Consolat de Mar. Ordinació sobre lo calcular e hoyr los comptes del dret del periatge
Language català
Date promulgat 1463-04-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10v] Translat de vna Ordinatio feta en vn consell de vint celebrat per los honorables Consols A xxj de Abril del any dela Natiuitat denostre Señor MCCCCLxiij Sobre lo Calcular e hoyr los comptes detras dits Enlo qual consell foren preposats per los honorables consols tres caps.
pream.: E mes auant los dits honorables consols / e prohomens lo dit dia affegints / a iustants A vna ordinacio feta perlos honorables Consols E consell de xx. Axxj del mes de Abril del Any dela Natiuitat de nostre Sr. M CCCCLX La qual es del tenor seguent
dispositio: Ordenaran e statuhiran los dits consols e prohomes jnseratur etc. prout est retro (…) Vistes e considerades perlos dits consols e prohomens moltes dilacions donades en les dites Calculations … [ 11] … E semblantment sia obseruat en los comptes dels Clauaris quj fins aci resta acloure
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8091
Location in volume ff. 15v-17v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5565
Consolat de Mar. Ordinacions sobre el dret del periatge
Language català
Date promulgat 1480-04-29
Incipits & explicits in MS intr.: [ 15v] D2issabte al xxviiij del mes de abril del Any dela Natiuitat de nostre senyor M cccclxxxx Los honorables mossen francesch Garau de Vallsecha … seguir engrandan del dret del Periatge faheran e ordenaran las ordinacions deius scrites per benefici vtilitat e jndempnitat del dit dret
dispositio: E P2rimerament Com en les ordinacions fetes en lo Any M. ccccxxxxiij Sobre la collecta del dit dret ha vn capitol … [ 17v] … Puxan aquells declarar corregir jnterpretar e smanar A aquels aiustar alur bona conaguda
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8092
Location in volume ff. 18-26v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5566
Consolat de Mar. Ordinacions sobre el dret del periatge
Language català
Date promulgat 1481-04-30
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18] Ordinatio feta per los Collidors del dret del Periatge per causa del dit dret eper metra la Collecta deaquell en degut orde e enchara per Remoure tota manera de frag que enla dita collecta fer se porian Continuada enlo registra deles deliberacions A xxx de Abril del Any M cccclxxxxj
dispositio: Perço com es stat vist clarament es veu de cada dia essr stats seguits molts desordes … [ 26v] … Ratenanse Empero los honorables Consols y consell plen poder etc.
Note n'hi ha dues disposicions sense data incloses en aquest recull
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8093
Location in volume ff. 27-28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5567
Consolat de Mar. Ordinacions sobre el dret del periatge
Language català
Date promulgat 1499-06-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] O2rdinatio e prouisio feta per lo Consell de vint dela lotga sobre les Robes mercaderies e hauers ques dezcarregan Per la costa E apres per terra son aportades en Barcelona Que sian tingudes y oblidades pagar Lo dit dret del Periatge Continuada en lo libre deles deliberacions A xviij de Juny M CCC Lxxxxviiij
dispositio: P2erquant Per alguns mercaders e altres persones per Excusarse de no pagar lo dret del Periatge … [ 18v] … ala Lotga atorgats e als Ne tinguen plena potestat e facultat
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8094
Location in volume ff. 29-34v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5568
Consolat de Mar. Ordinacions sobre el dret del periatge
Language català
Date promulgat 1500 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29] Ordinations per los honorables mossen Raphel Mateu mercader … Perlo consell de xxt scelebrat a xxj de Satembra proppassat sens Resferrir sobre la collecta del dret del Periatge
dispositio: Jatsia derrerament A xxx del mes de Abril del Any. M.ccccLxxxxj Perlos desordes eabusos comessoe enla collecta del dret del Periatge … [ 34v] … Quj lauores seran detanir e seruar aquelles segons demunt es contengut
epíleg: Foren Publicades les presents Ordinacions per los dits honorables Consols / Loctinents de Consol / a tots los Deffenadors Collectors / e Guardes del dit dret / e als Vergues [sic] dijous a xij del mes de octubre del Any M.D.
Note aquestes disposicions van esmenant les ja publicades; fan seguides per d'altres de data posterior (ff. 35r-v de 1518, f. 36 de 1521, ff. 37-38 de 1529); al f. 38r acaba la part principal del volum i es troba un canvi de lletra, segueixen, però textos de les mateixes característiques (ff. 38v-39v de 1535, ff. 40-41 de 1537, ff. 41v-44v de 1543 i f. 45r-v de 1544); al ff. 46-51v es transcriuen les clàusules testamentàries de Pere de Muncada que va establir en el seu testament de 1358 la celebració d'aniversaris (text en llatí del testament i cerimonial dels aniversaris en català als ff. 52-54)
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8084
Location in volume ff. 55v-60
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5564
Consolat de Mar. Ordinacions sobre el dret del periatge
Language català
Date promulgat 1454-02-19
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55v] Translat dela prepositio feta En vn consell de vint / Celebrat per los honorables Consols dela Mar / A xviiij de ffebrer Any M.CCCCLiiij / E dela determinacio / e conclusio enlo dit consell feta / Sobre la conseruacio / o tanir en condret la dreçana de Barcelona qujes huy acarrech del dret del Periatge Per virtut dels deius mensionat Priuilegi e altrres Enlo qual consell foren preposades dues coses / La huna quj fa al present Negoci es laquis seguex
text: Çoes que en dies passats se hauia hauda vna concessio del Sr. Rey ab laqual entre les altres coses / en fauor dela mercaderia / e dels exercints aquella here stat prouehyt perlo dit senyor / Que lo dret de Quatre diners per lliura … [ 60] … E per collacio / aell feta per lo dit Sr. Rey etc. requer la present esser jnserta per vos nostr. Apres la dita jntimacio dict.
Note al f. 61v segueix la notícia d el'any 1527 sobre un correu que arribà a la ciutat per dur a l'Emperador la notícia del naixement del príncep Felip, cosa per la qual s'ordenà de celebrar alimàries (amb indicació de les despeses necessàries per la festa i els llocs a il·luminar); alf ss. 62-65 relació de coses necessaries per a la il·luminació de la ciutat i dels llocs a honorar i al f. 65v descripció d'una feta semblant celebrada el 1553 per rebre a l'Emperadriu, al príncep i al seu seguici
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8089
Location in volume ff. 11v-13v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5562
Consolat de Mar. Ordinacions sobre el dret del periatge
Language català
Date promulgat 1465-04-24
Incipits & explicits in MS intr.: [ 11v] E2napres dimecres A xxiiij del mes de abril del any dela natiuitat de nostre senyor Mil CCCClxv los honorrables mossen Galceran salzet … per vtilitat benifici e conseruacio del dit dret de Periatge Ordenaran e feran les ordinacions seguents
rubr.: Ordinatio quj ha sguard als deffenadors
dispositio: P2rimo Que lo Deffenador dela mercaderia e Clauarj del dert del Periatge qui hara ees y per tams sera REba oli sian scrites en la Taula dela Ciutat per los Collidors del dit dret les peccunies … [ 13v] … cascun Any en poder del dit notari e dels actes extraiudicials dels dits honorables consols e consell
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8090
Location in volume ff. 14-15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5563
Consolat de Mar. Ordinacions sobre el dret del periatge
Language català
Date promulgat 1466-04-28
Incipits & explicits in MS intr.: [ 14] D2imarts A xxviiij del mes de Abril del Any dela natiuitat de nostre Senyor M.cccclx Sis los honororables mossen Pere bussot … consell de vint dela Lotge dela dita Ciutat celebrat A xxiiij del dit mes de Abril per vtilitat benifici e conseruacio del dit dret del Periatge Ordenaran e feran les ordinations seguents
dispositio: P2rimerament ordenaran que qualseuol persones quj vindran spatxar ala taula del dit dret … o qualseuol deaquelles seria contrafet o vangut en alguna manera
Record Status Created 1991-05-06
Updated 2018-04-03