Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1800
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number Q.III.22 | Antic 10.27 | Antic iij.Q.22 | Antic Est-16-5
Copied 1385 a quo - 1450 [?]
1426 [?] - 1475 [?] (Beltran)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 88 (= II + 1-84 + II)
Collation 14/3 23/4 3-98 104/1
Page Layout 19 línies (f. iv)
1 columnes (a tot el volum)
2 columnes (f. 8r)
8 + 1 part superior; 9 part inferior línies (f. 8r)
Size relligadura 232 × 155 mm (pla anterior)
pàgina 222 × 145 mm (f. iv)
caixa 124 × 89 mm
caixa 133 × 90 mm (f. 8r)
columna 133 × 35 + 63 + 35 x 45/40 mm (f. 8r)
intercolumni 133 × 3 mm (f. 8r)
Hand semigòtica amb influència de la bastarda, semblant a d'altres cal·ligrafies del s. XV
Pictorial elements Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració a ploma senzilla en el color de contrast, la primera blava i daurada
Calderons alternen blau i vermell
Rúbriques en vermell
Altres: la primera línia del text al f. i està feta amb gòtica fracta de major tamany que la resta
Other features Justificació: a punta seca i a punta de plom -aquest és el procediment majoritari-
Pautat: sense línies de guia per als renglons, les línies fonamentals de la justificació segueixen l'esquema 13 de Derolez
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Perforacions: amb restes de sis perforacions inclinades (rodones en part del volum) situades a prop del tall
Reclams: horitzontals sense decoració, centrats prop del tall
Signatures: sense restes de numeració ni de signatures de quadern
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition del viij -darrer del primer quadern- només en resta un taló; al segon quadern només roman un taló del segon foli de la primera part del plec, però no sembla mancar-hi text; al darrer quadern s'han tallat tres folis de la segona part, probablement en blanc. Les guardes són de l'època de la relligadura i la foliació és posterior a la còpia; als ff. i-xii hi ha una foliació més antiga, en xifres romanes, però que també sembla posterior a la transcripció del text
Binding pell marró sobrefusta, amb el superlibris gravat de la Biblioteca al centre dels plans, triple filet emmarcant els plans iflorons als quatre angles; llom amb dos nervis, del s. XVIII; talls daurats
Previous owners (oldest first) Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] 1580 ad quem
Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares 10-27 1645 ad quem
Associated persons Anotacions de Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571]
Associated Texts Conté al començament de la primera obra, al f. viiij, l'inici de texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100 llatí
Conté l'inici de texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67 llatí
Conté l'inici de texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem llatí
Conté l'inici de texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca. llatí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1801 MS: London: British Library, Add. 11568. 1363 a quo - 1425. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
manid 1102 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/6660. 1451 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Q.III.22 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Ordinacions (2002)
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 71-74
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 32 , n. 49
Note Mancat del primer foli, el títol està escrit en castellà. Zarco Cuevas assenyala dotze disposicions diferents.

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1234
Location in volume ff. i-51
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (Ordinacions de 1354)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Aquesta Ordinacio ffo feta per lo Senyor Rey stant personalment dins la taula de acordar de Barchinona a .xvj. dies de Maig en lanny de la natiuitat de nostro senyor .M ccc lixo. Con lo Rey de castela vench en la Plaie de barchinona e tench asetiade ayuiça e lo senýo/r Rey feu armade dela qual foren Capitans lo Comta dosona e lo vescomta de cardona
dispositio: U4ol e ordona lo senyor Rey per spatxement dela Beneuenturade armade que fa de present contra los jnichs proposits del Rey de Castela e Enamich seu que tot bendeiat … [ iii] … Empero si la questio sera de bens seents que de ço agen aconaxer los officialls dels lochs e no los Capitans
índex: Los iiij. euangelis de deu | Los laus del. Senyor Rey .j … [ viiiv] … Veles .65
tit.: [ viiij] A2ço son los laus quis acostumen de dir com lo Senyor Rey posa son stendart per fer armade de mar los quals laus ab gran solemnitat diu vn dels mariners qui haie bona veu al peu dela perxa hon sta lo standart e diu aquell del Senyor Rey .ij. vegades e aquell del capita o almirall vna vagade
acc.: Jn nomine patris et filij et spiritus sanctus Amen
proem.: P2er molts anys la vide e la gran honor del alt e poderos princep e Senyor lo Senyor en Pere … [ x] … lo Senyor Rey darago que deus salua e mantenga
pream.: I2n Ciuitate Barchinone die quinta Jannuarij anno anatiuitate dominj Mº.CCCº Quinquagesimo quarto Serenissimus et potensissimus [f. xv] dominus Petrus dei graçia Tercius Rex Aragonum firmauit Laudauit et approbauit … obseruari Capitula et ordinaciones quia [?] secuntur
intr.: A2ço son ordinacions fetes per lo molt noble en Bernat de cabrera com vench de Cerdenya capita general dela armade del Senyor Rey com hac vençut los genouesos sobre lo fet dela mar E primerament enquina manera deu star Capita com fa batalla en mar [aquestes dues paraules finals foren afegides posteriorment amb tinta més clara]
tit.: Ordinaçio con deu estar lo capita ala batalle
text: C2on ara se acostum tro açi lo qual costum no creu [?] que an-tigament [f. xj] se fahes quel Capita ab tote se companya esta com batalla es dapeus entorn del Stendart lo qual estendart es posat al terç dela galea … [ 51] … per ço volem que als dits dos trompetes paguets lo dit vestit segons ordinacio dela taula dat. en barhinona a xx. dies dabrill en lany dela nativitat de nostre senyor M. ccc. lx tres visa. [Registrata] [?].
Associated Texts Inclou al f. viiij, en llatí, l'inici de texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100
Inclou ; texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67
Inclou i texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca.
Inclou ; texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem
Note Els fragments dels evangelis estan disposats al f. viiij en dues columnes, en el marge sup. f. 8ra “I2n jllo tempore liber generationes ihu xsti fillij dauit…”, en el marge inf. “I2n jllo tempore fuit in diebus erodis regis iudee sacerdos…”; en el marge sup. f. 8rb I2nicium sancti euangelij ihu xsti ffillij dauit sicut scripturm est ysay…”, en el marge inf. “I2n principio erat verbum et verbum erat aput deum…”. Entre els textos de la part superior i els de la part inferior hi ha un espai central rectangular de 90 x 65 mm (alt x ample) que potser estaria destinat a una il·lustració. Les línies de justificació enmarquen els quatre fragments i no es perllonguen a través d’aquest espai que separa els evangelis. Al marge de la rúbrica del f. i una mà antiga anotà: “Delas ordinaciones que auia hecho antes don Bernardo de Cabrera adelante a ca. xj”. de mà de Zurita.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12490
Location in volume ff. 8v i 51v-72
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (Què ha de dur una galera grossa, bastarda o sotil)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8v] Ordinacio del Senyor Rey deço que cascuna galea grossa bestarda e sotill armade a .iij. tires deu hauer per son forniment apparelade de nauegar
rubr.: [ 51v] Guallea grossa
text: P3rimerament lo buch [?] dela galea a enbancat e ab sos perascusdals. [?] .j. I2tem timons fornits de barons e destentaes e de leuos .ij. … [ 58v] … Item senyera reyal largua dez camnya [?] .j.
rubr.: [ 58v] Gualea bestarde
text: P2rimerament lo buch enbancat e entaulat e ab sos perascudals .j. … [ 65v] … Item tenda obs del almirall o de Capita .j.
rubr.: [ 65v] Gualea sotil
text: P2rimerament lo buch enbanchat e antaulat ab sos perastudals .j. … [ 72] … Item tenda obs del almiral o capita .j.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5045
Location in volume ff. 72-73
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4897
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació del bescuit que la cort dóna a la xurma de les galees
Language català
Date promulgat 1361 ca. - 1387 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72] Ordinacio del bescuyt que la cort del senyor dona ala xurma deles gualeas [sic] deles sues armades
dispositio: P3rimerament es ordonat que per la cort sien dades a cascuna [“per vna” ratllat] persona qui vage en les galeas deles armades del senyor Rey xxiiij. onzes de pa [f. 72v] cascun die que son .ij. lliures … [ 73] … mesos per persona vna lliura .ij. sous viij dies de pan val lo mes per vna persona v. sous viij. diners de preu
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 5046
Location in volume ff. 73-78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5067
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació sobre alscunes morts, nafres o ferides
Language català
Date promulgat 1369-07-11
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 72] N2os Jnfants en Johan del molt alt senyor Rey primogenit e de sos regnes e terres general gouernador
intr.: Attenents [f. 73v] per part dels consellers e prohomens dela Ciutat de Barchinona a nos esser estat humilment exposat que de pochs dies a ença alscunes morts nafres o ferides e altres mals se son fets … [ 75v-76] … mas solament als crims per aquells comeses ans del posament dela dita Taula e publicacio de guiatge e per tal que alcun o alcuns deço ignorancia allegar no puxen manam publicament esser [f. 76] feta per la Ciutat de Barchinona e per los lochs acostumats la crida saguent
text: [ 76] Ara hoiats queus fa assaber atuyt generalment lo molt alt e magnifich senyor infant en Johan del molt excellent Rey primogenit e de sos regnes e terres general gouernador que com ell ab letre sua haia declarat e ab la present crida. declarar que alcun o alcuns acordats ni acordadors en les armades del Senyor Rey ni daltres Lo guiatge per aquell Senyor o offici als sens atorgat e atorguador en fauor dela dita armada no sestaua ne haia loch a aquell o aquells sino en els crims per aquells aytals acordats. comeses abans que la taula dela armada a açordament [sic] fos posada … [ 76v] … esser a tuyt generalment notificat. Date en bachinona a iiij. dies del mes de Julioll. en lany dela natiuitat de nostre Senyor M. ccc lxviiij. Ja. cancellarius
conf.: N2os infans Johannes Serenissimi dominj Regis Primogenitus … [ 78] … nostro sigillo pendenti iussimus comuniri [?] Date barchinona xj. die Julij anno anatiuitate dominj M.º cccº lxviiijº. Ja cancellarius
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12491
Location in volume ff. 78-81v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11327
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions sobre les armades navals (ordinacions de 1380)
Language català
Date promulgat 1361 - 1393
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 78] E2n Johan per gracia de deu Rey darago de valencia… e de Cerdanya. [f. 78v salutatio] al fael nostre en Guilem guardiola algutzir deles nostres armades stant açi en barchinona … Salut e gracia
text: Per ço car de nostra altesa e excellenia se pertany proseguir los actes virtuosos fets per nostres predecessors Reys darago souen armar galeas e altres fustes axi contra infaels e altres enamichs nostres com per altres diuerses rahons concernents exaltacio de nostracorona e per espatxaments de aquelles sie expedient e encara necessari que vos les coses deual cotengudes fer e exequir puguats per expres atorgament nostre segons que vostres predecesors en lo dit offici per vos antichs haueu mils acostumat del qual vos nos per informacio daquen raebuda per menament nostre son plenament certificts volem [f. 79] e de çerta sçiencia ab les presents ordonacions que vos dit algutzir aytantes vagades com per expedicio de nostres armades o del general de Cathalunya o dalqueres qui de nos agen poder darmar açi en Barchinona seran necessaris maestres daxa calafats fusters … [ 81v] … fauor e aiuda tota veguada e aytantes com per vos ne seran raquests
datatio: Dada en Barchinona a .iij. dies del mes de Satembre del any dela natiuitat de nostre senyor M. ccc.lxxxxº Petrus ça calm
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12492
Location in volume ff. 81v-82v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11327
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions sobre les armades navals (ordinacions de 1391)
Language català
Date promulgat 1361 - 1393
Incipits & explicits in MS datatio: [ 81v] Diuendres a .vj. del mes dabril del any M. ccclxxxxj
pream.: En lalberch del discret en berenger. descortey en presencia dels honrats Narnau fox… e molts altres presents fon declarat per los honrats e discrets Micer bnt dez pont concelles dela Seyora Reyna … en berenger dez cortey
text: [ 82] que nagun capita ne capitans patrons ne armadors qui del Senyor Rey o de son primogenit gouernador general hagen licencia de armar ab tota jurisdiccio ciuil e criminal qui no ha ne pot hauer jurisdiccio ciuil ne criminal sino durant larmada … [ 82v] … e lo visalmirayl que no e per ço questio no fes fou declarat axj com demunt es contengut
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12493
Location in volume ff. 82v-83
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11327
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions sobre les armades navals (ordinacions de 1382)
Language català
Date promulgat 1361 - 1393
Incipits & explicits in MS text: [ 82v] En lany de M. ccc lxxxxºij foren dats clams als Consellers e vager de barchinona contre en macia torrela quia hauia armat vn leny e deyes que robaua algunes persones axj daltres regnes com de aquest … [ 83] … la qual maulenta fon feta dimarts a xxiiij. de daembre [sic] del dit any e al peu dela dita maulenta appar la dite cancellacio
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12494
Location in volume ff. 83v-84v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (sobre els salaris)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 83v] Los salaris qui sa custumen de donar [son aquests paraules tatxades] dela guerra de castella ença com debans eran altres segons ates apar son aquests deual scrits
text: Jtem comit deu hauer de .iiij. mesos .L. lliures … [ 84v] … Item rames ximplas [sic] han hauer .iiij. florins lo mes
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-06-26