Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1951
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1546
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Furs d'Oriola
Language català
Date promulgat 1488-07-31
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/1313 | INC/1313 | Antic I-1313 | Antic 826 | Antic I-938
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz, 1493-09-06
Location in witness ff. ara - d viiirb (sign. de quadern)
ff. 268-298 (fol. mod. amb errades)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ara] Furs nous fets per lo cristianissim e molt alt senyor Rey don Ferrando Rey de castella e de arago e de valencia et caetera. en les corts generals celebrades e finides en la ciutat de Oriola als regnicoles dela ciutat e regne de valencia a .xxxj. de juliol. Any de la natiuitat de nostre senyor deu Jesuchrist. M.cccc.lxxxviii.
intr.: G15Ran deu esser la cura solicitut e diligencia que los Reys deuen tenir en amar sauiesa e iusticia … [ a iirb] … e perque del dit regiment e gouern a ell puxam en tots temps bon compte e raho tant com en nos sia donar
intitulatio: On nos don Ferrando per la gracia de deu Rey de Castella … e comte de Gociano
pream.: Uolent seguir nostre loable intent dessus declarat ab acort consentiment e bona delliberacio feyta ablos prelats persones ecclesiastiques: richs homens … [ a iivb] … los quals furs e actes de cort volem hajen loch en les questions esdeuenidores. Alfonso dela caualleria vicecanceller
tit.: De sarrahins. Rubrica .I.
dispositio: [ a iiira] [p]9Eer [sic] quant per obseruança de nostra bona fe real la qual hauem donada als regnicoles de aquest nostre regne en lo fur fet per lo alt rey en Marti … [ d vvb] … e falses scriptures: cossaris: e ladres: e trencadors de camins: e de qualseuol pau e treua. Dela caualleria.
concl.: [d]3Jctos igitur foros actus curie ordinaciones et prouisiones iuxta decretaciones nostras … [ d vira] … Regnorumquem nostrorum videlicet Sicilie vigesimo primo. Castelle et Legionis quindecimo. Aragonum vo et aliorum decimo
auten.: Signum Ferdinandi dei gratia Regis Castelle Aragonum Legionis Sicilie … et iuramus eisquem bullam plumbeam nostram impendenti iussimus apponendam. Yo el Rey
testimonis: [ d virb] Sig ✠ num Alfonsi dela caualleria vicecancellarij. Sig + num Ludouici de cabanyelles gerentis vices gubernatoris generalis valentie … [ d viva] … et Anthonius salabert scribe dicti domini regis
auten.: Signum mei Philippi clementis Serenissimi domini Regis predicti prothootarij … [ d virb] … Et vidit ea Alfonsus dela caualleria vicecancellarius
colofó: A honor laor e gloria dela sanctissima trinitat / e per vtil e comoditat del be publich Aci prenen fi les leys o furs modernament stablits e ordenats en les generals corts en la ciutat de oriola celebrades per (…) lo senyor Rey don Ferrando … Los quals son stats trets e copiats del propri original bullat qui es en lo archiu dela sala dela ciutat de valencia / comprobats e feelment corrigits ab los primers originals Per lo honorable e discret en Johan casa noua notari dela dita ciutat de valencia E apres en la famosissima sus dita ciutat de valencia a despeses del honorable en Jacobo de vila mercader e ciutada de aquella ab molta peritia e diligencia acabats de empremptar e effigiar per los sperts mestres Pere hagembach e Leonard hutz alamanys. Di jous sise jorn del mes de setembre Corrent lo any dela jocundissima natiuitat de nostre senyor deu Jesu christ. Mil quatre cents noranta tres. Deo gracias
tit.: [ d viira] Taula deles rubriques e capitols dels furs nous fets … en lo any Mil quatrecents huyt tantahuyt
índex: Primo lo prolech te hun capitol. comença en la primera columna. a la primera carta … [ d viiirb] … Remissio general e absolucio .capitol .xix. en la .iiij. col. a .xxviij. car. Deo gratias
Record Status Created 1992-01-04
Updated 2012-11-10