Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1959
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 289 | Antic Suppl. fr. 410
Title of volume SECRETS | DE CHYMIE | EN ESPAG. ( al teixell)
Copied Jaume Mas (f. 1 i f. 194, el verb “trelladar” podria referir-se a l'acció de copiar més que no a la de traduir), 1501 - 1550 (ff. 1-197)
Tarragona [?] (f. 203v): Joan Josep Vela [?] (Cifuentes), 1551 [?] - 1587 [?] (ff. 198-205)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 209 (= II + 1-205 + II) (foliació moderna a tinta vermella en xifres aràbigues; una segona foliació, en aràbigues i a tinta negra, ha estat tatxada pel nou foliador)
Collation 119/20 224 320 46 518 620 744 820 98
Page Layout 37 línies (f. 4)
34 línies (f. 21)
40 línies (f. 32)
39 línies (f.100)
Size pàgina 190 × 138 mm (f. 4)
caixa 168 × 111 mm (f. 4)
caixa 161 × 105 mm (f. 100)
Hand cursiva itàlica del s. XVI
Watermark altres difícils d'identificar, el deteriorament del llom desaconsella la manipulació necessària per veure-les
Pictorial elements Altres: sense decoració, caplletres i calderons en negre
Altres: les obres compreses entre els folis 182r-192v duen els títols, calderons i alguns passatges subratllats en vermell
Il·lustracions gràfics i dibuixos fets amb la mateixa tinta que el text (als ff. 81v-97r)
Other features Justificació: parcial a punta de carbó, un traç vertical a l'esquerra i un d'horitzontal a la dreta, amb l'escriptura que aprofita tota l'amplada possible
Pautat: els folis on es copien les cobles duen línies de guia per a l'escriptura a la segona obra
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense senyals de perforacions
Reclams: horitzontal cap a la dreta, només al segon quadern (f. 64)
Signatures: sense signatures de quadern
Condition bon estat de conservació; els marges estan força guillotinats i el paper brut. Els ff. 81, 91v, 93v, 98v i 157v són en blanc. El quadern final sembla de paper diferent, de fet la lletra és poserior i també canvia la preparació del suport
Binding del s. XIX, en pell que fa aigües, marró amb daurats i amb ornamentació floral gravada en daurat als marges; llom en pell vermella amb les armes reials gravades; avui el llom s'ha després i una anotació a les guardes avisa que es conserva
Previous owners (oldest first) Joan Josep Vela (Naixement Catalunya) (ex-libris al f. 3: “Joan Josep Velar”)
Associated persons almenys uns dels tractats de la part final del volum fou copiat d'un ms. que pertanyia a Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586]
al f. 205v s'esmenta a Philiphus Avalos
Associated Texts a la nota del f. 204v s'esmenta texid 5550 Giovanni Pico della Mirandola, Senyor de Mirandola, Conclusiones philosophicae, cabalisticae et thelogicae in omni genere scientiarum, escrit 1486 a quo
i un comentari sobre aquella texid 5552 Angel, Declaratio della conclusione cabalistiorum de Johannes Pico della Mirandola, escrit 1484 d.
References (most recent first) Tractat a: Cifuentes i Comamala (2007), “Textes scientifiques en catalan (XIIIe-XVIe siècles) dans les Bibliothèques de France”, Médiévales 109
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2004-05), “Les obres alquímiques “arnaldianes” en català a finals de l'Edat Mitjana”, Arxiu de Textos Catalans Antics 140-41
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 108
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 136
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 36 , n. 106
Tractat a: Luanco (1889-97), La alquimia en España. Escritos inéditos, noticias y apuntamientos que pueden servir para la historia de los adeptos españoles 2:54-62
Note manuscrit miscel·lani. Amb glosses marginals fetes pel mateix copista del text; passatges subratllats en tinta vermella i notes de lectors. Els folis 82r-91v, 92r-93v i 94r-98v contenen dibuixos d'esferes, escales i taules. Al f. 198 comença un plec que sembla afegit posteriorment, amb lletra força més tardana, de ben avançat el s. XVI. El f. 1 sembla posterior a la resta de folis del manuscrit, només roman un bocí amb proves de ploma, diverses sumes i una nota en llatí, el verso és en blanc (segurament era l'antic foli de guardes). Al f. 204v, amb lletra del s. XVI, es llegeix una anotació que remet a les obres de Llull: “Lo modo que Ramon llull alsma [sic] los metalls trabaras En lo de quinta Esencia anno VI. Fo 34”. Al f. 205v hi ha una anotació de mà diferent i que presenta problemes de lectura i d'interpretació: “art cabalistica que aja tractat be de atributs de Deu y de uisio de angels y que sia autor questropia en benetio [?]” i el que sembla una llista d'autors i obres, algunes identificables: “Jo Reussiu | Do Philip de aualos | Ermonja Mundi | georg [tallat] Porta felj | Conclusione Cabalistioru Joan Pico Mira|dula | la declaratio della de fra angel minor|ita | Tomise rulo Aotiua Vespasina”. El f. II de guardes de relligadura duu una anotació sobre el manuscrit referent a l'inventari de 1876

Internal Description
Number of texts in volume: 18
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2499
Location in volume f. 2r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1713
Jaume Mas. Notes sobre el Testament del Pseudo-Llull
Language català
Date escrit 1501 - 1525 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 2] nota que diu remon luj que quant tu vulles crear la pedra que no prenges dels primes elaments nj dels deres car los prjmes son molt simples e los deres son masa grosos … [ 2v] … e sens aquella n[o] fill asi es lo secret que val mes que dines de traure a fora quj es ver mercuri de proprietat a .16. pratica
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1649
Location in volume ff. 3-157
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2152
Pseudo-Ramon Llull. Testament alquímic
Language català
Date traduït 1501 - 1525
Incipits & explicits in MS prol. tr.: [ 3] En nom de deu j de la verge maria jo jalme mar dela vila de baga comenso atralladar lo llibre ques diu lo testament de mestre ramon llull qui tracta de obres molt altes i escures per los no sabents la pratica deles obres \majors dels filosofs/ [afegit al marge, al text s'ha ratllat a tinta “alqujmiques [?] es”] ells quals setratan com se tenen afer las pedras filosofals i llur montiplicasion e prjmerament comensa la prjmera part que es dita teoriqua
text: Et primerament lo prjmer lljbre teoriqual en nom dela selestial sapiensa entenem a tot fill de doctrina clarjficar lo don donat a nos per proses nesesarj segons lo qual la conoixensa plenea dela cosa \vna/ conpositiva que los ens quj son materia de natura los quals per dissolusions se troben iij dias ordjnarias … [ 157] … Et si prjmer lo cors atreit la sustansia del pudent mestrual muntiplicat
epíleg: Del llibre de on se tralladat lo present bolum e trobat manco de qui en la que noj es estat nom se si j falta molt crec que noj falta gaire … ab tant io fas grasias a deu que ma fet grasia que lajse pugut tralladar il suplic que me vulle endresar en trauren frujt amen
Associated Persons Atribució autoria: Ramon Llull, fe catòlica romana
Note a l'interior d'aquest tractat es transcriuen les Cobles de l'art d'alquímia (CNUM 7456) atribuïdes a Ramon Llull (ff. 149-151), el text en prosa continua en acabar-se els versos amb els mots: “Lor dels filosofs es vna pedra tant tart Dels sabis atllegoria …”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7456
Location in volume ff. 149-151v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1646
Pseudo-Ramon Llull. Cantilena
Language català
Date escrit 1250 - 1350
Incipits & explicits in MS intr.: [ 149] en las mans del qual metem en guarda de per volentat de que lo present testament alanj apres la jncarnation mil tres sents xxxij. ab tots los seus volums que anomenats son esttats al present testament ab la cantjneleta qujs segueix de present
text: Amor nos fa aso rjmar | ab corupsion poras trobar | Car sens ella nos pot lunhar | generacion de son eser … [ 151v] … Et veten al comensament | quj formal prjmer regiment | ajxi com nos volem breu ment | ballar filosoficalment
Condition incomplet
Poetic Stanza 15 x 4, 1 x 3, 3 x 4
Commentary Desconegut, "Soes feta de tal menera que sia sots conservasio dela espesia (…) y ajxi apar per la present canso de aquestos rims" ff. 149-151
Associated Persons Atribució autoria: Ramon Llull, fe catòlica romana
Note manquen els vv. 56, 58, 61 i 67 de l'edició de Pereira et al. Entre els versos s'intercala un comentari en català a alguns versos, el darrer glossat és “So que tot jorn serquan la gent”. Aquests folis tenen línies de guia per als renglons
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12664
Location in volume f. 151v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2131
Pseudo-Ramon Llull. Amphorismi
Language català
Date traduït 1501 - 1525 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 151v] jnsipiunt amphorismj
text: Lor dels filosofs es vna pedra tant tart Dels savis atllegoria ajnstituit a eser devorat a gros germe aver dengenrar trisio trenquada la putrefacsio mana germanar … Nos maravell lome tals cosas eser ditas ab escuredat que jo vull que aqestes coses estigen secretas y selades perso que no sian tingudes en vill
Condition fragmentari
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1650
Location in volume ff. 158-172v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2153
Joan de Peratallada. Llibre secret en filosofia
Language català
Date escrit 1351 - 1352 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 158] Lljbre de joan de rupasissa
intr.: En nom de nostre senjor deu ihesuchrist comensa lo llibre secret en filosofia revellat per los angells de nostre senjor deu als omens avangelicals demostrat que la qujnta essencia pot eser treta detotes transmutables eles grans operasions ques fan delas dita qujnta esencia demostrant mes fer coses mjraculoses que naturals segons lo magisterj avant en lo llibre mostrarem
prol.: Diu salamo en lo sete capitol de sabiesa deu madada sciensia de totes coses per so que sapia la disposision [sic] de tot lo mon ela virtut dels ellements comensament fi e mjia de temps dels entrebals llurs permutasions de costums e divisions de temps … [ 159] … aquest llibre e[s] ordenat e aquest ala comenda de Jhesu christ lleix sens alltres paraules anant ala revellasio dels secrets segons los títols dejus escrits
text: Lo primer secret es que per la [tatxat: primera] virtut de deu a natura donada ab vmanal industria … [ 172v] … en vs de aquest magisterj pero es menester que tu estigues aparellat en totes coses
Condition fragmentari
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12662
Location in volume ff. 173-179
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11438
Desconegut. Recull miscel·lani sobre aigües i procediments alquímics
Language català
Date traduït 1501 - 1525 ca.
Incipits & explicits in MS text: Considerades moltes coses de les influensas deles planetes i les calitats que cada vna te avem ara a dir dela virtut dela aiga de vida e aixi es anomenada ajga de vida per decocsio e distillasio del vj dequen ix … [ 179] … Apres torne metre aquesta ajgoa sobre les sues feses et be tapat et be llutat tornao a distillar etc e loa a deu
colofó: lo autor es vn metge
Condition fragmentari
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1651
Location in volume f. 179r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2154
Desconegut. Tractat anomenat imatge de vida
Language català
Date escrit 1450 ante quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 179] Lo tractat anomenat imatge de vida tret dels secrets dels filosofs .j. a saber dela flor dalqujmja prjmera
text: Aquest llibre es escrit en pratica eteoriqua teorique amostra aconeixer la siensia e pratica enseja a obrir lentenjment e veure per vlls e obrar per mans so que teoriqua manjfesta en lo qual llibre no a res sobre la plus vicoza ne diminujda … [ 179v] … de tera nj adajga [sic] nj dajra nj de foc mes tant solament se [a partir d'aquí afegit al marge] gte en ell tot res les .4. materies en semps car en laltre manera nos porian llibar lo oon [?] speritos lo altre per lo fill teu sens saber sertamen con tot ta e perfecta mjxsio deles coses mjxtioses es con njo ab alterasio e per so no pot eser feta aquesta mixtio e vnjo sens alterasio que sol tillitat e reducsio dels cosos en forma desperit
Condition fragmentari
Note en el punt que hem assenyalat s'acaba el foli i hi ha una marca després de la darrera lletra que remet al marge, on amb lletra encara més menuda, el copista ha completat la transcripció del tractat
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1652
Location in volume ff. 180-181
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2155
Desconegut. Pedra filosofal per sol i lluna
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 180] Lapis filozoforum per sol et llune
text: A fer la pedra major pren .6. ges de mercurj ben purgat … [ 181] … e tornara tot lluna fina mjllor que de mjnera. finis.
Condition fragmentari
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8082
Location in volume f. 181
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5230
Desconegut. Anotacions alquímiques
Language català
Date traduït 1501 - 1525 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 181] Nota que diu rostano philosof. converteix les natures y auras ta jntensio y convertir les natures no es alre [sic] sino fer del cos sperit y del sperit cos y delgros subtil … lo qual es ajxi com la fera blanca que se avendit
Note es tracta de quatre breus notes, les dues primeres atribuïdes a filòsofs (Rostano i Aristòtil)
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1653
Location in volume f. 181v-182
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10602
Pseudo-Emilius Macer. Tractat d'alquímia
Language català
Date traduït 1501 - 1525 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 181v] La obra e tractat de maser
text: Si vols prestament tornar lo sol o la lluna en ajgua pren .j. onza de qual se vols e amalgama … [ 182] … vermell segons que sira Compost
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 1654
Location in volume f. 182
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2157
Desconegut. Recepta per congelar el mercuri
Language català
Date escrit 1501 - 1525 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 182] Vnna recepta per a congelar lo mercuri
text: pren lo balacre muta sa virtut … [ 182v] … cos e anjma j james se aparten
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 12663
Location in volume f. 182
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5230
Desconegut. Anotacions alquímiques
Language català
Date traduït 1501 - 1525 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 182] Nota que lo prinsipi dels elements que la tera fon prjmer ajgoa y finalment se converteix en pedra y es feta de calitat de pedra y el ajre fon primer ajgoa y finalment fort … mes baix diu que lo cos tornant suptil abolat ablo sperit y perso diu lo philosof cos de cos sperit de esperit lo qual sperit te cos e anjma y james se aparten
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 1655
Location in volume ff. 182v-192
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2158
Desconegut. Dictats dels filòsofs
Language català
Date traduït 1501 - 1525 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 182v] Aci tractare dels dictats dels filozofs segons rosiano constansi diu e altres philosophs
text: la causa material del ou perfet e philosofico es laigoa per que ab aquella y per aquella tota obra se acabe … [ 192] … Nota dela asensio dela tera dela pedra philosofal quant se erben ab lajgoa pera enblanquir la tera pera ques fase sofre blanc y pera rubificar peraques fase sofre roig philosofal la qual dita asensio se deu fer apres dela separasio dels elements
Condition fragmentari
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 1656
Location in volume ff. 192v-194
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2159
Enric Alamany. Llibre d'alquímia
Language català
Date traduït 1501 - 1525 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 192v] Llibre de enric alamany
text: Llilius philosof diu aveu desaber que no aveu menester molts noms sino ab vnnom tant solament … [ 194] … y pervingue ala sua negror
epíleg: acabat [sic] son los dictats de enric alemanj philosoph enquara que jo jatme mas [?] en mon tralladra e lleixat molts proambols los quals pots llegir serguant lo seu llibre
Condition fragmentari
Note el nom de Jaume Mas no es llegeix bé
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7424
Location in volume f. 192r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11439
Desconegut. Secret dels secrets (alquímia)
Language català
Date traduït 1501 - 1525 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 192] Nota que quant lo cos … [ 192v] … quada dia un llum fins a tant que lo terç dia sens ningun
Condition fragmentari
References (most recent first) Tractat a: Cifuentes i Comamala (2004-05), “Les obres alquímiques “arnaldianes” en català a finals de l'Edat Mitjana”, Arxiu de Textos Catalans Antics 149
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 1657
Location in volume ff. 194v-197v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2160
Pseudo-Albertus Magnus. Llibre de les virtuts d'Albert
Language català
Date traduït 1501 - 1525 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194v] Comensan alguns dictats del llibre deles virtuts de alberto magno
text: P2rimo Djen lo secret e per que als indignes en njnguna man nera [sic] sa pot revetllar sino dispensant la grafia divinal La natura es eixemplar [sic] ymita la via tant quant pot ajxir que es nesesari que lo artitte mire la natura … [ 197v] … apres es nodrit ab foc fort y or fins atant que puge comportar tot forch yles ores es perfet quant ala operasio etc. Si lligs al llibre deles virtuts de albert trobaras molt mes llargament cozes marevelloses
Condition fragmentari
Associated Persons Atribució autoria: Albert el Gran (S.), OP
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 1658
Location in volume ff. 198-203v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2161
Pseudo-Arnau de Vilanova. Llibre del gran magisteri de les preparacions e regiment de la pedra filosofal
Language català
Date traduït 1375 ca. - 1425 ca.
Incipits & explicits in MS acc.: [ 198] Assy comensa lo llibre del gran magistery deles preparations e Regiment dela pedra philosophal
índex: Diuisir te donch lo present llibre en viij capitols … en ques demostre la substancia dell
rubr.: Lo primer capitol della pedra
text: Es vna qui sab hom de vil preu en qual se vol part que la trobara … [ 203v] … segons lo elixir sera preparat. Explicit
Condition complet
Associated Persons Atribució autoria: Arnau de Vilanova, metge ( ("Aquesta hobra Es de mestre Arnau de Vilanova", al peu del f. 203v))
Persona: Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586] ( ("que la treguj de vn llibre que auia molt antich que ere dela llibrarja del arcaBisbe de tarragona don Antonj agustj", al peu del f. 203v))
Note segueixen dibuixos de màquines i mètodes de cocció.
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 8083
Location in volume ff. 204-205
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5551
Desconegut. Receptes i notes sobre alquímia
Language català
Date compilat 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text I: [ 204] […] o del (mercuri) adefer amalgat (mercuri) Conielat ab lo vas … Aso feta quant la medesina tran franglible [?]
rubr.: [ 205] Alt secret Coreb alde bax. [?]
text II: deslaran que la disulatio del nostre Capil. no es ab aigua … per no auer feta fer tota disulutio
text III: Nota lo que diu vn graue doctor que la Causa de si … agua mixta ab agua alta
Note tres anotacions totes elles de lletra posterior, amb problemes d'interpretació. A la primera apareix en l'incipit esmentat el mirallet de Venus, amb semicercle obert per la part alta al damunt, símbol de Mercuri
Record Status Created 1991-05-06
Updated 2018-05-23