Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1878
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 285 | Antic 180; 92-6-1
Title of volume Valerio Maximo ( al llom en lletra gòtica, a l'anglesa)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis I + 1-2 + 1 + i-clix + I
Collation 11/2 212 310 4-612 710 812 92t3/2t3 10-1412 155/2t
Page Layout 2 columnes
41 línies (f. 2ra)
Size pàgina 338 × 257 mm (f. 2)
caixa 215 × 177 mm
columna 215 × 80 mm (2ra)
Hand gòtica rodona
Watermark cercles tres cercles amb corona, el superior amb croissant amb les banyes invertides, i amb lletres inscrites "CD" (o "GD") al central i "C" a l'inferior (guardes de l'època de la relligadura) (no es correspon amb cap de les documentades per Briquet)
Pictorial elements Caplletres: la de la dedicatòria miniada i il·luminada, decorada amb motius vegetals; al peu del foli un escut d'armes amb el cap d'un negre sobre camp vermell; la resta, de quatre unitats de pauta les que inicien títol, de tres les secundàries, alternen blau i vermell amb decoració afiligranada en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Altres: els epígrafs són en vermell
Other features Justificació: a punta seca, les línies arriben fins als marges, sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: o trepitjada
Perforacions: no són visibles perforacions
Reclams: reclams horitzontals centrats, visibles només en els quaderns onzè i catorzè, mig tallats
Signatures: sense signatures de quadern
Condition en bon estat, tot i alguna taca d'humitat; entre els dos folis preliminars de la taula i el text hi ha un foli en blanc pautat, va romandre també en blanc el f. clixv. Foliació antiga en xifres romanes a l'angle superior extern, sense cap errada
Binding pergamí sobre cartó, amb baguetes de corda trenada i botons en forma de boleta per tancar-lo, sense nervis ni decoració; en bon estat, del s. XVIII?. Els folis de guarda anterior i posterior són de paper de l'època de la relligadura
History of volume Adquirit 1711 a quo
Previous owners (oldest first) Gener VI Rabassa de Perellós i de Rocafull, 1r. Marqués de Dos Aguas [1699] 1699 ca. - 1711 ad quem (al foli de guardes: “Ex libris Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D. Januario Perellós, Marchione de Dos Aguas”)
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2009), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1994), Inspecció personal
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:106
Facsímil: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxix-xxx , n. Ms. F
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 3:274-6 , n. 2366
Tractat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:199-200 , n. X
Note anotacions marginals sobre el contingut dels capítols, mà cursiva humanística de finals del s. XV a gairebé tot el volum
Internet http://www.biteca.net/filigrana/104cercles/005014.html

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3602
Location in volume f. iira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3739
Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa. Carta als consellers de Barcelona
Language català
Date escrit 1395-12-01
Incipits & explicits in MS tit.: [ iira] Translat de la letra quel Cardenal de Valencia trames als Consellers de Barchinona com los trames lo present libre appellat valeri maximo
text: C5ars amichs com nos estudiant algunes ueguades en lo valeri uehessem … [ iirb] … per honor de uosaltres Elo sant spirit cars amichs uos uulla tenir en sa guarda. Dade en valencia lo primer dia de deembre layn dela natiuitat de nostre senyor Mil. cccc noranta e cinch
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3603
Location in volume f. iirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3740
Consell de Cent. Carta al Cardenal de València
Language català
Date escrit 1395-12-10
Incipits & explicits in MS tit.: [ iirb] Resposta feta per los honorables consellers de la Ciutat de Barchinona ala letra demunt jncerta
text: M3olt Reuerent pare e senyor hauem uuy per Bratol de Caualls scriua vostre rebuda vna molt graciosa letra … [ iiva] … puxam scriujr la vostra molt gran senyoria laqual deu mantengua per molts ayns ab prosperitat de persona e creximent de honor Escrita en Barchinona a deu de deembre del ayn. Mccc. noranta cinch
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1428
Location in volume ff. Ira-IIva + ira-clixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1965
Valerius Maximus. Dits i fets memorables
Language català
Date traduït 1395 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ Ira] Titols del primer libre de Valeri Maximo
índex: T4itol de Religio que uol dir seruitut e honor feta a deu … [ IIra] … ab gents notables e generoses .clix.
dedic.: [ ira] A9l molt Reuerrent pare en christ e senyor meu molt alt lo senyor en jacme per la prouidencia diujnal dela santa sgleya Romana Cardenal bisbe de sabina … [ iva] … Conserue lo sobiran altisim uostra gran altesa en continua sanitat per lonch temps prosperan Amen
prol.: P3Er socorrer e ajudar als treballs dels homens
text: O3 Cesar Emperador loqual ha uogut lo consentiment dels deus … [ clixrb] … del dit Cesar qui uju en fama gloriosa per secula seculorum Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-20