Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1797
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Cancelleria. Reg. 1529/I | Antic Vària 9
Title of volume Ordinatio regia domus Petri I et III ( al llom a ploma)
Copied 1391 - 1400 (ed. Bohigas, p. 30, Tractat de cavalleria)
1476 - 1500 (afegits posteriors)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 3 prel. + 1-59 + I
Size pàgina 310 × 215 mm
Hand diverses mans
Pictorial elements Rúbriques algunes en vermell
Calderons alguns en vermell
Condition folació en xifres aràbigues moderna; n'hi d'altres antigues en xifres romanes (ff. i-xvii = 1-15 mod. i i-xxv = 17-47 mod.), volum factici que aplega restes de tres volums dels ss. XIV-XV
Binding pergamí, posterior al volum
Associated persons Anotacions de textos afegits a finals s. XV Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), historiador
Anotacions de una nota relligada al començament del volum que fa referència a la restauració de la relligadura el 1846 signada per Pròsper de Bofarull Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver
References (most recent first) Tractat a: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 95-97
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas (1947-48), “Nota sobre el Tractat de cavalleria del rei Pere III”, Estudis Romànics 149-51
Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 672
Tractat a: Carreras i Candi (1909), “Redreç de la reyal casa: ordenaments de Pere “lo Gran” e Anfós “lo Lliberal””, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 99-105 , n. (ed. altres textos d'aquest registre)
Note El Tractat de cavalleria porta una numeració antiga, independent de la del volum que és més moderna
Internet http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2417070 vist 2023-01-12

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9729
Location in volume f. 16v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2178
Pere Miquel Carbonell i de Soler. De la conservació i duració de la ciutat de Barcelona
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16v] De la conservatio e duratio de la ciutat de Barcelona
text: Sapian los homens dats en \cercar investigar/ e scriure les \gestes e/ coses antigues e dignes de memoria que la ciutat de Barcelona fou edifficada segons croniques … per lo dit Amilcar barca
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1231
Location in volume ff. 17-41 (fol. mod.)
ff. i-xxv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1827
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Lleis i tractat sobre la cavalleria
Language català
Date promulgat 1336 - 1387 ad quem
Title(s) in witness Leys reals en los affers de les Armes e de Cavalleria
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16] Preambul d'aquest obra, començat en nom de la santa Trinitat, que es Pare e Fill e Sant Esperit, a honor de Deu e de monsenyor sent Jordi
text: Nostre senyor Deu, lo qual, segons la veritat de la sancta ffe catholica, devem en trinitat e en unitat honrar, … [ 39] … e que li tall ab un coltell la cinta de la espasa de part
References (most recent first) Editat a: Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 28-30 i 97-154 (edició)
Note un foli en blanc al final
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9730
Location in volume f. 39v-40v (fol. mod.)
ff. xxiiiv-xxiiiv (segona fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2219
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Cròniques d'Espanya
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 39v] trasumpt de un alettra tremesa per lo reverend senyor mestre jacme perez bisbe de gratia de la seu de valencia cal molt noble baro don pere ramon de moncada senyor de vilamerxant. Senyor molt spectable vostra letra he rebuda en la qual sesijau saber la geneologia e principi de la casa de moncada … [ 40v] … la qual yo tinch per special filla e senyora
Condition extractes
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9731
Location in volume f. 40v (fol. mod.)
f. xxiiiiv (segona fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1106
Desconegut. Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date traduït 1369 a quo
Incipits & explicits in MS pream.: [ 40v] E mes avant cercant e legint yo dit archiver en lo libre de les \croniques e/ geneologias dels reys de arago e comtes de Barcelona … i altre miracle del dit glorios sent jordi ab aquest tall de paraules
text: E es se trobat que molts sants no tan solament ajudaven al dit rey en Jacme com havia batalles ab moros … per la qual ajuda cristia algu no y mori
Condition extractes
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9732
Location in volume ff. 40v-41 (fol. mod.)
f. xxiiiiv-xxv (segona fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2183
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Extractes sobre sant Jordi
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS pream.: [ 40v] Per haver mes en prompte lo ques scrit en la legenda del glorios cavaller de jesuchrist mossen sent jordi he deliberat yo dit archiver excerpir e pendre de aquella lo que maparra … e per ço pos açi la sua historia ab veritat com es contengut en aquella
tit.: Divi Georigii vita
text: Lo dit mossen sent jordi era cavaller devallatn de prosapia de nobles homens de natura poblats en la terra de capadocia de hon ell era natural … [ 41] … e manassantli que li cremarian lo palau e ell e sa filla e tot quant hi tenia plorant e gemegant
Condition incomplet Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-14