Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1960
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 56 | Antic Anc. fonds 7805
Title of volume USATGÈS | DE LA MAR ( gravat en lletres d'or sobre el teixell de pell vermella)
Copied 1491 - 1500 (ed. Font i Rius)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 209 (= IV + 1 + 2 ant. + 1-18 + i-clxxx + 1 ant. + IV) (els ff. 1-18 preliminars, numerats modernament en xifres aràbigues a ploma; la resta de folis conserva la foliació antiga en xifres romanes a ploma)
Collation 1-1118; reclams horitzontals arrenglerats amb el marge exterior de la segona columna
Page Layout 2 columnes (ff. 1-18 i i-clxx)
1 columnes (ff. clxxi-clxxx)
34 línies (f. ii)
32 línies (f. clxxi)
Size pàgina 295 × 213 mm (f. 2)
caixa 184 × 143 mm (f. ii)
columna 184 × 64 mm (f. ii)
caixa 184 × 143 mm (f. clxxi)
Hand gòtica cursiva catalana
Watermark sagetes creuades dins d'un cercle (f. 18 prel.,) (semblants a Briquet 6303, Roma: 1462, 1474-75, Udine: 1465, Ausburg: 1465;)
cap de bou amb llengua fora i mitja lluna entre les banyes (f. 179,) (cap de delicat de traç a Briquet, proper al 14390, Montpeller: 1458, 1449-66 i Briquet 14391, Rapperschwyl: 146, Berna 1472 i Montpeller 1477)
Pictorial elements Caplletres: caplletra inicial en blau amb decoració afiligranada en vermell i resta de caplletres en vermell sense cap tipus de decoració
Rúbriques en vermell granatós
State text a dues columnes: caixa a punta seca, primera línia de justificació escrita i 10 perforacions rodones situades a frec del tall, la pauta a mida que avança la còpia es veu bruta i sembla feta a punta de plom, però és punta seca; el text escrit a ratlla tirada aprofita tota la pauta però se'n surt un amica dels marges de la caixa a la part dreta
Condition són en blanc els folis de guardes i els ff. 18v i 179v en blanc
Binding en pell marró amb daurats i corona reial al capdemunt del llom
History of volume Adquirit 1668 d.
Previous owners (oldest first) Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, erudit (1580-10-01 - 1637-06-24) Avignon 1627 - 1637 (nota de compra del mateix Peiresc, al foli de guarda: “LIVBRE DV | CONSVLAT DE MER, achepté [sic] en Auignon l'an 1627”)
Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal 1661
Paris: Bibliothèque Royale (inv. Clément)
References (most recent first) Vist per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Vist per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 121
Tractat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1:12 , n. Ms. C
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209 , n. Ms. P
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lvii , n. Ms. h
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:19 , n. Ms. C
Tractat a: Moliné i Brasés (1914), Les costums marítimes de Barcelona, universalment conegudes per “Llibre del Consolat de Mar”. Ara de nou publicades en sa forma original, ilustrades ab notícies bibliogràfiques, històriques y llinguístiques y ab un apéndix de notes y documents inédits relatius a la Historia del Consolat de Mar y de la Llotja de Barcelona lxi-lxiii , n. publica un facsímil p. lxii
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:56 i 300
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 48
Note al marge inferior del f. de guardes en blanc que precedeix els divuit preliminars va numerat cxxxix al marge inferior i el que es troba al final del volum duu el núm. clx, foliació feta probablement per la mateixa persona que va numerar la resta del manuscrit. Volum sense anotacions de lectura. Al f. 1 preliminar hi ha proves de ploma i d'un compàs, a tinta. Al foli que hi ha entre les guardes de relligadura i les antigues trobem una nota manuscrit sobre el text, que fa referència a Ochoa (p. 204), per esmenar la identificació que aquell feia del text

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1659
Location in volume ff. 1ra prel.-18rb prel. + i-clviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1073
Consolat de Mar. Reglament del Consolat de València
Language català
Date promulgat 1401 - 1450
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra prel.] F3Orma de alegir los consols e lo jutge deles apellacions dela cort del consolat dela mar en cartes .j. … [ 18va prel.] … Declaracio dels bans .clxxxvij. | Contencio
rubr.: [ jra] Norma de alegir los consols e lo jutge de apellacions dela cort dell consolat dela mar dela Ciutat de Valencia
text: Q8ascun any en lo vespre dela festa de nadall de nostro senyor los promens nauegants e patrons e marjners dela ciutat de valencia ho partida de aquells aplegan consell en la sglesia de sancta tecla dela dita Ciutat e aquj per eleccio … [ clviijvb] … e si a mes munta mes e si deualla ameny leuan hom segons que sera
Condition incomplet
Note manquen alguns folis al final. Una marca al final del text del Consolat remet a una nota afegida al marge inferior: “Hic in editione Barchinonensi interferunts, aprobationes legum maritimum suprascriptarum”; sembla ésser la mateixa mà que afegi al final del volum una nota en francès
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3683
Location in volume ff. clviiiva-clxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1826
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir
Language català
Date promulgat 1373-01-29 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ clviiiva] I3N nomine dominj pateat vnjuersis … in scripturis
intitulatio: Quia nos petrus dey gracia Rex aragonum … Cerjtane
intr.: Atendens nos dilectos et ffideles nostros Consiliarjio … [ clxiiiivb] … jn ipsis capituljs expresatos que sunt continencie sub sequentis
rubr.: Comencament [sic] dels capitols dejus scrits
dispositio: L3Os capitols dejus scrits son ffets concordats e auanguts entre lo S.R. de vna part e los consellers dela Ciutat de barchinona … [ clxiiiva] … e sens pena ffer e compljr lur ujatge
tit.: Sagrament del S.R. e del S. Duch
conf.: Item lo S. R. ab lo S. Duch juran (…) contra ffer ne uenjr per alguna raho diet cars ho nessecitat [sic] Et iedo laudantes et aprobantes … [ clxvrb] … jussimus et bulla nostra plumbea (…) et actis barchinone vissesima nona die jenuarij anno anatejutate dominj mjllesimo tresentessimo septuagesimo tercio Regnjque dicti dominj regis tricessimo octauo visa Ro. Senyal etc. del Rey en Pere
subscr.: Sig + num petrj … [ clxvvb] … scriptore dictorum consiliarjorum Senyal. etc. (…) ffeci et clausi
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3682
Location in volume ff. clxvira-clxxxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4153
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Avinença feta entre lo senyor Rei i la ciutat de Barcelona sobre les naus absoltes
Language català
Date escrit 1373-01-29
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvira] Translat dela aujnença entre lo senyor [sic] de vna parte la Ciutat de barchinona daltra part
acc.: I3N nomine dominj pateat vnjuersis
intitulatio: quuod nos petrus dey gracia rex aragonum … et seritanie
intr.: Tenor presentis … que sunt continencied subsequentis
tit.: [ clxvirb] Aquesta es la aujnenca [sic] seguent
prol.: Es ffeta aujnença entre lo S. R. duna part e los consellers dela Ciutat de barchinona per nom dela dita Ciutat … e totes altres penes ciujls e crjmjnals sessen de quj auant
tit.: Aci comenca [sic] la aujnença
dispositio: Primerament que per totes e sengles naus e altres vaxels quj sens absolucio del papa nauagueran [sic] … [ clxviiiva] … ney lexaran contra ffer ne uenjr per neguna raho
tit.: Que lo S. R. e lo S.duch loha les dites cosses e les confferma
conf.: Et ideo visis et diligenter … [ clxxrb] … mandamus nostrum sigilum in pendenti apponj datum et actum barchinona xxix die januarij anno anatijutate dominj Mo CCColxxiijo regnjque dicte dominj regis xxxviiijo vissa Registrata
subscr.: Signum Sig ✠ num petri … ljnea comunjonj In qua Deo gratias
epíleg: [ clxxxr] die xiiij nouembrjs anno anativitate dominj MccccLviij fujt publicata per raphaell puyoll curatorem sequens. Ara oyats per manament del honorable (…) regent la vegarja … tant com pertayn a lur jurjdiccio
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3684
Location in volume f. clxxxr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2926
Consell de Cent. Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília
Language català
Date promulgat 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxx] Com les ordinacions antigues son comutades
intr.: Ordonaren los consellers e promens dela Ciutat que com en temps passat sien stades fetes hordinacions sobre les seguretats marjtimes … ffahedores sien obseruades
rubr.: Que ffustes de strangers ne cambis arisch ne auers quj se carregan nos poden asegurar
dispositio: Primer hordonaren los dits consellers e promens que naujlis ho ffustes destranges … [ clxxxv] … e tots cambis dats arjsch de aquelles e totes robes e mercaderjes e hauers qujs […]
Condition incomplet
Note les dues últimes paraules transcrites són el reclam del quadern següent, ara perdut (manca el final)
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8023
Location in volume ff. clxxi-clxxviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2925
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Capítols per a la seguretat dels navegants
Language català
Date promulgat 1340-11-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxi] Carta dominj regis supra vsacius
intitulatio: P6Etrus dey gratia Rex aragonum … Comesque barchinone
salutatio: Nobilibus et dilectis procuratorj nostro generali … vel loca tenentibus eorumdem Salutem et dilectionem
intr.: Saguax vmana proujsio rerum … Securjtate naujgancium proujdere Capitula tenorum Sequencium proujdimus hordinanda
tit.: Incipit vnum capitulum
dispositio: P3Rimerament que tot marjner ho balester o serujciall et tot altra quj sia acordat de nau … [ clxxviiiv] … de seruar e tenjr aytant com al S. R. plaura
tit.: [ clxxviiii] La quarta de manament del S.R.
text: Q3vo cirquanobis … ab omnibus esset conclusa dat barchinone decimo chalendas decembris anno dominj Mo ccco xxxxo. Deo gracias. Ego petrhus thome notarius publichus barchinone (…) feci aponde sig + num
nota: Qui virtutes vocabulorum sunt ignari de ffauti [….] [?] dixit Aristoteles
Record Status Created 1991-05-06
Updated 2024-05-08