Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1825
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Bernat Descoll
Bernat Arnau de Torrelles
Bernat Ramon Descavall
Ramon de Vilanova
Bernat Desclot
Titles Crònica de Pere el Cerimoniós
Crònica particular de Pere el Cerimoniós
Incipit & Explicits prol.: Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Psalm. CXIII. Aquestes paraules nós, en Pere, per la gràcia de Déu rei d'Aragó, de València, de Mallorques, de Sardenya e de Còrcega, e comte de Barcelona, de Rosselló e de Cerdanya, pròpriament podem pendre en lo començament d'aquest llibre … en aquests dos fets qui foren fort notables, ço és, la conquesta de Sardenya e de la sua coronació
text: Lo senyor rei N'Anfós, pare nostre, fon fill del rei En Jacme e de la reina dona Blanca, filla del rei Carles … car, pus ell vol ésser pertinaci en sa desobediència, e nós, per semblant, a no voler-li haver mercè
Date / Place escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts cnum 1728 Ed.: Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-25. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15.
References (most recent first) Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 220-8 , n. 13634
Tractat en: Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 280-1
Editat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 1004-158
Tractat en: Gubern (1949-50), “Notes sobre la redacció de la Crònica de Pere el Cerimoniós”, Estudis Romànics 135-70
Editat a: Pere III et al. (1885), Crónica del rey d'Aragó en Pere IV lo Ceremoniós ó del Punyalet, escrita per lo mateix monarca, ab un prólech de Joseph Coroleu, corresponent a la Academia de la Historia
Subject Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 1225
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/482 (BITECA manid 1794)
Copied 1391 - 1410
Location in witness ff. 1-155 ff. i-clxx
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem cap. 1-6
Libre en que's contenen tots los grans fets qui son entrevenguts en nostra Casa dins lo temps de nostra vida començant-los a nostra navitat.
Incipit & Explicits intr.: [ 1] Non nobis Domine non nobis sed nomini tuo da gloriam. Psalm CXIII
text: Aquestes paraules nos en P. per la gratia de deu Rey darago de Valença de Mallorques de Cerdenya de Corcega e comte de Barcelona de Rossello e de Cerdanya propriament podem pendre en lo començament daqust libre … [ 155] … tantost retre a la sua senyoria ocient car no perdonave Eui sexui vel etati
Condition incomplet
References Pere III et al. (1942), Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, III de Catalogne, dit le Cérémonieux ou del Punyalet
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 548-9 , n. Ms. A
ID no. of Witness 2 cnum 1228
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, 74 (primera part) (BITECA manid 1115)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 95-116v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Canoniques del Rey en P terç
Incipit & Explicits text: [ 95] Aci comencen les Canoniques del Rey en P. terç de que fa mencio de son pare lo Rey namfos … [ 116v] … fon trasladat en la sglesia del monestir de Poblet. Anima ei Regnum dei Requiescat in pace Amen
References Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 194
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 551-3 , n. Ms. D
ID no. of Witness 3 cnum 1227
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 212 (BITECA manid 1114)
Copied 1441 - 1460 (Riera i Sans)
1491 - 1500 (Soberanas)
Location in witness ff. 72-278v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 72] Açi comensen les Cáno/niques del Rey en .P. en que fa mencio de son Pare lo Rey Namfos
acc.: Capitol primer. Non nobis domine Non nobis Se nomjnj tuo da gloriam Psalmus .Cxiij.
text: A3questes paraules nos en .P. per la gracia de deu Rey darago … [ 278] … apres fon transladat en la sglesia del mo- [f. 278v] nestir de poblet Anima ei jn Regno dei Requiescant jn pasce Amen
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 550-1 , n. Ms. C
Note la Crònica va precedida d'una nota sobre la campanya de Sardenya de Pere el Cerimoniós i conté les notes que havien de formar part del capítol setè i que acaben: “quj ab molts nauilis de naus e de galeres per noure e contrestar al dit Rey en lo dit Regne de Sardenya vengueren”
ID no. of Witness 4 cnum 1229
City, library, collection & call number Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 11 (clasificación provisional) (BITECA manid 1796)
Copied 1441 - 1460
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Condition incomplet
References Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques
Gili Gaya (1927), “Un ms. fragmentari de la Crònica de Pere el Ceremoniós”, Estudis Universitaris Catalans 411-37
Note només conté el llibre IV
ID no. of Witness 5 cnum 1226
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/483 (BITECA manid 1795)
Copied Guillem Sant Martí, 1501 - 1550 (Pagès intr. pp. vii-xx i observacions paleogràfiques modernes)
Location in witness ff. 1-162v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem cap. 1-6
Incipit & Explicits tema: [ 1] Non nobis domjne non nobis sed nomjnj tuo da glorja Ps. cxiij
text: [A]3questes paraules nos en pere per la gracia de deu Rey de arago de Valencia de malorques de Cerdenya de corçega e comte de barçelona de rossello e de cerdanya propriament podem pendre en lo començament daquest libre en lo qual se contenen moltes gracies quel creador … [ 162v] … com nos voljen tantost retre ala sua senyorja ocient car no perdonaue qui seruj vel etati
Condition incomplet
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 549-50 , n. Ms. B
ID no. of Witness 6 cnum 12311
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-25 (BITECA manid 1988)
Imprint Barcelona: Carles Amorós para Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, Rafael Deuder, Ciutadà de Barcelona, Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1546-11-15 (segons el colofó)
1547 (segons la portada)
Location in witness ff. CIra-CIIra
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ CIra] Chronica del Rey en | Pere : hon es scrita tota la | Hystoria de son pare lo Rey | Nanfos. E es hi feta mentio [sic] | de alguns actes del Rey en | Jaume e sa Muller :e de llurs | fills. E es dita Chronica del | Rey en Pere … no solament dels dessu scri|ts. Mas encara dell mateix | començant dela sua Natiui-|tat en auant.
tit.: Libre primer diuisit en cin=|quanta capitols. … ap-|pellat Nanfos o Alfonso.
tit.: Capitol primer del primer li=|bre : qui tracta del thema que fa | lo dit Rey en Pere … e ab algunes men|tions de coses gestes / ans de ve-|nir al thema.
acc.: Non nobis domine / non nobis/ | seno mini [sic] tuo dagloriam. | Psalmo.cxiij.
intr.: A5Questes Paraules nos | en Pere per la Gratia | de Deu / Rey de Arago / | de Ualentia / de Mallor|ques de Sardenya /e de | Corsega / Comte de Barcelona/de … [ CIIIra] … qui foren fort notables / ço | es dela conquesta de Sardenya: e | dela sua coronatio.
tit.: Aqui comennça la hystoria del rey |Namfos pare del rey en Pere scri|ptor dela sua hystoria. | Capitol hon es expressat la [sic] | començament dela hystoria del | rey en Jaume e muller / e fills e \ filles de aquells
text: L5O senyor rey Nanfos pa|renostre fon fill del rey | en Jaume :e dela reyna | dona Blancha filla del | rey Charles … [ CCIIra] … per ço jatsia | moltes supplicacions per altres nos | sien estades fetes hauem nos mes al | cor de no voler li perdonar car pus | ell vol esser pertinaci ensa obedien-|cia:e nos per semblants:e novoler | li hauer merce.
colofó: ins aci lo dit rey en Pe|re escriptor e componudor [sic] dela | sua historia ha parlat … e del temps que | regna:visque:e mori.
ID no. of Witness 7 cnum 3786
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 976 (BITECA manid 2620)
Copied 1581 - 1600
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-11-05