Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1883
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Joan Escrivà
Guillem Ramon de Vilarrasa
Lluís de Castellví, Cavaller
Joan de Pròixita
Berenguer Mercader i Miró, Cavaller
Titles Parlament en casa de Berenguer Mercader
Incipit & Explicits rubr.: Parlament o collació que aprés de sopar sdevench en casa de Berenguer Mercader entre alguns hòmens de stat
pream.: De la transcendent celsitut de la senyora de totes les sciències, sacra theologia, devallant ab delitós studi en los florits e verts camps de afable poesia … En manera de semblants paraules començà Berenguer Mercader nostre scilenci rompre
text: Puix en abundància no supèrflua de apparellades viandes los miserables cosos contents repòs de pensaments delitosos a nostres desanciades penses comporten … Seguí la ànima casta la darrera síllaba de tan doloroses paraules
pream.: Los nostres ulls, ensemps ab los de Berenguer Mercader, staven no exuts de piedoses làgremes … Però no tardà gran spay Johan Scrivà donar fi a nostre scilenci
rubr.: Johan Scrivà
text I: Aprés de tan alta sentència en ystòria tan bé rahonada, serà lo parlar fatiga … per veure si la cobrada muller lo seguia, d'on pres loc la iniqua ley que, de tants excessos treballs, perdés lo premi
pream.: Axí havia transportat Johan Scrivà en la ben rahonada faula nostres entrestides penses, que cascú de nosaltres semblava … Però no tardà Guillem Ramon de Vilarasa a nostra falça ymaginació donar terme en stil tal, com ací felment recite
rubr.: Guillem Ramon de Vilarassa
text II: De la fràgil benaventura de aquesta miserable vida … en la femenil condició se troben, quant honestat se dexa perdre
pream.: O, scelerada donzella! -responguerem tots a les paraules de Vilarasa … de legea de tals delictes són delliures
rubr.: Luís de Castellví
text III: Gran malícia de acte desonest comés Scilla, per amor de Minos … en vergonya de la femenil condició, eternament dura
pream.: En tranquille repòs de rahons axí delitoses era tan gran part de la nit passada … per nostres rahonables desigs la sua condició affable, a tal parlar féu principi
rubr.: Don Joan de Pròxida
text IV: Si les mies paraules, aprés de tan altres sentències, a vostres afalagades orelles … la cruel mort de son fill hululant deplora e lo alé corrupte porta de la miserable vianda
Date / Place escrit València 1471-03 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Martos et al. (2001), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella 237-82
Editat a: Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 233-75
Subject DEBAT
LITERATURA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1306
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 73-89
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller… Parlament en casa de Berenguer Mercader, escrit 1471-03 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 73] PARLAment ho collaçio que sesdeuench en casa de berenguer mercader entre alguns homens destat dela Ciutat de valençia los quals ordenaren les istorjals pohesies seguents ço es cascu la sua en son elegant estil
intr.: P6er la çelssitut transsendent de la senyora deles sçiençies sacra teulogia deuallant … [ 73v] … serja a la sua jnclita fama hauer enveja e a verdaders amistat girar les espatles
rubr.: PARLA beranguer mercader de la oujdjana poesia de Çefalo e procha
text: E4 manera de semblants paraules comença berenguer mercader nostre sçilenci rompre puix ab abundancia no superflua … [ 78] … de tant doloroses paraules
rubr.: L2OS nostres vlls ensemps ab los de berenguer mercader estauen no exuts de piadoses lagrjmes quant acabava la dolorosa fi de tant trista istorja mjrauen los vns als altres esperant qual prjmer parlarja pero no tarda gran espay johan escrjua donar fi a nostre sçilenci
? TEXTI: A2CI johan escrjua reçita la oujdiana dolorosa faula del gran musich fill de Caliope Orfeu Lo qual ab dolorosa lamentacio per la mort de Euridiçe muller sua ab acordada musicha deualla en los jnferns lanjma de aquella çercant … [ 81] … don pres loch la injqua ley que de tant exçes treball perdes lo premj
rubr.: A2XI hauja transportat johan escriua la ben rahonada faula en nostres entristides pensses que cascu de nosaltres semblaua euridiçe hauja perduda que lo oder de la atenta imaginatiua força a tots fer aquell gest que de orfeu se rahonaua girant nos ales espatles per veure si eurudiçe venja pero no tarda gujllem ramon de vilarrasa a nostra falssa ymaginacio donar terme en estil tal com açi felment reçite
text II: A2çi gujllem ramon de vilarrasa semblant ment reçita la vulgar oujdiana faula de Silla filla del rey Niso … [ 83] … lo terme de mes paraules solament era portar exemple dels leigs actes que en la femjnjl condiçio se troben
rubr.: O çelerada donzella respongueres tots ales darrers paraules de vilarrasa gran alegrja a nostra present vida que tals actes nos troben ab tot que algunes de nostres senyores lo desonest seruey de venus devotament çelebren pero de lega de tals delictes son delljures
text III: A3çi Lois de Castelluj reçita la fabulosa oujdiana istorja de paçife muller del Rey mjnos per lo desorde dela amor del toro conçebent … [ 84] … Minotauro de quj la fama en vorgonya dela femjnil condiçio eternament dura
rubr.: [ 84v] Pero a don johan de proxita de entonacio afectada tots pregaren no prengues a gran treball les nostres orelles la suaujtat deles sues elegants paraules sentissen que ençert estimauen als viujnts tots exçellja en çelssitut de alt gentil estil en vulgar de valençiana prosa ab humjlitat benigne lo noble baro de tan afectades pregarjes se defenja pero ala fi vençuda per nostres rahonables desigs la sua condiçio afable a tal parlau feu prinçipi … deles sues elegants orelles la suaujtat dels sues elegants paraules sentissen
text IV: A2çi lo noble baro don johan de proxita reçita la vulgar oujdjana poesia de progmes que filomena germanes e tereu cruel rey de tarçia … [ 89] … saltant per la mateixa finestra pres de oçell jnmunde pintada figura hi encara de present la cruel mort de son fill vlulant deplora que ale corrupte porta de miserable vianda
References Roís de Corella et al. (1921), Parlament de casa Mercader i Tragèdia de Caldesa
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 233-75
ID no. of Witness 2 cnum 1628
City, library, collection & call number Cambridge: Trinity College Library, R.14.17 (BITECA manid 1324)
Copied València: Lluís Palau, 1502 a quo - 1504 (Martos (2008))
Location in witness ff. 17-38v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller… Parlament en casa de Berenguer Mercader, escrit 1471-03 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] P4arlament o collacio que apres de sopar sdeuench en cassa de Berenguer mercader entre alguns homens de stat
prol.: Dela transcendent celsitut dela Senyora de totes les sciencies / Sacra Theologia / deuallant ab delitos studi … E6n manera de semblants paraules comença Berenguer mercader nostre scilenci rompre
text: Puix en abundancia no superflua de apparellades viandes los miserables cosos contents repos de pensaments delitosos … [ 23] … segui la anjma casta la darrera sillaba de tan doloroses paraules
pream.: LOS nostres vlls ensemps ab los de Berenguer mercader stauen no exuts de piedoses lagremes … Pero no tarda gran spay Johan sriua donar fi a nostre scilenci
rubr.: Johan scriua
? TEXTI: A6PRES de tan alta sentencia en Ystoria tan be rahonada sera lo parlar fatiga … [ 27] … si la cobrada muller lo seguia don pres loc la jniqua ley que de tants excessos treballs perdes lo premi
pream.: A5XI HAUIA / transportat johan scriua en la ben rahonada faula nostres entrestides penses … Pero no tarda Guillem ramon de vilarasa a nostra falça ymaginacio donar terme en stil tal com aci felment recite
rubr.: Guillem ramon de Vilarassa
text II: D3ela fragil benauentura de aquesta miserable vida … [ 29v] … en la femenjl condjcio se troben quant honestat se dexa perdre
pream.: O scelerada donzella reponguerem tots ales paraules de Vilarasa … de legea de tals delictes son delljures
rubr.: Luis de castellui
text III: G3ran malicia / de acte desonest comes Scilla per amor de Minos … [ 30v] … de qui la fama en vergonya dela femenjl condicio eternament dura
pream.: [ 31] En tranquille repos de rahons axj delitoses era tan gran part dela njt ja passada … per nostres rahonables desigs la sua condicio affable a tal parlar feu prjncipi
rubr.: Don Joan de proxida
text IV: S5iles mjes paraules apres de tan altes sentencies a vostres afalagades orelles … [ 38v] … la cruel mort de son fill hululant lo ale corrupte porta / dela miserable vianda
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03