Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1805
Authors Desconegut [?]
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén [?]
Titles Visions profètiques de sant Joan Baptista
Contemplació de l'Agnus Dei
Incipit & Explicits rubr.: Açi comença com ni per que dix S. Johan Babtista lo primer Agnus Dei ni hon o dix com nos devem millorar per lo seu dix
text: Primerament quant Jesu Christ e la gloriosa Verge Maria e lo Prohom Sancht Josep venient de la terra de Egipte … al temps que preicava publicament
rubr.: Com sant Johan vista la visio del primer Agnus Dei desitgava la segona, e com la vehe, e com contempla e com nos devem millorar sil contemplam
text: Vn jorn Sant Johan desijant la migania … e de les dolors de la gloriosa Mare sua
rubr.: Lo segon Agnus Dei, e com vee sanct Johan part de la Passio, e com fon lo sanct Babtisme de Jesu Christ
text: E lo benejt sanct Johan ja per aço no stava … per ço que nuls los alegrets
rubr.: Lo tercer Agnus Dei
text: E lo restant de la mia Passio sera axi … en manera que lo glorios Jesus lohat, e honrat, e adorat, e amat
Date / Place escrit 1400 - 1493 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 2394 Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
texid 1814 Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
References (most recent first) Editat a: Armengol Valenzuela et al. (1905-08), Obras de san Pedro Pascual, mártir, obispo de Jaén y religioso de la Merced, en su lengua original, con la traducción latina y algunas anotaciones 1:66-84
Subject PROFECIES
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 3158
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 77 (BITECA manid 1198)
Copied 1431 - 1460 (filigranes)
Location in witness ff. 91-107v
Title(s) Desconegut… Visions profètiques de sant Joan Baptista, escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 91] Quant la verge Maria e Jhesu christ sen tornaren de egipte e trobaren sant Johan babtista faent penitencia e com sent johan dix ecce agnus dei
text: [p]2Rimerament quant Jhesu christ ela gloriosa verge maria elo promen Joseph veniren dela fogida de Egipte … [ 107v] … e de vosaltres en manera que lo glorios Jhesu christ ne sia loat honrat Adorat Beneyt e amat Amen
ID no. of Witness 2 cnum 3029
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana, Rediano 149 (segona part) (BITECA manid 2058)
Copied 1431 - 1500
Location in witness ff. 175va-180va ff. lxvva-lxxva
Title(s) Desconegut… Visions profètiques de sant Joan Baptista, escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits ? TEXTI: [ 175va] [P]2rjmerament quant ihesu crist he la gloriosa verge marja e lo proz sant iosep venjnt dela terra de egipte … [ 177ra] … sant iohan complint tant com al primer agnus dey e axj stech fins al temps que preycaua publicament
text II: [ 177ra] [U]2n ionrn [la primera “n” subpuntuada] sent johan sent johan [sic]desigaua la mjianja e a fi dela santa passio de ihesu crist axj lo semblant que hauja comencat en vn pla ell comenca apreycar … [ 177vb] … dela tan gran pena eturment que ihesu crist passaua edeles dolos dela gloriosa mare sua
text III: [ 177vb] [E]2 lo beneyt sant iohan ya per co no staua de pregar ihesu crist que per sa misericordia li uolgues reuellar … [ 179va] … E mes uos dire la mja resureccio per co que mjls los alegrets
text IV: [ 179va] [E]2 lo restant de la mia passio sera axj que quant yo sere despulat tot nou [sic] aixi com naixquj … [ 180va] … de mj e de nosaltres en manera que lo glorjos ihesu crist sia loat e honrat adorat e amat amen
colofó: Explicit liber deo gratias Amen. Qujs scripsit scribat semper cum domjno viuat detur pro pena scriptorj paradisi amena
ID no. of Witness 3 cnum 3088
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 559 (BITECA manid 1301)
Copied Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25
Location in witness ff. 114-132v
Title(s) Desconegut… Visions profètiques de sant Joan Baptista, escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 114] Prolech com nj per que dix sant johan baptista lo primer agnus dei e hon lo dix ne a quj o dix e com nos deuem per son dit mjllorar
prol.: P2Rimerament quant ihesucrist e la glorioa verge maria e lo prom en jusep venjen de la fuyta de egipta … [ 119] … E veus asi la visio del primer Agnus dei e axi stech fins al temps que preycaua publicament
tit.: Com sant iohan ach vist la visio … mjllorar sil contemplam
text: U2N jorn sant johan desijant la mjganja e la fi … [ 132v] … sia loat honrat e amat Amen
colofó: Ffon spleguat de ascriura per mj johan ferrandez scriuent en barchinona dimecres a xxv de juny en la dita ciutat de barchinona ay [sic] M.cccc.xxxviij
ID no. of Witness 4 cnum 3059
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.II.12 (BITECA manid 1787)
Copied 1441 - 1460 (Castañeda Llibre del bisbe de Jaen ff. 1-48 i textos dels ff. 104-108)
1761 - 1800 (filigrana de la resta dels tractats (ff. 49-103))
Location in witness ff. 74v-83
Title(s) Desconegut… Visions profètiques de sant Joan Baptista, escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 74v] Açi comença com ni perque dix S. Johan Babtista lo primer Agnus Dei ni hon o dix ni com nos devem millorar per lo seu dir
text: Primerament quant Jesu Christ e la gloriosa Verge Maria e lo Prohom Sanct Josep … [ 77] … E axi stech fins al temps que Preicava publicament
tit.: [ 77] Com Sant Johan vista la visio del primer Agnus Dei desitjava la Segona, e com la vehe, e com contempla, e com nos devem millorar sil contemplam
text: Vn jorn Sant Johan desijant la migania, e la fi dela Sancta Passio … [ 78] … passava e deles dolors dela gloriosa Mare Sua
tit.: [ 78v] Lo segon Agnus Dei, e com vee Sanct Johan part de la passio, e com fon lo Sanct Babtisme de Jesu Christ
text: E lo beneyt Sanct Johan ja per aço no stava de pregar … [ 81] … sera pus fort, e mes vos dire la mia Resurreccio per ço que mils los alegrets
tit.: [ 81v] Lo tercer Agnus Dei
text: E lo Restant de la mia Passio sera axi que quant yo sere … [ 83] … lo glorios Jesus lo hac, e honrat e adorat, e Amat Amen Deo gratias
ID no. of Witness 5 cnum 3162
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 451 (BITECA manid 1141)
Copied 1441 - 1460 (J. Riera)
1476 - 1500 (filigranes)
1401 - 1500 (catàleg)
1426 ? - 1450 ? (Izquierdo)
Location in witness ff. 54v-66v
Title(s) Desconegut… Visions profètiques de sant Joan Baptista, escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 54v] Prolec con ne per que dix sent iohan lo primer agnus dei e vn lo dix ne aqui ho dix con nos dauem per son dit millorar
text: P3Rimerament quant ihesu christ e la gloriosa verge Maria e lo prom josep vanjen della fuyta de Egipte e vanjnt foren en les pertides vnt mosen sent Johan faya penjtencia … [ 66v] … que lo senyor glorios ihesuchrist sia loat honrat e benayt e amat amen
ID no. of Witness 6 cnum 3153
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-III-26 (BITECA manid 1791)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca.
Johannes Rosenbach,
Location in witness ff. n [vii] - p iiiv pp. 187-194
Title(s) Desconegut… Visions profètiques de sant Joan Baptista, escrit 1400 - 1493 ad quem
De la visio que hague sanct Johan Baptista
Incipit & Explicits rubr.: [ n [vii]] De la visio que hague sanct johan Baptista del primer agnus dei quant lo glorios iesus e sa mare beneyta e ioseph tornauen de egypte en iudea
text: [p]rimerament quant Jesu Christ e la gloriosa verge Maria … [ p iiiv] … E prech vos per reuerencia de aquell per qui yo he treballat: que quant ho legireu heu contemplareu pregueu deu per la sua misericordia hage merce de mi e de vosaltres: en manera que lo senyor Jesu christ sia loat honrat e amat. / A M E N
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03