Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1821
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-14 (a)
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz para Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?] (Haebler), 1496-04-13 (colofó)
València: Lope de la Roca para Miquel Albert [?] (Vindel), 1496-04-13

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 146 (= 143 + 2 + 1)
Collation a-r8 s10
Page Layout 2 columnes
42 línies (f. iiira)
Size pàgina 289 × 214 mm (f. iii)
caixa 217 × 151 mm
columna 217 × 72 mm (f. iiira)
Font gòtica 3:103/4 (text)
4:10 11. 75 (epígrafs)
Watermark mà amb estel
Pictorial elements Caplletres: ornamentades, decorades amb motius vegetals
Rúbriques títol de la portada amb lletres de grans dimensions; al f. vii rúbrica en tinta vermella
Condition els dos folis finals van sense numerar i els segueix un foli en blanc. Sense errades a les signatures ni a la foliació
Binding en pergamí
Previous owners (oldest first) Valldemossa: Cartoixa de Natzaret (ex-libris: "Casa de Cartoxa de Mallorqua")
Associated MSS, editions, and specific copies of editions copid 1799 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-14 (b). València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 1377 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/12801. Lleida: Enric Botel [?], 1489-06-02. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
copid 2191 Ed.: Madrid: Palacio, I-215 (2). València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Relligat amb manid 2071 Ed.: Madrid: Palacio, I/88. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2071 Ed.: Madrid: Palacio, I/88. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
References (most recent first) Facsímil: Microfilm de l' Incunable I-1367 de la BNM. Primer del cartoixà (2000)
Descrit per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Catalogat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 68 , n. 63
Tractat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. L-351
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 265 , n. I-165
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:130 , n. 61
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 882
Tractat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 287
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 374
Tractat a: Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 8
Tractat a: Copinger (1890-1902), Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum: or, Collections towards a new edition of that work in two volumes 2 , n. 3671
Tractat a: Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 10300(I)
Note duu anotacions manuscrites marginals. Forma un sol volum amb el Segon del Cartoixà

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1350
Location in volume ff. ira-cxxxxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1916
Ludolf de Saxònia. Primer del Cartoixà
Language català
Date traduït 1490 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira] Lo primer del Cartoxa
tit.: [ iira] Prolech del trellador [sic]
prol. tr.: A4L molt reuerend magnifich e mes virtuos senyor caualler e digne religios del sagrat e militar orde dela sagratissima senyora nostra verge maria de montesa … [ iirb] … hi acaba en lo juhi final y eterna gloria
tit.: [ iiva] Prolech del benauenturat doctor hi excellent contemplatiu Ludolpho cartoxa enla vida de Jesus deu hi senyor nostre seguint hi postillant los sagrats euangelis
prol.: D4Ela nostra spiritual y corporal vida: … [ vivb] … que tu veritat infallible promets als qui los teus manaments seruen amen
tit.: [ viira] Comenca [sic] lo primer del cartoxa: arromançat: corregit : smenat y ben examinat per lo reuerend e magnifich mestre Joan roic de corella: Caualler emestre en sacra theologia. Dela diuina hi eterna generacio del senyor. Capitol I
text: L7A sacrosanta Catholica sgleya vnica simple fecunda coloma … [ cxxxxiiivb] … y misericorde me conuerteixca: y eternament ab tu vixca amen
colofó: Acaba la primera part del cartoxa enla vida de iesus deu hi senyor nostre: trelladada de lati en valenciana lengua: per lo magnifich hi reuerend mestre Joan roiç de corella Caualler hi mestre en sacra theologia : hi per ell mateix corregit smenat hi ben examinat. A pregaries del molt reuerend hi magnifich frare Jacme del bosch Caualler religios del sagrat orde dela sacratissima senyora nostra verge maria de montesa. Stampat enla insigne ciutat de Ualencia: a tretze de abril: Any dela salut nostra M cccc lxxxxvj
tit.: [ cxxxxiiiira] Taula del primer del cartoxa
índex: P3rolech del trelladador … [ cxxxxiiii rb] … Dela curacio del lebros capitol .xlj. a cartes CXXXXI
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2327
Location in volume ff. [cxxxxivva]-[cxxxxvvb]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1892
Joan Roís de Corella, Cavaller. Ans que dels cels girant mogues la roda
Language català
Date escrit 1474 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [cxxxxivva]] La vida dela sacratissima verge maria mare de deu senyora nostra en cobles de rims strams
text: A4ns que de cels: girant mogues la roda … [ [cxxxxvvb]] … Mare de deu: de parahis lo fenix. Deo gracias
Poetic Stanza 23 x 8
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 393-400 , n. (edita aquest text)
Note ocupa el verso del full on hi ha la taula del Cartoixa i el foli següent, ambdós folis sense numerar
Number of additional copies of edition 17
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1279
City and Library Ávila Biblioteca Pública
Collection: Call number Cat. Prov. 2886 (1) | Antic Piedras Albas, 1575
Title(s) in copy Obras | del | Cartuxa ( a ploma en la posició destinada al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + [i]-143 + 2 s/n + I (primera part del volum)
Collation a-f8 g2-8 h-r8 s1-9
Size pàgina 268 × 193 mm (f. viii)
Font gòtica
Watermark dos cercles, el superior amb una creu a dins i l'inferior amb la lletra “A” (folis de guardes de la relligadura)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal; només duu en vermell la rúbrica del text, no la del pròleg
Condition taques d'humitat i alguns forats de bibliòfags que en general no afecten el text; només són importants als ff. 68-71 (quadern “i”, on afecten molt el text) i alguns afecten lleument algunes paraules del f. 86. Alguns folis estan trencats, com la portada, de la qual només roman un fragment, poc més queda del f. 1 i fins al f. ix estan trencats o deteriorats gairebé tots, per consolidar-los i evitar el seu deteriorament s'han separat amb folis blancs. No presenta errades a les signatures de quadern ni a la foliació. Manquen els ff. gi (= 49) i s10 (que era en blanc)
Binding pergamí flexible, amb restes de les presilles de corda que servien per lligar-lo, llom amb tres nervis, en bon estat
History of volume Adquirit 1959 a quo
Previous owners (oldest first) Bernardino Melgar Abréu Quintano y Álvarez de las Asturias Bohorques, 8è. Marqués de Marquesat de San Juan de Piedras Albas Piedras Albas 1575 1942 ad quem (segell amb l'ex-libris imprès enganxada a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Fitxer de sala i fitxer antic de la col·lecció Piedras Albas (Àvila: Biblioteca Pública) (2004)
Reproducció parcial del Primer del Cartoixà ed. 1496, exemplar d'Àvila, Biblioteca Pública Cat. Prov. 1568 (2004)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Note relligat juntament amb el Segon del cartoixà ed. Coffman, 1500. Té algunes anotacions marginals a ploma (ff. xi, xiii, ixc, civ, per mans del s. XVIetc.), als ff. 75v-76 el text està envoltat per una orla de puntets fets a ploma

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1280
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Mar. 9-4º | Antic Marès I-65
Title(s) in copy CARTOXA | I || 1496 || F. M. ( al teixell, entre els nervis, en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 149 (= II + [i]-cxxxxiii + 2 + II)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 274 × 196 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial elements les rúbriques del pròleg i del text són en tinta vermella; caplletres gravades i decorades amb motius vegetals
Condition els folis de guarda anteriors i posteriors són moderns, contemporanis de la relligadura; no hi ha cap foli en blanc antic al final del volum, com el que es troba a l'exemplar principal. Volum restaurat amb bocins de paper enganxats substituint les parts perdudes; algunes senyals de bibliòfags, que només afecten part dels marges; el foli final és força brut. Sense errades a la foliació
Binding moderna, en pell
Previous owners (oldest first) Francisca Rionis (Floruit 1500 - 1600 [?]) (ex-libris al peu del f. 1: “mi senyora francisca de llionis que dev”)
Con[…]ina (Floruit 1500 - 1600 [?]) (ex-libris al peu del f. 1: “Es de mi senyora con[…]ina que deu guar[de] de mals a mj pe[r]…”)
Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona (ex-libris al f. 1: “[…]cha publica Episcopal de Ba[rcelona]”)
Pere Marès Oriol, llibreter (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Frederic Marès i Deulovol, escultor (1893-09-18 - 1991-08-16) (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Avenoza (2001), Inspecció personal
Note al llarg del volum es veuen diverses proves de ploma i al primer foli del text les signatures d'antics posseïdors del volum; en algunes pàgines hi ha senyals fets a ploma damunt de lletres, com marcant-ne les síl·labes tòniques, com si s'hagués fet servir per aprendre a llegir

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1186
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
External description

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1198
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
External description

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1189
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Municipal
External description
Note exemplar no localitzat (2007)

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1202
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Municipal
External description
Note exemplar no localitzat (2007)

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1281
City and Library Madrid Biblioteca de la Casa Ducal de Alba
Collection: Call number V-21
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 131 (= I + 130)
Collation c-r8 s10
Size pàgina 302 × 216 mm (f. xvii)
Font gòtica
Watermark lletres “N. O.” i contramarca, mateix motiu que a les guardes de BNM I-12801 (al full que embolica els quaderns)
corona sobre dos martells creuats
mà amb guantelet d'ones i flor de sis pètals (f. cxxxxiii)
d'altres filigranes (v. lxxxxvi)
Pictorial elements caplletres gravades en tinta negra amb motius vegetals
Condition exemplar incomplet, els quaderns estan solts, no cosits al llom i manquen els dos primers; hi ha algunes taques d'humitat i forats de bibliòfags que no afecten el text, llevat d'alguns molt petits; algun foli té els marges trencats; hi ha una numeració moderna a llapis a l'interior esquerre del marge inferior. Un plec de paper de 305 x 680 mm embolica els quaderns solts protegint-los, amb filigrana
Binding en pasta marró decorada amb ferrors daurats, despresa, amb les guardes desenganxades de la relligadura; llom amb cinc nervis
Associated persons al marge exterior dret del f. lv la mateixa mà dels ff. xxxx-xxxi ha escrit el nom de Bernat Vallbona (“Barnat Valbona”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1377 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/12801. Lleida: Enric Botel [?], 1489-06-02. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
References (most recent first) Casa de Alba. Biblioteca Archivo (2002), Fichero. Biblioteca Archivo de los Duques de Alba
Hernández (1981), Referencia topográfica de piezas incunables. Biblioteca Archivo de los Duques de Alba , n. 19
Avenoza (2002), Inspecció personal
Note a l'inici del volum un full mecanografiat informa l'existència d'exemplars del Cartoixà a la biblioteca i en descriu l'estat; segons aquesta nota a l'exemplar li mancarien els setze primers folis; obre el volum el foli amb la portada i al primer del text hi ha el segell a tinta de la Biblioteca Ducal. Als marges dels ff. xxxxv-xxxxir hi ha assajos d'escriptura fets per una mà maldestra; una mà diferent al f. lvvb de fi del s. XV o inicis del XVI ha afegit una altra anotació sobre el cap. xiiii; al f. lxxiiii al peu, a ploma, escrit maldestre el nom de “joan”. Al foli final, en blanc, que duu a ploma el núm. 136, una mà del s. XVII ha escrit “disapte: 26: del : mes : de : gener : de : 1666”

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1188
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1237 | Antic I-1237
Title(s) in copy Cartoxa | Vida | de Jesus | 26 | Parte .1.a ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 148 (= 3 + ii-cxxxxiii + 3)
Collation a2-8 b-r8 s1-2,4-7
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 275 × 200 mm (f. iii)
caixa 218 × 156 mm
columna 218 × 72 mm
Font gòtica
Watermark calvari amb les lletres “P M” al peu (guardes)
Pictorial elements Altres: lletra de dues mides, caplletres gravades de tres i quatre unitats de pauta, llevat de la primera del text, que n'ocupa vuit, totes amb decoració floral; les rúbriques del f. iiv i viira són en vermell
Condition guardes preliminars i finals són de paper modern. Manca la portada, el f. cxxxviiii, la taula i el poema del final. Exemplar en molt bon estat, algun túnel de bibliòfags a partir del f. 95, però que no afecta el text
Binding antiga, en pergamí, amb els cordons de cuir que serveixen de tanca
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil 1897 a quo (segell de tinta al f. ii)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1186
Note proves de ploma i anotacions de lletra molt poc acurada, com la del f. ii, que continua al verso i sembla una llista de bugada; al f. cxxxxiii es llegeix: “Sabado a 4 de octubre 1596 años a las 3 de la tarde”; també es veuen alguns dibuixos traçats pels lectors -ff. xi, xx, cvv, cviv, cxviiiv (un ocell) i f. cxxviiv
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000105051&page=1 no funciona l'enllaç vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1200
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1367 | Antic I-1367
Title(s) in copy Lodolfo | Cartusian | della Vita | di | Giesù Cristo ( al teixell, escrit a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 138 (= I + i-cxxxxiii + 2 + I)
Collation a-g8 i1 k8 i1-7 h1 l-r8 s1-9
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 274 × 205 mm (f. 3)
caixa 218 × 156 mm
columna 218 × 72 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (f. vii)
Pictorial elements Altres: caplletres gravades; les rúbriques del f. iiv i viira són en vermell
Condition volum en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat, incomplet i amb un cert desordre: el f. i1 està situat després del f. g8, segueix el quadern “k” complet i després els ff. i1-i7, seguits del f. h8, únic que es conserva d'aquest plec, això es reflexa en la foliació, ff. i-lvi + lxxii-lxxx + lxv-lxxi + lxiii + lxxxi-lxxxxiii + els dos folis finals sense numerar; cap errada a la foliació ni a les signatures de quadern, llevat les discontinuitats provocades pel desordre i manca de folis
Binding antiga, en pergamí, sobre cartó, talls en blau, amb segell de la Biblioteca Nacional al centre de la coberta
Previous owners (oldest first) Biblioteca monàstica sense identificar Scant. E Num. 5 Libro […] (al f. II hi ha un segell rodó, segurament d'alguna biblioteca monàstica, que té al centre la figura de la Immaculada, no es pot llegir la llegenda que l'envolta i també li deu correspondre la signatura que es troba al f. Iv de les guardes anteriors)
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis (ex-libris al foli de guarda interior preliminar)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Microfilm de l' Incunable I-1367 de la BNM. Primer del cartoixà (2000)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1187
Note al f. I es veuen restes d'una anotació feta a ploma completament esborrada. Els dos folis que segueixen el text, sense numerar, contenen la taula
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000105051&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 2188
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/2736 (1) | Antic I-2736 (1)
Title(s) in copy Cartoxa | I * II ( al teixell a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + [i]-cxxxxiii + 1 s/n
Collation a-r8 s1-9
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 297 × 215 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition incomplet, li manca el darrer foli que era en blanc; tot i així es tracta d'un exemplar en excel·lent estat de conservació, restaurat. Sense errades ni a les signatures ni a la foliació
Binding del s. XVI ca. 1530 probablement feta a València, en pell sobre taula amb ferros i tres rodes d'estil plateresc amb medallons de cavaller amb casc i personatge clàssic amb corona de llorer; al centre un escut amb les cinc plagues de Crist amb gotetes de sang (probablement un símbol conventual) i dos cèrvols ferits; llom amb filets en sec i una greca vegetal amb granadanervis, talls daurats i restes de les tires de tancar, restaurada. L'escut podria haver estat estampat posteriorment a la realització original de la relligadura. A la col·lecció Rico y Sinobas de la BNM (RS/59) es troba un exemplar semblant
History of volume Adquirit 1999
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Convent de Nostra Senyora del Carme de de Palma de Mallorca (ex-libris a la portada, ¨s. XVII?: “Es de la llibreria del Carme de Mallorca” i segell a tinta al peu del f. II)
C. A. (inicials dins d'un segell rodó)
Canet de Mar: Llibreria antiquària Delstres Barcelona 1999 ad quem
Associated persons Relligador es conserva dins d'un estoig folrat de vellut verdós signat en 1965 per Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Gonzalo Sánchez-Molero (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad et al. (2002), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional. Tercer apéndice 59 , n. 32
Note relligat juntament amb el Segon; al marge d'alguns folis anotacions a ploma en llatí, per mà contemporània de l'edició (p. e. f. xiii)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000105051&page=1 problemes amb la pàgina vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1465
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number I/87
Title(s) in copy CORELLA | LO PRIME | DEL | CARTOIX | VALENCIA | 1496 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 148 (= I + [I]-CXXXXIII + 2 + II)
Collation a-r8 S20
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 298 × 210 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark mà amb guant i flor de cinc pètals (f. ix)
Pictorial elements inicials, calderons i algunes lletres decorades a mà en vermell; les rúbriques van impreses en vermell
Condition foli primer restaurat; la foliació original no presenta problemes; el volum duu un foli preliminar i dos finals de guardes; els dos folis que segueixen el text, sense numerar, contenen la taula; exemplar amb taques d'humitat i amb algunes marques de cucs
Binding dels ss. XVII o XVIII, en cartó, són visibles els textos impresos emprats per donar-li consistència (“GAL… DE DIEBVS DECRETORIS…”)
Previous owners (oldest first) Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. (super-libris al f. iiv)
References (most recent first) Marnierre (2001), Inspecció personal
López Serrano et al. (1989), Catálogo de la Real Biblioteca, 10. Incunables 150 , n. 153
Note al f. I una mà va anotar que el llibre era present a l'inventari del 1874

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1282
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number I/215 (1) | Antic III-K-1
Title(s) in copy CARTOXA | .EN CATAL. | POR | CORELLA || 1498 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 286 (= II + [i]-cxxxxv + [i]-[cxxxvii] + II)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 278 × 199 mm (f. iiira)
caixa 218 × 151 mm
columna 218 × 72 mm
Font gòtica
Watermark mà amb guant i flor de cinc pètals
Pictorial elements caplletres gravades; primera rúbrica i inc. del pròleg i del primer capítol en vermell; al primer foli de guardes hi ha un escut amb creu, dos lleons i un cercle
Condition en molt bon estat
Binding del s. XIX, en pell sobre cartó amb daurats i cinc nervis; talls en vermell
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1818 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2737(2). València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
References (most recent first) Sabaté (2001), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal
López Serrano et al. (1989), Catálogo de la Real Biblioteca, 10. Incunables 150 , n. 153
Note en aquest volum s'apleguen el Primer i el Quart del Cartoixà. A l'interior del pla anterior hi ha enganxat l'ex-libris de la Biblioteca Real. Té algunes anotacions de lectors i la portada manuscrita en castellà: “Maestro Juan Corella. Traducción en Catalan de la Vida de Christo escrita por el Cartujano”

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1187
City and Library Osca Biblioteca Pública Provincial
Collection: Call number I/A-96
Title(s) in copy Pr del cartoxa ( a la coberta anterior)
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: [i]-cxxxiii + 2
Collation a-r8 s10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 305 × 220 mm (f. iii)
caixa 212 × 150 mm
columna 212 × 71 mm (f. iiira)
Font gòtica
Pictorial elements caplletres gravades, decorades amb motius vegetals
Condition en bon estat, amb alguna taca d'humitat
Binding en pergamí, aprofitant un document llatí, amb restes de les tires de cuir que servien per lligar el volum. Per a reforçar l'interior del llom s'ha fet servir part d'un foli de pergamí amb text llatí manuscrit a dues columnes, amb glossa marginal que envolta el text; la lletra és gòtica i els calderons i les inicials són en vermell i blau
Previous owners (oldest first) Roda de Isábena: Catedral de Sant Vicent màrtir de Roda d'Isàvena (f. 1 “de Roda”)
Osca: Biblioteca del Instituto y Provincia de Huesca N. 49. Est. 93. Tab. 5a (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTECA del INSTITUTO Y PROVINCIA de HUESCA. N. 49 Est. 93. Tab. 5a”)
Associated persons a les notes del s. XVI es fa esment de Jaime Arter (Floruit 1500 - 1600)
i de Joan Garanto, OFM
References (most recent first) Avenoza (1999), Inspecció personal
Montiel (1949), Incunables de la Biblioteca Pública Provincial de Huesca. Catálogo descriptivo y anotado 178-82 , n. Inc. 94
Note passatges del text subratllats. Entre els fulls del volum hi ha intercal·lades algunes anotacions en paperets sobre afers corrents -compra de roba i d'altres, del s. XVI- referents a Roda; altres tiretes de paper duen anotacions llatines del s. XVII

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1221
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. D. 1990 (1)
Title(s) in copy COREI | Lo Carto | en le[mos] | 1 | Valenci | 1496 ( al teixell, a tinta marronosa avui molt despintada)
[…]xano tom. 1 ( al tall gravat en tinta fosca, a l'anglesa)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + ii-cxxxxiii + 3 s/n
Collation a-r8 s10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 298 × 220 mm (f. iii)
Font gòtica
Watermark gotim de raïm (als folis de guardes)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, amb el títol del f. vii en tinta vermella, però mancat de la portada
State sense portada
Condition manca el f. a i; taques d'humitat als marges, alguna de tinta, involuntària al cos del llibre, p. e. f. lxxxix; exemplar en bon estat, sense notes de lectura, conserva el foli final en blanc. Sense errades a les signatures de quadern ni a la foliació
Binding antiga, en pergamí flexible sobre cartó
Previous owners (oldest first) València: Convent del Socors (exlibris al capdemunt del f. ii, primer conservat del volum: “Es del Convento del [socors] de Valencia”, llegit amb llum negra i amb dubtes pel que fa a la paraula assenyalada)
Desconegut (nota del s. XVII al peu del foli inicial, una part rascada i una altra llegible: “Diolo este libro […]achob els Duques de Mandas con obligacion que roguemos adios por su alma”)
Paris: Bibliothèque Royale (segell en tinta vermella, al peu del foli inicial, sobre la part més esborrada de la nota anterior, impedint-ne la lectura)
València: Convent de sant Domènec (segell en tinta vermella al f. I de guardes i al foli final)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Delteil et al. (1918-34), Annuaire de ventes de livres. [Manuscrits. Relivres armoriées]. Guide du Bibliophile et du livraire 122:294, 317-8, 374
Note els exemplars d'aquesta biblioteca Rés. D.1990 (1), Rés. D.1990 (2), Rés. D.1990 (3) i Rés. D.1990 (4) provenen tots del mateix fons. Al peu del foli inicial anotació de la Inquisició: “no ay que expurgar año 1633”. Al vero de la segona guarda del volum nota de finals s. XVIII- inc. XIX sobre el text: “Voyes sur ce livre qui est rare la bibliothèque Espagnole d'antoine de Seuilla. La partie ancienne Tome II, p. 336 (La note) et l'edition de Bayer Madrid Ibara, 1788”, una mica més avall, a llapis, la referència a Haebler, 374 i al pue, prop del plec, a llapis “1990”

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1382
City and Library Ripoll Olim Biblioteca Lambert Mata
External description
References (most recent first) Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll xiv

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1347
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 173
Title(s) in copy VIDA | [DE] | XPO | EN | V[…] ( escrit a ploma al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + iiii-cxxxxiii + [cxxxxiiii] + 1 mod. + 4 ant. + I (folis inicials i final de guardes moderns)
Collation a4-7 b-r8 s2-8
Size pàgina 305 × 212 mm (f. a iiii)
Font gòtica
Watermark mà amb estel
Pictorial elements en vermell la rúbrica del f. vii; caplletres gravades i decorades amb motius vegetals
Condition en bon estat, exemplar restaurat, amb algunes taques de brutícia lleus que afecten només els marges. Manquen els tres folis a1-a3, a8, s1 (= f. 137) i s9-s10 (= ff. 145-146)
Binding antiga, restaurada, de pergamí flexible forrat de cartró amb solapes, amb anotacions de ploma i cordills moderns de badana que serveixen per tancar el volum en substitució dels antics que es van perdre
Previous owners (oldest first) Joseph Pera (Fr.) (Floruit 1650 [?] - 1725 [?])
Vicent Blasco, erudit (1735 - 1813) (sobre la coberta del pla anterior es llegeix: “Para el Sr. Dn. Vicente Blasco Canonigo i Rector dela Univ. de Valencia Del R[…]”)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 99 , n. 209
Note manquen les quinze estrofes finals de la Vida de la Verge. Segells a tinta de la universitat. Al peu del llom enganxina amb la signatura actual del volum. Els quatre folis afegits al final són part d'un imprès fet amb lletra rodona (ff. 67-70 = I3-I6) que contenen part d'un “Libro tercero” des del cap. vii (acèfal) fins al cap. xiii (incomplet), la primera rúbrica que es troba al f. 67rb correspon al cap. viii i diu “Milagros de sancta pobreza” i la darrera, al f. 76va: “De la efficacia de las oraciones dela sierva de Christo por los proximos”

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1348
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 179 | Antic 22-5-4; R 214; R 411
Title(s) in copy CARTOX | VIDA DE | CHRIST ( gravat amb lletres daurades sobre el teixell vermell)
Lo primer del Cartoixa ( a la portada)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + [i]-cxxxxiii + [cxxxxiiii-cxxxxv] + I + I (els folis inicial i final són guardes de la relligadura)
Collation a-r8 s1-9
Size pàgina 301 × 215 mm (portada)
Font gòtica
Watermark mà amb estel
Pictorial elements rúbriques del f. iiva i viira en vermell; caplletres gravades i decorades amb motius vegetals
Condition restaurat; de la portada només es conserva el bocí del títol, enganxat al damunt d'un foli contemporani de la relligadura. Exemplar amb algunes taques i forats de bibliòfags que només afecten el text dels primers quaderns, en bon estat general de conservació
Binding en pasta espanyola del s. XVIII, amb sis nervis al llom, decorats amb motius florals daurats; talls tintats de vermell i guardes de relligadura amb paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Juan del Castillo y Carroz, Rector Universitat Literària (ex-libris imprès enganxat al f. I: “Ex Bibliotheca, quam D. D. Joannes del Castillo et Carroz Academiae Valentinae Rector, eidem testamento legavit”)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 99 , n. 209
Note diversos segells a tinta de la biblioteca. Al peu del f. lxxxxiii dibuix geomètric senzill

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-09