Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


> >
Work ID number BITECA texid 1950
Authors Pere Tomic
Titles Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Memorial
Incipit & Explicits text: Devets saber que nostre Senyor Déu qui és començament de totes coses … a la ciutat de València, on era lo senyor rei en aquell temps i que el suplicasse'n
Date / Place escrit Bagà 1438-11-10
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Dalmau de Mur i de Cervelló, Arquebisbe de Saragossa [1431 - 1456]
Associated Texts texid 1957 Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476
References (most recent first) Editat a: Tomic et al. (2009), Històries e conquestes del realme d'Aragó e principat de Catalunya
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 2658 , n. 14384 Hauf
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 14-15 , n. 19
Tractat en: Serra i Postius (1726), Prodigios y finezas de los Santos Ángeles hechas en el Principado de Cataluña. Ilustradas con dos copiosos índices 327
Note hi havia un exemplar a la biblioteca de la reina Maria, titulat Conquestes Darago, que començava “Al molt reuerent senyor lo senyor don Dalmau de Mur” i acabava “e que supplicassen”. Pedro Serra y Postius va veure un exemplar d'aquesta obra a la llibreria dels Pares Carmelites Descalços de Barcelona i observà que el text del manuscrit no coincidia amb la versió impresa que ell coneixia
Subject Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 22
ID no. of Witness 1 cnum 1398
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 542 (BITECA manid 1863)
Copied 1438 a quo - 1500
Location in witness ff. i-cxliv
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Istories e conquestes del Reyalme Darago e principat de Cathalunya compilades per lo honorable mossen Pere thomjch Caualler les quals trames al Reuerent Archabisbe de Çaragoça
dedic.: A8l molt reuerent senyor lo senyor en Dalmau de mur per gracia diujna … [ iv] … E fou fet lo dit memorial en la vila de Baga a .x. dies del mes de Noembre del Any Mil. CCCC.XXXVIIJ
índex: E per tal senyor molt Reuerent que lo memorial hage algun fundament de raho yo he començat a tractar en lo primer Capitol de la creacio del mon e deles coses que nostre senyor hi feu … [ iiijv] … Capitol xxxxvij com don Alfonso fill del dit fferrando fou lo xij rey darago e Comte de Barchinona
text: D11Eueu saber que nostre senyor deu qui es comenssament de totes coses feu e crea lo mon e totes les altres coses segons he trobat en lo primer libre dela Biblia appellat Genesi en .vj. dies … [ cxliv] … e tots ensemps acordaren de anar en la Ciutat de Valencia a hon lo Rey era en aquell temps e que supplicassen
colofó: De uirgo mater rerum da michi scribere verum. Fenex
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 597-8 , n. Ms. A
ID no. of Witness 2 cnum 5622
City, library, collection & call number Montpellier: Bibliothèque Municipale, Ms. 356 (BITECA manid 2639)
Copied 1441 - 1500 [?]
Location in witness ff. 1-84
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] [H]istorias e conquestas del Reyalme de Arago e principat de Cathalunya complidas per lo honorabla Mossen pera Tomich cavaller los quals trames al molt Ravarent archabisba de Seragoça
dedic.: [A]5l molt Revarent senyor lo senyor en dalmau de naur … [ 1v] … a .x. dies del mes de Nohembra del ayn [sic] .M. cccc xxxviij
índex: e per tal senyor molt Ravarent … [ 5v] … lo .xxxxvij. Capitol parla del dotzen Rey o comta qui vuy Regna appellat Alfonso
text: [ 6] [D]4evets saber que nostro senyor deu quj es començament de totes coses feu e creha lo mon … [ 84] … a hon lo Rey era en aquell temps e que suplicassen
ID no. of Witness 3 cnum 1737
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Tomich (BITECA manid 1996)
Copied 1448 [?] - 1520 (hi ha una errada a la data de l'obra que podria estar provocada per una coincidència amb la data de còpia)
1501 - 1600 (segons una nota que es conserva dins del llibre)
Location in witness ff. ira-cviiiira
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] Istoria e conquestes del Realma de arago eprincipat de Catalunya compilades per Lo Honorable mossen Pera. Thomich Caualler Les quals trames al Rauerent archabisbe de Caragoça
prol.: A4L molt reuerent senyor Lo senyor en Delmau demur … [ iv] … E fo fet Lo dit memorial en La villa de Dagua ax. dies del mes de Noembre Del any M. CCCCxxxxviij
índex: E per taL Senyor molt Reuerent que Lo memoriaL age aLgun funda[m]ent de raho yo he començat atractar en Lo primer capitol Dela creacio del mon edeles coses que nostro senyor hi feu a v. … [ ivv] … CapitolL [sic] xLvij. Com Don Alffonso ffill del dit fferrando fo Lo .xij. Rey Darago E comte de Barchalona a .CViiij.o
text: [ v] D5euets seber [sic] que nostro senyor deu quies començament de totes coses … [ cviiii] … en La Ciutat de Valencia Ha on Lo Rey ere en aquell temps e que suplicassen
ID no. of Witness 4 cnum 1404
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 67 (BITECA manid 1449)
Copied 1451 - 1492 ad quem (anotacions post.)
Location in witness ff. Ara-Dvb + 1ra-61ra ff. 1-65
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits prol.: [ Ara] [a]4l molt reuerent senyor en dalmau de mur … [ Avb] … a x djes del mes de Nohenbre del any m.cccc.xxxviij
rubr.: [e]3 per tal senyor molt reuerent … [ Dvb] … fo lo .xij. Rey darago e conta de barchinona
text: [ 1ra] [d]5Euets saber que nostra senyor deu … [ 61ra] … dona marja Reyna de Arago
References Avenoza (1997), Inspecció personal
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 595-603
ID no. of Witness 5 cnum 1400
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2617 (BITECA manid 1865)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. i-vii prel. + 1-128v
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ i prel.] Histories e conquestes del realme darago e principat de Catalunya Compilades per lo honorable mossen Pere thomich caualler Les quals trames al molt Reuerent arquebisbe de Çaragoça
dedic.: A4l molt Reuerent Senyor lo senyor en dalmau de mur per gracia diuina arquebisbe de Çaragoça lo humil seruidor quim recoman en vostra gracia e merce pere thomich. Senyor molt Reuerent puix ala virtut diuina ha plagut … [ iv prel.] … E fo fet lo dit memorial en la vila de baga a deu dies del mes de Noembre del any Mil Quatrecentes [sic] Trenta huyt
índex: E per tal senyor molt Reuerent que lo memorial haia algun fundament de raho yo he començat atractart en lo … [ vii prel.] … Lo Cinquanta huyten Capitol parla del dotzen Rey e comte qui huy Regna qui es appellat Alfonso
rubr.: [ 1] Histories e conquestes del Realme Darago e principat de Catalunya compilada per lo honorable mossen pere thomich caualler les quals trames al molt Reuerent arquebisbe de Çaragoça
text: D7euets saber que nostre Senyor deu qui es començament de totes coses feu e crea lo mon e totes altres coses segons he trobat en lo primer libre dela viblia appellat genesis en sis dies … [ 128v] … de anar en la Ciutat de Valencia o lla hon lo Rey era en aquell temps equel supplicassen
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 598-9 , n. Ms. B
ID no. of Witness 6 cnum 1401
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/9568 (BITECA manid 1866)
Copied 1491 - 1500
Location in witness ff. 1ra-155rb
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] Esta es la taula del presesent [sic] Libre lo quall es appallat les Conquestes despanya en lo qual libre resita largament tots los altres fets per aquells … fet e hordenat per en Pere Thomich
dedic.: A4l molt Reuerent Senyor en delmau de mur … [ 2ra] … e fou fet lo dit memorial en la vila de bagua a .x. dies del mes de noembre del any de la natiuitat de nostre senyor Ihesuchrist M. CCCCXXXVIIJ
índex: E4 per tal senyor molt reuerent … [ 6vb] … fo lo dotzen rey darago en cartes.
rubr.: [ 7vb] Lo primer capitoll tracta … per lo peccat que cometeren
text: [ 8ra] D5euets saber que nostre senyor deu quj es començament de totes coses … [ 155rb] … a la Ciutat de Valencia ho la hon lo rey era en aquell temps e quell supplicassen
Condition incomplet
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 599 , n. Ms. C
Note duu moltes interpolacions i li manquen els capítols 52 i 53. Té curioses notes marginals d'una mà del segle XVII
ID no. of Witness 7 cnum 1402
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, X.II.10 (BITECA manid 1867)
Copied Vilafranca del Penedés: Lluís Ribells, 1493-02-07
Location in witness ff. 1ra-66rb
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] A7l molt reverent senyor lo Senyor En dalmau de mur per gracia diujna Archabisbe de Ceragosa … [ 1rb] … E fo fet lo dit memorjal enla vila de baga .a.x. dies del mes de noembre del any Mill.cccc.xxx.viij
índex: E per tal senyor molt reuerent que lo memorjal age algun fundament de raho yo he comesat enlo primer capitol de tractar dela creacio … [ 3rb] … Lo .xxxxviiij.e capitol com don Alfonso fill del rey ferrando fonc dotzen Rey ecomte de barchinona. Amen. Deo gracias
text: [ 4ra] D6euets saber que nostro Senyor deu quj es començament de totes coses feu e crea lo mon … [ 66rb] … E tots en semps acordaren de anar en la ciutat de valencia ahon lo rey ere en aquell temps eque suplicasen. Deo gracias
colofó: Quj scripsit hunc librum se videat jn paradisum. ludoujcus ribelles doctor utrjsque jurjs vocatur quj scripsit benedicatur. Fujt perfectus iste liber per me ludoujcum rjbelles jn Villa francha penjtensis vija mensis febroarij anno anatiuitate domjnj Mo.cccco. nonagessimo tercio
ID no. of Witness 8 cnum 1403
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 754/2 (BITECA manid 1868)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04
Location in witness ff. 32ra-107ra
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 32ra] A4Ci començen les | histories e con | questes dels | Reys de Ara = | go e Comtes de Barce = | lona compilades per lo | honorable mossen Pere | Tomic caualler les quals | trames al molt Reuerend | Archabisbe de Saragossa
dedic.: A9L molt | Reuerent se | nyor lo se | nyor en dal | mau de mur … [ 32va] … algun fonament de | raho he començat a tractar per | capitols segons se seguex
índex: Capitol primer qui tracta de | la creacio del mon e deles co = | ses que nostre senyor y feu | en cartes ij. … [ 34vb] … Capitol xlviij. qui tracta com | lo rey don Johan de nauarra | succehi al dit don alfonso son | ierma e fou lo xiij. rey de Ara = | go e comte de barçelona | en car. lxxij.
tit.: [ 36ra] Capitol primer Qui tracta dela generacio de Adam e de la creacio del mon e com deu feu lo mon en sis dies
text: D10Eueu saber que nostre senyor deu qui es començament de totes coses … [ 107ra] … la reyna dona Joha = | na muller sua qui mori viuint | dit rey e senyor
colofó: A laor e gloria de nostro sen | yor deu e honor dels glori | osos Reys de Arago com | tes de Barçalona e de nostre | nacio Catalana .es stat stat sta stam | pat lo present libre. en la | noble Ciutat de Barçelon. | na per mi mestre Johan | Rosembach Alamany. a | iiij. del mes de Juny. Mil | .CCCC.LXXXXV
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 602
Note duu una continuació fins a la mort de Joan II en 1479, en lletra posterior, en l'exemplar principal. Al f. 32r, després de la rúbrica, s'ha afegit a ploma “qui ere de la casa de Pinos”, en referència a Dalmau de Mur. Després del colofó va la marca de l'impressor
ID no. of Witness 9 cnum 5027
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 258 (BITECA manid 2598)
Copied 1501 - 1550 (Duran)
Location in witness ff. 1-14v
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 final del cap. xxiv fins a mitjans cap. xxxv
Incipit & Explicits text: [ 1] […]ros e posa en bon stament la terra e morj en lany dela jncarnacio de jhesu christ Dont xij anys e fo soterrat arjpoll ab gran honor … [ 14v] … lo pres a merce el feu christia e mes li nom dentensa e dequi abant
Condition fragment
ID no. of Witness 10 cnum 1399
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 625 (BITECA manid 1864)
Copied 1501 ? - 1550 ?
1491 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 1-100v
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Les ystories de espanya
text: D4Euets saber que nostre senyor deu qui es començament de totes coses feu e crea lo mon … [ 100v] … la ciutat de granada a tres legues de aquella
Condition incomplet
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 600
Note manca la taula i la dedicatòria, tampoc té epígrafs. Duu una continuació anònima que va fins 1485, distinta de la que duen les edicions impreses (Massó Torrents)
ID no. of Witness 11 cnum 1738
City, library, collection & call number Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek Göttingen, 8o Hist. Hisp. 533 (BITECA manid 1997)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20
Location in witness ff. + i-cj
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ + j] Conquestes | e histories dels Reys de | Arago e comtes de Bar|celona Nouement [sic] estam=|pats.
tit.: [ + ii] Tabula
índex: A4Ci començen les historie [sic] e conquestes | dels reys de Arago e comtes de | Barçelona compilades per lo ho=|norable mossen Pere Tomic ca=|ualler les quals trames al molt reuerend |archabisbe de Saragossa
prol.: A10L molt reuerend senyor |en Dalmau de mur per | la gracia di=|uina archabisbe [sic] de Ceragoça [sic] lo | humil seruidor quim recoman en vo|stre gracia e merce pere Tomic … [ + ijv] … E axi per les | rahons dessus dites senyor he empres de donar a vostra | senyoria tal carec [sic] e trames a vostra senyoria lo dit memo=|rial lo quales [sic] stat fet en la vila de Baga el dehen die del | mes de Nouenbre del any Mil.cccc.xlviij.E per tal se|nyor molt reuerend que lo dit memorial haia algu fona=|ment de raho he començat a tractar per capitols segons |se seguex
índex: Capitol primer qui tracta dela creacio del mon e deles | coses que nostre senyor y feu. folio. primer … [ + vj] … Capitol.xlviij.qui tracta com lo rey don Johan de | Nauarra succehi al dit don alfonso son ierma e fou lo .xij. | rey de arago e comte de barçelona. folio. .c.
tit.: [ i] Capitol primer. Qui tracta dela ge=|neracio de Adam e dela creacio del mon | e com Deu feu lo mon en sis dies
text: D10Eueu saber que nostre | senyor deu qui es començament | de totes coses:feu e crea lo mon | e totes altres coses segons e tro=|bat enllo primer libre dela biblia | appellat genesis en sis dies … [ cv] … E axi lo dit senyor: apres de esser entra enr [sic] la dita ciutat | molt benignament e humana se hague vers aquella. En | la qual atura continuament fins al extrem die dela sua | gloriosa mort e mori a.xix.de Janer any Mil.cccc.xxix. | regna .xx.anys e fou soterrat en lo monastir de Poblet | hon era ia soterrada la reyna dona Johana muller sua | qui mori viuint dit rey e senyor
colofó: [ ci] Alaor e gloria de no// | stre senyor deu e honor dels gloriosos reys | de Arago comtes de Barçalona e de nostra | naçio Catalana es stat stanpat [sic] lo present | libre. En la noble ciutat de Barcelona per | mestre Johan Rosembach Alamany a .xx. | del mes de Febrer Mil.D.XIX.
ID no. of Witness 12 cnum 1739
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 1/1024 (BITECA manid 1998)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12
Location in witness ff. 1-4 prel. + i-lxxiiiiv
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Historias e conquestas dels excellentissims e catholics Reys de Arago: e de lurs anteçessors los Comtes de Barçelona: compilades per lo honorable historic mossen Pere Tomich caualler: les quals trames al Reuerendissim senyor Dalmau de Mur Archabisbe de Çaragoça: affegida la historia del excellentissim e catholic Rey de Hespanya don Ferrando. Any 1534 [Escut] Ab priuilegi
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Historias e conquestas dels excellentissims e Catholics reys de Arago:e de lurs anteçessors los Comtes de Barçelona:compilades per lo honorable historic mossen Pere Tomich caualler:les quals trames al Reuerendissim senyor Dalmau de Mur Archabisbe de Caragoça:affegida la historia del excellentissim e catholich Rey de Hespanya don Ferrando. Any .1534. Ab priuilegi
tit.: [ 1v prel.] AL SPECTABLE SENYOR DON GALCERAN DE Cardona letra de Marti de Iuarra tramesa enlas corts de Monso
prol.: H5ISTORIA SPECTABLE SENYOR (COM DIV TVLLI DEL ORAdor) es testimoni del temps … [ 2 prel.] … historias en loc dela victoriosa Vienna. Donada en Barcelona. a vij. de Febrer any .M.D.xxxiiij
intr.: [ 2 prel.] ALS LECTOS. [sic] S2Apian los qui legiran las historias de Cathalunya:las quals se poden dir sagrada scriptura … los de stampa lo port dc [sic] Malgui
prol.: [ 2va prel.] S12Enyor molt reuerent pus ala virtut diuina ha plagut de inriquir e dotar vostra Senyoria de clara memoria … [ 2vb prel.] … E per tal senyor molt reuerent que lo dit memorial haja algun fonament de raho he començat a tractar per capitols segons se seguex
índex: [ 2vb prel.] Capitol primer quitracta de la creacio del mon e deles coses que nostre senyor y feu en carta .j. … [ 4rb prel.] … Capitol.l. qui tracta com lo Rey don Ferrando appellat Catholich fill del rey don Johan fou catorze Rey de Arago e Comte de Barçelona e Rey de Castella e de tota la Hespanya exceptat Portugal.en cartas .lxxij.
rubr.: [ Ira] Capitol primer:qui tracta de la Creacio del mon:e dela generacio de Adam:e com Deu feu lo mon en sis dies
text: D6Eueu saber:que nostre senyor Deu qui es començament de totes coses:feu e crea lo mon e totes altres coses segons e trobat enlo primer libre dela Biblia appellat Genesis … [ LXXIIIIvb] … (com mostra lo mes copios historic Montaner) manco se scriu en las conquestas:del que de tan admirables e heroics Prinçipes se podia narrar
colofó: [ LXXIIIIvb] Alaor y gloria de nostre senyor deu Jesu Christ qui es donador de victorias:e a immortalitat dels gloriosos Comtes de Barçelona:e lurs sucessos los Reys de Arago e Comtes de Barçelona:e a honor de nostra nacio Cathalana es corregida e ab Priuilegi per cinc anys stampada la present obra:regnant lo inuicte Emperador dels Romans don Carles:y la serenissima Emperatriu dona Isabel Catholics Reys … en la insigne e noble ciutat de Barçelona per Carles Amoros Prouençal a.xij. de Mars any de Mil.D.xxxiiij.
Associated Persons Persona: Martí d' Ivarra ( (la continuació del regnat de Ferran II que duu aquesta edició és de))
Associated Texts inclou també texid 2224 Martí d' Ivarra, Epístola al Spectable senyor don Galçeran de Cardona. Letra de Martí de Iuarra, tramesa en las corts de Monçó, escrit 1534 a.
References Soriano (2003), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
ID no. of Witness 13 cnum 12532
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/12619 (BITECA manid 5063)
Copied Martín Artal de Alagón y Pimentel, 7è. Conde de Sástago ? (lletra del s. XVII només pot correspondre a aquest membre de la família), 1601 ? - 1700 ?
Location in witness ff. 85-90
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 Llegenda del miracle de les cent donzelles
Incipit & Explicits intr.: [ 85] HOC EST Exemplum bone & fideliter Sumptum | Aquadam scriptura Jn pargameno [sic] scripta extrata [sic] aquodam | guarda final Libro Pargameno [sic] depostis [sic] ex hoperto [sic] recondito intaçaçio [sic] con|fratrie Sti stephani framenorum Barc. non Viciato non | cancellato nec yn aliqua Parte Suspecto Sed omni prorsus | Viçio & Suspicione carente cuyus tenor talis est
text: o es que | en lani dela Jncarnaçio de Jesuchrist mill cent quoranta | set fou feta Armada Per lo molt egregi em\a/gnifico Señor en Ra|mon berenguer Prinçep dearago ecomte de Barelona Per anar en Almeria Contra les barbars. gents Jnfels. e Perlo dit Prinçep foren | emprats tots los barons del prinçipat de Catalunia que sen Ana|sen ab ell enla dita Armada entre los quals barons hi fo amprat | lo molt noble varo en Galçeran galçeran de Pinos lo qual ana | ab lo dit Prinçep eseñor en la dita guerra e fo elegit Almirant … [ 90] … La hu de aquells tres barons que edificaren lo dit monastir | e aquel pres abit de monjo emori dins breus dies al dit | monastir. laquell Jau en la tomba sua esemps ab los altres | barons al qual deu do santa gloria yn secula seculorum amen.
ID no. of Witness 14 cnum 12271
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/12619 (BITECA manid 5063)
Copied Martín Artal de Alagón y Pimentel, 7è. Conde de Sástago ? (lletra del s. XVII només pot correspondre a aquest membre de la família), 1601 ? - 1700 ?
Location in witness ff. 35-78v ff. 40-83v
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 40] Capitol xvj. quitrata com lo prinçep Otger Cathalo entra enlaterra. | delos gots. ab xj. barones [sic] cabgran multitut. de gente [sic] conquista gran part | dela tierra
text: Deuen sauer que anlani delayncarnaçio de Jesuchisto ques contaua .dccxxxiij. | enla prouinçia de guyana [sic] si ha un castell qui es apella cathalo prototes [sic] les gents | e era apellat lo dit prinçep Otger cathalo … [ 83v] … Lo Vescomte derrocaverti emosen joan rroger darill | Axi mateix Lo noble Vescomte deVol dona sa filla per | muller Al noble don Pedro Galceran de Castre. axi ma|tex en lo dit temps mori lamolt Alta Seniora [sic] Reyna | De Cipre en la çiutat de barcelona
Note Incomplet, capítol XV fins al que tracta del rei “don ferrando de Cas|tella fou lo 11. Rey de Arago e Comte de Barcelona | e segit Per la terra” (f. 80). S’afegí al final “en mayo de 1509. finis” i la firma d’Alfonso de Sastago. Al f. 39v una mà diferent a la del text explica les raons de la seva transcripció: “Todo lo que de aqui esta escrito lo es|cribe el Protonotario [espai en blanc] que es asta donde a[aba]|ra otro papel como este es de notar que lo que se | sigue es de tomic y esto es ensuma la hazas [sic] hihe|chos que los decendientes delos nube [sic] caballeros | que entraron en cataluñia [sic] y emparticular [sic] de los | decendientes deuno de ellos que son los señores | de la casa y apellido de Pinos y en el papel que | seallare dino la historia que començare”.
ID no. of Witness 15 cnum 12272
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-101 (BITECA manid 5064)
Copied Desconegut, 1663 a quo
Location in witness ff. 1-138
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 caps. V-VII
ID no. of Witness 16 cnum 2618
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Tomich (BITECA manid 2331)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. iii-v + 1-193
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits tit.: [ i] Historias, E | Conquestas dels Excellentissims, è | Catholics Reys de Aragó è de | lurs antecessors, los Comtes de | Barcelona. | Compilades per lo Honorable Historic | Mossen Pere Tomich, Cavaller: las | quals trames al Reverendissim Senyor Dal|mau de de Mur, Archabisbe de | Zaragoça affegida la historia, | del Excellentissim è Catholich Rey | de Hespanya, D. Ferrando. | Any 1534§
rubr.: [ iii] Al spectable Senior Don Galceran de Cardona letra de Martí de Iuarra, tramesa en las corts de Monsó
pream.: Historia spectable Senyor (com diu Tulli der Orador) es testimoni del temps: lum de veritat: vida de la memoria … [ v] … conquestas e Historias, en loc de la victoriosa Vienna Donada en Barcelona a vij. de Febrer any M.D. xxxiiij.
text: [ 1] Senyor molt Reverend, pus a la virtut divina ha plagut enriquir e dotar vostra Senyoria de clara memoria segons se demostra per obras manifestas … [ 193] … del que de tan admirables e heroichs Principes se podia narrar
colofó: Alaor y gloria de Nostre Senyor Deu Jesu Christ, qui es donador de victorias; e a immortalitat dels gloriosos Comtes de Barçelona … stampada la present obra, regnant lo Invicte Emperador dels Romans Dn. Carles, y la Serenissima Emperatriu Da. Isabel, Catholics Reys de Hespanya, en la insigne e noble Ciutat de Barçelona, per Carles Amoros Provençal, a xij. de Mars any de mil Dxxxiiij.
índex: [ 194r] INDICE De los Apellidos de que tracta la present Historia, per Alfebeto … [ 196r] … Zavall fol. 154
nota: Es menester lletgir tota la fulla versant algun apellido, perque moltas vegades ve troba duplicat en la matexa
Associated Persons Persona: Martí d' Ivarra ( (la continuació s'abribueix a))
Associated Texts als ff. iii-v preliminars inclou texid 2224 Martí d' Ivarra, Epístola al Spectable senyor don Galçeran de Cardona. Letra de Martí de Iuarra, tramesa en las corts de Monçó, escrit 1534 a.
References Reproducció parcial de l'exemplar de Perelada Palau, 95A-V, 091 Tomich Reg. 3588 (2007)
ID no. of Witness 17 cnum 5338
City, library, collection & call number Catania: Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria, Col. Univ. 3/73 (BITECA manid 2619)
Copied 1701 - 1800
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
ID no. of Witness 18 cnum 6876
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, 2Qq C 41 (BITECA manid 2668)
Copied 1723 a quo (data de la traducció italiana que es menciona en nota al primer foli de guardes i que es copia en aquest volum)
Location in witness ff. i-xv + 1-367
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ f. i] Conquestes e Histories dels Reys de Arago, e Comtes de Barcelona. Nouament estampats
tit.: [ f. ii] Aci comencen les Histories, e conquestes dels Reys de Arago, e Comtes de Barcelona, compilades per lonorable Mossen Pere Tomic Caualler, les quals trames al molt Reuerend Archabisbe de Zaragoza
dedic.: [ f. ii] Al molt Reurend Senyor en Dalmau de Mur … [ f. xv] … e fou lo 13o Rey de Arago, e Comte de Barcelona
text: [ f. 1] Capitol Premer. [sic] Qui trata de la Creacio del mon, e deles coses que nostre Senyor y feu. Deuen saber que nostre Senyor Deu, qui comencament de totes coses, feu, e crea lo mon, e totes altres coses segons e[s] trobat en lo premer liure de la Biblia apellat Genesis … [ f. 367] … qui mori uiuint dit Rey e Senyor. Fins. [sic]
colofó: [ f. 367v] A laore gloria de nostre Senyor Deu e honor de los gloriosos Reys de Arago, Comtes de Barcelona, e de nostra Nacio Cathalana, es estampats lo present libre, en la nobla Ciutat de Barcelona, per mestre Johan Rosembach Alamany a 20 del mes de febrer 1519
ID no. of Witness 19 cnum 3269
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-50 (BITECA manid 2443)
Copied 1728
Location in witness pp. 3 + 1-322b
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 2r] Historias e conquestes dels excellentissims e catholichs reys de Arago e de lurs antessesors los comptes de Barcelona compilades per lo honorable historich Mosen Pere Tomich cavaller les quals trames al reverndissim senyor Dalmau de Mur arcabisbe de Saragoça. Afegida la historia del rey de Espa¤a don Ferrando. Any de 1728
rubr.: [ 1] Conquestes de Cataluña del Honorable Historich Mossen Pere Tomich Cavaller
tit.: Capitol primer: Qui tracta de la Creacio del Mon: e dela Generacio de Adam e com Deu feu lo Mon en sis dies
text: Deveu saber que nostre Senyor Deu que es comensament de totes coses segons he trobat en lo primer Llibre de la Biblia appellat Genesis … [ 322v] … se escriu en als Conquestas del que tant admirables e heroics Principes se podia narrar
colofó: A laor y Gloria de nostre senyor Deu Jesuchrist qui es donador de victorias e a immortalitat dels Gloriosos Comptes de Barcelona e a honor de nostre nacio Cathalana es corregida e ab privilegi per 5. anys estampada la present obra regnant lo invicte emperador dels Romans Don Carles y la serenissima emperatriu Dona Isabel Catholichs Reys de España en la insigne e Noble Ciutat de Barcelona per Carles Amoros Provençal a 4 de Juny any de 1495
Note Colofó amb correccions
ID no. of Witness 20 cnum 6875
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 275 (BITECA manid 2667)
Copied 1751 [?] - 1850 [?]
Location in witness ff. 1 prel.-6prel. + i-[ci]
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ f. 1 prel.] Conquestes e histories dels Reys de Arago e comtes de Barcelona nouement estampats
rubr.: [ f. 2 prel.] A4Ci començen les histories e conquestes dels Reys de Arago e Comtes de Barcelona compilades per lo honorable mossen Pere Tomic caualler les quals trames al molt Reuerend Archabisbe de Saragossa
dedic.: EL molt reuerend senyor lo senyor en Dalmau de mur per la gracia diuina archabisbe deCeragoça … [ f. 2 prel.v] … he començat a tractar per capitols segons se seguex
índex: Capitol primer qui tracta de … [ f. 6 prel.] … Capitol. xlviij qui tracta com lo rey don Johan de nauarra succehi al dit don alfonso son ierma e fou lo xiij rey de arago e comte de barçelona. folio. c
tit.: [ f. 1] Capitol primer Qui tracta dela generacio de Adam e de la creacio del mon e com Deu feu lo mon en sis dies
text: Deueu saber que nostre senyor deu qui es començament … la reyna dona Johana muller sua qui mori viuint dit rey e Senyor
colofó: A la or e gloria de nostre senyor deu e honor dels glorios [sic] Reys de Arago comtes de Barçalona e de nostre nacio catalana es stat stampat lo present libre. En la noble ciutat de Barçalona per mi mestre Johan Rosembach Alamany a del mes de Febrer mil. cccc.lxxxxvj
ID no. of Witness 21 cnum 2804
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 156 (BITECA manid 1321)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: Jeroni Alemany i Flor (f. 1v: “En este present any 1763 taj note yo Dn. Geronim de Alemany y flor natural de la Ciutat de Palma Rege de Mallorca com he vist aquest exemplars axi impresos com manuscrits, y aqui los he copsats [?] y comprovats paraula per paraula”), 1763
Location in witness ff. 2-8 prel. + 1-261
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 2 prel.] Asi comensan les Histories e Conquestas dels Reys de Arago, e Comtes de Barcelona, Compiladas per lo Honorable Mossen Pere Tomic Cavaller … al molt Reverentd [sic] Archabisbe de Saragoza
dedic.: Al Molt Reverent Señor lo señor en Delmau de Mur … [ 3v] … que lo dit memorial haia algun fonament de raho he començat a tractar per Capitols segons se seguex
índex: Capitol primer qui tracta de la Creacio del mon e de les cosas que nostre Senyor y feu en ca \ r/ tes 1 … [ 1] … Capitol xlviij qui tracta com lo Rey Dn Johan de Navarra succehi al dit don Alfonso son germa e fon lo xiij. Rey de Arago e Comte de Barcelona. en cartes 255-
tit.: Capitol Primer qui tracta dela Generacio de Adam e dela Creacio del Mon e com Deu feu lo Mon en sis dies
text: Deuen seber [sic] que Nostre Señyor Deu qui es començament de totas cosas … [ 256v] … en lo Monestir de Poble, ahont [sic] era soterrada la Reyna Da Joana muller sua qui mori vivint dit Rey e Senyor
ID no. of Witness 22 cnum 7816
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 156 (BITECA manid 1321)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: Jeroni Alemany i Flor (f. 1v: “En este present any 1763 taj note yo Dn. Geronim de Alemany y flor natural de la Ciutat de Palma Rege de Mallorca com he vist aquest exemplars axi impresos com manuscrits, y aqui los he copsats [?] y comprovats paraula per paraula”), 1763
Location in witness ff. 256v-261
Title(s) Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 cap. 49
Incipit & Explicits rubr.: [ 256v] Capitol xLjx qui tracta com lo Rey D. Ferrando apellat Catholic fill del Rey Dn Joan fou 14 Rey de Arago e Compte [sic] de Barcelona e Rey de Castella e de tota Espanya, exceptat Portugal
text: Defunt lo Excellent Rey Dn Joan … [ 261] … en ses conquestas del que tant admirables […] se podia narrar
colofó: A laor e gloria […] corregida e estampada ab Priuilegi per cinc anys la present obra […] en Barcelona 1534
Condition fragment
Note una nota marginal indica que es tracta d'una còpia de la impressió de 1534
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-01-31