Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1799
City and Library Wien Österreichische Nationalbibliothek Wien
Collection: Call number Hansdchriften-Sammlung: Cod. 3451 | Antic 205 Phil.
Title of volume Certes ordinacions quel senyor Rey feu stant en la taula dacordar personalment ( f. 1 mod., rúbrica de la taula)
Ordinacions de armades reials de mar ( f. iiv ant.. rúbrica text)
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 124 (= I + 1-7 prel. + 1-111 + 3 + I) (foliació moderna)
ff.: I + 1 + 1-7 prel. + i-cx + 1 + 4 + I (fol. antiga)
Collation 16 2-812 910 1012 116/7-9
Page Layout 2 columnes (f. iii)
1 columnes (al cos del volum)
22 línies (f. vi)
Size relligadura 225 × 150 mm (pla anterior)
pàgina 220 × 145 mm (f. vi)
caixa 134 × 78 mm (f. vi)
Hand gòtica cursiva molt regular, amb alguns trets de bastarda de la primera meitat del s. XV (ff. 1-4 i i-cx; tot el manuscrit sembla de la mateixa mà) (Beltran)
Watermark carro amb dues rodes i els radis en creu (a tot el volum) (semblant a Briquet 3540, Pistoia: 1470, var. Palermo: 1471, Venezia: 1490, Fabriano: 1470. Idèntica al tipus BITECA 067006)
Pictorial elements Caplletra inicial de quatre unitats de pauta, a tinta blava amb decoració vermella i filigrana geomètrica a ploma pels marges, en tinta blava i vermella
Caplletres: la resta de caplletres ocupen dues unitats de pauta, alternen blau i vermell amb decoració més senzilla en el color complementari
Rúbriques en vermell, encapçalades per un calderó blau
Calderons calderons blaus i vermells alternant a les entrades de la taula
Altres: en els llocs on el manuscrit contè enumeracions, alternen les inicials blaves i vermelles
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: segons l’esquema més senzill per a textos a una columna (Derolez 13) i sense línies de guia visibles per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: a prop dels talls, es veuen restes de les perforacions rodones i menudes que assenyalen les línies fonamentals de la justificació
Reclams: reclams horitzontals centrats al marge inferior del foli, sense decorar
Signatures: restes de signatures de quadern numèriques (1-4/+) al plec de la taula i a la resta alfanumèriques en tinta vermella (a1-a6/+) a l’angle inf. extern del recto a la primera part del quadern, fetes amb números molt petits, i a la segona part del bifoli central, una creu molt menuda només el primer foli. Errades a les signatures: Al quadern “f” la “+” que assenya-la l’inici de la segona part del plec sembla una “f”. El f. lxxxviiij, primer de la segona part del quadern “j” duu la signatura “j6” que està esmenada per la mateixa mà i tinta en “+”, el foli següent duu la “+” que assenyalaria l’inici de la segona part del quadern, tatxada. Aquest error s’ha produït perquè s’ha passat de quaderns de 6 bifolis a un quinió i la mà que posava les signaturas no s’ha adonat. Les signatures alfanumèriques duen els números en xifres aràbigues, llevat del “5” que s’escriu “v”
Condition La part foliada originalment en xifres romanes i tinta vermella té també una foliació posterior a tinta fosca, en guarismes, que arriba fins al 111; la resta de folis estan sense numerar. El foli inicial i final són de papers contemporanis a la restauració del volum (1913) són en blanc, a més dels ff. 5, 6 i 7 prel. (entre la taula i el text) i tres folis finals del volum. S'han perdut els tres folis finals de l'onzè quadern, originàriament en blanc. Exemplar en molt bon estat de conservació, tot i que té algunes taques i alguns túnels de corcs que no afecten el text. Són en blanc el foli de guarda anterior i els ff. 5-7v preliminars, el 111 i els quatre finals. No hi ha errades ni a la foliació original ni a la posterior (s. XVII?).
Binding Restaurada al 1912. Com que el volum es troba protegit actualment (09/2015) per una funda de cartó no hem pogut examinar la relligadura, de pell marró sobre fusta i amb els talls tintats de groc
Previous owners (oldest first) Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458] ? (foli de guardes antic: “Rex Alfonsus”, de mà posterior)
János Zsámboky, erudit 1584 ad quem (ex libris: firma de "J. Sambucj" al peu de la taula, al f. 1r)
Associated persons Restaurador Kraelitz Beer, restaurador (anotació al f. I inicial s/n, afegit quan es va restaurar el volum: “Dorsum voluminis restauratum est | mense Octori a. 1912”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Kraft (1957), Codices Vindoboneses Hispanici. A Catalog of the Spanish, Portuguese, and Catalan Manuscripts in the Austrian National Library in Vienna 56
Tractat a: Bertini (1942), “Notizie di alcuni manoscritti ispanici della National Bibliotecke di Vienna”, Studi e Ricerche Ispaniche 89
Catalogat a: Österreichische Nationalbibliothek (1864-68), Tabulae codicum manuscriptorum praeter graecos et orientales in Biblioteca Palatina Vindobonensi asservatorum
Note G. M. Bertini proposava datar-lo 1359 a quo - 1400, però conté disposicions promulgades al s. XV, la més tardana al 1431.

Aquest manuscrit és còpia d’un que hi havia a Barcelona a la Taula d’armar, i que era del s. XIV, com testimonia la nota del f. ijv: Aço son les ordinacions de armades | Reyals de mar e es aquest libre dela | taula Reyal darmar de Barchinona dela | qual es scriua fferrer de magarola | Scriua del senyor Rey".

Als ff. lxvv i lxviii hi ha les autentificacions, de mà posterior, signades pel secretari reial Didacus Garcie que confirmen l’autenticitat dels documents transcrits, car s’han comprovat amb els conservats a l’Arxiu de Barcelona.

Al peu del foli de guarda antic preliminar a llapis: “323 N. CCXXXIV ol. Phil. 203”. Al verso de l’actual foli final del volum, a tinta vermella s’anotà el que podria ser una indicació del nombre d’elements decoratius presents al volum: “latras CCCCCxxxiij” i al peu “CCCCC […] parafs CC”, tal vegada destinades a computar el preu a pagar al caplletrador.

Les caixes del f. iij són les del volum, no s’ha pautat per a encabir les dues columnes amb els inicis dels evangelis: 125 x 97, 40.18.40 mm. Les inicials queden fora de la pauta (no traçada, espai ocupat per l’escriptura).

No es veuen anotacions de lectura als marges.

Fins a cert punt de la còpia s'hi troben anotacions, d'una lletra diferent, segons les quals s'ha pres nota d'aquella disposició del registre secret del Rei, això, juntament amb la “Nota prèvia” del f. xcviiij, sembla reforçar la imatge de què es tracta d'una còpia de primera mà, que procediria de la cancelleria del Magnànim, tal com suggeriex la nota de possessió.

Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067006.html# vist 2015-09-09

Internal Description
Number of texts in volume: 20
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1233
Location in volume ff. 1-4 prel. + i-xlviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1 prel.] Certes ordinacions quel senyor Rey | feu stant en la taula \dacordar/ personalment
índex: Los iiij euangelis de deu … [ 4v prel.] … Maçares | fferrera
rubr.: [ i] A4questa ordinacio fo feta per lo senyor | rey stant personalment dins la taula | de cordar [sic] de Barchinona a .xvj. dies de | Maig en lany dela natiuitat de nostre sen|yor M.CCC.lviiij. Com lo Rey de Castella | vench en la plaia de Barchinona e tench assatiada | yuiça e lo senyor Rey feu armada dela qual foren | Capitans lo Comte Dosona e lo vescomte de Car|dona
text: U3ol e ordona lo senyor Rey per esperxa|ment dela beneuenturada armada que | fa de present contra los Jnjchs proposits | del Rey de Castella … [ xlviiij] … Item tenda ops del Almjrall o Capita
Note Segueixen al text del rei Pere les addicions fetes per diversos reis i els seus representants fins als voltants de 1430-1431. Al f. iiv es llegeix la rúbrica: "Aço son les ordinacions de armades | Reials de mar e es aquest libre dela | taula Reyal darmar de barchinona dela | qual es scriua Fferrer de magarola | Scriua del senyor Rey". Al f. iijr, distribuïts a 2 cols. i situats als 4 angles de la caixa es copien els inicis dels quatre evangelis en llatí. Als marges d’alguns folis trobem addicions a dues disposicions, la referent a l’escriva (add.: “Pero aquest scriua en nombre | dels ballesters dela ga|lea del Almirall o ca|pita”) i a l’algutzir (add.: “Pero aquest algutzir deu | metre armes e for|niment de ballester”), al f. xxvj, dues als marges del capítol sobre els ballesters (f. xxvij) i altres als ff. xxxv, xxvv, xxxviv, xxxviiii i xliiii que ajuden a identificar el tema tractat als capítols.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4180
Location in volume ff. xlviiij-l
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4897
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació del bescuit que la cort dóna a la xurma de les galees
Language català
Date promulgat 1361 ca. - 1387 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiij] Ordinacio del bescuyt que la Cort del | senyor rey dona a la xurma deles | galeas [sic] de sues armades
text: P3Rimerament es ordenat que per la cort | siem [sic] dades a cascuna persona … [ l] … val | lo mes per vna persona v. sous e .viij. diners de | preu
Note : Esmenta que la pena als que s'allistaren a l'armada i no hi concorregueren després a la convocatòria fou establerta per l'Almirall Vicent de Cabrera a "x dies de ffebrer del any M.CCC.lxj" (f. xlviiijv). Al marge del primer paràgraf es troba una anotació que actualitza la quantitat a la baixa.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 4181
Location in volume ff. l-liiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4898
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Com algú no es pot alegrar de guiatge d'armada sino de crims que hage comeses ans que la taula de acordar sia posada
Language català
Date promulgat 1369-07-04
Incipits & explicits in MS rubr.: [ l] Com algu nos pot alegrar de guiatge | darmada sino de crims que hage co|meses ans que la taula de acordar | sia posada
intitulatio: N2Os Infant en Johan del molt alt | senyor Rey primogenit e de sos regnes e terres general Gouernador
tit.: At|tenens per part dels Consellers e prohomens … [ lij] … o alscuns deço ignorancia | allegar no puxen manam publicament | esser feta per la Ciutat de Barchinona e per | los lochs acustumats [sic] la crida seguent
text: [ lijv] Ara oiats queus fa saber atuyt gene|ralment lo molt alt e magnifich senyor | Jnfant en Johan del molt excellent sen|yor Rey primogenit e de sos Regnes e | terres general Gouernador. que com ell | ab letra sua hage declarat e ab la present crida declarar que alcun o alscuns acor|dats nj acordadors en les armades … [ liij] … mana aço ab veu de crida esser | atuyt generalment notificat
datatio: [ liiv] Data | en Barchinona a .iiij. dies del mes de ju|liol en lany dela natiuitat de nostre senyor M. | CCCC. lxviiij. Ja. cancellarius
Note als ff. liij-liiijv segueix una altra disposició de l'Infant Joan de 1369, amb la rúbrica en català i el text en llatí: "Que tot acordat per sos deltes hage as|segurar ab sagrament e homanatge | en les Corts del veguer e del batle | de Barchinona".
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4182
Location in volume ff. liiijv-lvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4899
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Com l'algutzir de la mar pot posar pena a totes persones abtes a lavorar en galees e com pot pendre fugitius e fer penyores
Language català
Date promulgat 1390-09-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiijv] Con algutzir dela mar pot posar pe|na de.xx. sous a totes persones abtes ala|uorar en galeas e con pot pendre fu|gitius e fer penyores e moltes altres coses
intitulatio: E2N Johan per la gracia de deu Rey da|rago … [ lv] … e de Cerdanya
salutatio: Al | feel nostre an Guillem gordiola Algut|zir deles nostres armades … tindra o regira Salut e | gracia
text: Per ço com de nostra altesa e excellen|cia se pertany prossegujnt los actes virtuo|sos fets per nostres predecessors Reys de Ara|go souen armar galeas e altres fustes | axi contra Jnfaels e altres enemichs … [ lvijv] … a vos | dit Algutzir donen consell fauor e | ajuda ne seran requests
datatio: Dada en bar|celona a .iij. dies del mes de Setembre | del any dela natiuitat de nostre senyor Mil | .CCC. Noranta. Petrus ça calm
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4194
Location in volume f. lviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4792
Veguer de Barcelona. Execució dels béns d'en Macià Torrella cossari
Language català
Date promulgat 1392
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviij] Con veguer de Barchinona feya exequ|cio [sic] en bens den Macia torrella cos|sari E apres con li fou contrestat | per visalmirall
text: E3N lany de .M. CCClxxxxij. foren | dats clams als Consellers e veguer | de Barchinona contra an Macia | torrella qui hauia armat vn leny e deyes | que robaua algunas persones axi daltres | Regnes com daquest … [ lviijv] … la qual manleuta fou feta dimarts | a .xxiiij. de deembre [sic] del dit any e al | peu dela dita manleuta appar la dita | cancellacio
Note Tot seguit es copien diverses disposicions en llatí amb la rúbrica en català: als ff. lviijv-lxiiijv es copia "Con lo senyor Rey en Johan ordona | en Almirall per tots sos Regnes Nu|go Comte de Cardona donan li | molt gran poder" (de 1387) i als ff. lxiiijv-lxvv "Con lo senyor rey en Johan mana | a sos officials que nos entremeten | dels acordats ne de res que sia contra | ordinacio de offici de Almirall" (de 1394). Al peu d’aquesta disposició, en lletra de mòdul més menut s’ha afegit una autentificació: “Ego Didacus garcie Jllustrissimj domini Regis | scriptor ac tenens claues sui Archiuj Regij bar|chinone presens translatum aquodam Regestro sigil|li secreti Comune Jntitulato in dicto Archiuo recondito | supersi seu scribi feci et cum codice legalitur comprobauj | Et vt fides plenior Jmpendatur hec mea manu | scripsi Jn testimonium promissorum.”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 4195
Location in volume ff. lxvj-lxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4928
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Com lo senyor rei en Johan proveí e ordonà que la jurisdicció de l'almirall de capità e de veus portants d'aquells sia observada
Language català
Date promulgat 1394
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvj] Con lo senyor Rey en Johan prouehi | e ordona que la Jurisdiccio del Almirall | de Capita e de veus portants daquells | sia obseruada per tots sos Regnes
intitulatio: E3N Johan per la gracia de deu Rey da|rago … e de Cerdanya
salutatio: Als nobles amats e feels tots e sengles Gouernadors … e alurs loctinents Salut e | dileccio
text: Entes hauem que per lo senyor | Rey pare nostre de recordable memoria | e per altres Reys predecessors nostres son | stades trameses axi en lo Regne de Mal|lorques com en Regne de Valencia e | altres parts de nostra senyoria diuerses | prouisions continents e specificants … [ lxviij] … contrafara hauedors e als nostres cofres | applicadors sens alguna merce
datatio: Dada | en Barchinona sots nostre segell secret a | xxviij. dies de Octobre en lany de M. | CCC. XC.iiij Rex Johan
Note Al peu d’aquesta disposició hi ha una autentificació: “Ego Didacus garcie Jllustrissimj dominj Regis | scriptor ac tenens claues sui Archiuj Regij | Barchinone presens translatum aquodam regestro | sigilli secreti serenissimj dominj Johannis bone me|morie Regis Aragonum Comune Jntitulato in dicto Archiuo recondito supersi seu scribi feci et | cum eodem legalitur comprobauj Et vt fides ple|nior Jmpendatur hec mea manu scripsi Jntestimo|nium promisorum” Als ff. lxviij-lxviiijv es copia, en llatí: "Con lo senyor Rey en Johan mana a | tots sos officials que no permeten vsar | alguns algutzirs de armades si donchs | no mostrauen com ho han del senyor | Rey" (disposició, pel que sembla, del 1395, malgrat que al ms. la data és 1495).
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 4196
Location in volume ff. lxviiijv-lxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1157
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Com lo senyor rei en Joan donà a en Galceran Marquet jurisdicció alta e baixa en una de dues galees
Language català
Date promulgat 1390-01-15
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiijv] Con lo senyor Rey en Johan dona an Gal|ceran merquet [sic] Jurisdiccio alta e baxa en | vna de dues Galees de la qual lo dit se[n]yor | lo constitui patro
intitulatio: N3Os en Johannes per la gracia de deu | Rey darago … e de Cerdanya
text: Per tal que vos en Gal|ceran marquet menor de dies Ciuta|da de Barchinona quj per nos sots consti-tuit [f. lxx] e ordenat patro dela vna daquelles | dues Galees … [ lxxv] … fermament e obseruen e contra | noy venguen per qualseuol raho
datatio: [ lxxj] Data | en Barchinona a xv. dies de janer en | lany dela natiuitat de nostre senyor Mil [f. lxxj] CCC. XC. Petrus ça calm
Note Segueix als ff. lxxj-lxxiijv en llatí: "Con lo senyor Rey en Johan manaua al | Almirall e a altres officials que hagues|sen en G. de guadiola per algutzir e | no altra persona" (1393).
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 4197
Location in volume ff. lxxiijv-lxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2258
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes a Port Fangós sobre lo exercici que ha a fer oficials de galeres en la mar
Language català
Date promulgat 1393-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiijv] Ordinacions fetes a port fangos sobre | lo exercici que ha a ffer officials de ga|leres en la mar
text: E2N lany que hom comptaua M. | CCC.XCiij. a xxviiijo del mes | de Setembre lo Noble mossen Gilabert de cruylles Capita general del senyor | Rey en Johan per lo beneuenturat pas|satge que fem en la Jlla de Serdenya. | contra lo enemich e rebelle micer branchaleone [f. lxxiiij] doria e son fill lo Jutge darborea stant | en lo port de Port fangos … [ lxxv] … Empero remeten | tot aço al Almirall Capita o visalmj|rall quj per temps sera adobar o corregir | a lur bona conaguda
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4198
Location in volume ff. lxxvv-lxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4925
Vicecanceller. Manament fet de part de vicecanceller a l'algotzir del senyor Rei
Language català
Date promulgat 1397-09-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvv] Manament fet de part de vicican|celler al Algotzir de senyor Rey a Ins|tancia den G. de guardiola que lliuras | en baça acordat
intr.: Die lune xvij. Septembris anno a | natiuitate domini Millesimo CCCo XCo Septimo. | Jn Curia honorabilis vicarij Barchinone | fuit registratum presentis preceptum | Et fuit factum per Petrum corrigiarij | virgarum
text: Per manament de vici canceller e a Jnstancia | den Guillem de guardiola algutzir dela | mar manats amossen Guillem de raiadell | e atots altres Algutzirs del senyor Rey | que liuren en baça acordat en Corcega … [ lxxvj] … a ple vistes e regonegudes
Note Segueix, al f. lxxvjr-v, una disposició de 1307 en llatí amb la rúbrica en català, copiada per la mateixa mà: "Con lo senyor Rey en Marti mana | a tots sos officials que mantenguen en | G. guardiola en son offici de Algut|zeria".
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 4199
Location in volume ff. lxxvjv-lxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4929
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Com lo senyor rei en Martí mana a tots scrivans e administradors de armades que cullen complidament tot dret pertanyent a G. de Guardiola algutzir en les armades
Language català
Date promulgat 1397-07-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvjv] Con lo senyor Rey en Marti mana [f. lxxvij] a tots Scriuans e administradors de ar|mades que cullen complidament tot dret | pertanyent an G. de Guardiola algutzir | en les armades
intitulatio: [ lxxvij] E2N Marti per la gracia de deu Rey | darago … e de Cerdanya
salutatio: Als | feels nostres tots e sengles Scriuans e Adminis|tradors de qualseuol armades … Salut e di|leccio
text: Vista hauem vna letra del tenor | seguent. En Johan per la gracia de deu | Rey Darago… [f. lxxviij] La qual e totes les coses en aquella | contengudes. A vosaltres e acascun de | vos manam expressament … [ lxxviijv] … Com nos axi de | certa sciencia vullam esser fet
datatio: Dada | en Barchinona a xvij dies de Juliol En lany | dela natiuitat de nostre senyor M. CCC. | noranta set
Note Confirma una disposició de Joan I de 1396.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 4200
Location in volume ff. lxxviijv-lxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4930
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Com lo senyor rei en Martí mana a l'almirall e als altres oficials que no embarguen a G. Guardiola algutzir en percepció e rebiment del dret a ell pertanyent en armades de la mar
Language català
Date promulgat 1397-08-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviijv] Con lo senyor Rey en Marti mana | mana [sic] al Almirall e als altres offici|als que no embarguen en G. Guardio|la algutzir en percepcio e rebiment del dret | a ell pertanyent en armades dela mar
intitulatio: E3N Marti per la gracia de deu Rey dara|go … e de Cerdanya
salutatio: Als nobles amats | e feels nostres los Almirall Capita Visal|mirall patrons … [ lxxviiij] … e a cascun dells Sa|lut e dileccio
text: Vista hauem vna letra | dela tenor seguent. En Joan per la grracia | de deu Rey darago… [f. lxxviiijv] la qual e totes les coses en aquella contengu|des A uosaltres e acascun de vos manam … [ lxxx] … Com nos axi de certa sciencia vullam | esser fet
datatio: Dada en lo loch de sent ffeliu | de lobregat a xxviij dies de Agost En | lany dela natiuitat de nostre senyor M. CCC. | xCVij. Rex Martinus
Note Confirma una disposició de Joan I de 1395. Segueix un paràgraf en llatí (f. lxxxr-v) on Didacus Garcie, escrivà reial “ac tenentes claues sui Archiuj Regij Bar|chinone” al servei del rei Martí, dóna fe.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 4201
Location in volume f. lxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4931
Desconegut. Declaració que los acordats son de for del vice-almirall
Language català
Date promulgat 1398-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxv] Declaracio que los acordats son | de for [sic] del visalmirall
datatio: Dilluns a xvij de juny del any dela natiuitat | de Jhesu christ M. CCCxCviij
text: fou decla|rat quels acordats de qualseuol crim | o delicte o deltes … axi com pus largament es con|tengut en lo dit libre
Note Als ff. lxxxj-lxxxv segueix en llatí, amb la rúbrica en català, la concessió de l’orifi d’algutzir a G. Guardiola per part del rei: “Con lo senyor Rey dona lo offici | del Algutzir an G. guardiola”.
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 4202
Location in volume ff. lxxxiiijv-lxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4932
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Prohibició de donar clam de pau i treva a cap acordat o guiat
Language català
Date promulgat 1431-11-08
Incipits & explicits in MS datatio: [ lxxxiiijv] Dijous a viij. de Noembre del any .M. CCCC. | .xxxj.
text: ffou declarat en laudiencia del sen|yor Rey en presencia de micer Johan de fu|nes vicecanceller del dit senyor Rey que anegun | acordat nj guiat per lo senyor Rey no po-dia [f. lxxxv] esser donat clam de pau e de treua … [ lxxxv] … e fou ne Jutge micer Gabriel | Pere E fou liurat aquell mateix die lo dit | Cirlot al Algutzir dela mar
Note Aquesta disposició esmenta a Joan de Funes, vicari reial, documentat al Dietari del Magnànim (p. 194) i al jutge Gabriel Pere documentat a Barcelona el 1428.
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 4203
Location in volume ff. lxxxv-lxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4933
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Declaració feta que nengun patró ne armador no hage conèxer dels acordats sinó durant lo viatge
Language català
Date promulgat 1397 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxv] Declaracio feta que negun Patro ne | armador no hage conexer dels acordats | sino durant lo viatge
acc.: E2N nom de deu sia amen
text: Com fos ques|tio contesa e debat entre lo visalmi|rall dela mar de vna part en Jacme sella|res e Arnau ferrer patrons dela galea | grossa de fflandres dela part altra sobre | vn fugitiu qui era fuyt dela dita galea … [ lxxxvj] … E per ço que de | aquj auant non fos questio fon decla|rat axi com demunt es contengut
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 4204
Location in volume ff. lxxxvjv-xcv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4934
María de Castilla, Reina d'Aragó. Sentència donada entre lo molt honrat mossèn Joan Aimerich, algutzir i l'algutzir de la mar
Language català
Date promulgat 1423-04-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvjv] Sentencia donada per dona Maria muller | del senyor Rey Alfonso are beneuentu|radament regnant entre lo molt honrat | mossen Johan aymerich Algutzir de | vna part e lo Algutzir dela mar dela | part altre ço es que lo dit Algutzir dela | mar hage tots los drets e emoluments | trossus la armada sia partida
acc.: E2N nom de deu e dela gloriosa ma|dona sancta Maria mare sua
intitulatio: Mostres atuyt que nos Maria per la gracia de deu Regina darago de Sicilie | etc.
text: Vista la supplicacion dilluns a . | xj. del mes de Janer del any dela natiuitat | de nostre senyor M. ccc. xxiij. per part | den Marti periz algutzir del Almirall | dela mar denant nostra maiestat … [ xcv] … en la sala ma|ior del palau Reial dela Ciutat de barchinona | ahon la audiencia nostra en la acustu|mada manera se salebraue [sic]
datatio: a .xij. de | Abril any dela natiuitat de nostre senyor M. | CCCC.xxiij.
Note Al f. xcir-v, en llatí, segueix una disposició de la reina Maria amb la rúbrica en català: "Com lo Algutzir general no ha aueura | sobre lo Algutzir dela mar e lo prici|pat de Cathalunya" (1423); als ff. xciv-xciijv, una altra del Magnànim: "Com lo algutzir dela mar pot portar | basto per mar e per terra en qualseuol | loch de Cathalunya exercitant son | offici" (1427) i als f. xciijv-xcv, del mateix rei, altra disposició semblant també en llatí amb la rúbrica en català: “Com lo senyor Rey Nalfonso mena [sic] que | tot acordat de qualseuol ley condicio | o stament sien sien [sic] de for del Capita | Almirall de visalmirall o de sos loch|tinents e si cas sera que seran presos [f. xciiij] en la Cort del veguer o dela Algutzeria | sens pagar carcellatge sien lliurats als | Capitans” (1419).
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 4206
Location in volume ff. xcvv-xcvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4936
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació de l'Infant Joan sobre aquells que se acordaran
Language català
Date promulgat 1391-05-14 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvv] Ordinacio com linfant en Johan mana | que tots aquells qui de fet se acordaran dins | dos jorns fet lo acordament se hagen per|sonalment presentar en la Cort de lur | ordinari e fer fe de lur acordament | e fer scriure en lo libre dela Cort del | dit seu ordinari lo seu nom e daquell ab | quis seran acordats
intitulatio: L2o Infant en Johan del molt alt | senyor Rey primogenit e de | sos Regnes e terres general gouerna|dor
salutatio: Als amats e feels nostres tots e | sengles veus portants per nos veguers | batles Capitans … o als loctinents | de aquells officials. Salut e dileccio
text: Per relacio de mols hauem percebut | que per les concessions dels guiatges e | acordaments … [ xcvij] … segons | los vsatges Constitucions generals | de Cathalunya e orde de dret volense | requeren
datatio: Dada en Barchinona a .xiiij. | de Maig any dela natiuitat de nostre senyor | Mil CCC. lxxxxj Jacobus vicecancellarius
Note Als ff. xcvij-xcviiij, segueix, en llatí: "Sentencia donada per micer Guillem | Pere buçot contra lo veguer e batle de | Barchinona en fauor del Algutzir dela | mar" (1392).
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 4207
Location in volume ff. xcviiij-civ
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4937
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Ordre que nengun acordat nos puxa alegrar de guiatge d'armada
Language català
Date promulgat 1429-04-14
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviiij] Die Martis Decima nona Aprilis | Anno a natiuitate domini M.º CCCC. vicesimo nono … emisso | preconitzacionem sequentem
procl.: Ara hoiats tot hom generalment queus fa | assaber lo honrat mossen en Johan de barbara | Caualler veguer de barchinona de Golada | e de valles de Moya e de Moyanes Que | con per Nantonj de sori [?] procurador fiscal | dela sua Cort sia stada aell presentada vna | letra del molt alt senyor Rey en lo dors | de aquella segellada la qual es dela tenor | seguent
rubr.: [ xcviiijv] Com lo senyor Rey Nalfonso ordona | que nengun acordat nos puxa alegrar | de guiatge darmada si donchs nos tro|ba que seruescha la fusta de que sera | acordat o licencia non haura del patro | daqui sera acordat
intitulatio: N2Os Nalfonso per la gracia de deu Rey | darago … e de Sardanya
intr.: Per ço com segons | experiençia manifesta demostra per causa | dels guiatges per nos atorgats en fauor | de nostra armada la administracio de la | justicia es empetxada en gran dan e | periuhi de nostres vessalls [sic] e sotmesos volents | en aço degudament prouehir segons de nostre | Reyal dignitat se pertany per tenor dela pre|sent de certa nostra sciencia e expressament | reuocam cassam Jrritam e a nulla e per re-uocats [f. c] cassos Jrrits e nulles volem e manam | esser hauts tots e qualseuol guiatges per | nos e qualseuol persones e en nom nostre | atorgats … [ cjv] … e obseruar facen | tota excepcio apart posada. En testi|monj dela qual cosa manan esser feta | la present segellada ab nostre segell secret
datatio: dada en la Ciutat de barhinona a xiiij. | de Abril en lany dela natiuitat de nostre | senyor M. CCCC. xxviiij. Rex Alfonsus
Note Segueix, als ff. cjv-cvjv, una disposició amb la rúbrica en català i el text en llatí: "Com lalt en Jacme menor dona juris|diccio al Almirall en tots aquells lauo|rants qui delinquiran de qualseuol | crim en la dressana de Barchinona" (1313).
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 4208
Location in volume ff. cvjv-cviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4938
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Prohibició de prendre persona alguna per galera sense permís exprès i directe del rei
Language català
Date promulgat 1431 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ cvjv] Ara hoiats queus fa hom assaber | de part del molt alt senyor Rey que per | proueyr al Repos e pacifich assossech dela | ccosa publica de tots sos Regnes e terres | e assanyaladament per tolre labus que al|gunes persones atempten cascun dia | ço es de pendre homens vitualles mer|caderies e altres bens axi en mar com [f. cvii] en terra forciuolment e fer altres coses de mal | eximpli e dignes de punicio … [ cviij] … e sien tenguts affer fe tostemps | que per lo dit Capita generalment ne seran re|quests. E per tal que les dites coses sien | daciauant a tot hom generalment noti|ficades lo dit senyor mana la present | esser ab veu de crida publicada per tal que algu no puxa ignorancia allegar | e guart si quj aguardar si ha
nota: ffou feta la present crida per en Bernat cadi|reta ab .iiij. trompetes per los lochs acus|tumats dimecres a xiij. de Noembre del | any dela natiuitat de nostre senyor M. CCCC. | xxxj.
Note Espai en blanc per a la rúbrica, que no es va arribar a fer.
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 4209
Location in volume ff. cviijv-cviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4939
Desconegut. Com fou declarat que l'Algutzir hagués los salaris complits de totes fustes armades
Language català
Date promulgat 1424-11-14
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviijv] Con fou declarat que lo Algutzir ha|gues los salaris complits de totes | fustes armades
text: C2Om fos questio o debat entre lon|rat en Marti periz algutzir dela | mar del principat de Cathalunya de vna | part E los honrats en Barthomeu pisa | Gracia amat e ffrancesch Janer patrons | de naus ciutadans de Barchinona dela part | altra sobre lo dret o capsou per lo dit | Algutzir demanat … [ cviiijv] … del qual pagament se ferma apocha per | lo dit Nanthonj torres en nom dels dits | patrons en poder del discret en Bernat | pi notari de Barchinona
datatio: a xiiij. dies de No|embre any M. CCCC. xxiiij.
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 4210
Location in volume ff. cviiijv-cxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4940
Desconegut. Com l'almirall o el vice-almirall pot punir tots aquells qui hauran delinquit en les fustes
Language català
Date promulgat 1497-04-06
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiijv] Com lo Almirall o visalmirall pot pu|nir tots aquells qui hauran delinquint | en qualseuol fustes apres que seran | tornats de qualseuulle crim que hagen | comes anant en la dita armada
text: Diuendres a .vj. del mes de Abril del | any M.CCC.XCVIJ. En lalberch del | discret en Berenguer de cortey en presencia del | honrat Narnau ferrer e en ffrancesch | duran e en Bernat ponç procuradors (…) e molts altres presents fou declarat (….) [f. cx] que negun | capita ne Capitans patrons ne arma|dors qui del senyor Rey o de son primoge|nit gouernador general hagen licencia | de armar ab tota jurisdiccio ciuil e criminal | sino durant larmada … [ cxv] … e per ço que daqui a|uant questio non fou declarat | axi com demunt es contengut
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-09-29