Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1868
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 754/2 | Antic 754 (2) | Antic I-253
Title of volume Constitucions | de Cathalunya | Tomic | histories | e Conquestes | de | Catalunya ( gravat en or sobre el teixell de pell vermella)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: xxviij-ciiij (fol. antiga)
ff.: 31-107 (fol. moderna)
ff.: 5 + ii-[lxxiii] (fol. impresa)
Collation [1]4 a-h8 i6 k4
Page Layout 2 columnes
40 línies (f. IIIra)
Size pàgina 289 × 205 mm (f. 31)
caixa 227 × 150 mm
columna 227 × 69 mm
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: grans caplletres a l'inici
TÍtols en vermell (al f. 1v)
Altres: l'escut d'armes d'Aragó en vermell i groc
Condition duu una numeració moderna, en xifres aràbigues i una d'altra antiga, en xifres romanes, feta a ploma. Són en blanc el f. [1]r i [a]r-v, eren en blanc k iijv-k iiijv avui omplerts amb el començament de l'obra manuscrita que segueix. Errades a les signatures: e2 sense signatura. Errades a la foliació impresa: comença al f. ij, falta al f. xvi (afegida a ploma)
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb guardes de paper d'aigües
History of volume Adquirit 1919
Previous owners (oldest first) Ferran de Sagarra i de Siscar, historiador (1853-08-19 - 1939-03-30) 1939
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 1559 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/1. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-05-30. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 1559 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/1. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-05-30. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
Relligat amb manid 1779 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/3. València?:, 1476 - 1525. Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495.
manid 1779 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/3. València?:, 1476 - 1525. Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Tomic, Barcelona: Rosenbach, 1495. Exemplar de Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Ms. 754 (2) (2003)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2 , n. 5654
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 76-7 , n. 83
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 274
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1:172 , n. 101
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2811
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 641
Note donatiu de la col·lecció de F. de Sagarra. Al f. 32, segon de l'imprès, al final de la rúbrica una mà s. XVI-XVII ha afegit: “qui ere de la casa de Pinós”, amb una escriptura molt semblant a la que ha fet anotacions marginals al llarg del volum; per tant, potser va pertànyer a algun membre d'aquell casal nobiliari. Relligat amb d'altres impresos i amb un ms. al final

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1403
Location in volume ff. 32ra-107ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32ra] A4Ci començen les | histories e con | questes dels | Reys de Ara = | go e Comtes de Barce = | lona compilades per lo | honorable mossen Pere | Tomic caualler les quals | trames al molt Reuerend | Archabisbe de Saragossa
dedic.: A9L molt | Reuerent se | nyor lo se | nyor en dal | mau de mur … [ 32va] … algun fonament de | raho he començat a tractar per | capitols segons se seguex
índex: Capitol primer qui tracta de | la creacio del mon e deles co = | ses que nostre senyor y feu | en cartes ij. … [ 34vb] … Capitol xlviij. qui tracta com | lo rey don Johan de nauarra | succehi al dit don alfonso son | ierma e fou lo xiij. rey de Ara = | go e comte de barçelona | en car. lxxij.
tit.: [ 36ra] Capitol primer Qui tracta dela generacio de Adam e de la creacio del mon e com deu feu lo mon en sis dies
text: D10Eueu saber que nostre senyor deu qui es començament de totes coses … [ 107ra] … la reyna dona Joha = | na muller sua qui mori viuint | dit rey e senyor
colofó: A laor e gloria de nostro sen | yor deu e honor dels glori | osos Reys de Arago com | tes de Barçalona e de nostre | nacio Catalana .es stat stat sta stam | pat lo present libre. en la | noble Ciutat de Barçelon. | na per mi mestre Johan | Rosembach Alamany. a | iiij. del mes de Juny. Mil | .CCCC.LXXXXV
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 602
Note duu una continuació fins a la mort de Joan II en 1479, en lletra posterior, en l'exemplar principal. Al f. 32r, després de la rúbrica, s'ha afegit a ploma “qui ere de la casa de Pinos”, en referència a Dalmau de Mur. Després del colofó va la marca de l'impressor
Number of additional copies of edition 7
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1002
City and Library Alacant Biblioteca de la Condesa viuda de Torrellano
External description

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1208
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Inc. 61
Title(s) in copy TOMIC | […] ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 78 (= I + 1-3 + 1 + II-LXXII + [LXXIII] + I)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 291 × 200 mm (f. iii)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements caplletres gravades de deu, cinc i quatre unitats de pauta; al recto del primer foli preliminar “SERRADOR” pintat en verd
Condition el foli inicial del volum i el final són de guardes en blanc; els tres folis preliminars duen la taula i els segueix un altre en blanc; la foliació és antiga. Malgrat la restauració el volum es troba en mal estat, especialment el primer foli de la taula
Binding pergamí recuperat procedent d'una altra relligadura d'un volumen en castellà al teixell del qual encara es pot llegir: “REGLAS | PARA LA | POESIA”
Previous owners (oldest first) Joachimi Uaren [?] (Floruit 1600 - 1700) (ex-libris al primer foli de guardes: “Ex libris Joachimi uaren”)
References (most recent first) Marnierre (2001), Inspecció personal
García Romero (1921), Catálogo de los incunables existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 141 , n. 160
Note al f. lxxiiiv proves de ploma i al llarg del volum notes marginals de lectors, com la del f. lxxii, algunes en castellà

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1209
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1981 | Antic I-1981 | Antic I-1598 | Antic 117-9
Title(s) in copy HISTORIA | De Aragon, y Cataluña, | y de las Conquistas de | sus Reyes, y Condes, Escrita en Lemosín Por | Mossen Peretomic. [sic] en | el año de 1430. | Impresa en Barzelona [sic] | Año de 1495 ( al f. IV de guardes)
TOMIC | Histories | DE | Aragon | Y | Cathaluña | Impresa | EN | Barzelona | año de 1495 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 83 (= III + I + 3 prel. s/n. + 2 + III-VII + 1 + IX-[LXXIII] + III)
Collation [1]3 a3-7 b-h8 i6 k3
Size pàgina 280 × 195 mm (f. III)
relligadura 287 × 205 mm
Font gòtica
Watermark mà amb estel
columna
Pictorial elements Altres: al f. IV de guarda, al voltant del títol, hi ha una orla enganxada, retallada d'un altre llibre, feta a ploma: uns angelets sostenen uns gerros amb flors als marges esquerre i dret, altres dos àngels al marge inferior i dos lleons al superior; caplletres gravades amb ornamentació floral
Condition manca el foli amb la portada, que es reprodueix a mà en el f. I posterior als tres de guarda. Abans dels ff. III-VII es van afegir dos folis, de paper posterior i un altre al darrera del VII on està copiat a mà el text dels folis que manquen. Exemplar en molt bon estat de conservació, algunes taques d'humitat i forat de bibliòfag al marge inferior dels darrers folis, sense afectar la lectura del text; volum restaurat. Errades a les signatures: e i sembla c 1 el foradet s'ha omplert potser massa de tinta (comparant la vocal amb altres, tot indica que la tinta s'ha mogut), e ij en aquest exemplar amb signatura. Errades a la foliació impresa: xxxviii (per 48), lv-lvii (per 65-67)
Binding moderna, en pergamí, amb cordills per lligar-la
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional 475 , n. 1854
Note els folis 1, 2 i 8, afegits posteriorment per substituir el text perdut, duen una escriptura humanística del s. XVI. La foscor de la tinta i l'estat del paper dificulta distingir clarament les filigranes. Els anys que apareixen al text en xifres romanes han estat transcrits en aràbigues als marges; hi ha alguns passatges subratllats
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000056185&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1210
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Incunabula: Tomich, Histories Barcelona 1495 | Antic N 4.58; 29.d.17
Title(s) in copy […]oria de Catalu[ny]a de Thomich ( al llom, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 72 + lxxi-lxxiij + XI
Collation [1]2-4 a2-8 b-h8 i6
Size pàgina 279 × 202 mm (f. II)
Pictorial elements a una sola tinta, manca la portada, substituïda per una fotocòpia de l'exemplar de la biblioteca d'Henry Huntington a San Marino (California), la resta com l'exemplar principal
Condition manca la portada i tot el quadern k, suplert manuscrit. Errades a la foliació: xxxviii (per 48), lv-lvii (per 65-67). Errades a les signatures de quadern: ci (per e1). En bon estat, malgrat taques d'humitat i algun túnel al marge inferior, de poca importància
Binding pergamí flexible. Guardes de l'època de la relligadura. El volum es lligava amb dues tiretes de pell que foren tallades
Previous owners (oldest first) Josep Ximenez i de Montrodon (Floruit 1650 [?] - 1750 [?]) (ex-libris ratllat al peu del primer foli: “Es de Joseph Ximenez de Mon rodon”)
Rafael de Vilosa (Floruit 1570 [?] - 1670 [?]) (ex-libris al f. 1: “Don Raphael del Closa [?]”)
William Horatio Crawford (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de les Històries de Tomich, exemplar de la Hispanic Society (2005)
Note diverses anotacions a llapis al foli 1 de guardes anteriors i a l’interior de les cobertes anterior i posterior, molt probablement de la venda, sobre l’estat de l’exemplar i referències a repertoris (Dicc. Bibliograf. de Muñoz i a Mendez). Al marge de la coberta anterior, a llapis “29.d.17” i a sota “1581”

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3045
City and Library Philadelphia The Rosenbach Museum and Library
Collection: Call number Incun 495t
Title(s) in copy P. Tomic | Histories e Conquestas || 1495 ( al teixell, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis III + 4 + 1 + II-[LXXIII] + 1 (= f. 77 en blanc) + III
Collation [*]4 a2-8 b-h8 i6 k4
Size pàgina 257 × 190 mm (f. a ij)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: inicials de 10 unitats de pautat, la resta de 4 i 5 unitats de pautat gravades amb decoració vegetal
Tocs de color escut i títol en vermell, amb els pals grocs pintats (al f. 1v)
Condition en bon estat de conservació; foli primer (de la taula), deteriorat i trencat pel marge inferior; manca el f. a i, k iijv i k iiij en blanc; errades a les signatures de quadern: c i (per e i), manca e ij; errors a la foliació: xxxviii (per 48), lv-lvii (per 65-67)
Binding en pell vermella, sis nervis i lleugera decoració en ferros daurats; teixell daurat i sanefa amb motius vegetals als marges de l'interior de la coberta, en daurat
Previous owners (oldest first) Jaume Ripoll i Vilamajor, Canonge de Vic (al foli de portada, sota el gravat, ex-libris: “De la librería de | Dn. Jaime Ripoll | Vilamajor”)
Mariano Sadurní (al f. 2 prel. (o primer de la taula), escrit a ploma i de mal llegir, perquè hom l'intentà esborrar: “Mariano Sadurní”)
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans (segell al f. 2 prel., al marge exterior vertical)
References (most recent first) Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Firenze, la Seu d'Urgell i Philadelphia (2006)
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Philadelphia The Rosenbach Museum And Library (2006)
Soriano (2005), Inspecció personal
Stillwell (1940), Incunables in American Libraries. A second Census of fifteenth-century books owned in the United States, Mexico and Canada , n. T350
Note anotacions al marge inferior del f. xxxiv, escrites cap per avall: “42 Vidriol | 22 Sonia arabiga”; alguns passatges del text subratllat; f. 1v títol: “Histories e Conquestas de Cathalunya”

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1380
City and Library Ripoll Olim Biblioteca Lambert Mata
External description
References (most recent first) Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll xiv
Note exemplar en curs d'estudi

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3060
City and Library San Marino Henry E. Huntington Library
Collection: Call number 84480 | Antic PR 9551.5 X FOLIO
Title(s) in copy PERE TOMIC. | HISTORIES | E CONQUESTES | DE | CATHALUNYA
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis II + 78 (4 taula + [I]-LXIIII + LV-LVII + LXVIII-LXXII + [LXXIII] + 1) + II
Size pàgina 292 × 205 mm (f. a iiij)
caixa 224 × 147 mm
columna 224 × 67 mm (f. a iiijra)
Font gòtica G110
Watermark mà amb estel (als ff. iiii, xiii, xv, xvi, xvii, xix, xxi, xxiii, xxvii, xxxi, xxxiii, xxxv, xxxvi, xxxxiiii)
columna (als ff. liii, lv, lvi, lix, lx, lxiiii, l[x]vi, lxviii, lxxi)
Pictorial elements Xilografia gravat xilogràfic en vermell de l'escut de Catalunya (al f. 1v)
Caplletres: inicials xilogràfiques acolorides en vermell (al f. 2ra)
Il·lustracions dibuixos a tinta força correctes: al f. 2 una ciutat emmurallada amb el lema “Ciutat appellada | afrany e fou la primera | que fou en lo mon”; al f. 4v una torre “aço es la torra de babilonia; al f. 5v vista de Tarragona “Terragona”, vista de Vic “vic”, vista de Barcelona, emmurallada, amb vaixells;
Il·lustracions al f. 50v monestir de Pedralbes “pedralbes”, “dit monastir de pedralbes | fou edificat per la muller | del dit Rey en Jaume… e fou so | terrada en dit monastir”; al f. 72v escut coronat amb els pals d'Aragó a l'esquerra i a la dreta quelcom que no es reconeix (potser un lleó rampant a sota i a sobre un castell?)
Condition gastat per l'ús però en bon estat general. Errors a la foliació: lv-lvii (per lxv-lxviii)
Binding en pell vermella s. XVIII amb ferros daurats. Paper d'aigües a les guardes enganxades a la coberta; es guarda dins d'una capsa de paper d'aigües del s. XIX
History of volume Adquirit 1925-03-23
Previous owners (oldest first) Karl Wilhelm Hiersemann, llibreter
Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil 1925-03-23
References (most recent first) Descrit per: Faulhaber (2007), Inspecció personal
Catalogat a: Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 234 , n. 5146
Note etiqueta a la capsa “Haeb. 641” i “Acc. No. 84480”. Nombroses anotacions marginals (en quasi tots els folis fins al f. lxiiv i després cap fins el f. lxxiiv) de mans contemporànies. En el f. lxxiiv una nota d'efemèrides de la casa reial acaba amb la mort de Felip I el 1506 “ffinida la guerra de | granada lo rey en | ffernando e la reyna | dona ysabel sa muller e lo princep don Johan lur fill en lo octubra 1493 ab tota la noblesa de castella vingueran en Barchinona e aquj celebra corts als catalans… apres en lo mes de satembra del any | 1506 morj dit rey felip / rey de castella marit dela reyna dona Johana filla del Rey en | ferrando de Arago e de dona ysabell reyna de castella”. Moltes anotacions de diverses mans del s. XVI en el f. [lxxiii]r-v. Enganxada al verso de la primera guarda la descripció de l'exemplar procedent d'un dels catàlegs de Karl W. Hiersemann; és el n. 2 del catàleg, el número del qual no s'especifica. Enganxada al recto de la segona guarda una altra descripció de llibreter, en alemany, núm. 72 del catàleg, posterior a Hiersemann perquè es refereix a “Winship”, que només coneix l'exemplar de la Hispanic Society; ha de ser Census of fifteenth century books owned in America comp. by a committee of the Bibliographical Society of America (New York, 1919)

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16