Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1794
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Salazar y Castro: 9/482 | Antic G-35 | Antic 9-3-6 | Antic 482 | Antic 12-3-5
Title of volume [Cro]ni. del Rey doN Pedro | con Margines [sic] de mano de Zurita ( al llom)
Copied 1391 - 1410

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 184 (= 2 + 1-179 + 3) (fol. moderna de tampó)
ff.: 184 (= 2 + I + [i]-clxxiiij + IV + 3) (fol. antiga)
Collation 1-822
Page Layout 28 línies (f. 3 = ii fol. ant.)
31/32 línies (tercera mà, 31 al f. clxvj, 32 al clxxj i 30 al ff. 177-178)
Size pàgina 266 × 205 mm (f. 3 = ii fol. ant.)
caixa 202 × 152 mm (f. ii, primera mà)
caixa 200 × 145 mm (segona mà)
caixa 200 × 155 / 162 mm (tercera mà)
Hand semigòtica bastarda ca. 1400 (ff. i-clv)
semigòtica molt influenciada per la humanística del s. XVI, ca. 1550 (f. clvv amb un text castellà interpolat)
semigòtica de la primera meitat del s. XV (ff. clvjv-clxv, clxxj i clxxj-clxxiiijv)
Watermark cap d'home amb rínxols (al començament del manuscrit)
altres dos claus creuats en aspa dins d'un cercle (a la fi del manuscrit)
mà mà amb guant i estel (als folis antics)
mà mà amb guant, diferent de l'anterior (als folis posteriors del final)
Pictorial elements Caplletres: a ploma, de vegades traçades per una mà que es pot identificar amb la del copista; espais en blanc per a d'altres
Other features Justificació: a mina de plom; la tercera mà, que apareix al f. clxvj, treballa sense justificació preparada i empra tot l'espai disponible del foli
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense restes de perforacions visibles a la part principal del volum
Condition bon estat de conservació, malgrat que la restauració d'alguns folis sigui maldestra (han estat enganxats amb cinta adhesiva), alguns estan estripats pels marges essent el f. cxxiiij el més fet malbé, car presenta un forat que afecta a l'escriptura; els folis inicials i finals de guardes són de paper modern i no pertanyen a l'organització original del volum. La folació moderna dóna el núm. 1 al foli de guarda preliminar, cosa per la qual hi ha un número de diferència entre la foliació antiga i la moderna; a partir del f. 141 modern hi ha una tercera numeració, a ploma, que completa la foliació antiga que havia desaparegut per acció de la cisalla. Els folis de guardes antics del final no duen foliació original; no pertànyen al darrer quadern els dos últims folis del text, car tenen filigrana diferent
Binding antiga, mudèjar, del s. XVI, en pell marró gravada amb motius geomètrics, en bon estat de conservació, malgrat el desgats dels nervis i de les cantoneres; se n'han perdut les tanques
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] [?] 1580 ad quem
Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem
Madrid: Monasterio de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850
Associated persons Anotacions de Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] (anotacions marginals)
Anotacions de que ho confirmen, la presència de la mà de Zurita, fetes per Juan Francisco Andrés de Uztarroz, historiador
Associated Texts Conté als folis 155v-156 es copien setze línies: texid 1999 Desconegut, Carta de amor, escrit 1350 - 1425 castellà
Conté a part dels folis del final texid 2215 Desconegut, Notes genealògiques sobre els reis de Navarra, escrit 1410 ad quem llatí
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. 9/482 de la RAH. Ordinacions (2001)
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 122 , n. Ms. A
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 548-9
Tractat a: Pagès (1889), “Recherches sur la Chronique Catalane attribuée à Pierre IV d'Aragon”, Romania

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1225
Location in volume ff. 1-155
ff. i-clxx (Faraudo)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1825
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Crònica de Pere el Cerimoniós (cap. 1-6)
Language català
Date escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Title(s) in witness Libre en que's contenen tots los grans fets qui son entrevenguts en nostra Casa dins lo temps de nostra vida començant-los a nostra navitat.
Incipits & explicits in MS intr.: [ 1] Non nobis Domine non nobis sed nomini tuo da gloriam. Psalm CXIII
text: Aquestes paraules nos en P. per la gratia de deu Rey darago de Valença de Mallorques de Cerdenya de Corcega e comte de Barcelona de Rossello e de Cerdanya propriament podem pendre en lo començament daqust libre … [ 155] … tantost retre a la sua senyoria ocient car no perdonave Eui sexui vel etati
Condition incomplet
References (most recent first) Pere III et al. (1942), Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, III de Catalogne, dit le Cérémonieux ou del Punyalet
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 548-9 , n. Ms. A
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1724
Location in volume ff. clviv-clxx (fol. ant.)
ff. 157v-171 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2214
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Proposició a les Corts de Saragossa
Language català [?]
Date promulgat 1398
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviv] En nom de deu e dela verge marja proposicio feta per lo molt alt princep e senyor lo senyor en Marti per la gracia de deu Rey darago de valencia de Cerdanya e de Corcega Comte de barcelona de Rossello e de Cerdanya vengut de Cicilia als Aragoneses en la Esgleya de sent Saluador en la Ciutat de Saragoça per raho dela Cort conuocada en la dita Ciutat per lo sagrament de feeltat que feren al dit senyor e juraren lo senyor Rey de Sicilia son primogenjt en senyor a present e Rey apres sos dies en lany Mil ccc.xc.xiij. a xxix dabrjl en la forma seguent.
tema: Hec est victoria que vjncit mundum fides vostra
pream.: Bona gent les paraules per nos proposades son escrites en la primera canonjca de sent Johan al Cinquen capitol la esposicio de aquelles es / Aquesta es la victorja que venç lo mon la fe vostra per que los antichs feren questio la victorja del mon en que estaua alguns tenjen oppjnjo que estaua en tres coses o en vna de aquelles Primerament en fortalea corporal … [ clviij] … Ales quals paraules a laor de vosaltres Aragoneses podem notar dues coses honor molt excellent per la terra djuulgada quja fec est victorja la Segona virtut molt trancendent en aquest Regne fon dada quja fides vostra
text: Dehim primerament que en los aragoneses deu esser notada honor molt excellent per la terra diuulgada en ço que diu hec est victorja E verdaderament gran es la honor quels aragoneses han conquistada per moltes victorjes … [ clx] … nostre fill lo Rey de Cicilja apresent per vostre senyor E apres nostres dies per vostre Rey per manera que ental punt se faça aquesta fe que nos e vosaltres puscam vençre lo enemjch del mon E que exjnt de aquesta vida siam coronats en la glorja perpetual
tit.: Resposta del Reuerent pare en crist don Garcia deredia Archabisbe de Saragoça
text: Salus nostra jn manu tua est tamen respiciat uos dominus noster et leti seruiemus Regi / Molt Excellent princep e Reduptable senyor les paraules per mj proposades escrites son Genesis .xxvij.o. capitulo. E la sentencia literal es aquesta / la salut nostra en la tua ma es tansolament guarda a nos senyor nostra e alegres seruirem al Rey … [ clxv] … per tal manera que sia seruey de deus e exalçament de uostra Corona Amen
rubr.: [ clxvv] Aquesta es la proposicio feta per lo molt Reuerent pare en christ larchabisbe de Saragoça en lo finament deles Corts
intr.: Molt excellent e reduptable princep e senyor la present jornada es lo dia en lo qual la vostra honorable cort de Arago ha atesa e aconsegujda la sua fia … quant al present proposit yo he dues consideracions
text: La primera dela fi clara e patent que altament vostra honorable cort de ARago ha aconseguida la qual es benauenturança dela terra … [ clxviijv] … que deus mantinga auos e anosaltres en lo seu regne en beuauenturança spiritualmen
text: E feyta la dita proposicio per lo dit molt Reuerent pare en christ lo arcabisbe de Caragoca lo dito [sic] senyor Rey mando [sic] almolt Reuerent pare en christ don hugo per diujnal miseracio bisbe de Valencia quj present era que en nom e per part del dit senyor fes resposta … [ clxx] … donant pau justicia e sanitat en aquell per tal manera que quant ell haura noua de vosaltres puxa anostre senyor retre gracies e alegrar son cor
Note es tracta d'una transcripció dels discursos oficials pronunciats amb motiu de la cloenda de les corts, el primer a càrrec del rei, el segon en resposta, fet per l'arquebisbe de Saragossa i, a precs del rei, tot i que refusa parlar en un primer moment, l'arquebisbe de València respongué en nom del rei; tots tres són peces oratòries construïdes sobre citacions bíbliques i d'altres autoritats, a manera de sermons. En l'espai que romangué en blanc al peu del f. clxx una mà posterior, mal destra, escrigué un esborrany de carta en castellà
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 165
Location in volume ff. clxxj-clxxivv (fol. ant.)
ff. 172-175 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1116
Desconegut. De l'infant Epíctetus
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness Del infant epitus
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxj] Del jnfant epitus
text: Una uegada fon vn Jnfante que hauja nom Epitus … [ clxxivv] … en la sua santa glorja in secula seculorum. Amen
References (most recent first) Faraudo de Saint Germain et al. (1910-12), Recull de textes catalans antichs. Aplech .iij., 13. Sermo del Bisbeto - 14. Del infant Epitus - 15. L'Arnes del cavaller - 16. Disputacio d'en Buch ab son cavall - 17. Art del cant pla - 18. Facet 14
Pagès (1901), “La version catalane de l'Enfant sage”, Études romanes dédiées à Gaston Paris
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-26