Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1792
Authors Publius Ovidius Naso
Titles Metamorphoseon
Transformacions
Metamorfosis
Date / Place traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Francesc Alegre, Cònsol a Palermo
Dedicatari: Joana de Castella I La Boja, Reina de Castella
References (most recent first) Editat a: Bescós et al. (2019), Publi Ovidi Nasó. Les metamorfosis. Versió catalana del segle XV de Francesc Alegre
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 92.2.1
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 286-7 , n. 14724
Tractat en: Andreu (1875), “Fragment inédit de la IVa Heroida trelladada al catalá en lo segle XV”, Renaxensa: La (ed. II.ii)
Tractat en: Badia (1986), “Per la presència d'Ovidi a l'Edat Mitjana catalana amb notes sobre les traduccions de les Heroides i de les Metamorfosis al vulgar”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 91-4 (ed. fragm. comentaris als vv. 1-380 del llibre II)
Tractat en: Nicolau d'Olwer (1908), “Apunts sobre la influència italiana en la prosa catalana”, Estudis Universitaris Catalans 319-20
Tractat en: S. (1871), “Las mefamórfosis d'Ovidi: Traducció de Francesch Alegre”, La Renaxensa (ed. I.viii i el prol. trad.)
Note Obra traduïda i al·legoritzada per Francesc Alegre
Subject MITOLOGIA
MATÈRIA CLÀSSICA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1173
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VII-16 (BITECA manid 1776)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24
Location in witness ff. 1ra-6rb + Ira-CCLXVIIra
Title(s) Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500
los quinze libres de transformacions del poeta ovidi e los quinze libres de allegories e morals exposicions sobre ells
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra prel.] Taula dels quinze libres de transformacions del poeta ouidi partida per libres : e capitols com se segueix
índex: Endreça de tota la obra ala illustrissima senyora dona Johana de arago en cartes .i. … [ 6vb prel.] … Acaben les tres taules sobre los quiuze [sic] libres de transformacions del poeta ouidi e dels quinze libres de allegoria sobre aquells
salutatio: [ Ira] Ala illustrissima senyora la senyora dona Joana de Arago filla del molt alt e potentissim senyor don ferrando segon :nostre Rey e senyor ab humil affeccio francesch alegre besa les dignes mans
dedic.: E10ntre la ocupacio de molts negocis illustrissima senyora la traductio: e allegoria deles faules de ouidi gran temps me ha tengut … [ IIrb] … E per ell aiudat qui ab deuots prechs de cor humiliat nomenysprea dare començ ala traductio
tit.: [ IIIra] Libre primer de transformacions del poete [sic] ouidi de cahos en species. Capitol .i.
text: P9Erque desige lo meu entendre scriuint dir deles formes mudades ennouells cossos vosaltres deus qui les haueu mudades afauoriu amos principis … [ CXXXIIIIra] … absent haura afauorir los prechs de sos deuots
tit.: Conclusio dela obra present
epíleg: I4A esvenguda ala fi desijada la mia present obra … viuint en tots los setgles [sic] eternalment ma fama si res de veritat ha enlo dir dels poetes. Acaban los quize [sic] libres de transformacions del poeta ouidi
tit.: [ CXXXVIra] Prolech de francesch alegre enles allegories: e morals exposions [sic] dels libres de transformacions del poeta ouidi difinint poesia faula : e allegoria
prol.: A10Rribat ala fi de tant treball e per orde posades en ma lengua vulgar les faules de ouidi : … [ CXXXVIIIva] … perque dexades largues raons digues que vols entendre de ouidi e serat satisfet e callant ell yo responent digui
tit.: Acaba lo prolech enlas allegorias [sic] : e morals exposicions del libre de transformacins del poeta ouidi. Comensa lo primer libre : e capitol tractant dues allegorias [sic] de caos en especis [sic] e dels quatre fills de auster enlos vents principals
text: [ CXXXVIIIvb] P9Erque desigelo meu entendre escriuint dir la causa … [ CCLXVIIra] … y al gran escut del nom de vostra illustre senyoria sota la fauor del qual desenciats ell e yo descansam: acabe besant les dignes mans
colofó: [ CCLXVIIra] Acaben los quinze libr es [sic] de transformacions del poeta ouidi: e los quinze libres de allegories e morals exposicions sobre ells estampats en barcelona per pere miquel. … Benauenturadament en espanya e enlos regnes de arago regnant los inuictissims. e preclarissims don ferrando e dona ysabel. any .M. cccclxxxxiiii. a xxiiii. de abril
registre: a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.r.s.s.t.u.v.x.y.z.A.B.C.D.E son terns la .r. primera : e la .E. gran del derrer quinzen libre: tots los altres quaderns
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2019-12-20