Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1934
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 239 | Antic 21-2-7; X-4-35; X-2-2; 2-2-7
Title of volume Zibaldon[e] | Prouenz[a]le ( al teixell, a tinta, títol antic)
Estractos | de | obras catalan[as] ( a sota del teixell, al llom, amb tinta més fluixa i de mà més moderna)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: XII + 1-136 + I
Collation I12 1-46 58 610 7-86 94 10-126 138 14-152 16-176 184 196 204 21-226 232 246
Page Layout 2 columnes (f. 59)
3 columnes (ff. 59v-85v)
42 línies (f. 2)
39 línies (f. 59)
50 línies (f. 60)
Size pàgina 270 × 200 mm (f. 2)
caixa 261 × 170 mm
caixa 252 × 155 mm (f. 60)
columna 252 × 40 mm (f. 60ra)
caixa 227 × 150 mm (f. 59)
columna 227 × 50 mm (f. 59)
Hand copiat tot per la mateixa mà de. s. XVIII, no gaire acurada
Watermark àncora dins d'un cercle entre dues lletres "i"?, a sobre un estel de 6 puntes i a sota la lletra "F" (als folis preliminars)
estel de sis puntes, dins d'un cercle i amb un altre cercle enmig que conté una lletra, probablement la E; una creu damunt del motiu i una lletra “F” a sota (al f. 11)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: pauta tabeliònica, un plec vertical a l'esquerra
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition disposa d'una antiga foliació a ploma, contemporània a la còpia i d'indicacions dels exemplars vaticans d'on s'anava extractant; volum en bon estat, malgrat que en alguns punts la tinta traspassa
Binding en pergamí sobre cartó, de l'època, amb restes de les tires que servien per lligar-la; el foli de guarda cautiva del final duu la mateixa filigrana de l'àncora que el cos del volum
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Agustí (catàleg)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Còpia de manid 2219 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, M-539. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
copid 1781 Ed.: Roma: Casanatense, X.XI.63. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
Còpia de manid 2319 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4797. 1476. Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?].
manid 2319 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4797. 1476. Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?].
Còpia de manid 2320 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4799. 1351 [?] - 1450 [?]. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2320 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4799. 1351 [?] - 1450 [?]. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
Còpia de manid 2025 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4801. 1401 - 1500. Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400.
Còpia de manid 2318 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4804. 1481 [?] - 1500 [?]. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
Còpia de manid 1814 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4806. 1492 ca. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del Ms. BUB 239 (2017)
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:319-25
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 90-3
Note al segon full de guardes hi ha una taula del volum, amb referència als Mss. de la Vaticana d'on es van copiar les obres (Mss. Vaticans 4801, 4804, 4806, 4797 i 4799) i d'edicions de la Casanetense. Són en blanc els ff. Iv prel., II-XIIv prel., 9-12v, 22v-24v, 25v-26, 32, 48, 58, 86v, 116v i 230. Els textos finals són còpia d'una edició del s. XVI.

Segons Riera, el manuscrit procedia inicialment de la Casa Reial de Barcelona (call number: 2-2-7 [?]).

Internal Description
Number of texts in volume: 22
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2572
Location in volume f. 2 prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2911
Gui de Caulhac. Zibaldone provenzale
Language català
Date compilat 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2 prel.] Index
índex: Enventari o Collectari de Cirurgia … la sobre citada Biblioteca de Casanatense
Condition extractes
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1588
Location in volume ff. 1-8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1445
Gui de Caulhac. Inventari o col·lectori de cirurgia
Language català
Date escrit 1363
Title(s) in witness Enventari ho collectori en part de cirurgia, f. 1
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] En nom de Deu comença lo enventari ho collectori en part de cirurgia e de medecina compilat e complit en lany de nostre senyor M.CCC.lxiij. per Guido de cauliac Çirurgia Mestra en arts e en medecina en lo nobla estudi de monpayler
prol.: Pus que primerament graties aure fetes a deu … [ 1v] … vostra correccio e suplic que a la mja poqua siensia sia ha torgat perdo
rubr.: Capitol singular en lo qual seran promeses e preposades algunas cosas … en art de Cirurgia
text: Cars senyors e molt hamats aquesta comentacio lo dictat es ordenat amenera dinventari desiuil haretat … [ 8v] … haxi com diu Jamerius sian untats e haxi sen retornaran los budells
Note extrets del Ms. Vat. 4804, al foli inicial hi ha una anotació que diu: “4804, in fol. carta grande” i als marges es veuen esments a una altra folicació, el primer “Fol. 1”, que arriben fins al 113 que fan referència als canvis de foli de l'original que s'extracta
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1601
Location in volume ff. 13-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2116
Johannitius. Introducció a l'art del tigni
Language català
Date traduït 1399 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13] Jntroducttione dell'arte del Tegni di Joannitio et altro
rubr.: Açi comensa lo libre de Johannisti de Introductions del art del tigni
text: Medicine se departex en duas parts so es en tehorica e en praticha. Egual mesclament, ho composicio, es la qual conte agolment … [ 14] … E nos junym lo membra depertit, ho nos refredam lo membra disjunt
colofó: Acabat es lo libre de Juannisi. Seguexse la conaxensa de les hurines
Note segons una nota que precedeix al text, aquest és còpia del Ms. Vat. 4797; la numeració marginal va del 25 al 52 referent a la foliació de l'original
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2568
Location in volume f. 14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1472
Galièn de Cremona. De la coneixença de les orines
Language català
Date traduït 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14] De conaxenca deles hurines segons Galien
text: Asi comensa la conaxensa deles urines. Sapies ben sertanament que lo cors del hom ha .iiij. propriatats [sic] en si la huna e laltra que son contraries … Si la hurina sera roga ho tirant ha grogea e clara sapies que per la calor esdeue rogor e per la fredor claror
Note còpia del Ms. Vat. 4797, núm. marginal 53-54
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1579
Location in volume f. 14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2917
Antoni Ricard. Conexença dels polsos
Language català
Date escrit 1435 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14] Acabades son les conexensas deles vrines E comensa la Conaxensa dels polsos
text: Adonchs sapias que pols no es altre cosa sino moviment de coratga … E per so dic que los polsos son mudats en lo temps del any car en livern son grans e tarts e en lo astiu son grans e espesos. E axi es complit lo tornament dels humos
References (most recent first) Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 174
Note còpia del Ms. Vat. 4797, fol. original 54-56; al marge s'indica en una nota que aquest text és duplicat d'un que es comença a copiar després al f. 65 de l'original
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8122
Location in volume f. 14r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2922
Antoni Ricard. De la coneixença de les orines
Language català
Date escrit 1476 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14] En nom de deu y dela verga meria comença lo tractat de horinas lo qual ha ordonat Mestra en toni Ricart mestra en Medecina
text: Primerament com tu veuras laygua ben vermella ab una molça … [ 14v] … Orina de fembras e luent com argent e a le fembra no li atalenta de menyar ho ha vomit es prenys
Note núm. marginal 57-62
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7595
Location in volume f. 14v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2917
Antoni Ricard. Conexença dels polsos
Language català
Date escrit 1435 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14v] En nom de deu y dela gloriosa mara sua comensa lo tractat de conaxensa depolsos segons mestra antoni Ricart y comensa le difinicio
text: Adon sapis que pols no es altra cosa sino moviment de coraga … lo pols es pus somogut ala part sinestra que ala dreta
nota: Nota. es lo mateix tractat quel de sobre dit, o trascrit a cart. ss.
Note en adonar-se de la repetició no continuà extractant el text; núm. marginal 65
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8726
Location in volume ff. 14v-16
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2918
Desconegut. Tractat de flebotomia
Language català
Date traduït 1476 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14v] Aci comensa lo tractat de flobotomia lo qual conte .vij. castions segons per orda veureu
text: Mas verament fflobotomia entre les altres es mes comuna … [ 16] … o ab ferres de cavall ho ab semblants coses
Note núm. marginal 71-89
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1584
Location in volume f. 16r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2100
Bernardus de Gordonio. Suma de simples medicines e compostes
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16] Comensa la suma dell Gordo de simples medecinas e compostes divisides [sic] per .vj. Castions segons per orda veurets
text: Donchs moltes son les meneras de purgar e aço segons Gordo en lo .iij. libra del tigni … [ 16v] … poden li donar aquest abeuratga en lalba
References (most recent first) Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 178
Note còpia del Ms. Vat. 4797, numeració marginal 90-113
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1589
Location in volume ff. 16v-17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1445
Gui de Caulhac. Inventari o col·lectori de cirurgia (Capítol de vòmit)
Language català
Date escrit 1363
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16v] Asi comensa lo capitoll de vomit segons mestra Guido de Cauliac
text: Vomit es porgacio feta per la bocha e val a conservacio de senitat … [ 17] … Es prouocat molt pus fort ab lo vomit de nicolare la forma dell quall es aci
Note còpia del Ms. Vaticà 4797, núm. marginal 114
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8732
Location in volume f. 17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1445
Gui de Caulhac. Inventari o col·lectori de cirurgia (Capítol de crastilis)
Language català
Date escrit 1363
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17] Aci comença lo capitoll qui tracta de crastilis
text: E estiga lo pasient mentra quell rerbra descenyt sens alguna sintura … E estiga aquell per una hora o per duas o encara eytant com posibla sia
Note núm. marginal 115
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8727
Location in volume ff. 17-21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2919
Desconegut. Tractatus aliquorum medicinarum alicuorum morborumet remedia illorum
Language català
Date traduït 1476 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17] Jncipit quidam tractatus aliquorum medicinarum alicuorum morborum Et remedia illorum Et primo incipiunt Diggestivi
text: Digestiu per fredor de ventrell … [ 21] … ço es en naffra ho en membra que aja dolor
Note en català i llatí; el copista ha deixat espais en blanc sota de rúbriques per retornar sobre la seva feina i copiar textos que finalment no va transcriure, especialment al f. 20; núm. marginal 116-189
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8728
Location in volume f. 21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5114
Desconegut. Conjur-ta, fich
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21] Coniur de ffic
text: Conjurta fic de part de nostro senyor deu … quet sec lo cap e podrescha la rahill
epíleg: E siay dit tres vegades … e sien hi dits tres pater nostres e tres avemarias
Poetic Stanza 1 x 6
Note núm. marginal 191
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8729
Location in volume f. 21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2920
Desconegut. Receptari
Language català
Date compilat 1476 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 21] Per spasma
text: R. seba picada e posa la en la nucha … oli comuni sera nova
Note núm. marginal 191-198
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 1582
Location in volume ff. 21v-22
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2098
Desconegut. Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21v] En nom de Deu sia e dela umill verge medona Santa Maria Comensa un patit tractat per lo Reverent mestra Arnau de Vila nova Sobra lo Regiment Quis deu tenir en temps dehepidemie o en temps de pestilencia
acc.: En nom de deu e de la verga Maria … per tant com es advocada dels paquedors [sic]
text: E primerament en tota congregacio de gents deu esser perfumade le case o le cambre en lo temps de ivern ab aquest perfum … [ 22] … e sia fet de tot aço una pleta ben ampla que bast de pols ha pols e sia continuat
References (most recent first) Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 176
Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 91-3 , n. ed.
Note extret del Ms. Vat. lat. 4797, núm. marginal 287-93; aquest text no figura a l'índex preliminar. Al final de l'extracte hi ha una breu nota amb la descripció del volum del Vaticà
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 2584
Location in volume ff. 27-46
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1638
Laurent de Blois, Canonge d'Orléans. Llibre de vicis i de virtuts
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 27] Car cell qui met se speransa ni se confisa principalment encreatura … [ 46] … en tempransa e en mesura
Associated MSS/editions manid 2320 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4799. 1351 [?] - 1450 [?]. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
Note còpia del Ms. Vat. 4799; al f. 25 hi ha una descipció d'aquest volum amb indicació de les anotacions de les guardes i dels papers que indiquen el títol on s'expliquen les diferències entre aquest tractat i el que el segueix, en antigüitat i en qualitat de la còpia; numeració marginal 1-185
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 8730
Location in volume ff. 46v-47v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10468
Desconegut. Salms penitencials
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 46v] En lo meu gemech yo lavare lo meu lit. Jn meu gemich lavabo meum lectum … [ 47v] … en asi sia
Associated MSS/editions manid 2320 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4799. 1351 [?] - 1450 [?]. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
Note sembla còpia del mateix ms. Vaticà que el tractat anterior, i si així fos ocuparia des del f. 214 al 231 com a mínim del ms. original. La traducció, de vegades convertida en comentari molt breu, comença amb el Salm 6.6
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 2569
Location in volume ff. 49-55v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2262
Jacobus de Cessulis. Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles
Language català
Date traduït 1380 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49] Comença lo prolech daquest libre apellat libre dels escachs hordenat per frare Jaume de Casules de horde dels frares prehicadors qui aquell compone e treslada segons se seguix [sic] E feu ho en lati ab molt bell horiginal
prol.: Amonestat per pregaries de molts frares … per qual raho aquest ioch se troba
text: Incipit liber. Quant ala primera part qui diu per aquella raho aquest ioch se atroba … [ 55v] … axi matix [sic] posa los moviments anaments daquells escachs
Associated MSS/editions manid 2025 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4801. 1401 - 1500. Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400.
Note còpia del Ms. Vat. 4801, núm. marginal 1-113: al capdemunt del primer foli de la còpia (f. 49 d'aquest manuscrit) es troba una breu descripció del còdex vaticà
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 2570
Location in volume ff. 55v-57v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2253
Desconegut. Art de bé morir
Language català
Date traduït 1301 - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 55v] Comença lo tractat de la art de ben morir
rubr.: Empero deu se avisar aquell quil regira [sic] al malalt que nol ligue tot entorn o ensemps. Mas aestonades … dela malaltia ho hi segons que veura les materies pus abtes e pus spedients al malalt
prol.: Per testimoni de santa scritura hoc e per exemples y pratica appar que molt es util y necessari ales persones posades en lo pas dela mort … per algun altre alli present se diguen
tit.: Capitol primer de les temptacions e batalles que han los posats en lo pas de la mort e dels remeys e ajudes de aquells
text: Vna de les grans e pus fortes temtacions … [ 57v] … finesques y abundes en los goigs de la divinal contemplacio in secula seculorum amen
Note es transcriuen vuit capítols, i al final hi ha afegit un capítol V. És còpia del Ms. Vat. 4801, núm. marginal 114-153
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 2571
Location in volume ff. 59ra-86ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1872
Jaume Roig. Spill
Language català
Date escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59ra] Consulta
text: Magnifich mossen iohan | Ffabra caualler ualent | Pel gentil atreuiment | Quentre dones uos roman … [ 59rb] … Si lo contrari faran | Del que delles ordit he | Ab la flor de llir tambe | les dones habitaran
rubr.: Entrada
acc.: Spill llum e regla | homens aregla | Dones blasona | Lo llir corona | Spines carts crema | Ço diu lo tema
rubr.: Tema
tema: Sicut lilium inter spinas | Sic amica mea inter filias
rubr.: Perfaçi
rubr.: Primera part del perfaçi
pref.: Deu creador | hunich senyor | omnipotent | Llatriament | Qual sol adore | Quant puch honore … [ 60va] … los meus darres | anys vint e mes | tots seruint deu | seguons veureu
rubr.: Primer libre de sa iouentut Primera part de la fadrinea ab sa mare
text: Deu aiudant | yo entonant | mon spill e norma | seruant la forma | del abreuiar | me vull lexar | la infantea | Ma fadrinea … [ 86ra] … Tots finalment | homens he fembres | promens profembres | vixcam deça | salvats della | direm Amen
Condition extractes
Associated MSS/editions manid 1814 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4806. 1492 ca. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
Note aquest testimoni extracta diversos fragments del ms. 4806 de la Biblioteca Vaticana. Aquests fragments es corresponen amb els següents versos de l'edició de Miquel i Planas: vv. 1-18, 20-57, 86-97, 115-117, 128-129, 144-146, 148-162, 165-205, 232-251, 323-332, 365-368, 384-392, 406-445, 460-463, 478-485, 493-501, 528-555, 568-581, 620-621, 672-693, 706-721, 730-736, 747-756, 759-782, 784-819, 879-883, 920-937, 950-956, 960-995, 1036-1041, 1046-1049, 1053-1055, 1066-1077, 1090-1093, 1104-1109, 1125-1126, 1129-1130, 1141-1146, 1158-1165, 1175-1189, 1266-1269, 1289-1301, 1320-1345, 1382-1392, 1434-1524, 1548-1552, 1555-1560, 1573-1577, 1582-1587, 1604-1607, 1612-1622, 1629-1631, 1638-1654, 1657-1669, 1684-1697, 1702-1707, 1744-1748, 1759-1764, 1766-1772, 1774-1804, 1812-1823, 1837-1847, 1862-1867, 1896-1898, 1916-1937, 1955-1969, 2000-2004, 2022-2027, 2077-2089, 2102-2103, 2154-2161, 2166-2173, 2194-2197, 2238-2253, 2258-2263, 2295-2299, 2354-2356, 2394-2397, 2430-2440, 2450-2454, 2459-2475, 2478-2485, 2532-2539, 2628-2633, 2650-2653, 2660-2664, 2669-2671, 2694-2707, 2717-2718, 2748-2751, 2835-2836, 2847-2851, 2880-2888, 2898-2901, 2915-2918, 2953-2969, 2976-2977, 2979-2991, 2997-3022, 3027-3039, 3068-3083, 3095-3097, 3110-3114, 3140-3141, 3146-3165, 3237-3241, 3258-3261, 3283-3287, 3295-3297, 3329-3335, 3362-3368, 3394-3398, 3480-3483, 3504-3506, 3510-3543, 3599-3602, 3610-3615, 3644-3657, 3686-3692, 3804-3807, 3824-3846, 3849-3852, 3862-3865, 3880-3895, 3908-3909, 3922-3925, 3927-3939, 4022-4023, 4044-4058, 4065-4077, 4111-4135, 4154-4159, 4175-4178, 4195-4208, 4256-4262, 4269-4270, 4296-4309, 4322-4325, 4405-4406, 4414-4426, 4482-4484, 4552-4559, 4582-4601, 4664-4666, 4683-4684, 4885-4886, 4888, 4916-5211, 5213-5362, 5365-5539, 5541-6009, 6022-6037, 6103-6107, 6117-6131, 6147-6154, 6180-6188, 6226-6264, 6293-6321, 6360-6361, 6364-6366, 6372-6389, 6402-6407, 6412-6414, 6421-6423, 6434-6437, 6448-6505, 6539, 6547-6559, 6580-6583, 6610-6613, 6707-6709, 6719-6721, 6724-6741, 6760-6775, 6827-6835, 6855, 6861-6862, 6880-6901, 6922-6927, 6931-6943, 6947-6949, 7014-7027, 7040-7085, 7097-7101, 7135-7138, 7220-7287, 7370-7375, 7379-7420, 7428-7472, 7474-7480, 7495-7503, 7512-7535, 7572-7576, 7608-7679, 7686-7725, 7737-7738, 7749-7750, 7762-7779, 7825-7827, 7833-7836, 7848-7854, 7906-7913, 7919-7922, 7957-7958, 7964-7965, 7979-7981, 7986-8000, 8006-8029, 8061-8070, 8150-8151, 8159-8162, 8194-8203, 8294-8307, 8310-8317, 8326-8358, 8433-8434, 8438-8450, 8460-8475, 8483-8495, 8512-8522, 8542-8547, 8554-8556, 8562-8569, 8630-8645, 8691-8726, 8752-8764, 8959-8969, 8976-8985, 9054-9061, 9074-9084, 9087-9088, 9192-9199, 9210-9216, 9375-9387, 9396, 9412-9416, 9432-9433, 9438-9444, 9472-9475, 9728-9731, 9736-9738, 9764-9772, 9786-9790, 9802-9808, 9831-9832, 9859-9861, 9882-9887, 9944-9946, 9962-9967, 9990-10012, 10015-10018, 10038-10052, 10121-10139, 10152-10167, 10232-10257, 10277-10311, 10384-10391, 10398-10409, 10413-10417, 10432-10435, 10444-10447, 10482-10783, 10890-10958, 10960-11124, 11126-11593, 11595-11691, 11693-12109, 12124-12150, 12157-12197, 12230-12233, 12241-12248, 12260-12268, 12318-12347, 12365-12377, 12383-12385, 12576-12578, 12655-12678, 12722-12730, 12732-13180, 13212-13226, 13304-13341, 13343-13714, 13716-14485, 14554-14563, 14578-14630, 14681-14705, 14751-14822, 14880-14907, 14982-14993, 14995-15072, 15154-15172, 15183-15189, 15240-15241, 15356-15364, 15382-15392, 15403-15417, 15478-15500, 15522-15525, 15535-15555, 15562-15574, 15584-15592, 15608-15615, 15638-15653, 15660-15663, 15668-15675, 15690-15705, 15713-15715, 15719-15729, 15746-15758, 15769-15774, 15817-15819, 15842-15844, 15853-15874, 15946-15953, 15974-15978, 15993-16005, 16136-16144, 16231-16244, 16281-16285 i 16316-16359. Text a dues i, majoritàriament a tres columnes, còpia del Ms. Vat. 4806, núm. marg. 1-119, segons s'indica en una nota prèvia al text: “4806, in foglio Rime in Spagnuolo”. A l'índex preliminar s'afegeix: “Apres que torni de Roma lo trobi de ventura, estampat en 8o y lo comprí”
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 8731
Location in volume ff. 87-116
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2219
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Cròniques d'Espanya
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87] Chroniques de Espanya fins aci no diuulgades que tracta dels Nobles e Jnvictissims Reys dels Gots y gestes de aquells y dels Comtes de Barcelona e Reys de Arago ab moltes coses dignes de perpetua memoria. Compilada per lo honorable y discret Mossen Pere Miquel Carbonell [nom subratllat] Escriua y Archiuer del Rey nostre senyor e Notari publich de Barcelona Novament imprimida en lany M.D. xlvij
text: [ n] E es cosa certa, que antigament … [ 116] … e no voler li haber merce
Associated MSS/editions manid 1988 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-25. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
Note la Crònica es còpia d'un exemplar de la Casanetense, segons consta a l'índex
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 9476
Location in volume ff. 214-228
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10468
Desconegut. Salms penitencials
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 214] In meo bemjtu - en lo meu gemech … [ 228] … amen - anasin sia
Note textos llatí i català disposats en dues columnes
Record Status Created 1991-04-15
Updated 2024-05-03