Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1852
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Universitària: Facultat de Dret, CM/4 | Antic Reserva 767 | Antic II-I-6
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592 (Text)
Barcelona: Antoni Tomàs, 1627 (Repertori alfabètic de matèries que segueix el text, afegit a posteriori)
Location in witness ff. 1-8 prel. + 1-141v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1 prel.] LLIBRE DE CONSOLAT DELS FETS MARITIMS ARA NOVAMENT CORREGIT Y EMENDAT ab algunes declaracions de paraules als margens y de nou afegits al fi alguns Capitols, y crides, y vn priuilegi, &c. Essent Consols dela Lotja dela mar los magnifichs misser Francesch C,aragossa [sic] Doctor en drets ciutada de Barcelona y mosen Pere Benet Metali mercader, y deffenedors mosen Balthasar masdeu, y mosen Bernat Camp Llonch mercaders ciutadans de Barcelona
colofó: Estampat en Barcelona Any. M. D. Lxxxxvij
aprov.: [ 1v prel.] Y4O Pere Gil Sacerdot y Religios dela Compañia de IESVS. per comissio del molt Illustre y Reuerendissim senyor don Ioan Dymas Loris Bisbe de Barcelona y del consell de Sa Magestat … en lo Collegi de Bethleem dela mateixa Companya, dela ciutat de Barcelona vuy a 21. delmes de Agost, any 1592. Pere Gil dela Companya de IESVS
aprov.: N4Os Ioannes Dymas Loris Dei et Sanctae Sedis Apostolicae grcia [sic] Episcopus Barcinonae … concedimus licentiam imprimendi et diuulgandi eum in nostra diocesi. Datum Barcinonae in nostro palatio Episcopali die xxv. mensis Augusti 1592. Ioannes Episcopus Barcinone
pream.: [ 2 prel.] A7 GLORIA e lahor de nostre Senyor Deu Iesu Christ, e dela gloriosa Verge Mare sua aduocada nostra (…) e de tota la cort celestial. Per quant enlo libre de Consolat se trobauen moltes corrupcions axi en vocables com en sentencia, e molt descompost per remey de aço yo Francesch Celelles per sola caritat, iatsia ab molt traball [sic] … E axi facilment se poran trobar los cassos necessaris enlo present libre
tit.: [ 2v prel.] Taula del present libre. DECLARACIO DELS CONSOLS E DEL IVTGE de apellacions e de lur iurament, e com reben lescriua
índex: [ 2va prel.] E3N qual manera son elets los consols … [ 8vb prel.] … Priuilegi del Rey en Marti ampliant y confirmant la iurisdictio dels Consols y Iutge de appells. fo. cxxix. [f. 8v prel.] FI DELA TAVLA
rubr.: [ 1] SEGVEIXSE LO LIBRE DE CONSOLAT NOVAMENT corregit y estampat. En lo qual son contengudes les lleys è ordinacions dells actes maritims è mercantiuols
tit.: En qual manera son elets los Consols e lo jutge deles appellacions quascun any. Capitol, 1.
text: [ 1ra] Q5VASCVN any lo vespre dela festa de Nadal de nostre Senyor los promens nauegants patrons e mariners … [ 126vb] … e del Espital de Leyda, e alfuns altres que han franquea
conf.: [ 127] LES ORDINACIONS DAMVNT EScrites, son estades transladades e tretes de vn registre … io dit Ioan Castell fas la present escriptura de ma propia e hi pos lo meu acostumat signe
tit.: Registre dela present obra
registre: a.b.c. … E tots aquest son quoerns complits sino lo quoern de la p.q. y r. que son terns y son los darrers
tit.: [ 127v] CRIDA QVE QVALSEVOL PERSONA ESTRANGERA QVE carregara robes o mercaderies en Barcelona … de pagar lo dret als consols
text: A5Ra oyats tot hom generalment … [ 128v] … que pagaran lo dret als Consols vlta [sic] marins les quals hagen de prestar conforme foren prestades pera Palerm y Messina
auten.: De primissis fidem facit Hieronimus Antichus Canyellis Notarius publicus Barcinone Scribaque mayor honor Consilij
conf.: [ 129] I8N dei nomine. Nos Martinus dei gracia Rex Aragonum … [ 130v] … Hec mea manu scripsi in testimonium primissorum [sic] et meum hic assuetum apposui Signum
colofó: Estampat en la molt insigne y leal ciutat de Barcelona, en casa Sebastia de Cormellas al Call Any. 1592.
tit.: [ 131 (sense foliar)] REPERTORI ALPHABETICH DE TOT LO CONTENGUT, Y DISPOSAT EN LO PRESENT VOLUM del Consolat de Mar, ESSENT CONSOLS DE LA LOTIA DE MAR Los Magnifichs Ioan Argila Doctor en Medicina, y Hieronym Serra Mercader, y Deffenedors Francesch Brocà, y Magi Vilamajor Mercaders, Ciutadans de Barcelona
índex: [ 131ra] A /. A2Batut qui se pot dir .fol. iii. col.I … [ 142vb] … Vi per Barcelona com se assegura, fol. 116, col.3
colofó: [ 142v] Ab llicencia del Ordinari, Estampat en Barcelona, en casa de Antoni Thomas, deuant lo Fossar del Pi.Any M.DC.XXVII.
Record Status Created 1991-11-05
Updated 2012-11-10