Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1824
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort
Date / Place celebració 1336 - 1387 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10529
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 7 antiguo 6 (BITECA manid 2870)
Copied València: 1336 a quo
Location in witness ff. ciiv-ciiii
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, celebració 1336 - 1387 ad quem [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiv] Acceptatio siue approbatio facta per dominum Regem de quibusdam capitulis eidem per ciutatem valencie oblatis. S.S.C.
intitulatio: N2os Petrus dei gratia Rex aragonum … Comesque barchinone
intr.: Considerantes qualiter oblacio ac concessio nobis per uos juratos … [ ciii] … esse talis
acc.: plau al conseyll dela Ciutat que al senyor Rey sien offerts per recepçio dela Ost per ell manada ala Ciutat de valencie … sien fetes les retencions et posades les condicions seguents
dispositio: Primerament sie supplicat al senyor Rey que si ell personalment no anaua per fer la fira exequcio … [ ciiiv] … sien appellats los jurats e alcuns prohomens dela Ciutat e aço prometa lo senyor Rey plau al senyor Rey
escat.: E a propter acceptantes oblacionem ac concessionem prescriptam sub formis et condicionibus contentis in capitulis … sigillo nostro appendicio jussimo conmu [f. ciiij] nirj
datatio: Datum valencie duodecimo kalendas Nouembris Anno dominj .Mo. ccco. xxxo. Sexto: Exa. D.
Note segueixen documents en llatí fins al f. cxiiii
ID no. of Witness 2 cnum 10530
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 7 antiguo 6 (BITECA manid 2870)
Copied València: 1336 a quo
Location in witness ff. cxiiii-clj
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, celebració 1336 - 1387 ad quem [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiii] Approbatio facta per dominum Regem de quibusdam capitulis factis per justiciam juratos et consilium ciuitatis valencie .S.S.cereo.
intitulatio: P4Etrus dei gratia Rex aragonum … Comesque barchinone
intr.: Attendentes justiçias in crimjnali et ciuili juratos et concilium Ciuitatis valencie … ordjnasse capitula subsequentia
datatio: Die venerjs jntitulata .xiiijo. kalendas augusti .Anno dominj. Mo ccco. xxxo Sexto
dispositio: Com la vniuersitat dela Ciutat de valencie per vrgent neccessitat et eujdent utilitat dela Ciutat et per pagar los deutes daquella … [ clv] … e qualsseuol altres drets per tots los Regnes e terres del dit senyor Rey
testimonis: Presentibus testibus ad hec uocatis et rogatis. Johanne alatris … eius sigillo appendicio roboratum uisa bla[…]
auten.: Signum ✠ Petri dei gratia Regis aragonum … laudamus concedjmus et [f. clj] juramus
certificació: Signum ✠ Raymundi … S ✠ num berengarij gomjr procu
Note segueixen documents en llatí fins al final del volum
ID no. of Witness 3 cnum 1224
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 5470 (BITECA manid 1793)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-128
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, celebració 1336 - 1387 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] C6apitols (…) a pro (…) en les corts generals celebrades per lo senyor Rey en pere enla uila de montço en la natiuitat de nostre senyor M.ccc.lxxvi (…) C4on les (braces) de les ciutats uiles e lochs rorals (…) presentaren e manaren als dits capitols [il·legible]
pream.: [ 2] M5olt alt e molt excellent princep e senyor segons be sab la vostra senyoria vos hauets conuocades e manades e ja lxx dies e mes ha passats comencades a tenir e celebrar e celebrats e tenits encara vuy corts generals (…) en la vila de muntço … [ 2vb] … eren stats concebuts ordenats e concordats entre e per tots ells es aquella quis segueix
pream.: A3 On vos molt alt e molt poderos princep e senyor nostre lo senyor en .p. per la gracia de deu Rey darago de Valencia (…) per bon estament de vostres regnes e terres haiats conuocades e manades [f. 3ra] corts generals en la vila de muntço … [ 3va] … distribuent e compartint les dites cccxxvo lliures pagadores entre e per tots los dits generals de tots los dits regnes e principat e començant acomptar lo dit temps de v[n] any e dos mesos segons que deuall se seguex. Plau al senyor Rey
text: [ 3vb] E2s a ssaber que deles dites cccxxvo lliures per lo dit vn any (…) … [ 258rb] … quel poder que uos senyora hauets del dit senyor rey sia incert ala fi dels capitols. Plau ala senyora reyna en nom que dessus
Associated Persons Persona: Ferran I d'Antequera, Rei de Catalunya-Aragó [1412 - 1416] ( (segueix la confirmació en llatí (ff. 259-279)))
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16