Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1826
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir
Guiatge de naus o vaixells en terra del soldà de Babilònia
Date / Place promulgat 1373-01-29 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Confirmador: Ferran I d'Antequera, Rei de Catalunya-Aragó [1412 - 1416]
Associated Texts Part de texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Part de? texid 4815 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1372 - 1373
References (most recent first) Tractat en: Capmany de Montpalau i Surís (1779-92), Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona 2:292-7 , n. 198
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
MAR
ÀRABS
MERCATS
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 1230
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness f. 223r-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir, promulgat 1373-01-29 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 223] Gujatge quel senyor Rey en P. terç fa a totes persones qui jran a traetran en Naus o vaxells robes en tota la terra del solda de babilonja. rubicat retro in libertatibus barchinona jn folio
text: Item que lo senyor Rey per si e per tots hereus e succehidors seus per tenor del present capitol e en sa bona fe reyal guja e assegura tots e sengles mercaders de qual que senyorja e juridiccio sien e altres qualseuol persones axi estranyes com sotsmeses … [ 223v] … e uaxells e cascuna dellas ab mercaders marjners e altres persones e ab robes mercaderjes e bens lurs legudament e sens pena fer e complir lur uiatge
ID no. of Witness 2 cnum 3683
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 56 (BITECA manid 1960)
Copied 1491 - 1500 (ed. Font i Rius)
Location in witness ff. clviiiva-clxvvb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir, promulgat 1373-01-29 [?]
Incipit & Explicits acc.: [ clviiiva] I3N nomine dominj pateat vnjuersis … in scripturis
intitulatio: Quia nos petrus dey gracia Rex aragonum … Cerjtane
intr.: Atendens nos dilectos et ffideles nostros Consiliarjio … [ clxiiiivb] … jn ipsis capituljs expresatos que sunt continencie sub sequentis
rubr.: Comencament [sic] dels capitols dejus scrits
dispositio: L3Os capitols dejus scrits son ffets concordats e auanguts entre lo S.R. de vna part e los consellers dela Ciutat de barchinona … [ clxiiiva] … e sens pena ffer e compljr lur ujatge
tit.: Sagrament del S.R. e del S. Duch
conf.: Item lo S. R. ab lo S. Duch juran (…) contra ffer ne uenjr per alguna raho diet cars ho nessecitat [sic] Et iedo laudantes et aprobantes … [ clxvrb] … jussimus et bulla nostra plumbea (…) et actis barchinone vissesima nona die jenuarij anno anatejutate dominj mjllesimo tresentessimo septuagesimo tercio Regnjque dicti dominj regis tricessimo octauo visa Ro. Senyal etc. del Rey en Pere
subscr.: Sig + num petrj … [ clxvvb] … scriptore dictorum consiliarjorum Senyal. etc. (…) ffeci et clausi
ID no. of Witness 3 cnum 2709
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, AAA.I.12 (BITECA manid 1104)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14
Location in witness f. m viiira-vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir, promulgat 1373-01-29 [?]
Guiatge a aquells qui volran anar vltramar o de alla venir
Incipit & Explicits rubr.: [ 96ra] Guiatge a aquells qui volran anar vltramar o de alla venir
text: Item lo senyor Rey per si e per tots hereus e successors seus per tenor del present capitol e en sa bona fe real guia e assegura tots e sengles mercaders de qualque senyoria … [ 96vb] … ab robes mercaderies e bens lurs licitament e sens pena fer complir lur viatge
Note Darrer text important del volum, probablement es troba en un dels folis de la segona part del quadern n; manca a l'exemplar BdC Bon 7-IV-9
ID no. of Witness 4 cnum 3179
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. *E.36 (BITECA manid 2044)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14
Location in witness ff. m viijrb-m viijvb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir, promulgat 1373-01-29 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ m viijrb] Guiatge a aquells qui volran anar vltra mar o de alla venir
text: Jtem que lo senyor Rey per si e per tots hereus e successors seus … [ m viijvb] … e sens pena fer e complir lur viatge
epíleg: [ m viijv] Lo serenissimo rey don Ferrando en la segona cort celebrada en Barchinona en lany .M.cccclxxxxiij … com ne disposa aquella constitucio dela reyna Maria
ID no. of Witness 5 cnum 12317
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness f. xciiirb-va
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir, promulgat 1373-01-29 [?]
Incipit & Explicits rubr.: Guiatge a aquells qui vol | ran anar vltra mar ho de alla venir
text: I4Tem que lo senyor Rey per | si e per tots hereus e successors | seus per tenor del present ca | pitol e en sa bona fe Real | guia e assegura tots e sengles merca | ders de qualque senyoria e jurisdiccio | sien … e altres persones e ab robes mercade | ries e bens lurs licitament e sens pena | fer e complir lur viatge.
conf.: [ xciiirb] Lo serenissimo Rey don | Ferrando enla segona cort celebrada | en barçelona en lany M.ccccxciij. en | lo capitol.xx.atorga:quels alcaldes de=la seca sien tenguts de fer prestar segu=retat … [ xciiiva] … de juy als litigants en lur cort per | actes mercantiuols com ne disposa a|quella constitucio dela reyna maria
ID no. of Witness 6 cnum 5184
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness ff. cxiiirb bis-cxvrb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir, promulgat 1373-01-29 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiirb bis] Guiatge a aquells qui volran anar vltra mar o de alla venir
text: [J]5Tem que lo senyor rey per si e per tots hereus e successors seus per tenor del present capitol e en sa bona fe Real: guia e assegura tots los sengles mercaders de qualque senyoria e jurisdicio sien: … [ cvra] … e sens pena fer e complir lur viatge
epíleg: [ cxvrb] Lo serenissimo Rey don ferrando enla segona cort celebrada en Barçelona en lany .M.cccc.xciij. enlo capitol .xx. atorgaua … com ne disposa aquella constitucio dela reyna Maria
ID no. of Witness 7 cnum 12351
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness ff. 111va-112
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir, promulgat 1373-01-29 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 111va] GVIATGE A AQVELLS | qui volran anar vltra | mar o de alla | venir
text: I2Tem que lo senyor Rey per si e | per tots hereus e successors seus | per tenor del present capitol e en | sa bona fe real guia e assegura | tots e sengles mercaders de qualque | senyoria e iurisdiccio sien … [ 112rb] … e altres persones e | robes mercaderies e bens lurs | licitament e sens pena fer e complir | lur viatge
conf.: [ 112r (en cursiva)] Lo serenissimo Rey don Ferrando en la segona cort celebrada en | Barcelona en lany M. cccclxxxxiij. en lo cap. xx. atorga,quels al-|caldes de la Seca, sien tenguts de fer prestar seguretat e iuy als li-|tigants en lur cort per actes mercantiuols com ne disposa | aquella constitutio de la Reyna Maria
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-03