Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1814
Authors Desconegut [?]
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén [?]
Titles Llibre de Gamaliel
Històries i contemplacions
Incipit & Explicits rubr.: En nom de Deu e de la Verge Maria. Comença lo libre de Gamaliel, lo qual tracta largament de la mort e passio de Jesu Christ. Capitol primer. Hon diu com fou scrit lo libre
text: En aquell temps que nostre Senyor Jesu Christ pres mort e passio en Jerusalem sots la ma de Ponç Pilat … e als qui apres dells vendran en per totstemps. Amen
Date / Place escrit 1438 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Atribució: Pseudo-Pere Pasqual (S.), Bisbe de Jaén
Associated Texts texid 1802 Desconegut… Assumpció de la Verge, escrit 1290 - 1300
texid 3055 Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem
texid 1816 Desconegut… Història de la Corona d'Espines, escrit 1401 - 1493 ad quem
texid 1817 Desconegut… Història del bon lladre, escrit 1400 - 1493 ad quem
texid 1818 Desconegut… Història dels Sants Innocents, escrit 1401 - 1493 ad quem
texid 2394 Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
història que encapçala un conjunt de narracions piadoses que inclouen texid 1801 Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
texid 1801 Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
texid 1805 Desconegut… Visions profètiques de sant Joan Baptista, escrit 1400 - 1493 ad quem
texid 1815 Meditacions de la Passió de Jesucrist, escrit 1265 - 1335
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.20.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.20.1
Tractat en: Izquierdo (1994), “Emperò piadosament se creu per los feels: la tradició occitano-catalana medieval de l'apòcrif Evangelium Nicodemi”, Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana. Treballs del Seminari de Literatura Medieval del Departament de Filologia Catalana (Universitat de Barcelona, 1988-1994) 45-48
Tractat en: Riera i Sans (1986), “La invenció literària de sant Pere Pasqual”, Caplletra 48-50
Editat a: Armengol Valenzuela et al. (1905-08), Obras de san Pedro Pascual, mártir, obispo de Jaén y religioso de la Merced, en su lengua original, con la traducción latina y algunas anotaciones 1:85-162
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 1915
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.II.12 (BITECA manid 1787)
Copied 1441 - 1460 (Castañeda Llibre del bisbe de Jaen ff. 1-48 i textos dels ff. 104-108)
1761 - 1800 (filigrana de la resta dels tractats (ff. 49-103))
Location in witness ff. 84-103
Title(s) Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 84] En nom de Deu e de la Verge Maria Comença lo libre de Gamaliel lo qual tracta largament de la mort, e Passio de Jesu Christ
tit.: Capitol 1
text: En aquell temps que Jesu Christ pres mort, e passio en Jerusalem sots la ma de Ponç Pilat … [ 103] … e dignes de fe quins sapient dir la veritat com nos Senyor siam aparellats obehir a vos. En aquest XXXI Capitol fa mencio com Jafel de Jafa trames tres homens dignes de fe als Bisbes e Juheus per dirlos la veritat de tot lo fet
Condition incomplet
Note segueixen textos en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 2040
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular de Mallorca, 15533 (BITECA manid 2381)
Copied 1451 - 1510 ca.
Location in witness ff. 15-37v
Title(s) Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 15] Asi comensa lo proses dela mort de Jhesuchrist e concloen en vij punts
text: T2\ot/ lo proses del amort de Jhesuchrist esta en set punts lo primer punt es aquest vuy deuem seber que vuy a ores de completes fonch la sena ab los seus apostols e dexebles … [ 37v] … senyor coman la mja anima donant lj anequesta uida present la tua gracia e della la tua santa gloria en la qual uius e retgnes per jnfinjta seculorum amen
colofó: finjto libro sit laus et gloria cristo
Note sembla part del llibre de Gamaliel, inclou els capítols: ff. 15-19 lo proses dela mort de Jhesuchrist (en set punts); ff. 19-20v Con aplegaren consel en la ciutat de Jersulem que farien de Jhesu christ; ff. 20v-23 Com Jhesu christ fonch presentat a ora de terna altra vegada denant pilat; ff. 23-26 Com lo jueus feren corer la ujla a Jhesu christ per tots los lochs de la ciutat; f. 26r-v Com lo sol e la luna perderen lur claror en la pacio de Jhesu christ; f. 26v-28v Com longi dona huna lentada [?] al costat de Jhesu christ; ff. 26v- Comensa lo plant que la verga maria fa com viu lo seu car fill pengat en la creu; f. 28v-29v Del plant que la verg [sic] maria fa contra lo [sic] apostols; ff. 28v-30v del plant que la verga maria fa contra los jueus; ff. 29-30v del plant que feu la verga marie fa vontra la creu; ff. 30v-31 Del plant que la verge maria fa contra deu lo para; f. 31r-v del plant que la verge maria fa contra los angels; ff. 31v-32 Del plant que la verge maria fa contra la mort; ff. 32r-v del plant que la verga maria fa contra la sua vida; ff. 32v-37v Contemplacio deles vij paraules que Jhesu christ dix pregant en la creu (amb rúbrica independent per a cadascuna d’elles, que erra “esta” per “setena” al f. 37)
ID no. of Witness 3 cnum 11089
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular de Mallorca, 15533 (BITECA manid 2381)
Copied 1451 - 1510 ca.
Title(s) Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem ?
ID no. of Witness 4 cnum 1917
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 2056 (BITECA manid 2057)
Copied Napoli: Joan Loret (notes al f. 1: “Scriptus per Joan Loret Neapoli, Regnante Alfonso. Anno 1454” (marge inferior) i “Scriptus est hic liber Anno Christiano MXXXXLIV. Neapoli” (marge superior, sobre la primera columna)), 1454
Location in witness ff. 74ra-98vb
Title(s) Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 74ra] En nom de deu e dela verge maria. Comença lo libre de gamaliel lo qual tracta largament dela mort e passio de Jhesuchrist. Capitol primer
text: E3N aquell temps que Jhesuchrist pres mort e passio en Jherusalem sots la ma de ponç pilat que era senescal de juli cesar emperador de Roma … [ 98vb] … En aquest .xxxi. capitol fa mencio con jafel de jaffa trames tres homens dignes de fe als bisbes e juheus per dir los la veritat de tot lo fet
Condition incomplet
ID no. of Witness 5 cnum 1210
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-III-26 (BITECA manid 1791)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca.
Johannes Rosenbach,
Location in witness ff. a ii - g [v]v pp. 1-88
Title(s) Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ a ii] Aquest libre ha nom gamaliel en lo qual se compta tot lo proces de la passio de iesu crist es per la manera ques segueix
intr.: En aquell temps que nostre senyor iesu christ pres mort e passio en hierusalem sots la ma de ponç pilat lo qual era senescal de iuli cesar emperador de roma … [ a iiv] … E gamaliel e abarimatia los dos ensemps cercarenlo e enterrogarnlo: de que fonch cert sabut tot lo que era stat fet ne dit en lapassio de iesu christ
rubr.: Aci commensa lo mestre gamaliel de recomptar lo tracte dela passio de iesu Christ
text: [c]omença lo mestre gamaliel: e dix que iesu christ era partit de betfage vn dissapte mati: per entrar en hierusalez [sic] e per preycar. E eren ab ell sos apostols e dexebles … [ g [v]v] … E los bisbes meterense los caperons dauant los vlls: e anarense plorant ab gran temor de mort en mala hora per a ells e als seus. e als qui apres dels vindran en per tostemps. Amen
ID no. of Witness 6 cnum 6098
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Inv. 15668 (BITECA manid 2059)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1510 ca. (Haebler)
Location in witness ff. 43-70v
Title(s) Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 43] Com lemperador vengue ab son fill Titus a Jerusalem per pendre e destruyr aquella
pream.: A4Ci comença la destruccio dela ciutat de Jerusalem: com la prengueren vespesia emperador de Roma: e son fill Titus: per ço que pilat li denegaua que no la tenia per ell: ans era sua propria … e axi mateix pr venjar la mort de Jesu crist: e aço feu per lo miracle que deu li feu: que vespesia era lebros e guari per la virtut de deu e dela veronica: segons ques segueix
rubr.: [ 43v] Com deu tramete a vespesia emperador vna malaltia appellada cranch e lebrosia: e climent preycaua amagadament: e lo senescal del emperador hoyal ab gran voluntat
text: A4Pres de .xl. anys que nostre senyor deu fonch leuat en creu en hjerusalem vespesia era emperador e fonch fill de august cesar emperador de roma e de alamanya e de tota lombardia … [ 70v] … e visqueren molt justament en deu e feren bona fi: e quant ysqueren de aquesta vida anaren ab deu ala gloria celestial ala qual deu per la sua pietat nos aport. Amen Fin
ID no. of Witness 7 cnum 1677
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 325 (BITECA manid 1966)
Copied 1601 - 1700
1701 ? - 1800 ? (Izquierdo)
Location in witness ff. 1-88v
Title(s) Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] TAVLA DEL PRES.T. LLIBRE
índex: C.1. Conversió dela Magdalena y Resurreccio de latzer foleo 1 … [ 2v] … Cap.48. Quant los Promens de Viana denunciaren al Emperador que Pilat era mort. foleo. 170
nota: Nota que lo present llibre se es copiat de un llibre que demostra esser molt vell, de lletra llimosina, y per falta de fulls nosi encontra titol, que al principi np se sap los fulls que hi faltan, y# absents altres paratges tambe faltan fulls se atverteixen que fins que comensa lo capitol. 12. es copiat lletra per lletra (salvo error) com es en lo dit llibre vell y# … del capitol .12. en avant es copiat mes en nostre vulgar com .v.g. al original que diu en serts paratges e JesuChrist, e Pilat, assi es copiat y# JesuChrist y# Pilat, y# axis alguns altres vocables.
text: [ 3r] […] que sis penedien estornaven à Deu ab desliben de may# tornar en lo peccat que de fet serien perdonats per grans que fossen los peccats ab minima penitencia … [ 49v] … perque algu per ventura not diga mentida: nit diga res contra veritat: y# no dones orella ales mentides dels Jueus y# vetaci sumariament tot lo que ses esdevingut y# ha passat en la mia Audiencia de Jesus de Natzaret
Condition acèfal
Note es tracta d'un text independent de la versió que copien els altres manuscrits
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-02