Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1930
City and Library Palermo Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace"
Collection: Call number 3 X, G 2 | Núm. de registre 1279 | Antic Arm. VIII. B. 33
Title of volume Constitutions [la n és una barra sobre la lletra o] | De Chatalunya ( al centre de la coberta)
CONSTITUTIONS | USATGES | Y CAPITOLS DE BERCELONA | Y CATALUNYA || SAEC. XVI. ( al llom, amb el títol al segon entrenervi)
Copied 1576 ? - 1704 ?
1704 a quo (Brocà?)

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I guarda contemporània de la relligadura actual + 1-3 guardes antigues en blanc + 4-5 taula + 6-7 en blanc + 8-272 + 273-275 en blanc + 276-345 + 346-347 en blanc + I guarda posterior en blanc
ff.: I + 1-3 + 4-5 + 6-7 + 8-272 + 273-275 + 276-345 + 346-347 + I
Collation [*]7 A-F12 G-H14 K-Y12 AA-FF12
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
44 línies (a tot el volum)
Size relligadura 365 × 255 mm (pla anterior)
pàgina 355 × 240 mm (f. 274)
caixa 260 × 167 mm (f. 274)
columna 260 × 78 mm (f. 274)
intercolumni 260 × 11 mm (f. 274)
Hand una única mà molt acurada (a tot el volum)
Watermark sirena amb dues lletres al peu (a tot el volum)
Pictorial elements Calderons en la mateixa tinta del text, amb lletres versals de mida més gran, que van disminuint de mida a cada rengló; sota aquestes rúbriques principals hi ha unes altres, en lletra cursiva itàlica més menuda, que informen sobre el contingut del capítol (p. e. f. 8ra DE. LA. SANCTA. | FE. CATHOLICA. E. | priuilegis del sanct Bab. | tisme titol .I. || [en lletra menuda] Jacme primer en la Cort de leyda) (a tot el volum)
Caplletres: il·luminades: or (o plata, o plata i or) sobre fons blau, vermell, verd, negre o taronja molt ben executades (fons blau: ff. 8ra, 101ra, 106ra, 138rb, 171ra (plata),173vb (or i plata), 176 ra (id.), 312rb (plata), 314rb (or i plata), 325vb (plata); fons vermell: ff. 195va (or), 201vb (id.), f. 305rb (or), 311vb (id.); fons verd: ff. 226ra (or), 300vb (id.); fons negre: f. 276ra (or i plata); fons taronja: 302ra (plata la lletra i també un ratllat horitzontal sobre el fons que és entre vermell i taronga), f. 311rb (or))
Il·lustració escut en forma de rombe, marges daurats, creu central vermella i camp blau sobre or; als angles està decorat amb florons de tinta negra que es corresponen segurament amb alguns dels que decoren la relligadura (f. 8r)
Altres: titres courants en lletra semigòtica, es repeteixen al centre del recto i del verso, però al costat, amb lletra de cos menor, humanística, hi ha un altre títol que fa referència al contingut de cada columna (p.e. f. 83r “Libre primer´´ i a esquerra i dreta, en altre cos i lletra “De offici de Jnquisidors de taula etc.´´ (a tot el volum)
Other features Justificació: sembla a punta de plom
Pautat: les línies fonamentals de la justificació no superen els quatre angles de la caixa; té linies de guia per als renglons que no creuen l’intercolumni i que es detenen als marges verticals, només creuen l’intercolumni la superior i la inferior verticals
Perforacions: rodones i petites als quatre angles de les columnes
Signatures: comencen al f. 8, primer del text: Aj-A vj. Al quadern EE: EEj, manca EE ij, EE iij (afegit posteriorment a ploma); quadern FF nomes signatura al primer bifoli. En molts folis també hi ha signatura de foli
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Condition en força bon estat, el volum ha estat restaurat, té algunes taques d’humitat i brutícia, que no impedeixen la lectura. En algun moment es van desordenar els plecs finals de forma que es troba primer el quadern FF i després el EE. En alguns punts, coincidint amb les rúbriques en cos més gran (o a caplletres amb fons negre, p. e. f. 276) la tinta s’ha menjat part del paper. Folis en blanc: folis de guarda anteriors i posteriors i ff. 6-7, 273-275 i 345v-347. Túnels de bibliòfags al peu, entre els ff. 210-248. Errades a les signatures de quadern: manca EE ij, EE iij (afegit posteriorment a ploma); quadern FF nomes signatura al primer bifoli. Foliació en xifres aràbigues a l’angle sup. extern, moderna, a llapis molt fluix. Sense errades
Binding pell marró sobre cartó fort, amb daurats. Escut de Catalunya al centre dels plans; restaurada (s’ha enganxat sobre una relligadura nova el que es conservava de l’antiga, que és força, a la part posterior alguns forats), havia tingut dues tanques al tall vertical, de les quals es veuen només els restes dels forats (un per tanca i pla). La relligadura actual no té nervis, però el llom està dividit en cinc seccions separades per dos grups de tres filets daurats; als entrenervis decoració daurada geomètrica i vegetal. Talls daurats i gravats
History of volume Adquirit béns eclessiàstics passaren a biblioteques públiques 1860
Previous owners (oldest first) Palermo: Collegio Massimo dei Gesuiti Palermo 1826 a quo (ex-libris f. I índ. (sense numerar) “Biblioteca Colli Panormitani S. J.´´)
Associated persons El va veure Alessio Narbone, erudit (1789-08-09 - 1860-12-12) (1826)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Tractat a: Narbone (1826), “Descrizione dei recenti codici manoscritti che si trovano nella libreria regale del Collegio Massimo”, Atti e memorie dell’Academia Partenia di Scienze e Belle Lettere 229v
Tractat a: Index alphabeticvs scriptorum, Qui ad annum 1682 in Bibliotheca Collegii Panormitani Soc. Iesu asseruantur (1682)
Tractat a: Index alphabeticvs cognominum scriptorum, quirecensentur in hoc indice (1682)
Tractat a: Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 186-7
Note En una enganxina de paper al peu del llom es llegeix: “B.C.R.S. || MSS. | X. | G. 2 | PALERMO´´ la signatura escrita a tinta, la resta imprès. Trobem aquesta mateixa enganxina a l’interior de la coberta anterior, enganxada a l’angle superior extern. La signatura X-G-2 es repeteix, a llapis, al capdemunt del primer foli de la taula

Al peu del primer foli de la taula i al f. 345rb segell petit rodó a tinta de la biblioteca “BIBLIOTECA NAZIONALE PALERMO´´ amb l’escut amb creu al centre. Al costat el segell, en aquest mateix foli, a numerador el num. 1279 en tinta negra. Alguna anotació marginal, aparentment de la mateixa mà que els títols de lletra menuda f. 175rb “Si a vice|comitibus´´, es corresponen amb l’incipit de l’usatge en llatí. Alguna esmena afegint text oblidat pel mateix copista, p. e. f. 257rb. Al final de cadascun dels títols dels usatges s’afegeixen les disposicions dictades per Carles I i Felip II.

El manuscrit no es troba a l'índex de la biblioteca dels Jesuïtes publicat al 1682.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1525
Location in volume ff. 4-5 taula + 8-272
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2071
Desconegut. Usatges de Barcelona, Constitucions i capítols de Catalunya, segona compilació
Language català
Date promulgat 1588
Title(s) in witness VSATGES. DE. BARCELO.|NA. CONSTITVTIONS. | y Capitols de Cort. | de Cathalu|ya, f. 4r
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4r] TAVLA | ALPHABE|TICA. DE. LES. | RVBRIQVES. Y TITOLS. | Deles Constitutions. | de Cathalunya
índex: [ 4ra] A. Abatuts y latitants [sic] lib. 9 tiº. 19 … [ 5vb] … Vsures y barates li. 4. ti .ii. FINIS
rubr.: [ 8r] LIBRE.| PRIMER. DELS. | VSATGES. DE. BARCELO.|NA. CONSTITVTIONS. | y Capitols de Cort. | de Cathalu|ya
tit.: [ 8ra] DE. LA SANCTA | FE CATHOLICA. E. | priuilegis del sanct Bab.|tisme titol. i.
text: S11APIAN | tuyt que nos en | Iacme per la gra|tia de Deu Rey | de Arago de | Mallorques ede | Ualencia comte de Barcelona e durgell e se-|nyor de muntpaller per nos e per tots nostres | successors aixi en Arago com en Catha-|lunya [f. 8rb] e Mallorques […] e en remey dela nostra anima | en per tostemps estatuim que quisqun Jueu o | Sarrahi qui spirat per gratia del sperit Sanct | voldra reebre lafe catholica … [ 272vb] … Item com per la negligen-|tia lo qual ha expirat | sia innouat y prorogat fins | a la conclusio de | les primeres | Corts
Note Conté disposicions fins a la cort de 1564
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1526
Location in volume ff. 276-345
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2072
Desconegut. Usatges de Barcelona, constitucions i capítols de Catalunya (1704)
Language català
Date promulgat 1704
Title(s) in witness VSATGES. | DE BARCELONA. CONSTITVTIONS. DE. | Cathalunya y capitols de Cort, 276r
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 276r] LIBRE. | PRIMER. DELS . VSATGES. | DE BARCELONA. CONSTITVTIONS. DE. | Cathalunya y capitols de Cort. los quals al. | present. iuy ni fora iuy no son en vs ni obseruansa. | aixi per esser part delles corregides y part | altrament superfluas que per que no sia ignorada | cosa alguna de antiquitat se posen en | lo present volum a part ab sos | titols e llibres com les | altres que son en ob-|seruança
tit.: [ 276ra] DE. LA SANCTA | FE. CATHOLICA. E | priuilegis del Sanct | Baptisme titol .I.
text: V11OLEM | encara e statuhim que to-|ta vegada que Archivisbe o Bisbo o fra-|res prehicadors o menors iran a viles | [f. 276rb] o a llochs hon Sarrahins o iuheus sta-|ran E la paraula de Deu als iuheus e Sar-|rahis proposar volran aquells … [ 345rb] … elo tercer cpitol dels capi|tols y actes de dita cort comensant Per | posar ab maior pau sien prorogades | fins ala constitutio deles primeres sd-|uenidores corts
Note extracte dels usatges, inclou només les disposicions vigents (inclou disposicions fins a l’any 1547)
Record Status Created 1991-03-23
Updated 2014-09-07