Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1787
Authors Bernat Oliver, Bisbe d'Osca
Titles Excitatorium mentis ad Deum
Excitatori de la pensa a Déu
Incipit & Explicits prol.: Al reverent pare en Crist, lo senyor en Ramon, per la divinal providència bisbe de València, frare Bernat Oliver … sia pus segurament publicada en utilitat e profit de tots aquells qui en la dita obra devoció atroberan
rubr.: Comença un altre pròlec, en lo qual clarament se mostra que la granea del pecat ni la malícia del demoni no poden apagar la misericòrdia de nostre senyor Déu
prol.: Senyor Deu meu, plàcie't que m'oges la mia oració … Car diu la sancta Scriptura que nostre Senyor no ou les pregàries dels pecadors
rubr.: Capítol primer: Qui mostra que lo pecador no pot retornar a fer bé sens ajuda de la misericòrdia de nostre senyor Déu
text: O senyor Déu meu, io confés clarament que tu est vida e fortalesa mia, … e tots los altres inefables béns qui són allí tots ajustats ensemps; los quals són tu mateix, qui est un, vertader e sobiran bé, loat e beneït in secula seculorum. Amen
Date / Place traduït 1410 ca. (Bohigas)
escrit 1348 a quo
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 23.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 23.1.1
Editat a: Oliver et al. (1929), Excitatori de la pensa a Déu
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 8 , n. 6
Note hi havia un exemplar en poder de la biblioteca de la reina Maria, anomenat Excitatorium mentis ad Dominum, que començava “Aci comença lo libre appellat Excitatorium mentis ad Dominum”, el pròleg “Letra quel dit frare Bernat Oliuer ”, el text “Al honrat de gran reuerencia e senyor” i acabava “Eternalment vius e regnes jn secula seculorum”
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1167
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 240 (BITECA manid 1772)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 2-141v
Title(s) Bernat Oliver, Bisbe d'Osca, Excitatori de la pensa a Déu (tr. Desconegut), traduït 1410 ca.
n
Incipit & Explicits prol.: [ 2] ihuchrist dient Que ell era vengut e del cel en terra deuellat per ençendre foch de caritat … [ 3] … en la dita obra deuocio atroberan
tit.: Comença vn altre prolech en lo qual clarament se mostra que la granea del peccat ni la [f. 3v] ni la maliçia del demoni no poden apagar la misericordia de nostre senyor deu
pref.: S3Enyor deu meu placiet quem hojes la mia oracio com yot pregare … [ 7v] … no hou les pleguaries dels peccadors
tit.: Començen les rubriques dels capitols dela primera part
índex: Quel peccador no pot retornar a fer be sens ajuda dela misericordia de nostre senyor deu … [ 8v] … Que tots los estaments daquesta present uida son plens e mesclats ab molta miseria e gran prolexitat
tit.: Capitol primer qui mostra que lo peccador no pot retornar a fer be sens aiuda dela misericordia de nostre senyor deu
text: [ 9] O6 senyor deu meu yo confes clarament … [ 141v] … tu mateix qui est vn uertader e sobiran be loat e beneyt In secula seculorum. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo. Amen. DEO GRACIAS
References Oliver et al. (1929), Excitatori de la pensa a Déu , n. B. Bohigas edita aquest ms.
Note Dedicat a “la vostra episcopal auctoritat”. Tractat de devoció dividit en 4 parts i precedit de dos pròlegs, el primer acèfal; la primera part del tractat té 14 capítols, malgrat que la taula n'indica només 13
ID no. of Witness 2 cnum 1168
City, library, collection & call number Bologna: Biblioteca Communale dell'Archiginnasio, A-275 (BITECA manid 1773)
Copied Guillem de Pasinis, 1417-02 - 1417-04-08
Location in witness ff. 45-103
Title(s) Bernat Oliver, Bisbe d'Osca, Excitatori de la pensa a Déu (tr. Desconegut), traduït 1410 ca.
lo tractat appellat excitatori de la anima a Deu, f. 45
Incipit & Explicits dedic.: [ 45] A honor e a gloria de Deu e a singular devocio e peticio de vos, molt devota e molt noble dona Elienor filla del Comte Donosa yo he expost o declarat lo tractat appellat excitatori dela anima a deu, fet per lo molt reverent pare en crist monsenyer frare bernat oliver
rubr.: Comenca lo tractat intitulat citatori dela anima a deu
text: Al reverent en christ pare mossenieyer Ramon per la divinal providenca. Bisbe de Valencia, frare Bernat oliver … e en altre. Amen Jhs.
colofó: Aci es acabada la quarta part de la present obra e per conseguent tot lo libre. Deo gratias. Amen. Lo present libre fou encomençat de scriure a .viij. de febrier e hacabat lo primer de abril en lany de la encarnacio de Ihu Christ corent mil quatreçent XVII. Ego Guillermus de Pasinis de Orta scripsi Olive. Aquell qui aço ha trobat en parays sia per los angels acompanyat. Amen: In re terrena non est aliud nisi pena
References Tractat a: Hauf i Valls (1990), D'Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval 33 nota
Tractat a: Oliver et al. (1929), Excitatori de la pensa a Déu
Note Segons Hauf seria còpia d'un exemplar de finals segle XIV
ID no. of Witness 3 cnum 1166
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 547 (BITECA manid 1110)
Copied 1451 [?] - 1490 [?]
Location in witness ff. 1ra-64vb
Title(s) Bernat Oliver, Bisbe d'Osca, Excitatori de la pensa a Déu (tr. Desconegut), traduït 1410 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Prolech del present libre appellat excitatori dela pensa a deu
prol.: [A]5l reuerent pare en christ lo senyor en Ramon per la diujnal prouidencia bisbe de ualencia frare bernat oliuer del orde dels frares armitans de sant agusti si mateix ab tota reuerencia filial recomanant … [ 2ra-rb] … e esmenat per la ljnia dela uostre episcopal auctoritat pus se [2rb] gurament sia en vtilitat e profit detots los altres publicat
tit.: Comensa lo prolech en lo qual se mostra que la granea del peccat ni la malicia del dimoni no poden apagar la misericordia de nostro senyor deu
prol.: [S]2enyor deu oges la mia oracio com yo prech a tu Edeliura la mia anima de temor del enemich … [ 4va] … deles penses contemplare elohant beneyre lo teu sant nom in secula seculorum. amen
índex: Taula deles rubriques o dels capitols del present libre com sien quatre libres primerament capitol primer. Quel peccador no pot retornar a fer algun be sens aiuda dela misericordia de nostre senyor deu … [ 5ra] … Que la mort ell dia del Judici e les penes dinfern molt deuen spauentar la anima peccadora
rubr.: Quel peccador no pot retornar afer algun be sens ajuda dela misericordia de nostro senyor deu. Capitol primer
text: [ 5ra] [D]3Onchs senyor deu meu euida mia fortelesa mia subleuant eaiudant virtut sustentant lum dels meus huylls … [ 64vb] … ensemps los quals son tu matex qui est .j. uertader esubiran be lohat ebenehit in secula seculorum amen
colofó: Aci feneix lo present libre lo qual es appellat excitatori de la pensa a deu. Deo gracias
References Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 154-8 (edita uns extrets d'una còpia feta per Nicoladu d'Olwer)
Oliver et al. (1929), Excitatori de la pensa a Déu 11-2 , n. N
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-18