Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1904
Authors Narcís de Sant Dionís
Titles Compendi de les Constitucions de Catalunya
Incipit & Explicits prol.: Com les constitucions generals de Catalunya en llur primitiua ordinacio sien estades en diversos temps e per diversos Reys de Arago, princeps de Catalunya sens horde e sens consecuencia de titols fetes e promulgades … per ço que sapie si la rubrica en que vol trobar alguna constitucio es situada en la primera part o en la segona e axi de les altres
índex: Seguexen les rubriques de la primera part. De la santa fe catolica … De pau e de treva
rubr.: Libre primer. Comença lo compendi de les constitucions de Catalunya de la santa fe catolica & del baptisma e que negun no gos publicament disputar de aquella
text: Fa al present titol lo usatge: Si algun hom a juheu o sarrahi … en .j. prachmaticha del Rey en fferrando qui comença ferdinandus dei gracia & c. dilectis et fidelibus &c.
text: Seguexense los usatges de barchelona segons orde del alphabet. … Xristiani non uendant
Date / Place escrit Barcelona [?] 1413
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts pot considerar-se part de ? texid 1538 Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1412 - 1413
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 3109
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 832 (BITECA manid 1135)
Copied 1401 - 1500
1401 - 1600 (Guía BdC)
Location in witness ff. 184-186v
Title(s) Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413
Incipit & Explicits rubr.: [ 184] Copia del priuilegi atorgat per lo serenissimo y catholic rey don ferrando al stament militar del present principat de Cathalunya
text: In nomine domini nostri Jhesucristi pateat universis nos ferdinandus dei gracia Rex castelle Aragonum regionis … [ 186v] … Castelle regionis octavo aragonum vero et aliorum tercio
ID no. of Witness 2 cnum 1335
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 832 (BITECA manid 1135)
Copied 1401 - 1500
1401 - 1600 (Guía BdC)
Location in witness ff. 4-78v
Title(s) Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413
Libre deles constitucions de Catalunya apellat compendi fet deles dites constitucions per lo hom micer narcis de sant dionis doctor en leys canonge de barchinona, f. 4r
Incipit & Explicits rubr.: [ 4] Libre deles cons[ti]tucions de Catalunya apellat compendi fet deles dites constitucions … per lo hom micer narcis de sant dionis doctor en leys canonge de barchinona
intr.: C2om les constitucions generals de Chatalunya [sic] en lur primativa ordinacio sien stades en diversos temps … [ 4v] … en que vol trobar alguna constitucio es situada en la primera part o en la segona e axi deles altres
rubr.: [ 5] Seguexanse les rubriques dela primera part del present libre
índex: De la sancta fe chatolica [sic] e del babtisme e que nagun no gos publicament disputar de aquella … [ 8v] … dels usatges de Barchinona
text: [ 9] Q2ui de paganisma a la sancta fe catolica e de tenebres de ignorancia a la uia de ueritat la qual … [ 78v] … pradimaticha del rey en Ferrando qui comença ferdinadus dei gratia etc. dilectis et fidelibus etc. Finito libro sit laus et gloria christo amen
Note Continua una petita oració en llatí
ID no. of Witness 3 cnum 2457
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs de la Generalitat, 1 (BITECA manid 2283)
Copied 1413 a quo - 1450 [?]
Location in witness ff. 1ra-126ra
Title(s) Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413
Incipit & Explicits prol.: [ 1ra] C4Om les constitucions generals de Cathalunya en llur primitiva ordinatio sien estades en diuersos temps e per diuersos Reys … [ 2rb] … si la rubrica en que uol trobar alguna constitucio es situada en la primera part o en la segona e axi deles altres
índex: [ 2va] Seguexen les rubriques dela primera part. D2E la sancta fe catholica e de baptisme … [ 5ra] … De pau e de treua
rubr.: [ 7ra] Libre primer. C2Omença lo compendi de les constitucions de Cathalunya de la sancta fe catholica e del baptisma E que negun no gos publicament disputar de aquella
text: Fa al present titol lo usatge Si algun hom a juheu o sarahi … [ 126ra] … Xristiani non uendant
ID no. of Witness 4 cnum 1338
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.II.13 (BITECA manid 1834)
Copied 1413 a quo - 1500
Location in witness ff. 1-78
Title(s) Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Jhs. xps. marie filius. Constituciones Cathalonie generales
prol.: [C]3om les constitucions generals de Cathalunya en lur primitiua ordinacio sien stades sens orde e sens consequencia de titols fetes e promulgades. E per so lo Rey en ferrando en la cort general de barchinona hage ordonat que les dites constitucions e altres drets dela terra fossen aromensades per guisa que per tots letrats e no letrats sien mjls enteses (…) Considerant yo Narcis de sent djonis doctor en leys Canonge de barchinona que per la dita forma se haurien a destrujr quasj jnfinits libres segons los [sic] antigues compilacions … [ 1v] … E deu hauer cascun ben per mans lorde deles rubriques o titols per so que sapia si la rubrica en que vol trobar alguna constitucio es situada en la primera part o en la segona e axi deles altres
rubr.: [ 2r] Seguexen se les rubriques dela primera part
índex: Dela sancta fe catholica e del babtisme e que algun no gos publicament disputar daquella .v. … [ 4v] … Deles coses quel senyor Rey no deu fer .lviij. | De pau e de treua .lxj.
rubr.: [ 5] Libre prjmer
text: [Q]3Vi de paganjsme ala sancta fe catholica e de tenebres de ignorancia ala via de veritat la qual es Jhesuchrist per lauament dela ayga del sant babtisme … [ 76] … No deuen los clergues esser publicats per gitats de pau e de treua en neguna manera ne deu esser contra ells procehit preter o contra la forma dela sobra dita concordia en una pracmatica del rey en fferrando quj comensa fferdjnandus dei gracia et caetera dilectis et fidelibus et caetera
rubr.: [ 77] Seguexen se los vsatges de barchinona segons orde de alphabet
índex: [a]3Ntequem vsatia essent missi … [ 78rb] … Vidua honeste | [x]stianj non vendant
Note la foliació corresponent als capítols de l'índex del Compendi i de la taula dels Usatges (aquesta als ff. 77-78) s'ha afegit posteriorment, així com la rúbrica del foli 5
ID no. of Witness 5 cnum 1336
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.II.11 (BITECA manid 1833)
Copied 1413 a quo - 1500
Location in witness ff. 1-62v
Title(s) Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413
Lo conpendi deles constitucions de Cathalunya
Incipit & Explicits índex: [ 1] […] Que no sia legut a nengu cessionar accions en pus potents … [ 2] … De les Coses quel senyor Rey no deu fer | De pau e de treua
rubr.: [ 2] Comença lo compendi de les costitucions de Cathalunya dela sancta fe Catholicha e del babtisme Et que Nengu no gos publicament disputar de aquella
text: Q4uj de paguanisme a la santa fe Catholicha e de tenebres de ignorancia … [ 59v] … la forma de la sobre dita concordia en vna pracmatica del Rey en ferrando quj comença Ferdjnandus dei gratia et caetera. Dilectis et fidelibus et caetera
rubr.: [ 60] Taula dels vsatges
text: A4ntecam vsatici essent missi … [ 62v] … Christianj anjmo vendant
Note després de les rúbriques dels Usatges hi ha diversos estatuts reials
ID no. of Witness 6 cnum 1337
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.II.12 (BITECA manid 1610)
Copied Banyoles: Bartomeu Miquel, 1459 (ff. I-III i 1-78, primera part del volum)
1486 a quo - 1500 (ff. 118 al final, tercera part del volum)
Location in witness ff. I-IIIv + 1-74v
Title(s) Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413
Incipit & Explicits rubr.: [ I] Libre deles constitucions de Cathalunya appellat conpendi fet deles dites constitucions fet per lo honorable mjcer Narcis de sent dionjs dottor en leys Canonge de Barchinona
prol.: [C]8om les Constitucions generals de Cathalunya en lur primjtiua ordinacio sien stades … [ Iv] … Per ço que sapia sila rubrica enque vol trobar alguna Constitucio es situada en la primera part o en la segona. E axi dels altres
índex: Dela santa fe Catholica e de baptisme e que nengun no gos publicament disputar de aquella … [ 1] … Dels vsatges de Barchinona
tit.: libre primer del conpendi deles constitucions de Cathalunya dela santa fe Catholica e del baptisme e que negun no gos publicament disputar de aquella
pream.: [q]4ui de paganisme A la santa fe Catholica e de tenebres de ignorancia ala via de verjtat … Aço mateix conferma Lo Rey en Jachme .ij. en la .iij.a Cort de Barchinona
tit.: C.i.
text: [n]2Egu no deu rentar o retraure als dits conuersos … [ 73] … o de aquelles Ans romangueren enlur força e valor. Les coses damunt dites en alguna manera no constrastants. Data et publicata fuit hec Constitucio. Barchinona die Martis Terciadecima .Madij. Annj Millesimj Quadringentesimj. Tricesimj Secundi
tit.: Seguexen se los vsatges de barchinona segons orde del Alphabet
índex: [ 73ra] [A]Ntequem vsatici essent missi
colofó: Ihesus. Latus tibi \sit/ … Quj liber explicit iste Quj hoc opus scripsit Sibi jn paradiso locus sit Bartholomeus miquel est nomen eius Barchinonem scriptor et causiditus Scriptus fuit balneolis [f. 74vb] Jllumjnatus liber iste et ligatus pro [espai en blanc d'unes tres línies] Annj Milesimo cccc lviiij
Associated Texts als ff. 73r-74v es copia la taula dels texid 1322 Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Note les rúbriques estan anotades al marge, amb lletra més menuda, perquè les realitzés el rubricador en l'espai en blanc que se'ls destinava. El mateix copista, també als marges, afegeix comentaris que generalment relacionen el text de les constitucions amb el dels usatges
ID no. of Witness 7 cnum 1339
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 159, núm. inventari 5422 (BITECA manid 1552)
Copied 1481 a quo - 1500 [?] (data del primer text)
Location in witness ff. 1-23v ff. xv-xxiiii
Title(s) Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413
Incipit & Explicits text: [ 1] L3O gouernador general de Cathalunya olo portant veus daquell stants fora dalguna vegaria … [ 23v] … Jacme primer enla cort de leyda statuim e enlos. Axi matex diem
Condition incomplet
Note comença amb la reglamentació de l'ofici del batlle i dels veguers i acaba en l'aire; a l'inici un forat del paper impedeix llegir text. Nota al marge, del s. XV o XVI, en referència a l'arquebisbe de Tarragona
ID no. of Witness 8 cnum 1340
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 158, núm. inventari 5423 (BITECA manid 1835)
Copied 1491 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. i-lviiiv
Title(s) Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413
Incipit & Explicits prol.: [ i] Com les constitucions generals de Cathalunya en lur primitiua ordinacio sien stades en diuerses temps e per diuerses reys darago … [ iv] … per ço que sapia que la rubrica en que uol trobar alguna constitucio es situada enla primera part o enla segona axi dels altres
tit.: Seguexense les rubriques dela primera part [rúbrica afegida al marge]
índex: De la santa fe catholica e del batisme e que degu no gos publicament disputar de aquella .ca. v. en cartes v. … [ iiiv] … De regalies e de so ques pertany al senyor rey co liij en cartes xxxxiiij
intr.: [ v] Q3ui de paganisme dela santa fe catholica e de tenebres de ignorancia ala uia de veritat lo qual es ihesucrist per lauament del aygua del sant batisme … rey Jacme primer en leyda e fon confirmat per papa jnnocent aço en lany tres de son pontificat aço matex confirma lo rey en Jachme segon en terça cort de b. co primer
text: Nengu no deu recitar o retraure als dits conuersos … [ lviiiv] … ne deu esser procehit contra ells per reter e contra forma dela sobredita concordia en una prachmatica del rey en ferrando quj comença ferdinandus dei gratia rex. dilectes et fidelibus etc.
Note falta l'explicit de l'índex per haver-se perdut el foli iiij on acabava, ara substituït amb un full modern
ID no. of Witness 9 cnum 1341
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 102 (BITECA manid 1836)
Copied 1491 - 1500
Location in witness ff. 2-58
Title(s) Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413
Compendi de las Constitucions generals de Cathaluña fet per lo Dr. Narcis de Sent dionis Canonge de la Seu de Barcelona del temps del Rey en Fernando, 1r
Incipit & Explicits prol.: [ 2] Com les constitutions generals de Catalunya en la primitiua ordinatio sien stades en diuersos temps … [ 2v] … en que vol trobar alguna Constitutio es situada en la primera part o e la segona E axj deles altres
rubr.: Comense lo compendi deles constitutions de Catalunya dela fe catholicha e del babtisma E que nagu no gos publicament disputar de aquella. Liber primus
text: Quj de paganisma a la santa fe catholica e de tenebres de ignorancia … [ 58] … no poras portar per la mja possessio los ffruyts de altra &cetera
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-12-19