Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1919
Authors Lucius Annaeus Seneca
Titles Epistulae morales ad Lucilium
Lletres a Lucill
Epístoles morals
Date / Place traduït 1433 ca. (Zinato)
Language català
llatí (orig.)
francès (interm.)
Text Type: Prosa, Col. cartes
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Editat a: Sèneca et al. (2015), Epístoles a Lucili. Traducció catalana medieval. Vol. 1. Epístoles I-XXIX (versions I i II). Vol. II Epístoles XXX-XC (versió I). Vol. III Epístoles XCI-CXXIV (versió I). Flors o autoritats
Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 113.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 113.2.1
Tractat en: Zinato (1992), “Volgarizzamenti delle Epistulae Morales di L. A. Seneca e loro diffusione nella Peninsola Iberica”, Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università Ca' Foscari di Venezia 371-90
Tractat en: Martínez Romero (1986), “Una aproximació a les traduccions peninsulars de les Epistulae ad Lucilium. La doble traducció catalana”, Llengua & Literatura
Tractat en: Eusebi (1970), “La più antica traduzione francese delle Lettere Morali di Seneca ed i suoi derivati”, Romania
Editat a: Faraudo de Saint-Germain (1910), “Flors o auctoritats tretes de les Epístoles de Sèneca”, Estudis Universitaris Catalans 4:193-246 (ed. un dels mss. de Saragossa)
Subject FILOSOFIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12579
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 1164 (BITECA manid 5133)
Copied 1401 - 1420 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 1-2v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca. epístoles 18-19 i 33-34
ID no. of Witness 2 cnum 2928
City, library, collection & call number London: The British Library, Burney 252 (BITECA manid 2402)
Copied 1401 [?] - 1500 [?] (Catalogue)
Location in witness ff. 9-82 + 82-226 (text llatí)
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 9] Liber Epistolarum Senece primus. | ¶ Incipiunt libri Senece philosophia moralis. Et poni|tur dictum Jeronimj. In libro de viris | illustribus
prol.: L4ucius annexus [sic] Senecca [sic] Cordubensis [la lletra "b" està corregida] phor| ciui stoici dicipulus et patruus lucam poete | continentissime vite fuit … a Nerone interfectus est
acc.: ¶ Incipit prima Epistula. De colligenda et | sistenda fuga temporis et non esse pauperum | cuj modicum satis est
text: I6ta fac mj Lucilli vendica te tibi | et tempus … [ 10] … Sed pessimum remanet. Vale
intr.: ¶ Comensa la primera Epistola de Senecca [sic] | a lucil en Romans. ço es lo prolech e Intro|duccio del Primer libre: Que hom deu retenjr | e cullir lo fugiment del temps. E que aquell no es pobre a qui abasta pocha cosa. E que hom deu diligentment gar|dar \lo temps/ [afegit al marge] lo qual se pert en Tres maneres
text: A3xi fes mon amich Lucil regoneix tu en tu | matex e regoneix e guarda lo temps qui | ça entras te ere tolt o furtat o tescamparia | per sa follia … [ 81v-82 expl] … ¶ Tot axi | es mon Lucill la fin dela gran fellonia | es oradura per so se deu hom gardar de enfel-lonir [f. 82] se no tensolament per amor de trempança | mas per occasio de sanitat
rubr.: [ 82] ¶3 Comensa la denouana Epistola la qual | comensa / Exulto quotiens Epistolas tuas | accipio. E lo preambol es lo quis saguex
tit.: ¶ De secessu in ocium et de prolixitate con|chatenancium se cupiditate vitanda et | de cena cum amicis habenda
text: E2xulto quotiens epistulas tuas accipio. Jmplent enim | me bona spe. et Jam non promittunt … [ 226] … Quedam Jnutilia et in efficacia ipsa sub|tilitas reddit
colofó: ¶ Explicit liber Tricesimus deo | gracias Amen.
Note A partir de la rúbrica de l’epístola dinou del llibre segon al f. 82, el text continua només en llatí, deixant-se d’incloure la traducció catalana. La primera epístola duu nombroses notes en llatí sobre qüestions gramaticals. El darrer text llatí correspond a l’epístola 82.
Subject EPÍSTOLES
FILOSOFIA MORAL
ID no. of Witness 3 cnum 1358
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 993 (BITECA manid 1841)
Copied 1433 d. - 1450 (data traducció segona obra)
Location in witness ff. 1ra-210rb
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Comença lo libre de Senecha de les epistoles que ell trames al Luçill transladades de lati en françes e puys en catala e comença lo prolech
prol.: S5enecha fon un hom molt saui dexeple de un altre saui home qui hac nom … [ 1rb] … per ço se esforça de tot son poder a fer la dita obra
rubr.: La primera epistola sta fac [sic] Luçill. Que hom deu retenir e cullir lo fugiment del temps e que aqui ell no es pobre aqui basta pocha cosa e que hom deu deligent
text: [ 1va] A3xi fes mon amich Luçill regonex en tu matex e regonex e guarda lo temps … [ 210rb] … per la qual te gouernaras e conegues si tu est perfet lauores hauras tot be quant tu entrendras e conexeras quells benauyrats son molt dolents
References Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor)
ID no. of Witness 4 cnum 2551
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 28 (BITECA manid 1546)
Copied 1435 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. i-xxxviiv
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca. ep. i-cxxiiii
Incipit & Explicits rubr.: [ i] [C]omensa lo libre de seneca deles epistoles que ell trames a lucillo trasladades de lati en frances e de frances en catala
tit.: Prolech e Jntroduccio del damunt dit libre
prol.: [S]3eneca fou vn hom sauj dexeble daltre sauj hom quj hauja nom phosion … per ço ell sesforça de tot son poder en ffer la dita obra
tit.: De la qual dita obra ho libre de epistola [sic] son tretes aquestes Flors ho autoritats quj apres seguexen. La primera. Item fac lucille
text: Que hom deu Retenjr e cullir lo fugiment del temps … [ xxviiv] … tot be quant tu entendras e conexeras quals benehuyrats son molt dolents
Condition extractes
Note segons TMC es tracta d'un florilegi de la traducció
ID no. of Witness 5 cnum 12578
City, library, collection & call number Solsona: Arxiu Capitular, fragment 51 (BITECA manid 5132)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 1-2v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca. final epístola 26-inic. epístola 28
ID no. of Witness 6 cnum 1361
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 186, núm. inventari 7022 (BITECA manid 1844)
Copied 1451 - 1500 (text de Sèneca)
1351 [?] - 1450 [?] (foli final amb la consueta)
Location in witness ff. 1-19v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca. ep. xxxvi, xlv-xlvii inc., lii acèf., liii inc., lxxi inc., lxxvi inc., lxxix acèf., lxxx-lxxxi inc., lxxxiii acèf. i inc., xciv amb llacunes i inc., xciv acèf., xcv acèf. i inc., xcix acèf., c inc., civ acèf., cv, cxii-cxiii inc. ?
Incipit & Explicits text: [ 1] bi torna bo que senble altre [e] amarch com hix del cup mas aquell no pot longament durar … [ 19v] … de son parer en concell planer es be e iustement iutiat es be donchs saluat son […]
Condition acèfal, incomplet i fragmentari
References Faraudo de Saint-Germain (1910), “Flors o auctoritats tretes de les Epístoles de Sèneca”, Estudis Universitaris Catalans
Note notes marginals a ploma
ID no. of Witness 7 cnum 1360
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 7 (BITECA manid 1843)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1461 - 1500 (Avril et alia)
Location in witness ff. 2ra-157vb
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 2ra] Comensa lo libre de Seneca deles epistoles que el trames alucill transladades de lati en frances / e puys de frances en cathala
acc.: Prolech e introductio del present libre
prol.: [ 2ra] S8Eneca fon hom saui dexeble de altre sauj hom qui hac nom phation dela secta dels stoycans que dehien que virtut … [ 2va] … E per ço se efforça de tot son poder a fer la dita obra
tit.: [ 2va] La primera epistola ita fac mi lucili. Que hom deu retenir e cullir lo fugiment del temps / e que aquell no es pobre aqui basta pocha cosa / E que hom diligentment guardar lo temps lo quall separt en tres maneres
text: [ 2va] A8xi fes mon amich lucill regonex tu en tu mateix e regonex e guarda lo temps qui sa entras te era tolt o furtat ot escapaua per ta follia e creu a mi … [ 157vb] … Si tu dius que en larbre o en la sement ha algun be nos sabem be que no es en la primera fulla quen hix ell hia algun be o sturment mas no es pas en lerba vert fins tant que es perfet e quel gra es assaonat
Condition incomplet
Note text traduït d'una versió francesa que es troba al Ms. BNF fr. 12235
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-12