Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1829
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions de les armades navals
Llibre de les ordinacions de les armades navals
Date / Place promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
MAR
Number of Witnesses 24
ID no. of Witness 1 cnum 10849
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness ff. 15v-18
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 salaris
Incipit & Explicits rubr.: [ 15v] Quel cot del senyor Rey | sia obseruat
acc.: Jtem pertal quels acordadors e escriuans deles taules puxen mjls segujr | les ordinacions e cot del senyor Rey sien aci posats escrits los sa|laris del amjrall o capita e daltres persones necessaries ales | sues armades amj mesos e so que son tenguts de portar e metre | en galea visa proprio
rubr.: Almirall o capita
text: [ 16] Almjrall o capita ha de salari cascun dia del dia quela taula sera posada | e durant lacordament dela armada … [ 18] … Jtem quels patrons e comjts deles dites galees e altres vexells haien | hauer e pendre treslats dels capitols damunt dits so es cascu de aquells | qui faran per ells per tal que ignorancia no pusque allegar deles coses | pertanyents a ells visa proprio.
ID no. of Witness 2 cnum 10850
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness ff. 18v-19
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 missions de les taules d'acordar
Incipit & Explicits rubr.: [ 18v] Aquestes son les messions deles taules dacordar les quals los [quals tatxat] | dits scriuans deuen fer e pagar e les quals los deuen esser preses en compte | sens altres manaments Empero que reeben apoches daço qui pujara | de .xx. solidos en sus visa proprio
text: Primerament los dits scriuans dela moneda dela taula deuen fer | endreçar e adobar … [ 19] … sien fetes translats e | trameses closes e sagellats a barchinona a valencia a Mallorques | a Serdanya a Cosliure per tal que ignorancia daqui auant no pusque | allegar sobre les dites coses visa proprio.
ID no. of Witness 3 cnum 1235
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness ff. 2-12v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 Ordinacions de 1354
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Seguex se translat del libre lo qual deu estar en poder del scriua | dela taula deles armades Reyals de Cathalunya e en lo qual | es scrita tota la ordinacio deles armades dels Estols e de Galeas | particulars çoes del dia ques posa lestendart tro al dia que la armada | ha son compliment E aximatex tot ço quis pertany a forniment de | cascuna galea e encara la ordinacio e manera quis deu tenir en | les batalles de Mar.
tit.: Rubriques daquest libre
índex: Los iiij euangelis de deu. lxviiijo … [ 3v] … Botam e barrils | Macares | fferrera
rubr.: [ 4v] Aco [sic] son los laus quis acostumen de dir com lo senyor Rey posa son | estendart per fer armada de mar los quals laus ab gran solemnjtat | diu vn dels mariners qui haia bona veu al peu dela perxa hon | esta lestendart e diu aquell del senyor Rey dos vegades e aquell | Capita o almjrall vna uegada [inc. acc.] Jn nomine patris et filij et spiritus santi Amen
intr.: P2er molts anys la vida ela gran honor del molt Alt poderos princep e sen|yor lo senyor en Johan per la gracia de deu Rey Darago (…) e de Cerdanya que deus salu e mantenya … La victoria e la gran honoror [sic] del molt Noble en Bernat de cabrera Capita | general del molt alt e molt poderos princep e senyor lo senyor Rey da|rago que deus salu e mantenya
datatio: In Ciuitate Barchinone die Quinta Januarij Anno a nativitate Millesimo ccco | Qujnquagesimo Quarto [expl.] obseruarj Capitula et ordenaciones que secuntur
rubr.: [ 5] Aco [sic] son ordinacions fetes per lo molt Noble en Bernat de cabrera com vench | de Serdenya Capita general dela armada del senyor Rey com hac vençuts | los genouesos sobre lo fet dela mar E Primerament en quina manera deu star | Capita com fa batalla en mar
tit.: I. Ordinacio com deu estar lo Capita | ala batalla
text: Com ara se acostum tro aci lo qual costum no creu que antiguament se faes | quel Capita ab tota sa companya esta com batalla es de peus entorn del esten|dart lo qual estendart es posat al terç dela galea … [ 12v] … que les penes desus dites | en algun feyt se deien agreujaro axi mateix moderar o encara | jaqujr que haien poder de fer ho
Associated Texts al f. 4 mod., en llatí, es troba l'inici de texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100
texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67
texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca.
texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem
Note Al f. 4r unes rúbriques en llatí repartides en dues columnes i amb un espai a sota. Al f. 1 mod. portada amb títol i explicació de mà posterior a tinta: “Ordenanzas Navales | del | Rey Dn Pedro IV de Aragon | en 1354. | Sacadas del Archivo del Maestre Racional de Cataluña de un Libro intitulado Llibre Vert Vell. Letra B. Armario 75 (a sota, tatxat fol. LXVII. Armario 75). | Y al fol. LXVII Empieza asi Translat del Libre, lo qual deu estar en poderdel Scrivá de la taula de les Armades Reyals de Catalunya, é en lo qual es scrita tota la ordinacio de les Armades, dels Estols, e de galees particulars, ço es del dia ques posa l'estandart tro al dia que l'Armada ha son compliment: é axi mateix tot ço ques pertany à forniment de cascuna galea: é encara lo Ordinacio é manera ques deu tenir en les batalles de mar.”
ID no. of Witness 4 cnum 10856
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness f. 41v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 capítol dels nauxers
Incipit & Explicits text: [ 41v] En lo capitols dels noxers diu axi Es cert empero que | ales galees del senyor Rey o de son primogenjt e del almj|rall … e es los dat salari ultra lo cot del | senyor Rey a arbitre del almjrall o capita.
ID no. of Witness 5 cnum 10848
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness ff. 12v-15v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 1359, ordenació dels escrivans de les taules reials d'acordar
Incipit & Explicits rubr.: [ 12v] Ordenacio dels scriuans | deles taules Reals de acordar
intr.: Capitols quel senyor Rey mana e vol que sien obseruats per los scriuans | deles taules Reals de acordar deça e della mar
datatio: fets e ordenats [f. 13] en barchinona a x dies de maig en lany de nostre senyor Mil Trecents | Cinquanta e nou
rubr.: [ 13] Quels scriuans deles taules façen | ij libres de lur administracio
text: Los scriuans de les taules deles armades sien tengut de fer dos libres de | cascuna armada sia pocha o gran en la vn dels quals libres sien scrites | les reebudes e los noms de almjrayll Capita visalmjraylls … [ 15v] … vltra los salaris acostumats | que reeben dela cort per carrech de lurs treballs. Empero es acostumat | quels juglars no paguen lo dit visa proprio.
ID no. of Witness 6 cnum 10855
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness f. 41r-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 1363, pagaments
Incipit & Explicits salut.: [ 41] De part dels deputats del general de Catalunya e de malorques | ordenats en la Cort de monço al honrat en fferer de | magerola scriua dela armada deles vj galees que fem armar | de present en barchinona per raho dela guerra de Castella Salut | e honor
dispositio: Dehim nos eus manam que dels diners dela dita [interliniat] armada | [dita ratllat] paguets los patrons deles dites galees per tres | mesos … [ 41v] … Per co [sic] volem que als dits .ij. trompe|tes paguets lo dit vestit segons ordinacio dela taula |
datatio: Datum en barchinona a xx dies dabril en lany dela nativitat de nostre | senyor .M.ccc.lxiij visa R.
ID no. of Witness 7 cnum 10851
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness ff. 19v-37
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 Què ha de dur una galera
Incipit & Explicits rubr.: [ 19v] Ordinacio del senyor Rey daço que cascuna galea grossa bastar|da e sotil armada atres tires deu hauer per son fomment [sic] apparellada | de nauegar a .iiij. meses … deu hauer per son fomment apparellada de nauegar a .iiij. meses
rubr.: Galea grossa
text: Primerament lo buch dela galera enbanchat e ab sos | perescudalls … [ 37] … Item tenda aops del almjrall de [interliniat] capita .i.a
Note Segueix una anotació d'una altra mà. Al f. 37v es justifica que la pàgina es tatxi: “Aquestas dues cartes romanen cançellades per tal | com ço qui es contengut auant en .ciiij. cv. cvj. e cvij. | Cartes se deuja continuar sens tot mjra ab ço qui es | precedent car tot es exit d. j. libre sino que es estada | errada o jnaduertencia del transladant per que no si | deu res continuar car serja treball e confusio dels | legidors”.
ID no. of Witness 8 cnum 10852
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness f. 38r-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 sous a les armades reials
Incipit & Explicits rubr.: [ 38] Los salaris quis acustumen de donar dela | Guerra de Castella ença com dabans eren altres | segons atras appar son aquests dauall scrits
text: Primo Comit deu hauer de .iiij. meses L lliures … [ 38v] … Jtem Remers simples han hauer iiij. florins | lo mes.
ID no. of Witness 9 cnum 10853
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness ff. 39-40v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 1359-1371 sobre els homes d'armes que ha de dur cada galera i els seus sous
Incipit & Explicits intr.: [ 39] Aquesta ordinacio fo feta per lo senyor Rey estant personalment dins | la taula dacordar de barchinona a xvj dies de maig en lany dela nativitat | de nostre senyor .M. ccc. lix Com lo Rey de Castella vench en | la plaja de barchinona e tench asetjada yuiça … [ 39v] … que daço haien a conexer | los oficials dels lochs e no los capitans
pream.: A xxviij dies de maig lany Mil .ccc.lix. fo ordenat per lo senyor | Rey a relacio de mossen bernat de cabrera conseller presents lo compte | de ossona el vescompte de cardona capitans … [ 40] … haia lo dret daquell qui solia cridar los acordats ala pa|gua
intitulatio: En pere per la gracia de deu Rey darago … e de cerdanya
salut.: Als nobles e amats e feels nostres Almjrall e capi|tans generals e visalmjralls e escriuans e acordadors deles taules | Reyals dacordar … salut e dileccio
acc.: Sapiats que nos per profit deles nostres armades hauem | fets e ordenats los capitols seguents
dispositio: Primerament volem e | ordenam que com la pagua deles nostres armades sien grans o poques … [ 40v] … Manants a vosaltres dits escriuans | deles taules Reyals quels dits capitols registrets en lo libre | deles ordinacions deles taules Reyals e daquells certifiquets tots | los dits oficials per tal quels dits capitols sien obseruats
datatio: datum | en barchinona a viij dies de noembre en lany dela nativitat de nostre | senyor Mil. Trecens. Lxi visa Ro-.
Note Recull i continua una disposició real de 1359
ID no. of Witness 10 cnum 10854
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness f. 41
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 1361, penes per a aquells qui prenien senyal a la taula
Incipit & Explicits text: [ 41] A x dies de febrer del any Mil ccc lxi mossen bernat de cabrera pre|sents mossen gilabert de centelles e en Jacme desfar jnterrogat | e demanat qujna pena deujen hauer aquells qui prenien senyal | ala taula e no son venguts prendre pagua ne hanats en lo | viatge e dix que viares li era que retessen lo senyal ala do|bla per tal que hagen alguera pena.
Note S'ha transcrit tot el breu text.
ID no. of Witness 11 cnum 1234
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Q.III.22 (BITECA manid 1800)
Copied 1385 a quo - 1450 [?]
1426 [?] - 1475 [?] (Beltran)
Location in witness ff. i-51
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 Ordinacions de 1354
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Aquesta Ordinacio ffo feta per lo Senyor Rey stant personalment dins la taula de acordar de Barchinona a .xvj. dies de Maig en lanny de la natiuitat de nostro senyor .M ccc lixo. Con lo Rey de castela vench en la Plaie de barchinona e tench asetiade ayuiça e lo senýo/r Rey feu armade dela qual foren Capitans lo Comta dosona e lo vescomta de cardona
dispositio: U4ol e ordona lo senyor Rey per spatxement dela Beneuenturade armade que fa de present contra los jnichs proposits del Rey de Castela e Enamich seu que tot bendeiat … [ iii] … Empero si la questio sera de bens seents que de ço agen aconaxer los officialls dels lochs e no los Capitans
índex: Los iiij. euangelis de deu | Los laus del. Senyor Rey .j … [ viiiv] … Veles .65
tit.: [ viiij] A2ço son los laus quis acostumen de dir com lo Senyor Rey posa son stendart per fer armade de mar los quals laus ab gran solemnitat diu vn dels mariners qui haie bona veu al peu dela perxa hon sta lo standart e diu aquell del Senyor Rey .ij. vegades e aquell del capita o almirall vna vagade
acc.: Jn nomine patris et filij et spiritus sanctus Amen
proem.: P2er molts anys la vide e la gran honor del alt e poderos princep e Senyor lo Senyor en Pere … [ x] … lo Senyor Rey darago que deus salua e mantenga
pream.: I2n Ciuitate Barchinone die quinta Jannuarij anno anatiuitate dominj Mº.CCCº Quinquagesimo quarto Serenissimus et potensissimus [f. xv] dominus Petrus dei graçia Tercius Rex Aragonum firmauit Laudauit et approbauit … obseruari Capitula et ordinaciones quia [?] secuntur
intr.: A2ço son ordinacions fetes per lo molt noble en Bernat de cabrera com vench de Cerdenya capita general dela armade del Senyor Rey com hac vençut los genouesos sobre lo fet dela mar E primerament enquina manera deu star Capita com fa batalla en mar [aquestes dues paraules finals foren afegides posteriorment amb tinta més clara]
tit.: Ordinaçio con deu estar lo capita ala batalle
text: C2on ara se acostum tro açi lo qual costum no creu [?] que an-tigament [f. xj] se fahes quel Capita ab tote se companya esta com batalla es dapeus entorn del Stendart lo qual estendart es posat al terç dela galea … [ 51] … per ço volem que als dits dos trompetes paguets lo dit vestit segons ordinacio dela taula dat. en barhinona a xx. dies dabrill en lany dela nativitat de nostre senyor M. ccc. lx tres visa. [Registrata] [?].
Associated Texts Inclou al f. viiij, en llatí, l'inici de texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100
Inclou ; texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67
Inclou i texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca.
Inclou ; texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem
Note Els fragments dels evangelis estan disposats al f. viiij en dues columnes, en el marge sup. f. 8ra “I2n jllo tempore liber generationes ihu xsti fillij dauit…”, en el marge inf. “I2n jllo tempore fuit in diebus erodis regis iudee sacerdos…”; en el marge sup. f. 8rb I2nicium sancti euangelij ihu xsti ffillij dauit sicut scripturm est ysay…”, en el marge inf. “I2n principio erat verbum et verbum erat aput deum…”. Entre els textos de la part superior i els de la part inferior hi ha un espai central rectangular de 90 x 65 mm (alt x ample) que potser estaria destinat a una il·lustració. Les línies de justificació enmarquen els quatre fragments i no es perllonguen a través d’aquest espai que separa els evangelis. Al marge de la rúbrica del f. i una mà antiga anotà: “Delas ordinaciones que auia hecho antes don Bernardo de Cabrera adelante a ca. xj”. de mà de Zurita.
ID no. of Witness 12 cnum 12490
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Q.III.22 (BITECA manid 1800)
Copied 1385 a quo - 1450 [?]
1426 [?] - 1475 [?] (Beltran)
Location in witness ff. 8v i 51v-72
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 Què ha de dur una galera grossa, bastarda o sotil
Incipit & Explicits rubr.: [ 8v] Ordinacio del Senyor Rey deço que cascuna galea grossa bestarda e sotill armade a .iij. tires deu hauer per son forniment apparelade de nauegar
rubr.: [ 51v] Guallea grossa
text: P3rimerament lo buch [?] dela galea a enbancat e ab sos perascusdals. [?] .j. I2tem timons fornits de barons e destentaes e de leuos .ij. … [ 58v] … Item senyera reyal largua dez camnya [?] .j.
rubr.: [ 58v] Gualea bestarde
text: P2rimerament lo buch enbancat e entaulat e ab sos perascudals .j. … [ 65v] … Item tenda obs del almirall o de Capita .j.
rubr.: [ 65v] Gualea sotil
text: P2rimerament lo buch enbanchat e antaulat ab sos perastudals .j. … [ 72] … Item tenda obs del almiral o capita .j.
ID no. of Witness 13 cnum 12494
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Q.III.22 (BITECA manid 1800)
Copied 1385 a quo - 1450 [?]
1426 [?] - 1475 [?] (Beltran)
Location in witness ff. 83v-84v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 sobre els salaris
Incipit & Explicits rubr.: [ 83v] Los salaris qui sa custumen de donar [son aquests paraules tatxades] dela guerra de castella ença com debans eran altres segons ates apar son aquests deual scrits
text: Jtem comit deu hauer de .iiij. mesos .L. lliures … [ 84v] … Item rames ximplas [sic] han hauer .iiij. florins lo mes
ID no. of Witness 14 cnum 1233
City, library, collection & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 3451 (BITECA manid 1799)
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 1-4 prel. + i-xlviij
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipit & Explicits tit.: [ 1 prel.] Certes ordinacions quel senyor Rey | feu stant en la taula \dacordar/ personalment
índex: Los iiij euangelis de deu … [ 4v prel.] … Maçares | fferrera
rubr.: [ i] A4questa ordinacio fo feta per lo senyor | rey stant personalment dins la taula | de cordar [sic] de Barchinona a .xvj. dies de | Maig en lany dela natiuitat de nostre sen|yor M.CCC.lviiij. Com lo Rey de Castella | vench en la plaia de Barchinona e tench assatiada | yuiça e lo senyor Rey feu armada dela qual foren | Capitans lo Comte Dosona e lo vescomte de Car|dona
text: U3ol e ordona lo senyor Rey per esperxa|ment dela beneuenturada armada que | fa de present contra los Jnjchs proposits | del Rey de Castella … [ xlviiij] … Item tenda ops del Almjrall o Capita
Note Segueixen al text del rei Pere les addicions fetes per diversos reis i els seus representants fins als voltants de 1430-1431. Al f. iiv es llegeix la rúbrica: "Aço son les ordinacions de armades | Reials de mar e es aquest libre dela | taula Reyal darmar de barchinona dela | qual es scriua Fferrer de magarola | Scriua del senyor Rey". Al f. iijr, distribuïts a 2 cols. i situats als 4 angles de la caixa es copien els inicis dels quatre evangelis en llatí. Als marges d’alguns folis trobem addicions a dues disposicions, la referent a l’escriva (add.: “Pero aquest scriua en nombre | dels ballesters dela ga|lea del Almirall o ca|pita”) i a l’algutzir (add.: “Pero aquest algutzir deu | metre armes e for|niment de ballester”), al f. xxvj, dues als marges del capítol sobre els ballesters (f. xxvij) i altres als ff. xxxv, xxvv, xxxviv, xxxviiii i xliiii que ajuden a identificar el tema tractat als capítols.
ID no. of Witness 15 cnum 12471
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 (BITECA manid 1102)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 8v-10
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 Missions de les taules d'acordar
Incipit & Explicits rubr.: [ 8v] A2questes son les missions deles taules da-cordar [f. 9r] los quals los Dits scriuans degen fer e pagar […] Empero que Reheben apoques de co [sic] que pagaran de vint sous en ssus vissa ppo.
text: P2rimerament los dits scriuans Dela moneda dela taula deuen fer endrecar e adobar e en Joncar la taula dacordar vissa. ppo. I2Tem deu fer comprar vn tapit nou ab senyals Reals. Item vna caxa per a tenir la taula e los llibres e comtes de la taula
: … [ 10] … [f. 9v] Item que de totes les ordinacions damunt dites sien fetes traslats e tranisses [sic] closes e sagellats a barcelona a valencia e mallorques [expl. f. 10] e cerdenya e acoplliure per tal que ignorancia no pusquen atlegar sobre les dites coses vissa pro.
Note coincideix amb el contingut del CNUM 10850
ID no. of Witness 16 cnum 12473
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 (BITECA manid 1102)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 20-21
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 1359-1371 sobre els homes d'armes que ha de dur cada galera i els seus sous
Incipit & Explicits rubr.: [ 20] Ordinacio quel scriua dela taula dela armada haia de dur la galera grossa quatre ballsters [sic] e de sotil tres e lo sou de aquells haia adonar segons quel almirall capita o vissalmjrall volran e manaran als altres ballesters
text: [ 20v] E2N pere per la gracia de deu Rey adaraguo [sic] e de valencia de mallorques de cerdenya e de corcega comte de barcelona de Rossello al feel nostre en Ramon de palou scriua dela taula de acordar deles nostres armades qujs fan en valencia saluts e gracia. Jat sia nos com com [sic] sesdeue fer armades en Regne de valencia dels djners dela nostra cort siats tengut pagar quaranta ballesters per cascuna galera grossa e per cascuna sotil xxx segons ordjnacio per nos feta sobre les dites armades. Empero nos per tal que ales dites galeres siam prouehits de mjllors homens volem e per tenor dela present hordenam que daci auant si los almjrall o capita general deles dites armades o vissalmjrall de Regne de valencia de duhir e lleuar del dit nombre es asaber de galera grossa quatre ballesters … [ 21r] … que no haia lloch en alguna manera no contrastant dada en valencia a xiiij dies de agost en lany dela natiujtat de nostre senyor Mil ccc setanta hu. Gujllem de palou
Note contingut proper al del CNUM 10853.
ID no. of Witness 17 cnum 12474
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 (BITECA manid 1102)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 21--22
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 1371, sobre els sous dels ballesters i els seus pagaments
Incipit & Explicits rubr.: [ 21] Ordinacio quel scriua dela taula dela armada de acascun ballester vltra lo sou acostumat e la penatiga cascun dia per llur prouessio a cascun .ij. djners
text: E2N Pere per la gracia de deu Rey daraguo de valencia de mallorques de cerdeya [sic] e de corcega e comte de barcelona de Rossello e de cerdanja [sic] als feels nostres los scriuans deles taules de acordar deles cjutats viles e llochs de Regne de valencia o aqualseuol altres destribuhidors dela moneda conuertidora [f. 21v] en los acordaments… o alurs loctinents salut e gracia comentre les altres ordjnacions e prouissions per Nos fetes en la taula de acordar dela ciutat de barcelona haiam ordenat e prouehit x anys ha passats que cascun ballester qujs acort en la dita taula per anar en les nostres armades … [ 22] … que apparran vos altres auer pagades e destribuhides per la dita Raho vos Rehebre en lo dit vostre comte. E en aco [sic] dupte o dificultat alguna no faceu dada en valencia a xvj de setenbre en lany dela nativitat de nostre senyor ccclxxj gujllem de palou
ID no. of Witness 18 cnum 12472
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 (BITECA manid 1102)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 10-20
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 Què ha de dur una galera
Incipit & Explicits rubr.: [ 10] Galera grossa
text: P2Rimerament lo buch dela galera enbancat e ab sos per escudables … [ 13v] … Item tenda aobs del almirall o capita .ja.
rubr.: Galera bastarda
text: Item primerament lo buch enbancat e entaulat ab sos pescudals [sic] … [ 17] … Item tenda a obs del almjrall o capita vna
rubr.: Galera sotil
text: Primerament lo buch enbanchat e entaulat ab sos perescudals .j. … [ 20] … Primerament lo buch enbanchat e entaulat ab sos perescudals .j… [expl. f. 20] Item tenda aobs del almirall o capita .j.a
Note coincideix amb el contingut del CNUM 10851
ID no. of Witness 19 cnum 126
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 (BITECA manid 1102)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 1-25
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipit & Explicits text: [ 1] […] que sia sospitos E si ho fa aconpayenlo tals quel tinguen ben aprop e enquesta [sic] e altres maneres faca [sic] per que tingua la gent guardada … [ 25] … Item an Remers Simples de quatre messes cascu viij libres --- viij libres
colofó: Ffinito llibro Sit llaus gloria christo amen
Condition acèfal i incomplet
References Tractat a: Wagner (1931), “Sobre els orígens del Consolat de Mar”, Revista Jurídica de Catalunya 255-65
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar
Tractat a: Valls i Taberner (1929), “Notes sobre el Consolat de Mar”, Revista de Catalunya 194-209
ID no. of Witness 20 cnum 12476
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 (BITECA manid 1102)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 22v-23v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 1359 [?] jurisdicció sobre els acordats
Incipit & Explicits text: [ 22v] E2N cara vol lo Senyor Rey per dar fauor ala dita armada que ab aquells qui seran acordats en la dita armada per qual se uol raho los hoficials Reals en alcuna cossa [sic] no haien que conexer sobre aquells saluant que sils dits acordats seran atrobats en alcuna cossa [sic] dessordenada que aquells sien pressos per los oficials Reals … [ 23v] … Empero si la questio sera de bens sehens que daco aien aconexer los oficials dels llochs e no los capitans
ID no. of Witness 21 cnum 12475
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 (BITECA manid 1102)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness f. 22r-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 1359, estant assetjada Barcelona pel rei de Castella el rei dóna seguretats als acordats
Incipit & Explicits rubr.: [ 22] A2questa ordjnacio fou feta per lo senyor Rey stant personalment djns la taula dacordar de barcellona… M.ccc.L.nou… [expl.] E lo senyor Rey feu armada dela qual foren capitals lo comte de [espai en blanc] e lo bizcomte de cardona
text: U2ol e ordena lo senyor Rey per spatxament dela benauenturada armada que fa de present los jures [?] propossats del Rey de castella enemjch seu que tot bandeiat o altre qual seuol crjmjnos o per deuts absent [f. 22v] qujs vendra acordar en la dita armada pusca star per dos dies en Ciutats viles … [ 22v] … que aquells damunt dits qujs vendran acordar per la dita Raho se deien presentar ala taula dacordar o en aquella ferse scriure per tal quels hoficials Reals sien certs
ID no. of Witness 22 cnum 12477
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 (BITECA manid 1102)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 23v-25
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 1377, capítols sobre salaris a les armades reials
Incipit & Explicits intr.: [ 23v] E2N pere per la gracia de deu Reydarago… e de cerdanja als nobles e amats e feels nostres almjrall e capitans generals … o a llurs lochstjnents saluts e dileccio. Sapiats que nos per profit deles nostres armades hauem fets e ordenats los capitols seguents
text: P2Rimerament volem e ordenam que com e ordenam que com [sic] la paga deles nostres armades sien grans o poques sera cridada que primera ment sien pagats comjts … [ 24v] … ne puxen fugir apres la pagua Rehebuda
epíleg: [ 24v-25] P2er co us dehim eus manam que los dits capitols e cascuns dells obseruets e obseruar facats [sic] en la forma damunt contenguda e contra aquells no vjngats o Facats [sic] en algunna manera manants auos altres dits scriuans deles taules Reals que los dits capitols Registres [sic] en lo llibre dela ordjnacio [f. 25r] deles taules Reals e daquells certifiquets tots los dits oficials per tal quels dits capitols sien obseruats dada en barcelona a viij dies de nohembre del any M ccc lxxvij vissa Ro
ID no. of Witness 23 cnum 12478
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 (BITECA manid 1102)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness f. 25
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 sous a les armades reials
Incipit & Explicits rubr.: [ 25] Lo ssou deius scrit ha ordenat lo ssenyor Rey nouellament que sia donat en les sues armades e altres de sa senyoria segons certificacio Den berenguer simo scriua dela taula Real de barcellona
text: Primerament ha comit de quatre mesos… xxxx libres … Item an Remers Simples de quatre messes cascu viij libres --- viij libres
colofó: Ffinito llibro Sit llaus gloria christo amen
Note Als ff. 25v-26v segueix un text sobre “La jurisdicció dels acordats” del rei Alfons de 1429 en llatí.
ID no. of Witness 24 cnum 12470
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 (BITECA manid 1102)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 1-8v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03 ordinacions de 1354 ?]
Incipit & Explicits text: [ 1] […] que sia sospitos E si ho fa aconpayenlo tals quel tinguen ben aprop e enquesta [sic] e altres maneres faca [sic] per que tingua la gent guardada … [ 8v] … I2Tem quels patrons e comits deles dites galeres e altres vexells haien hauer e pendre trasllat dels capitols dauant dits […] per tal que ignorancia no puxen altlegar [sic] deles cosses pertayens aells vissa. ppo.
Condition acèfal
Note sembla el mateix contingut que el CNUM 1235
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-07-30