Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1931
City and Library Tortosa Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre
Collection: Call number Codis núm. 11
Copied 1422 a quo - 1456 ad quem (Massip, no duu la constitució de la Immaculada Concepció de la Verge, que és de 1456)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 260 (= 4 + [i]-ccxlv + cclix-cclxii + cclxiii-cclxv)
Collation Volum format per quaternions
Page Layout 2 columnes
35 línies (f. ii)
Size pàgina 285 × 271 mm (f. ii)
caixa 240 × 170 mm
Hand gòtica
gòtica desacurada i mig cursiva (f. ccxliiii)
humanística (f. ccxliiiiv)
gòtica molt cursiva i desigual, semblant a la del Cançoner dels Masdovelles (f. cclix)
Pictorial elements Miniatura: portada ricament miniada amb or i motius florals dins d'una franja daurada, amb l'escut de Catalunya i les armes de Tortosa
Rúbriques i començament dels llibres en vermell
Caplletres: en vermell i blau
Titre courrant centrat al capdemunt de cada foli el títol del llibre corresponent en vermell i blau amb xifres romanes
Other features Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Reclams: horitzontals centrats
Justificació: pergamí pautat de taller aparentment a punta de carbó
Pautat: les línies fonamentals del pautat arriben fins als límits del foli; amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: menudes a prop del tall, visibles especialment al marge inferior i una mica al superior, assenyalen les línies fonamentals també hi ha una que marca el centre de l’intercolumni, que no està marcat per cap línia (f. clxxxv); no veig perforacions per assenyalar renglons, que estan traçats als folis escrits, però no a tots els que han romàs en blanc (p. e. 221 sense renglons; 222 amb renglons)
Signatures: numeració de bifolis en xifres romanes a la primera part del plec, marcant amb una "✠" el primer foli de la segona
Condition el binió preliminar sense foliar i amb la taula, avui està després; manca un quadern, ff. 9-16. Foliació antiga, probablement de mà del mateix copista. En bon estat malgrat que els quaderns han quedat solts. Algunes taques d’humitat als marges, volum acuradament restaurat, de molt bon pergamí.
Binding pell gofrada, amb l'escut de Catalunya i les armes de Tortosa; la coberta de darrere, duu encara l'anella amb part de la cadena que el subjectava; també es conserven restes dels angles i dels bollons de metall
Associated Texts Conté textos de finals s. XV i XVI: texid 2066 Pere Albert, Casos en què no procedeix de restituir potestat (tr. Desconegut), traduït 1275 [?] - 1300 [?] català
Conté texid 1004 Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300 català
Conté texid 1119 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitució de pau i treva (tr. Desconegut), promulgat 1228-12-27 català
Conté texid 2075 Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó, Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich, promulgat 1370 ca. català
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Descrit per: Massip i Fonollosa et al. (1995), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Tractat a: Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lvii-lviii
Tractat a: Massip i Fonollosa (1984), “Les Constitucions de Catalunya de l'Arxiu de la Ciutat de Tortosa”, Revista de Llengua i Dret
Note Manuscrit en curs d'estudi.

Es copien acords de Cort, com els del manuscrit ACA Generalitat 3, i constitucions dictades per la reina Maria, aprovades en Corts (22 abril 1422) i sota la rúbrica Del bovatge una disposició de Ferran I, promulgada en corts de Barcelona

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1535
Location in volume ff. 1ra prel.-3ra prel., ira-###
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort
Language català
Date traduït 1420 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra prel.] Primus liber
índex: Dela sancta fe catho|lica e priuilegis del sant babtis|me .i. … [ 3ra prel.] … Proces de la mort de labbat de sant | cugat .ccxiii
rubr.: De la santa fe catholica e p[ri]|uilegis del sant babtisme
text: S7I2acme primer | en la cort | de lerida. | sapien tuyt que | nos en Jac|me per la gra|cia de deu Rey | darago de Mallorques e de va|lencia. e comte de barchinona e dur|gell e senyor de motpeller | per nos e per tots nostres successsors a|xi en arago com en cathalu|nya
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12592
Location in volume ff. 146ra-147rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2066
Pere Albert. Casos en què no procedeix de restituir potestat
Language català
Date traduït 1275 [?] - 1300 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146ra] Los casos en que lo senyor no | es tengut retra la postat ne lo | feu empaxat
text: [ 146va] L3o primer cas es quant | lo uassall contradiu al | senyor … [ 147rb] … de aquells bens qui no | son del feu deu retre a son senyor | lo seruey que fet haura per longa r[?] | o meynspresat
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12593
Location in volume ff. 147rb-162ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1004
Pere Albert. Costums de Catalunya entre senyors i vassalls
Language català
Date traduït 1275 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147rb] Aci comencen les custimes [?] de ca|thalunya entre los senyors e | vassalls tenents castells altres | feus per senyors. ne encara excep|cio e encara de expoliacio sia ad|mesa contra lo senyor requerent | posat e fermances de dret
text: S6j lo senyor demanara | a son uassall a ell esser | donada postat de ca|stell o de casa … [ 162ra] … axi donats aquells | solament es uist cogitar e no dels | altres qui no son de son cors des|çendents com axi es atorgar lo | feu
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12594
Location in volume ff. 162va-165vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11390
Desconegut. Costums de Catalunya
Language català
Date traduït 1275 - 1300 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 162va] Açi començan les custumes de | Cathalunya
tit.: Si seran .iij. vassalls en .i. feu | vn venent lo seu a alre en qual | sera comes lo feu
text: S3i yo tench feu dactun se|nyor e per aquell feu o per alguna partida daquell | feu he uassall … [ 165va] … laltre pora aquell fer | destrenyer segons drets per lo | senyor de la terra
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12595
Location in volume ff. 165va-198vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1119
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitució de pau i treva
Language català
Date promulgat 1228-12-27
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 165va] De pau e de treua. | vsatge
text: S6J negu en treua de | nostre senyor se sera | mes en aguart e | stablira dins la ho|nor o terme del ca|stell de son aduersari aguayt | e ab aquell aguayt … [ 198va] … ne per | qualseuol altres officials o per|sones ne encara no pusque pro|cehir per offici si no en aytant | come s es legut per constitucio [f. 198vb] de cathalunya. ¶ Plau al se|nyor Rey
Note Es tracta del mateix text copiat al MANID 1289, Barcelona: Catedral, cod. 78, ff. 211-255.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12596
Location in volume ff. 198vb-199va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2074
Desconegut. Forma de jurament que deuen fer los veguers
Language català
Date promulgat 1424 ca
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198vb] fforma del jurament que deuen | fer los veguers
text: A2questa es la forma dels | sagraments dels va|guers. ¶ Jur io aytal a uos se|nyor Rey en pere e a tot lo poble | de la mia uegueria … [ 199va] … P. de | sant climent scriua del dit se [sic] | Rey qui de manament feu aço | scriure he fet e clouguj en lo | loch die e any dessus dits
Note Es tracta del mateix text copiat al MANID 1289, Barcelona: Catedral, cod. 78, ff. 211-255.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12597
Location in volume ff. 199vA-201ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2075
Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó. Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich
Language català
Date promulgat 1370 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 199va] Concordia feta per la Regina Elie|nor e lo cardenal de comenge so|bre .iiij. greuges al graç ecclesia|stich fets
text: [ 199vb] E2n nom de deu sobre los | pretesos .iiij. greuges | que lo Reuerent pare lo senyor | Archabisbe de terragona … [ 201ra] … Entretant empero | los processos qui seran fets sens | periudici de cascuna partsien sos|pesos e si fets no seran no sien | fets fins quel dit dupte sia de|termenat
Note Es tracta del mateix text copiat al MANID 1289, Barcelona: Catedral, cod. 78, ff. 211-255.
Record Status Created 1991-03-27
Updated 2018-03-20