Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1960
Authors Anselm Turmeda
Titles Llibre dels bons amonestaments
Amonestaments
En nom de Déu omnipotent
Llibre dels bons ensenyaments
Incipit & Explicits acc.: En nom de Jesucrist tota via, qui ens vulla guiar ab sa mare la Verge Maria. Llibre compost en Tunis per Frare Anselm Turmeda, en altra manera apellat Abdal·là, de alguns bons ensenyaments, ja que ell mal los haja seguits; emperò pensa'n haver algun mèrit, de divulgar-los a la gent qui el llegirà. Prec Déu per ell, que el lleix bé finar un son cor desige
text: En nom de Déu omnipotent | vull començar mon parlament … que lo nostre habitament | en lo cel sia
Date / Place escrit 1398-04
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 4 8 8 8 4 8 8…: aaab: cccd: ee…
References (most recent first) Editat a: Turmeda (1792), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de Sant Miquel, lo jorn del judici, la oració del angel custodi, de S. Roch y de S. Sebastia
Editat a: Turmeda (1738), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de S. Miquel, lo jorn del judici y la oració de S. Roch y de S. Sebastiá
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:73-82
Ed. parcial en: Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 84-5 , n. 73
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 232 , n. 182.1 (Gb:1)
Tractat en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 701
Editat a: Turmeda et al. (1987), Llibre de bons amonestaments. Cobles de la divisió del Regne de Mallorques. Llibre de tres. Profecies 53-68
Editat a: Rico (1973), “Pedro de Veragüe y fra Anselm Turmeda”, Bulletin of Hispanic Studies
Editat a: Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda 144-59 (ed. ref.)
Ed. parcial en: Garcés et al. (1925), Les cent millors poesies humorístiques de la llengua catalana. Tria de Tomàs Garcès i Marçal Olivar 29-33 , n. 5
Tractat en: Carreras Candi (1921), “Lo passament de la Verge Maria (Llibre talismàn del segle XV)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 204-10
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:65-8
Editat a: Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Ed. parcial en: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 95-6
Editat a: Turmeda (1800), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de sant Miquél, lo jorn del judici, la oració del angel custodi, de S. Roch y de S. Sebastiá
Editat a: Turmeda (1798), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oraciò de sant Miquél, lo jorn del judici, la oració del angel custodi, de sant Roch y de sant Sebastià
Editat a: Turmeda (1767), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oraciò de S Miquel, lo jorn del judici y la oraciò de S. Roch y S. Sebastia
Editat a: Turmeda (1747), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oraciò de S. Miquel, lo jorn del judici y la oraciò de S. Roch y de S. Sebastià
Editat a: Turmeda (1744), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de S. Miquèl, lo jorn del judici y la oraciò de S. Roch y S. Sebastià
Editat a: Turmeda (1741), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oraciò de sant Miquel, lo jorn del judici y la oraciò de sant Roch y sant Sebastia
Editat a: Turmeda (1738), Llibre compost per fra Anselm Turmeda: ab la oraciò de S. Miquel, lo jorn del judici y la oraciò de S. Roch y S. Sebastia
Ed. parcial en: Turmeda (1667), Llibre compost por frare Anselm Turmeda. Ab la oracio de sant Miquel y lo jorn del iudici ab la oracio de sant Roch y sant Sebastia
Editat a: Turmeda (Date?), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de sant Miquel, lo jorn del judici, la oració del angel custodi, de sant Roch y de sant Sebastiá
Editat a: Turmeda (Date?), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de sant Miquel, lo jorn del judici y la oració de sant Roch y sant Sebastiá
Editat a: Turmeda (Date?), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de S. Miquel, lo jorn del judici y la oració de S. Roch y de S. Sebastià
Subject FILOSOFIA MORAL
LITERATURA
Number of Witnesses 11
ID no. of Witness 1 cnum 2453
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness pp. 275-277
Title(s) Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
Incipit & Explicits text: [ 275] ¶ Segons larenda [ratllat: la arada ?] fes la despesa | C [podria ser l’intent d’escriure una “E”] eno consumes lo teu arn[e]s | Al almoyer siescor tes / tot | ab mesura … [ 277] … ¶ temes de vendre [t]emes | De comprar / Sauj es lom quj sap | tenprar / la sua hira | ¶ lom fa cossa
Condition acèfal i incomplet
Poetic Stanza 10 x 4, 1 x 3, 1 x 1
References Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 3:148-9 (ed.)
Tractat a: Lieutaud (1878), La vida de S. Amador. Texte provençal inédit du XVe siècle publié d’après le manuscrit de la Bibliothèque de Marseille 4-5
Note Aquest testimoni, editat per Lieutaud (1878), ha conservat (pel següent ordre) les cobles 9-11, 39-40, 51, 12-15 i, fragmentàriament, les cobles 46 i 47 del text editat per Olivar. Lletra maldestra, d’un aprenent o d’una persona de molta edat que té problemes a l’escriure, copiat en un espai en blanc.

Segueix la nota sobre el pas d’un “cometa”?, escrita amb una tinta molt àcida que ha trencat el paper i no permet reconèixer amb claretat totes les lletres: Item djuendres a xiiij st- [?] djuendres en la njt [\a premjer de febri[…]/] e nira [?] | v erjs e [.]ofon vn seyal enlo cel de foch.
ID no. of Witness 2 cnum 1415
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, IV (BITECA manid 1540)
Copied 1385-06-07 (colofó)
Location in witness ff. 189-193v
Title(s) Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
Incipit & Explicits rubr.: [E]3Nlo nom de Jhesuchrist tota via quins vulla guiar E lauerge sancta maria libre compost en Tonjs per frare Encelm turmeda en altra manera apeyllat abdeyla de alguns bons ensenyaments Ja que eyl mal los haia Seguits Empero pensem auer algun merjt de diuulgar los ala grent quils legira E prech deu quel leix be finar axi com lo seu cor desiga Amen
text: En nom de deu omnjpotent | Vul començar mon parlament | Quj apendre uol bon nodriment | aquest seguesque … Tot quant pots vulles squiuar | De mal iust diners aplegar | Car tos hereus may alegrar | Nosen porien
Condition fragment
Poetic Stanza 59 x 4
References Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda 144-59
Note fragment amb els versos corresponents a les cobles 1-10, 102-105, 50-51, 95-101, 12-38 i 66-74 de l'edició d'Olivar. Hem introduït aquestes dades ha través d'una còpia fotogràfica conservada a la Biblioteca de Catalunya, procedent de l'Arxiu Miquel i Planas
ID no. of Witness 3 cnum 1417
City, library, collection & call number Carpentras: Bibliothèque Inguimbertine, 381 (BITECA manid 1089)
Copied 1391 - 1430 (lletra)
Location in witness 98-103rb ff. ccxlvij-cclijrb
Title(s) Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
Incipit & Explicits rubr.: [ 98] E3n nom de jhesuchrist tota via quins vulla gujar ab sa mara la verge Maria libre compost en Tonis per ffrara Encelm turmeda / en altra manera apeylat abdeyla de alguns bons en seyaments Ja que ell mal los aja seguits empero pensen auer algun merit de diuulgar los ala gent quil legira prech deu per ell quel leix be finar vn son cor desige
text: [ 98ra] En nom de deu omnipotent | vull comensar mon parlament | Quj apendre vol bon nodrjment | aquest seguesque … [ 103rb] … Jo prech adeu omnipotent | Quj crea a uos de nient | Quelo nostre habitament | En lo cel sia amen | deo gracias
Poetic Stanza 107 x 4
References Editat a: Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda 144-9
Note al f. 249 hi ha correccions fetes amb tinta més fosca. Notes marginals i petites mans assenyalen passatges. La rúbrica inicial està escrita a línia seguida
ID no. of Witness 4 cnum 12425
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 146 (BITECA manid 5100)
Copied Ripoll: Ripoll: Monestir de Santa Maria (PARES), 1401 - 1500 (PARES)
Location in witness ff. 84v-85v
Title(s) Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
Incipit & Explicits acc.: [ 84v] Ihs
rubr.: [e]3n nom de nostre senyor ihesu christ tota uia qujns ulla [sic] gujar ab la uerge madona sancta maria libret compost en tomo per frare encem turmeda en altra manera apelat ab dela
text: En nom de deu omnjpotent | ull [sic] comencar mon parlament | quj penre uol bon nodriment | aquest seguesca … [ 85v] … Ab ladres no vulles usar | Ne res dels no vulles comprar | Mal te pories conastar | en lalta forc[a]
Condition incomplet
Poetic Stanza 21 x 4
Note interpola dues cobles que no es troben en altres versions
ID no. of Witness 5 cnum 1413
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 226v-235
Title(s) Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
Incipit & Explicits rubr.: [ 226v] En nom dedeu totauia quens vulla gordar e la Verga maria Libre compost en tonis per frare en selm turmeda en altra manera apellat ab dela de alguns bons nudriments encara que ell los aja malseguits
text: En nom dedeu omnipotent | Vull comencar mon perlament | Qui apendre vol bon nudrjment | Aquest seguescha … [ 235] … Yo prech a deu molt humilment | Rey eternal omnjpotent | Que lo nostro abitament | En paradis sia: | Amen
Poetic Stanza 104 x 4
ID no. of Witness 6 cnum 12519
City, library, collection & call number Olot: Biblioteca particular, sense signatura (BITECA manid 5125)
Copied 1401 ? - 1450 ? (Nolasc del Molar)
Location in witness ff. 1-11
Title(s) Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
Condition fragment
Note còpia fragmentària de mala qualitat
ID no. of Witness 7 cnum 1416
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 68 (BITECA manid 1194)
Copied València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500 (R. Grewe)
Location in witness ff. 1-6
Title(s) Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
Incipit & Explicits text: [ 1] Si vols que diguen be de tu | No parles mal de nagu | E vulles hoyir en deju | La sancta missa … [ 6] … Jo prech adeu omnjpotent | Quj crea nos denjent | Quell nostro abitament | En peradis sia | Per Jnfjnjta secula seculorum amen Deo gracias
Condition incomplet
Poetic Stanza 92 x 4
References Marnierre (1999), Inspecció personal
Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda 144-59
Note manquen les estrofes 1-7 i 16-23 de l'edició d'Olivar. A més, l'estrofa 24 d'aquesta edició apareix en aquest testimoni en posició inicial, seguida de les estrofes 8-15 i 25-107. Tot sembla indicar que manquen tres folis a l'inici de l'obra
ID no. of Witness 8 cnum 8681
City, library, collection & call number Sant Hilari de Sacalm: Biblioteca d'Àngel Serradesanferm, primer quadern (sense signatura) (BITECA manid 2269)
Copied Les Guilleries (comarca) (Vila i Sierra): 1451 ? - 1500 (Carreras Candi)
1530 - 1600 (Carreras Candi)
Location in witness ff. 4v-12v
Title(s) Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
Incipit & Explicits text: [ 4v] En nom de Deu omnipotent | vull comensar mon parlament | qui apendra vol bon nodriment | aquest seguira … [ 12v] … Yo prech Deu omnipotent | qui nos crea de lot de terra de la riera | quel nostre habitament | en paradis sia
colofó: Amen Jhesus ab la sua Mare gloriosa e misericordiosa de totes les coses del mon ab la cort celestial de Paradis. Amen
Poetic Stanza 8 x 4, 1 x 3, 3 x 4, 1 x 3, 3 x 4, 1 x 3, 21 x 4, 1 x 3, 1 x 2, 24 x 4, 1 x 2, 1 x 4
Note no hem realitzat la consulta d'aquest exemplar, del qual en desconeixem el parador actual. Devem aquesta notícia a l'article de Carreras Candi, que va consultar el manuscrit l'any 1920, del qual hem extret totes les dades que ara oferim. Aquest testimoni transcriu íntegrament o parcialment les cobles 1-17, 29-50. 58. 78-95, 97-107 del text editat per Olivar. L'edició de Carreras Candi no transmet els següents versos editats per Olivar: “E no consums lo teu arnès” (cobla 9), “muller d'altre ne difamar” (cobla 13), “té lleialtat a ton senyor | mentre viu sies” (cobla 17), “mentre el seguesques” (cobla 50), “a ton proïsme no faràs | algun damnatge” (cobla 58). A més l'estrofa 103 editada per Olivar es resol en aquest testimoni abreujadament, de la següent manera: “E no la dictas en latí | per so que tothom lo pusque entendre”
ID no. of Witness 9 cnum 3646
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 265-273
Title(s) Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
Incipit & Explicits rubr.: [ 265] En nom de deu tota via / quens vulla guiar ab la verge maria / libre compost per ffrara Encelm turmeda / de alguns bons amonestaments / Jatsia que el los haia mal seguits / Empero pensen hauer algun merit per diuulgarlos alagent / prech Deu per ell quell dex ben finar Amen
text: E2n nom de deu Omnjpotent | Vull comensar mon parlament … [ 273] … Quell nostro abitament | En paradis sia | Amen | Deo grasias
Condition incomplet
Poetic Stanza 100 x 4
Note manquen les cobles 23-26, 89-90 i 92 de l'edició d'Olivar. Al f. 273v es llegeix: “Jardinet de orats. 1486”
ID no. of Witness 10 cnum 2734
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 119-2-15 (2) (BITECA manid 2347)
Imprint Barcelona: Duran Salvanyach, 1527-09-04
Location in witness ff. [a j] - b iiij
Title(s) Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
Incipit & Explicits rubr.: [ [a j]] Libre compost per frare Encelm Turmeda ab la oracio del angel Custodi
rubr.: [ [a j]v] E3N nom de deu sia : e dela gloriosa e humil verge Maria libre compost en Tuniç per lo Reuerent pare frare Encelm. Turmeda : en altra manera Anomenat Abdalla de alguns bons ensenyamens : jatsia que ell mal los haja seguits Empero pensen hauer algun merit de diuulgar los ala gent. E per que deu lo. deixe ben finar axi com lo seu cor ab gran esperança desija. Amen
rubr.: Comença la hobra
text: [ a ij] E3N nom de deu omnipotent | vull començar mon perlament | qui apendre vol bon nodriment | en aquest crega … [ b iiij] … Prech a deu omnipotent | qui a nos crea denient | quel nostre habitament | en paradis sia. Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 102 x 4
Note manquen les cobles 21-24 i 56 de l'edició d'Olivar; per altra banda, les cobles d'aquest testimoni estan disposades en el següent ordre: cobles 1-14, 25-27, 16-20, 28-47, 53-55, 57-58, 48-52, 59-89, 91, 90 i 92-107 de l'edició d'Olivar
ID no. of Witness 11 cnum 1992
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, (BITECA manid 2095)
Imprint Barcelona: 1575
Title(s) Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-08