Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1872
Authors Jaume Roig
Titles Spill
Llibre de les dones
Llibre de consells
Magnifich Mossen Iohan
Espill
Incipit & Explicits dedic.: Magnifich Mossen Iohan | Ffabra, caualler ualent … ab Flor de Llir tambe | les dones habitaran
acc.: Spill, llum e regla, | homens a[r]regla … spines, carts crema. Ço diu lo tema
text: Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter fillias
text: Deu creador, | hunich senyor … vixcam deça; | saluats della, | direm Amen
Date / Place escrit Callosa 1455 a quo - 1462 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics [152.1 (169:6), p. 131=] 7^ 7 7 7^ 7^ 7^ 7^ 7^: abbaaccd
[152.1a (La:4), p. 237=] 4 4 4 4 4 4…: aabbccdd…
References (most recent first) Tractat en: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Editat a: Roig et al. (2010), Spill
Editat a: Roig et al. (2006), Espill 70-878
Tractat en: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Editat a: Peirats et al. (2002), “L'Spill de Jaume Roig: edició crítica i estudi [tesi]”,
Editat a: Roig et al. (2000), “Magnifich mossen Johan [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Roig et al. (1995), L'Espill de Jaume Roig. Ciutat del Vaticà, Biblioteca Apostòlica, ms. llatí 4086 1-140
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 309 , n. 152.1 i 152.1a
Editat a: Roig et al. (1990), Spill 2:567-801
Editat a: Roig et al. (1936-42), El Espejo de Jaime Roig. Poema valenciano del siglo XV traducido al castellano y precedido de una introducción al “Libro del Arcipreste de Talavera” y al “Espejo” de J. Roig por R. Miquel i Planas, seguido de la traducción inédita en verso de L. Matheu y Sanz (1665)
Editat a: Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori 1:3-242 (ed. ref.)
Editat a: Roig et al. (1928), Llibre de les dones, o Spill. Text, introducció i glossari per Francesc Almela i Vives 21-231
Ed. parcial en: Garcés et al. (1925), Les cent millors poesies humorístiques de la llengua catalana. Tria de Tomàs Garcès i Marçal Olivar 38-45 , n. 8-11 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:194-196 (ed. parcial)
Editat a: Roig et al. (1905), Spill o Libre de les dones per Mestre Jacme Roig. Edición crítica con las variantes de todas las publicadas y las del ms. de la Vaticana. Prólogo, estudios y comentarios por Roque Chabás 3-254
Ed. parcial en: Roig et al. (1904), Lahors de la Verge Maria per Mestre Jacme Roig 1-68 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 232-238 (ed. parcial)
Editat a: Roig et al. (1865), Lo libre de les dones e conçells molt profitosos y saludables així pera regiment y ordre de ben viurer, com pera augmentar la devoció a la puritat de la Concepció de la Sacratíssima Verge Maria, fet per lo magnifich metre Jaume Roig y donat novament a llum segons la edicio de 1735 per Francesch Pelay Briz 1-196
Tractat en: Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitan General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas Españolas en Dinamarca el año de 1807, trasladada á esta Corte desde Palma de Mallorca (1865) 117
Editat a: Roig et al. (1735), Lo libre de les dones, e de concells donats per mosen Jaume Roig, a son nebot en Balthasar Bou, senyor de Callosa 1-284
Note dos exemplars de 1561 eren a la Biblioteca del Marqués de la Romana
Subject LITERATURA
DONES
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 1288
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4806 (BITECA manid 1814)
Copied 1492 ca.
Location in witness ff. ira-cxviiiira
Title(s) Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ i] ihesus
rubr.: [ ira] consulta
dedic.: Magnifich mossen iohan | ffabra caualler ualent | per gentil atreuiment | quentre dones uos roman … [ 1rb] … Ço diu lo tema
tema: [ 2ra] Tema | Sicut Lilium inter spinas | Sic amica mea inter filias
rubr.: Perfaçi | Primera part del perfaçi
prol.: [D]4eu creador | hunich senyor … [ 7rb] … seguons ueureu
rubr.: Primer libre de sa iouentut. Primera part de la fadrinea ab sa mare
text: [D]3eu aiudant | yo entonant … [ 119ra] … homens he fembres | promens profembres | vixcam deça | Saluats della | Direm amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 16247 vv.
References Roig et al. (1990), Spill
Roig et al. (1936-42), El Espejo de Jaime Roig. Poema valenciano del siglo XV traducido al castellano y precedido de una introducción al “Libro del Arcipreste de Talavera” y al “Espejo” de J. Roig por R. Miquel i Planas, seguido de la traducción inédita en verso de L. Matheu y Sanz (1665)
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori
Roig et al. (1928), Llibre de les dones, o Spill. Text, introducció i glossari per Francesc Almela i Vives
Roig et al. (1905), Spill o Libre de les dones per Mestre Jacme Roig. Edición crítica con las variantes de todas las publicadas y las del ms. de la Vaticana. Prólogo, estudios y comentarios por Roque Chabás
Note manquen els vv. 1655-1656, 2381-2382, 5363-5364 i 10786-10889 de l'edició de Miquel y Planas
ID no. of Witness 2 cnum 1995
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-21 (BITECA manid 2097)
Imprint València: Francisco Díaz Romano, 1531
Location in witness ff. i-cxxxx
Title(s) Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [j]] Libre de consells: fet per lo magnifich mestre Jaume roig / los quals son molt profitosos y saludables axi peral regiment y orde de ben viure com pera augmentar la deuocio ala puritat y concepcio dela sacratissima verge Maria
rubr.: [ [j]v] A3L molt spectable y en totes obres noble y virtuosissim .S. don Hieronym de cabanyalles en actes extrenus e ingeniosos conceptes triumphant y justisim portant veus de general gouernador enla ciutat e regne de valencia
prol.: L4A major y millor policia y mes ingeniosa industria que los fecundes oradors y laureats poetes acostumen y deuen vsar … [ ijv] … com per ell es dessijat prospere y guarde : humilment besantli la ma ala present donam fi y conclusio
rubr.: Alls peritissims lectors
pream.: C2Riat enla patria / ques diu limosina | no vol aquest libre / mudar son lenguatge … [ iijv] … per fer que los homens / tan fort los publiquen | que passe lestrepit / los monts de Thesalia
exordi: [ iiijra] Magnifich mossen Joan | fabra caualler valent … [ iiijrb] … Spill lum e regla | homens arregla | dones blasona | lo lir corona | spines cart crema | ço diu lo tema | Fin
rubr.: [ iiijv] Comença lo libre deles dones : ordenat per lo magnifich en Jaume roig doctor famos dela serenissima senyora reyna dona Maria. es exemplar : e de consells per ell donats a son nebot en Balthasar bou senyor de callosa qui molt amaua
rubr.: TEMA
tema: Sicut lilium inter spinas : sic amica mea inter filias
rubr.: PREFACJ
rubr.: Primera part del prefaci
pref.: [ iiijva] D3Eu creador | vnich senyor | omnipotent | latriament | qual sol adore | quant puch honore … [ xva] … e consellat | e arreglat | los meus darres | anys vint o mes | tots seruint deu | segons veureu
rubr.: Primer Libre de sa juuentut primera part dela fadrinea ab sa mare
text: D2Onchs deuay dant | yo entonant | mon spill e norma | seruant la forma | del abreujar | me vull lexar … [ cxxxxv] … Tots finalment | homens e fembres | promens profembres | vixcam deça | saluats della | direm Amen. | Deo gratias
colofó: Fonch stampat lo present libre en la insigne ciutat de Valencia per Francisco diaz Romano al studi genearl a .xxx. de Juny Any .M.D.xxxj
Condition incomplet
Poetic Stanza 16223 vv.
References Roig et al. (1990), Spill 47-61
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori liii-lv
Note manquen els vv. 581, 985-990, 1059-1062, 2137-2138, 2375, 2377-2378, 2380, 5363-5364, 9381-9382, 10680-10785 i 11463-11472 de l'edició de Miquel i Planas. Sobre les alteracions textuals que ens ha transmès aquest imprès en relació amb el ms. lat. 4806 de la Biblioteca Vatiana, vegeu Miquel i Planas (p. liv) i Almiñana Vallés
ID no. of Witness 3 cnum 5301
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/13244 (BITECA manid 2607)
Imprint Barcelona: Jaume Cortey, 1561
Location in witness ff. [i]-cxlixvb
Title(s) Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [i]] Libre de consells fet per lo magnifich mestre Iaume Roig, los quals son molt profitosos y saludables, axi pera regiment y orde de ben viure, com pera augmentar la devocio ala puritat y concepcio dela sacratissima verge Maria. | Estampat en Barcelona per Iaume Cortey 1561
rubr.: [ ii] Al molt spectable y en totes obres noble y virtuosissim S. don Hieronym de Cabanyalles [sic] en actes extrenus e ingeniosos conceptes triumphant y justissim portant veus de general governador enla ciutat y Regne de Valencia
prol.: L4A major y millor policia y mes ingeniosa industria que los fecundes oradors y laureats poetes acostumen y deuen vsar molt spectable y magnifich, y strenu senyor sies ornar guarnir y atauiar les composicions … [ iiiv] … Y pregant a la infinida potencia que ab augment de stat y honra en continua y molta conualecencia, la sua spectable magnifica y virtuosissima persona com per ell es desijat prospere, y guarde humilment besantli la ma a la present donam fi y conclusio
rubr.: Als peritissims lectors
pream.: Criat en la patria, ques diu limosina | no vol aquest libre / mudar son lenguatge … [ v] … per fer que los homens / tan fort los publiquen | que passe lestrepit / los monts de Thesalia
rubr.: consulta
text: Magnifich mossen Ioan | Fabra caualler valent | pel gentil atreuiment | quentre dones vos roman … [ vi] … si lo contrari faran | del que ordit he | ab la flor de lir tambe | les dones habitaran
rubr.: Entrada
acc.: Spill lum e regla | homens arregla | dones blasona | lo lir corona | spines cart crema | ço diu lo tema | FIN
rubr.: [ viv] Comença lo libre de les dones: ordenat per lo magnifich en Iaume Roig doctor famos de la serenissima senyora Reyna dona Maria. Es exemplar e de consells per ell donat a son nebot en Balthasar bou senyor de Callosa qui molt amaua
rubr.: TEMA
tema: sicut lilium inter spinas: sic amica mea inter filias
rubr.: PREFACI
rubr.: Primera part del Prefaci
pref.: [ viva] D3Eu creador | vnich senyor | omnipotent | latriament | qual sol adore | quant puch honore … [ xiiivb] … los meus darres | anys vint o mes | tots seruint Deu | segons veureu
rubr.: Primer libre de sa jouentut: Primera part de la fadrinea ab sa mare
text: D2Onchs Deu ayudant | yo entonant | mon spill e norma | seruant la forma | del abreujar | me vull lexar | la infantea | Ma fadrinea … [ cxlixvb] … Tots finalment | homens e fembres | promens profembres [sic] | vixcam deça | saluats della | direm, Amen. | Deo gratias | Fi del quart y vltim libre
Condition incomplet
Poetic Stanza 16223 vv.
References Roig et al. (1990), Spill 1:75
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori 1:lv-lvii
Note aquesta edició copia l'edició anterior, de 1631; manquen els vv. 581, 985-990, 1059-1062, 2137-2138, 2375, 2377-2378, 2380, 5363-5364, 9381-9382, 10680-10785 i 11463-11472 de l'edició de Miquel i Planas
ID no. of Witness 4 cnum 1996
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, A-3/338 (1) CF (BITECA manid 2098)
Imprint València: Joan d' Arcos a la portada para Estudi general de València a la portada, 1561
Location in witness ff. [1]-130v
Title(s) Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]] LIBRE DELES DONES, MES VERAMENT dit de consells profitosos y saludables, axi per al regiment y orde de la vida humana, com pera aumentar la deuocio de la inmaculada Concepcio de la sacratissima verge Maria, fet per lo magnifich mestre Iaume Roig. Ara nouament corregit y esmenat de moltes faltes, y de nou affegit la disputa, o proces de viudes y donzelles: Fet per los Magnifichs mossen Iaume Siurana generos, y mestre Lloys Ioan Valenti, doctor en Medicina, ab vna sentencia del honorable y discret Andreu Marti Pineda Notari. EN VALENCIA. Per Ioan de Arcos, a les espatles del studi general. 1561
tit.: [ [2]] Onofre Almudeuer AL LECTOR.
intr.: Si molt te conforten, ab dolça fragancia … si vols ben entendre sos fraus y reboltes
tit.: [ [2]v] Prolech, AL MOLT ESPECTABLE y en totes obres noble y virtuosissim senyor don Hieronym de Cabanyelles, en actes extrenus e ingeniosos conceptes triumphant, y justissim portant veus de general gouernador en la ciutat e regne de Valencia
prol.: L5A major y millor polici ay mes ingeniosa industria de los fecundes Oradors y laureats poetes acostumen y deuen vsar … [ [4]] … y guarde, humilment besant li ma, a la present donam fi y conclusio
tit.: [ [4]v] ALS PERITISSIMS LECTORS
pream.: C2Riat enla patria, ques diu Limosina … [ [5]v] … que passe lestrepit, los monts de Thessalia
tit.: [ [6]] CONSVLTA
pream.: Magnifich mossen Ioan … [ [6]v] … ço diu lo tema
rubr.: [ 7] Comenca lo llibre de LES DONES, ORDENAT per lo Mag. mestre Iaume Roig, doctor famos de la serenissima senyora Reyna dona Maria, es exemplar, e de consells per ell donats a son nebot en Balthasar Bou, senyor de Callosa qui molt amaua. THEMA. Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. PREFACI. PRIMERA PART. DEL PREFACI
text: [ 7ra] D3EU creador | vnich senyor | omnipotent … [ 130vb] … vixcam deça | saluats della | direu Amen
colofó: [ 130v] Fi del quart y vltim libre
Condition incomplet
Poetic Stanza 15757 vv.
References Roig et al. (1990), Spill I:63-71
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori 1:lvii-lix
Note manquen els vv. 436, 985-990, 1059-1062, 1217, 2137-2138, 2375, 2377-2378, 2380, 5425-5437, 5442-5610, 5841-5970, 6117-6129, 7397-7406, 8935-8948, 9381-9382, 10647-10648, 10680-10785, 11211-11216, 11340-11343, 11463-11472, 11775-11776, 13841-13846, 13973-13974, 14095-14098, 14644-14664, 14853-14854, 14859-14864, 15072-15107, 15829-15830, 15865-15878, 15970-15980 de l'edició de Miquel i Planas. En relació als altres testimonis textuals, en aquest imprès se suprimeixen alguns fragments que, segons Miquel i Planas, “arriben a representar uns 450 versos; mutilacions positivament deliberades per quant afecten a conceptes susceptibles d'ésser titllats d'irreverents o massa atrevits de llenguatge” (pp. lviii-lix). Almiñana Vallés (p. 70) dóna més detalls sobre omissions i adicions de versos en aquesta edició
ID no. of Witness 5 cnum 2571
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 59ra-86ra
Title(s) Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 59ra] Consulta
text: Magnifich mossen iohan | Ffabra caualler ualent | Pel gentil atreuiment | Quentre dones uos roman … [ 59rb] … Si lo contrari faran | Del que delles ordit he | Ab la flor de llir tambe | les dones habitaran
rubr.: Entrada
acc.: Spill llum e regla | homens aregla | Dones blasona | Lo llir corona | Spines carts crema | Ço diu lo tema
rubr.: Tema
tema: Sicut lilium inter spinas | Sic amica mea inter filias
rubr.: Perfaçi
rubr.: Primera part del perfaçi
pref.: Deu creador | hunich senyor | omnipotent | Llatriament | Qual sol adore | Quant puch honore … [ 60va] … los meus darres | anys vint e mes | tots seruint deu | seguons veureu
rubr.: Primer libre de sa iouentut Primera part de la fadrinea ab sa mare
text: Deu aiudant | yo entonant | mon spill e norma | seruant la forma | del abreuiar | me vull lexar | la infantea | Ma fadrinea … [ 86ra] … Tots finalment | homens he fembres | promens profembres | vixcam deça | salvats della | direm Amen
Condition extractes
Associated MSS/editions manid 1814 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4806. 1492 ca. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
Note aquest testimoni extracta diversos fragments del ms. 4806 de la Biblioteca Vaticana. Aquests fragments es corresponen amb els següents versos de l'edició de Miquel i Planas: vv. 1-18, 20-57, 86-97, 115-117, 128-129, 144-146, 148-162, 165-205, 232-251, 323-332, 365-368, 384-392, 406-445, 460-463, 478-485, 493-501, 528-555, 568-581, 620-621, 672-693, 706-721, 730-736, 747-756, 759-782, 784-819, 879-883, 920-937, 950-956, 960-995, 1036-1041, 1046-1049, 1053-1055, 1066-1077, 1090-1093, 1104-1109, 1125-1126, 1129-1130, 1141-1146, 1158-1165, 1175-1189, 1266-1269, 1289-1301, 1320-1345, 1382-1392, 1434-1524, 1548-1552, 1555-1560, 1573-1577, 1582-1587, 1604-1607, 1612-1622, 1629-1631, 1638-1654, 1657-1669, 1684-1697, 1702-1707, 1744-1748, 1759-1764, 1766-1772, 1774-1804, 1812-1823, 1837-1847, 1862-1867, 1896-1898, 1916-1937, 1955-1969, 2000-2004, 2022-2027, 2077-2089, 2102-2103, 2154-2161, 2166-2173, 2194-2197, 2238-2253, 2258-2263, 2295-2299, 2354-2356, 2394-2397, 2430-2440, 2450-2454, 2459-2475, 2478-2485, 2532-2539, 2628-2633, 2650-2653, 2660-2664, 2669-2671, 2694-2707, 2717-2718, 2748-2751, 2835-2836, 2847-2851, 2880-2888, 2898-2901, 2915-2918, 2953-2969, 2976-2977, 2979-2991, 2997-3022, 3027-3039, 3068-3083, 3095-3097, 3110-3114, 3140-3141, 3146-3165, 3237-3241, 3258-3261, 3283-3287, 3295-3297, 3329-3335, 3362-3368, 3394-3398, 3480-3483, 3504-3506, 3510-3543, 3599-3602, 3610-3615, 3644-3657, 3686-3692, 3804-3807, 3824-3846, 3849-3852, 3862-3865, 3880-3895, 3908-3909, 3922-3925, 3927-3939, 4022-4023, 4044-4058, 4065-4077, 4111-4135, 4154-4159, 4175-4178, 4195-4208, 4256-4262, 4269-4270, 4296-4309, 4322-4325, 4405-4406, 4414-4426, 4482-4484, 4552-4559, 4582-4601, 4664-4666, 4683-4684, 4885-4886, 4888, 4916-5211, 5213-5362, 5365-5539, 5541-6009, 6022-6037, 6103-6107, 6117-6131, 6147-6154, 6180-6188, 6226-6264, 6293-6321, 6360-6361, 6364-6366, 6372-6389, 6402-6407, 6412-6414, 6421-6423, 6434-6437, 6448-6505, 6539, 6547-6559, 6580-6583, 6610-6613, 6707-6709, 6719-6721, 6724-6741, 6760-6775, 6827-6835, 6855, 6861-6862, 6880-6901, 6922-6927, 6931-6943, 6947-6949, 7014-7027, 7040-7085, 7097-7101, 7135-7138, 7220-7287, 7370-7375, 7379-7420, 7428-7472, 7474-7480, 7495-7503, 7512-7535, 7572-7576, 7608-7679, 7686-7725, 7737-7738, 7749-7750, 7762-7779, 7825-7827, 7833-7836, 7848-7854, 7906-7913, 7919-7922, 7957-7958, 7964-7965, 7979-7981, 7986-8000, 8006-8029, 8061-8070, 8150-8151, 8159-8162, 8194-8203, 8294-8307, 8310-8317, 8326-8358, 8433-8434, 8438-8450, 8460-8475, 8483-8495, 8512-8522, 8542-8547, 8554-8556, 8562-8569, 8630-8645, 8691-8726, 8752-8764, 8959-8969, 8976-8985, 9054-9061, 9074-9084, 9087-9088, 9192-9199, 9210-9216, 9375-9387, 9396, 9412-9416, 9432-9433, 9438-9444, 9472-9475, 9728-9731, 9736-9738, 9764-9772, 9786-9790, 9802-9808, 9831-9832, 9859-9861, 9882-9887, 9944-9946, 9962-9967, 9990-10012, 10015-10018, 10038-10052, 10121-10139, 10152-10167, 10232-10257, 10277-10311, 10384-10391, 10398-10409, 10413-10417, 10432-10435, 10444-10447, 10482-10783, 10890-10958, 10960-11124, 11126-11593, 11595-11691, 11693-12109, 12124-12150, 12157-12197, 12230-12233, 12241-12248, 12260-12268, 12318-12347, 12365-12377, 12383-12385, 12576-12578, 12655-12678, 12722-12730, 12732-13180, 13212-13226, 13304-13341, 13343-13714, 13716-14485, 14554-14563, 14578-14630, 14681-14705, 14751-14822, 14880-14907, 14982-14993, 14995-15072, 15154-15172, 15183-15189, 15240-15241, 15356-15364, 15382-15392, 15403-15417, 15478-15500, 15522-15525, 15535-15555, 15562-15574, 15584-15592, 15608-15615, 15638-15653, 15660-15663, 15668-15675, 15690-15705, 15713-15715, 15719-15729, 15746-15758, 15769-15774, 15817-15819, 15842-15844, 15853-15874, 15946-15953, 15974-15978, 15993-16005, 16136-16144, 16231-16244, 16281-16285 i 16316-16359. Text a dues i, majoritàriament a tres columnes, còpia del Ms. Vat. 4806, núm. marg. 1-119, segons s'indica en una nota prèvia al text: “4806, in foglio Rime in Spagnuolo”. A l'índex preliminar s'afegeix: “Apres que torni de Roma lo trobi de ventura, estampat en 8o y lo comprí”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-06-28