Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1823
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga)
Date / Place celebració Fraga 1383 - 1384
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Editat a: Rius Jové (1996), Capítols de Cort de Barcelona i Fraga 1379-1384
Note Corts convocades a Fraga entre juny de 1383 i juliol de 1384, sent president de la Generalitat en Pere de Santamans. Darreres corts del rei Pere III. Les sessions es celebraren a Montsó, Tamarit de Llitera i Fraga degut a un brot de pesta el 1384
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 11
ID no. of Witness 1 cnum 10504
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 173 (BITECA manid 2859)
Copied 1301 - 1399 (text principal)
1501 - 1699 (taula)
Location in witness ff. 28-47
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
Incipit & Explicits intr.: [ 28] die martis xx mensis Nouembris anno Anatiuitate dominj Mo ccco lxxxo fuerunt presentata capitula jnfrascripta honorabilj francischo sagarrjga mjljtj Gubernatorjs Regnj Majorjcharum per venerabilis ciujtatis Majoricha juratos
pream.: Proferta jnffrascrjpta … videlicet octaua die mensis octobre Anno anatiuitate dominj Mo ccco lxxxo jn quaquiem proferta fuerunt oblata Capitula jnfrascrjpta et per dominum regem prouisa present jnffine cuius libet Ipsorum continentur
acc.: Molt alt e molt excellent e podaros prjncep e senyor be sap la vostra senyoria que per lo beneuenturat passatge lo qual personalment e per lo senyor duch primogenit nostre … [ 28v] … ab les condjcions e capitols deuall jnsertats
text: Ço es que ells moguts per la gran naturalesa e faeltat que lo dit regne ells e lurs predecessos auos dit senyor e als vostres predecessor honor e axalçament dela vostra alta corona han … [ 46v] … e sju era que cage en penes de C. morabatins dor Narcisus primo [?]
intitulatio: Petrus dei gratia Rex Aragonum … et Cerjtanie
salutatio: dilectis et fidelibus … Salute et dillectione
text: Noueritis quod … [ 47] … juxta jpsorum capitulorum et responsionum continencjam pleniorem
datatio: Datum Jlerde xvja die octobris ano anatiuitate dominj Mo ccc lxxxo Narcisus primo [?] Rex Petrus
ID no. of Witness 2 cnum 1223
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 117ra-119vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
Incipit & Explicits rubr.: [ 117ra] Curia ffrage per regem Petrum tercium edita continuando precedente
salut.: Molt alt e molt excellent senyor
prol.: C2on [sic] per raho deles malalties qui vuy son en la present vila de ffraga … que enten hauer en possessio e proprietat de appellar mudar e continuar la Cort a son liberal arbi [f. 117rb] tre ans romanga saul e jlles segons es o era ans del present acte
rubr.: Primum capitulum quod curia precedens prorogatur per domini regem qui[n]tadeciam die Marcjj proxime jnfante
dispositio: P3rimerament queus placia senyor de fer la dita prorogacio per tot lo mes de Janer primer vinent al loch de Muntço … [ 119vb] … del proces Reyal dela dita cort e de tot altre dret. Plau al senyor Rey la cort aço acceptant que la dita quantitat sia pagada per dues pagues e gals ço es la meytat per tot lo mes dagost e laltre meytat per tot lo mes de Octubre propuinents
ID no. of Witness 3 cnum 3915
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu Reial. Cancelleria. Processos de Corts, 9 (BITECA manid 2510)
Copied 1384 a quo
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
Incipit & Explicits intr.: Postmodum vero die IIIIa iulii anno predicto a nativitate Domini MCCCLXXX quarto congregata solenniter ut est moris dicta curia generali … Capitula vero predicta sunt hec que sequntur
prol.: Molt alt et molt excellent senyor. Com per raho de les malalties que huy son en la present vila de Fraga … ans romanga saul et illes segons es o era ans del present acte
dispositio: Primerament que us placia senyor de fer la dita prorogacio per tot lo mes de janer … no mudada sustancia dels capitols et noresmenys que sia continauta en lo proces de la cort. Que omnia nobilis Berengarius de Apilia (…) seu etiam prorogavit
conf.: Que fuerunt acta loco die et anno predictis presentibus et adhibitis pro testibus Dominico Cerdani … Iacobo Guitart notario Maiorice et pluribus aliis in multitudine copiosa
ID no. of Witness 4 cnum 3914
City, library, collection & call number Fraga [?]: Arxiu de la Família Mercadé, (BITECA manid 2509)
Copied 1384 a quo
Location in witness ff. 24-28
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
Incipit & Explicits rubr.: [ 24] Corts Generals celebrades en la Cort de Ffraga
prol.: Molt alt e molt excellent senyor. Com per raho de les malalties qui vuy son en la vila de Fraga axi com en diverses alters partides de vostra senyoria la vostra excellencia haja deliberat prorogar e continuar la Cort general que aia en la dita vila celebrats a cert e gran temps retornadora a la vila de Muntso on la dita cort fou començada … o continuar la cort a son liberal arbitre ans romanga saul e illes segons es o era ans del present acte
dispositio: [ 24v] Primerament que us placia senyor de fer la dita prorogacio per tot lo mes de janer primervinent a loch de muntso … [ 28] … acceptant que la dita quantitat sia pagada per dues pagues eguals ço es la meytat per tot lo mes dagost e laltre meytat per tot lo mes de octobre primervinent
colofó: Finito libro sit laus et gloria Christo amen
ID no. of Witness 5 cnum 3916
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs de la Generalitat, vol. 957 (BITECA manid 2511)
Copied 1384 a quo
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
Incipit & Explicits intr.: Postmodum vero die IIIIa iulii anno predicto a nativitate Domini MCCCLXXX quarto congregata solenniter ut est moris dicta curia generali … Capitula vero predicta sunt hec que sequntur
prol.: Molt alt et molt excellent senyor. Com per raho de les malalties que huy son en la present vila de Fraga … ans romanga saul et illes segons es o era ans del present acte
dispositio: Primerament que us placia senyor de fer la dita prorogacio per tot lo mes de janer … no mudada sustancia dels capitols et noresmenys que sia continauta en lo proces de la cort. Que omnia nobilis Berengarius de Apilia (…) seu etiam prorogavit
conf.: Que fuerunt acta loco die et anno predictis presentibus et adhibitis pro testibus Dominico Cerdani … Iacobo Guitart notario Maiorice et pluribus aliis in multitudine copiosa
ID no. of Witness 6 cnum 3917
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, C-XVI, 15 (BITECA manid 2512)
Copied 1384 a quo
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
Incipit & Explicits intr.: Postmodum vero die IIIIa iulii anno predicto a nativitate Domini MCCCLXXX quarto congregata solenniter ut est moris dicta curia generali … Capitula vero predicta sunt hec que sequntur
prol.: Molt alt et molt excellent senyor. Com per raho de les malalties que huy son en la present vila de Fraga … ans romanga saul et illes segons es o era ans del present acte
dispositio: Primerament que us placia senyor de fer la dita prorogacio per tot lo mes de janer … no mudada sustancia dels capitols et noresmenys que sia continauta en lo proces de la cort. Que omnia nobilis Berengarius de Apilia (…) seu etiam prorogavit
conf.: Que fuerunt acta loco die et anno predictis presentibus et adhibitis pro testibus Dominico Cerdani … Iacobo Guitart notario Maiorice et pluribus aliis in multitudine copiosa
ID no. of Witness 7 cnum 3918
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, C-XVI, 16a (BITECA manid 2513)
Copied 1384 a quo - 1400
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
Condition fragment
ID no. of Witness 8 cnum 3919
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, C-XVI, 16b (BITECA manid 2514)
Copied 1384 a quo - 1400
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
Condition fragment
ID no. of Witness 9 cnum 2881
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 63-82
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
Incipit & Explicits intr.: [ 62] P10roferta Jnfraescripta fuit facta domino Regi jn Ciutate ilerde … ipsorum continetur
pream.: M8olt alt e molt excellent e poderos princep e senyor. be sap la uostra senyoria que per lo benauensat passatge … [ 62v] … ab les condicins retencions e capitols deuall jnsertats
tit.: Capitol primer
dispositio: C3o es que ells moguts per la gran naturalesa e feeltat que lo dit Regne … [ 79] … no puxats posar la ma. Plau al senyor Rey: Narcisus protonotari
índex: [ 79v] Capitol. ij. Q2ue si los altres Regnes … [ 81] … Q2ue no pusque esser batlle. sots pena de. c. morabatins
Note es copien estatuts i capítols de cort relacionats amb les peticions dels representants del Regne de Mallorca
ID no. of Witness 10 cnum 2259
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 663 (BITECA manid 2202)
Copied 1421 a quo - 1500 [?]
Location in witness ff. 1-100v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] ffur fet per lo Rey en. pere en cort […]l a fraga dilluns a. iiij. de juliol del any .Mccclxxxiiij. sobre […]ncio que deuen donar lo a quj armaran fusta alguna per anar […]cors
dedic.: Item que sia merce de vos senyor prouehir e manar a vostres gouernadors batles generals e altres qualseuol officials … E per cascun altre leyn armat de Cinquanta mjlia sous
tit.: [ 1v] Senta brigida filla […] Rey de Scocia feu la present profecia
text: Millessimo cccclxo. vsque ad septuagessimum annum erit Rex … Vsque ad tempora nouissjma velit nolit mundus superbus
rubr.: [ 2] De tertis casibus clerjcorum tonsuratorum et coniugatorum […] mundus superbus
pream.: Nos Petrus dei gratia Rex aragonum etc. Experientia … [ 2v] … testimonium etc.
tit.: De tertis casibus clerjcorum et coniugatorum duberium
text: Com sia dubte si la conexença o pena del [ratllat] de algun clerge conuigat se pertany al Jutge eclesiastich o seglar … [ 3v] … Que les dites Respostes yo gener Rabaça licenciat en leys creen esser veres salv tota via. major e millor. deliberacio
rubr.: [ 5v] Tabula fororum Regnorum petrij \iiij/ martinj jncipit
índex: [ 5va] Auers acartes … [ 6vb] … Unjuersitatum regalium ualentie lxxvj
text: [ 7] Priujlegj que lo denunciant de algun … [ 100v] … probationem [?]
ID no. of Witness 11 cnum 9618
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. clviiiira-clxiva
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
Incipit & Explicits rubr.: [ clviiiira] Capitula facta per dominum regem petrum in curia incepta anno a natiuitate domini M.ccc.lxxxiii. mense iunii in villa montissoni ad villam tamariti postea frage mutata vbi ea curia fuit finita anno domini .M.ccc.lxxxiiii. mense iulii
intitulatio: [N]7Os petrus dei gracia rex Aragonum Ualentie / Maioricarum Sardinie / et corsice / … comesque barchinone / rossilionis / et Ceritane
intr.: Quoniam curia generalis quam regnis omnibus et terris nostris sardinie et corsice … [ clviiiirb] … pro parte regni valentie fuere oblata cum responsionibus nostris subsequuntur: et sunt tenoris sequentis
prol.: [M]3Olt alt e molt excellent senyor. Com per rao deles malalties que huy son en la present vila de fraga … ans romanga saluu e illes segons es o era ans del present acte. .I.
tit.: Tro a quant sien tenguts tornar ales corts
dispositio: [P]4Rimerament queus placia senyor de fer la dita prorogatio per tot lo mes de ianer primeruinent al loch de monço … [ clxiva] … sia tornat en la dita cort per continuar e celebrar e finar aquella
nota: [Q]3Ue siquidem capitula nos juramus in manu venerabilis in cristo … In cuius rei testimonium presentem cartam fieri et sigillo nostro appendicio iussimus conmuniri
datatio: Datis in monasterio populeti .xix die iulij anno a natituitate domini .M.ccc.lxxxiiii. regnique nostri .xlix. G. de vallesic.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03