Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1826
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 624 | Antic 658; 92-4-25; G. C. 833;
Title of volume Libro de Albeiteria […] ( al llom, a l'anglesa, en tinta)
Copied 1441 - 1460 (filigranas)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 2 + 2-105 + I
Collation 11 23/5 36/3 4-512 65/6 74/5 84/6 910 1012 116/3
Page Layout 2 columnes
32 línies (f. iiijra)
Size pàgina 273 × 210 mm (f. iiijra)
caixa 168 × 128 mm
columna 168 × 64 mm
Hand semigòtica diverses mans, força semblants
Watermark flor en forma de tulipa amb dues fulles (f. xii i cos del volum,) (semblant a Briquet 6644 doc. a Roma 1443-1447 i a Piccard XII III 1511 doc. Firenze 1466;)
àncora (darrer foli en blanc, f. 103 fol. moderna, i cos del volum,) (semblant a Briquet 439 doc. Napoli 1443;)
cercles tres cercles amb corona, creu dins del superior, lletres inscrites "GAA" al central i "B" a l'inferior (interior guarda preliminar, de l'època de la relligadura)
Pictorial elements Il·lustració dibuix a tota pàgina d'un cavall amb els signes del zodíac marcats, acolorit en verds, marrons, grisos, vermells i blaus (al foli preliminar)
Caplletres: primera inicial embotida en blau i vermell amb decoració delicada filigranada en vermell i blau; també ho és la primera del tractat de les mules al f. lxxxxviijrb amb decoració en blau, vermell i negre. Inicials de capítol alternen vermell i blau amb decoració senzilla filigranada en el color de contrast, que sol estendre's pels marges
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Altres: les primeres lletres del text dels dos tractats són en gòtica fracta, però no les altres
Other features Justificació: a mina de plom o punta seca (aquesta sobretot als folis de pergamí), marcant totes les dimensions que arriben fins als límits del foli, una mica bruta, sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: horitzontals, al peu de la segona columna
Condition dues foliacions, una antiga a tinta i en xifres romanes i una altra de moderna, a llapis, que corregeix les errades de la primera (no són de fet errades, sinó que s'han perdut folis: 2-3, 6-7, 22-3, 49, 61, 66-7, 75-6 i 90-1). Al f. lxxx li manca un bocí a la part superior que afecta dues línies de la segona columna. En bon estat, algunes taques d'humitat. Es conserva protegit dins d'una caixa
Binding antiga, pergamí flexible sobre paper o cartó prim, restes de dos tancadors de corda. Guardes inicials i finals de pergamí en blanc, llevat de la taula afegida i les anotacions que trobem al verso del foli preliminar amb el dibuix del cavall
Previous owners (oldest first) Vicente Beaumount, clergue regular (nota del verso del dibuix del cavall: “Dio este libro (original de su mismo Autor) ala Libreria del Real Conto. de Predicadores de Valencia fr. Vicente Beaumount”)
València: Convent de sant Domènec
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Raíndo Dávila (1992), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 1:288 , n. 833
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:204-6 , n. XIII
Note proves a ploma i dibuixos maldestres als ff. xxxiv-xxxijr; alguns passatges ratllats perquè no es puguin llegir, per exemple, al f. cvjr-v. Al verso del foli preliminar amb el dibuix del cavall hi ha anotacions sobre la revisió inquisitorial i l'edició de l'obra: “Queda corregido segund el expurgo atorno (?) del año 1707. y ¨videse? que faltan algunas hojas intermedias, en las que deuian caer expurgaciones”. “Se Jmprimio dicho libro en Barcelona por Joan Rosembach Aleman en 14 de febrero de 1525”

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1327
Location in volume ff. lxxxxviijra-cxiiijv + 116ra-117vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1896
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat de les mules
Language català
Date escrit 1430 ca. - 1450
Incipits & explicits in MS prol.: [ lxxxxviijra] Necessari es que parlem deles mules … E per ço yo y on fare vn petit tractat per llur aiusament [sic] lo qual lordenare en x. Capitols
índex: Lo primer sera de la bellea … [ lxxxxviijrb] … Lo x la conexença si es filla de somera o de Euga
tit.: Dela bellea que mula deu hauer
text: Primerament la bella mula deu errer tal que haia xic cap e sech … [ cxiiijv] … Si han les vngles molt forts souent vntanli les corones ab conna de carnsalada
índex: [ 116ra] prolech a cartes .1 Com deu esser engendrat lo cauall fo. 2 … [ 117vb] … del engendrament a mula ques costriba per molt menjar. 103
References (most recent first) Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 30-49
Note als ff. 49, 57 i 67 (fol. moderna) s'han ratllat uns capítols: “A mordeura de goç rabios”, “A cauall uortillat”, “Altra medicina a cauall enclauat”, “Altra cura…”. Als folis finals una mà cursiva que podria ser del s. XV o bé ja del XVI ha afegit una taula a dues columnes, aprofitant tot l'espai disponible, tant que en retallar el volum s'ha perdut molt material; fa referència als folis on es troben els capítols i veiem que el quart sobre les sagnies no surt numerat. Entre la taula del tractat dels cavalls i el de les mules, hom ha escrit una paraula amb lletres gregues
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2752
Location in volume ff. I + ira-lxxxviijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2827
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat dels cavalls
Language català
Date escrit 1430 - 1460 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ I] Los signes deius escrits son contraris cascu en certa part del cauall … segons que son senyalats e escrits en lo cauall deius
tit.: [ ira] Aquest libre de menescalia ha compilat e esperimentat Lo Noble mossen Manuel diez Senyor de la vjla de Andilla
prol.: [E]11n nom sia de la santa trinitat qui es pare e fill e sant spirit tot vn deu. Com sia molt neccessari a tot Caualler e gentil hom e hom destat … [ ivb] … Lo viiij quals son los bons remolins e quals los mals Lo x quals son les malalti[…]
text: del Cauall de part de dins e ben fregar aquella ab vin ffort e ab sal car temprali la boca e donali a petit de menjar … [ lxxxxviijra] … tro quel torneu ala racio queli solieu donar ço es dels dos almuts o dels tres almuts
Condition acèfal
Note l'explicit del pròleg (f. ivb) es troba incomplet, manca text per pèrdua de fulls. El text és acèfal per pèrdua de folis, al f. iiijra falten els 2 primers capítols i part del tercer, si el comparem amb el ms. 630 de la mateixa biblioteca, el quart, sobre les sagnies sí que es copia aquí, però no duu la rúbrica corresponent
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-20