Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1776
Authors Ramon Muntaner
Titles Crònica
Incipit & Explicits acc.: En nom de Nostre Senyor ver Déus Jesucrist e de la sua beneita mare, madona Santa Maria, e de tots los seus beneits sants e santes, amén
prol.: Per ço com deute és que cascun deja retre gràcies e mercès a Déu … e con fiu aquest llibre e el comencé era en temps (la Déu mercè) de seixanta anys. Lo qual llibre jo comencé el quinzè dia de mais de l'any de l'encarnació de nostre senyor Déu Jesucrist mil e tres-cents vint-e-cinc
text: E estant jo en una alqueria mia per nom Xivella, … E així los sotsmesos del senyor rei d'Aragon eren tots trists per la mort del bon rei son pare, e ell aquest jorn beneit de Pasqua ha'ls alegrats e confortats, en tal manera que, si a Déu plau, tots viurem alegres e pagats, aitant com en aquest món siam. Així plàcia a Déu. Amén. Amén
Date / Place escrit 1325 - 1328
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Capuano (2015), “La Memòria de les maneres de les laurons en el corpus medieval de los scriptores rei rusticae catalanohablantes”, Manuscrits. Revista d'Història Moderna 21-507
Editat a: Muntaner et al. (2015), La Crònica de Ramon Muntaner: edició i estudi (pròleg - capítol 146)
Editat a: Muntaner et al. (2011), “Crònica de Ramon Muntaner [tesi doctoral]”,
Editat a: Muntaner et al. (2011), Quatre grans cròniques. III. Crònica de Ramon Muntaner. Revisió filològica de J. B. Revisió històrica de M. T. F. M.
Tractat en: Aguilar (2003), “La conquesta de Sardenya i la tradició manuscrita de la Crònica de Muntaner”, Cultura Neolatina
Tractat en: Cátedra (2002), Nobleza y lectura en tiempos de Felipe II. La biblioteca de don Alonso Osorio Marqués de Astorga 412 , n. B71
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 198-205 , n. 13254 Hauf
Ed. parcial en: Nicolau d’Olwer et al. (1926), L’expedició dels catalans a Orient (Extret de la “Crònica”)
Tractat en: Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 279-80
Editat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 667-943
Editat a: Desclot et al. (1949-51), Crònica
Tractat en: Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1
Editat a: Muntaner et al. (1927-52), Crònica
Editat a: Muntaner et al. (1886), Crónica d'en Ramon Muntaner
Tractat en: Morel-Fatio (1881), “Sur un prétendu fragment inédit de Desclot”, Romania 233-8
Tractat en: Sanpere i Miquel (1880), “Crónica de B. Des Clot. fragmento inédito”, Revista de Ciencias Históricas
Editat a: Muntaner et al. (1860), Crónica catalana de Ramon Muntaner. Texto original y traduccion castellana acompañada de numerosas notas, por Antonio de Bofarull, traductor de la crónica de Jaime I y de la de Pedro II. Obra dedicada á la Excma. Diputación Provincial de Barcelona
Editat a: Muntaner et al. (1844), Chronik des edlen En Ramon Muntaner
Note segons Cátedra (2002) hi havia un exemplar a la biblioteca Osorio, avui encara no identificat
Subject Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 1155
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, K.I.6 (BITECA manid 1766)
Copied 1331 [?] - 1350 [?] (Gimeno Blay)
1601 - 1700 (alguns folis afegits a posteriori)
Location in witness ff. 1-199
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 cap. 1-285
Incipit & Explicits prol.: [ 1ra] A9N nom de nostro senyor uer deus Jhesu Christ e dela sua beneyta mara madona santa maria e de tots los seus beneyts sants e santes amen. Per ço con deure es que cascun dia rete graçies a deu … [ 1va] … E con fin aquest libre el començe era en temps a deu merçes de .lx. anys Lo qual libre yo començe a xv jorns del mes de maig en layn dela encarnacio de nostro senyor deus jhesuchrist .m.ccc.xxv
text: [ 1va] estant yo en vna alcaria mia per nom xilueyla qui es en la orta de valençia … [ 199ra] … E lo jutge Darborea quiu sabe trames companya la hon la
Condition incomplet
Note manca part del capítol 36 (foli 32) i des del capítol 285 fins al final
ID no. of Witness 2 cnum 1154
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1803 (BITECA manid 1215)
Copied Barcelona [?]: Desconegut, 1342-09-03 (colofó f. CLXvb, datació de la primera part)
Barcelona: Joan Francesc Boscà (Calmette), 1451 [?] - 1480-02-05 ad quem (ff. 161 i ss. mort de l'autor i, segons Calmette, seria autògraf)
Location in witness ff. 1ra-7va + ira-clxvb
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328
Incipit & Explicits índex: [ 1] Del prolech que en Ramon muntaner feu en lo començament daquest libre en lo Primer capitoll en j. carta … [ 7va] … En qual manera pres caualleria lo senyor Rey de si mateix en ccclvij capitols en clvij cartes
tit.: [ ira] Lo prollech que en R. muntaner feu
prol.: E9N nom de nostre senyor ver deus Jhesu Xrist e dela sua beneyta mara … [ irb] … lo qual libre jo comense al .xve. dia de Mays del any dela encarnacon [sic] de nostre senyor deu Jhesuchrist .Mil. ccc.xxv.
tit.: Con en .R. muntaner estan en sa alqueria
text: E2stant jo en vna alqueria mia per nom xiluella que es en la Orta de valencia … [ clxvb] … pagats aytant com en aquest mon siam axi placia a deu. Amen. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo. Qui aquest libre ha scrit de deu beneyt sia e dela sua mara madona sancta Maria e de tots los seus beneyts sancts e sanctes en guarda e en comanda e ab la sua beneyta companyia ara e per tots temps sia. Amen. Amen. Iste liber fuit scriptus e splicitus Die veneris que fuit tercio kalendas September. Anno domini Millessimo ccco cuadragesimo secundo
References Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 70-1
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 537 , n. Ms. C
Note còpia gairebé completa de l'obra de Muntaner (només li manca el text del f. 52). Segueix a la taula de la Crònica, afegida per una mà posterior, una relació “Deles consellaries de Barcelona…. clxij (…) Dels deputats de hoidors de comptes del general del principat de cathalunya en … clxxxxv cartes”
ID no. of Witness 3 cnum 1156
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 4 (BITECA manid 1767)
Copied 1353-07-20
Location in witness ff. 1ra-254rb
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 mitjans cap. 146 al final
Incipit & Explicits text: [ 1ra] […] vallas en terra mas ell tot sole que a la galea no lexas … [ 254ra] … ab dret e ab seyoria e ab pau e ab concordia ab tota cristiandat amen
colofó: [ 254rb] aquest libra feu an muntaner e an clot e aye del libra den clot antro a la mort del bon rey an Pere darago lo qual conques lo regna de ciçilia e molts daltres bons fets que açi hoyirats. E laltre quis saguex es appos an muntaner an que parla de molts altres ben fets que an fet los altres reys qui primes vengueren e puys apres la mort del rey en pere darago
colofó: Aquest libra se acaba an lany de que hom comta de la navitat de nostro senyor ver deus del ayn de MCCCLIIJ de .xx. del mes de juyol
Condition acèfal
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 537-8 , n. Ms. D
ID no. of Witness 4 cnum 1157
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 759 (BITECA manid 1277)
Copied 1393 a quo - 1420
1601 - 1700 (f. 306)
Location in witness ff. 130-304 ff. cxxi-cccviiiv
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 caps. 119-final
Incipit & Explicits text: [ cxxi] [c]2on lo rey de ffrança ach hordonades de fer les gualeres e fetes e aparellar ujandes … [ cccviiiv] … tots ujurem alegres e pagats aytant com aquest mon ujscam. Amen
colofó: ffinito libro sit laus et gloria Christo. Amen. Quj scripsit scribat semper cum domino ujuat. Amen
Condition acèfal
References Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques
Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 72
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 494 i 538-539 , n. Ms. E
Note en produir-se el canvi de cronista, trobem una nota marginal del segle XVII que diu: “Assi muda de Historia y dexant indecisa la de Bernat Desclot prosegueix la de Ramon Muntaner comensant la apendre al capitol CXVIIIIo
ID no. of Witness 5 cnum 3089
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 759 (BITECA manid 1277)
Copied 1393 a quo - 1420
1601 - 1700 (f. 306)
Location in witness ff. cccviiii-cccxiii
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328
Incipit & Explicits text: [ cccviiii] [a]2pres feta la demunt dita festa quells barons de catalunya e del regna de ualençia … [ cccxiii] … en cascun dels lochs los sera feta gran festa gran honor axi com se deu fer Deus los do conpliment de la sua gracie amen
References Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques
Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 539 , n. Ms. E
Note capítols sobre el matrimoni d'Alfons el Benigne amb Elionor de Castella. No figuren al text de la crònica publicat per Soldevila
ID no. of Witness 6 cnum 3090
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 759 (BITECA manid 1277)
Copied 1393 a quo - 1420
1601 - 1700 (f. 306)
Location in witness f. 306 f. cccxv
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 cap. 297
Incipit & Explicits text: [ cccxv] El senyor infant en Pere anassen atretal a la capella sua … y apres seyen tots los Cauallers etc.
References Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 940-41
Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique
Note foli copiat al s. XVII
ID no. of Witness 7 cnum 1158
City, library, collection & call number Catania: Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria, Vent. 6 (BITECA manid 1136)
Copied València [?]: 1401 - 1410 (Massó seguint a Savj-Lopez)
Location in witness ff. 2ra prel.-8vb + i-cxcixv
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 1-279
Incipit & Explicits índex: [ 2ra prel.] L3o prolech daquest libre comença ab la gracia de deu en cartes .ia. Lo neximent del senyor Rey en Jacme darago … [ 8vb] … Con lo Noble en .G. deserueylo el Noble en Pons de Caramany Corregren la Ribera de Jenoua ab .xli.a Galea .ccxxxiiij.
prol.: [ i] E14n nom de nostre senyor ver deus ihesu christ e de la sua beneyta mare madona sancta maria e detots los seus beneyts sans e santes amen. Per ço cor deute es que cascun deja retre gracias adeu … [ ii] … E per ço comens al feyt del senyor Rey en Jacme con yol viu
text: S3enyaladament lo vju que yo era fadri el dit senyor Rey ala dita ujla de peralada honyo nasqui … [ cxcixv] … e cascun tornassen alegre e pagat en tre sos amjchs [reclam: “e no ana”]
Condition incomplet
Associated Persons Autor: Galceran Marquet, militar índex de la part perduda ( (afegeig capítols referents a fets dels anys 1329-1334))
References Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 69-70 , n. Ms. B
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 537 , n. Ms. B
Note segons un índex on consta la llista dels capítols perduts de laCrònica, n'hi havia referents a fets de 1329-1334, deguts, probablement a Galceran Marquet. Nicolau d'Olwer suggereix que manquen sis senions on acabaria la Crònica i on començaria la còpia del document de 1307 que acaba al f. 200, escrit a ratlla tirada, per una altra mà més cursiva: “… haujets per […] la companya que nos tot hom hauem cobrat e reebut de uos e com nos ne la dita companya de totes les damunt dites coses (…) datne satisfet nos hajam en aquesta present letra de de [sic] conciencia nostra e de tota la companya atorgam con vos en som tenguts el nostre senyor emperador (…) deja proue hjr a vos lo dit en Ramon muntaner ço que nos no podem ne hauem pogut complir E entestimonj deles damun dites coses aquesta present carta manam fer e amajor seguretat (…) ab lo nostre sagell en fils de çeda blaua manam sagelar e posar Datj vltims [sic] agusti Anno jncarnationis dominj m.o ccco vijo
ID no. of Witness 8 cnum 1159
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, 74 (primera part) (BITECA manid 1115)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 85ra-94va
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 293-8
Incipit & Explicits rubr.: [ 85ra] Com la cort se aiusta en la ciutat de saragoça per coronar Rey darago lo senyor Infant namfos
text: [a]3raus tornare a parlar del senyor Rey namfos … [ 94va] … en tal manera que siadeu plau tots viurem alegres e pagats aytant com en aquest mon viscam amen
Condition incomplet
References Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 72 , n. Ms. G
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 540 , n. Ms. G
Note Els dos capítols que es copien tracten exclusivament de la coronació del rei
ID no. of Witness 9 cnum 1160
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 212 (BITECA manid 1114)
Copied 1441 - 1460 (Riera i Sans)
1491 - 1500 (Soberanas)
Location in witness ff. 288-296v
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 293-98 caps.
Incipit & Explicits rubr.: [ 288] En lo libre de Ramon Muntaner lo qual te en Lobet son continuades les coses dejus escrites e siguents en que lo dit Ramon muntaner fo personalment
acc.: Com la Cort se ajusta en la ciutat de Saragoça per Coronar Rey darago lo senyor jnfant Nanfos
text: A4raus tornare aparlar del Senyor Rey Namfos per la gracia de deu Rey Darago e de Valencia … [ 296v] … E apres seyen tots los Cauallers nouells quj en aquell dia se eren fets E lo senyor […]
Condition incomplet
References Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 72-3 , n. Ms. H
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 551
ID no. of Witness 10 cnum 1161
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 67 (BITECA manid 1449)
Copied 1451 - 1492 ad quem (anotacions post.)
Location in witness ff. 224v-233rb ff. 155v-164rb
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 271-6 resum i 277-8, 284-90 complets
Incipit & Explicits rubr.: [ 224v] Assi comenssa la preso de la ylla de serdenya la qual illa feu conquerir lo Rey en Jachme son pare Rey darago e Cerdenya
text: [q]4uant lo Rey darago … [ 233rb] … en la qual manera ne com
Condition fragment
References Avenoza (1997), Inspecció personal
Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 72 , n. Ms. F
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 539 , n. Ms. F
Morel-Fatio (1881), “Sur un prétendu fragment inédit de Desclot”, Romania
Sanpere i Miquel (1880), “Crónica de B. Des Clot. fragmento inédito”, Revista de Ciencias Históricas 154-61
Note Sanpere i Miquel va publicar aquests capítols tot creient que es tractava de part de la crònica de Desclot
ID no. of Witness 11 cnum 1722
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/16623 (BITECA manid 1815)
Imprint València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558
Location in witness ff. 1-16 prel. + i-ccliiiiv
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] CHRONICA, O DEscripcio dels fets, e hazanyes del INCLYT REY DON IAVME PRIMER Rey Darago … Es libre molt antich, e ab tota veritat scrit, e digne desser vist per aquells qui ab tota veritat desijen saber los fets de la corona Darago, e del regne de Sicilia. Ara nouament stampat. En Valencia, EN CASA DE LA VIVDA DE IOAN MEY FLANDRO. 1558.
tit.: [ 2 prel.] ALS MOLT MAgnifichs senyors mossen GuilLEM RAMON CATHALA GENERos, Pere Ioan Nauarro ciutada … Phelip Mey stampador de dita ciutat. S.P.
carta: M7OLTS dies ha que lo magnifich en Bernat Simo ciutada desta ciutat, … [ 2v prel.] … com per vostres Senyories es desijat. De Valencia, e de Giner deeset. Any. 1558. D. V. S.es. Molt affectat seruidor que ses magnifiques mans besa, Phelip de Mey stampador
tit.: [ 3 prel.] Taula en la choronica del MAGNIFICH EN RAMON Muntaner ciutada
índex: [ 3ra] P7ROLECH en lo qual se recompten les gracies, que Deus feu al autor … [ 16vb prel.] … e en Comi Iutglars. fo. ccliiiij. [sic] Finis
tit.: [ i] PROLECH EN LO qual se recompten les gracies QVE DEVS FEV AL AVTOR E fa a tots aquells qui lamen de cor
prol.: E6N nom de nostre senyor ver Deus Iesu Christ, e de la sua beneyta mare madona santa Maria, e de tots los seus beneyts sancts, e sanctes, Amen. Per ço com es deute que cascu deja retre gracies, … [ iv] … Lo qual libre yo comence ha XV. jorns de Maig del any dela encarnacio de nostre senyor Deus Iesu Christ M.CCC.XXV.
tit.: [ ii] CAPITOL PRIMER com vna visio vench al llit den RAMON MUNTANER, E li feu començar aquest libre
text: V9N DIA stant yo en vna mia alqueria per nom Xiluella, … [ ccliiiiv] … e pagats, aytant com en aquest mon vixcam. Amen. LAUS DEO
colofó: FONCH STAMpada la present Chronica de manament, e prouisio dels molt Magnifichs senyors Iurats de la insigne, e coronada ciutat de Valencia, en casa de la viuda de Ioan Mey Flandro, en lany 1558
References Muntaner et al. (1844), Chronik des edlen En Ramon Muntaner (reprodueix aquesta edició)
Note al final del pròleg hi ha una “Taula per inteligencia del cap. 2”
ID no. of Witness 12 cnum 1723
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1562-4o (1) (BITECA manid 1987)
Imprint Barcelona: Jaume Cortey, 1562
Location in witness ff. 1-14 prel. + I-CCXLVIII
Title(s) Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] CHRONICA O DE | scripcio dels fets, e hazanyes del inCLYT REY DON IAVME PRIMER | Rey Darago, de Mallorques, e de Valencia: | Comte de Barcelona, e de Muntpesller: e |de molts de sos descendents. | FETA PER LO MAGNIFICH EN RAMON | Muntaner,lo qual serui axi al dit Inclyt Rey don Iaume, | com a sos fills, e descendents: es troba present | ales coses contengudese enla | present historia. | Alite foelici | Cor mouet |Apta manus. | En Barcelona, | En casa de Iaume Cortey | Librater. Any 1562
tit.: [ 2 prel.] Al Illustrissim Senyor Don Ferrando Folch | de Cardona y D'anglasola Duch de Soma, Comte de Oliuito, y de Palamos: | Senyor deles Baronies de Belpuig, de Linyola, y de Calonge, e | dela Vall de Almonazir:y gran Almirant de Napols: | Iaume Cortey Impressor
carta: D5OS causes principalment conuiden los bons ingenis desa [sic] naturaleza o institutio … [ 2v prel.] … A. V. S. supplic reba ob [sic] ani- | mo generos aquest seruey que ab animo molt deuot se offerex a V. S. la Illustrissima | persona del qual y son gran stat nostro Senyor prospere com sos seruidors desijam. | De Barcelona. a XXVI de Gener 1562
tit.: [ 3 prel.] Taula en la chronica del | MAGNIFICH EN RAMON | Muntaner ciutada
índex: [ 3ra prel.] P5ROLECH en lo qual | se recomten les gracies, | que Deus feu … [ 13vb prel.] … e hi cantaren en Romaset, e en Co | mi Iutglars fo. ccxlviij. | Finis
tit.: [ 14 prel.] PROLECH EN LO | qual se recomten les gracies | QUE DEUS FEU AL | autor, e fa a tots aquells | qui lamen de cor
prol.: E5N nom de nostre Senyor ver Deus Iesu Christ, e de la sua beneyta | mare madona sancta Maria, e de tots los seus beneyts sancts, e sanctes, | A M E N. Perço com es deute que cascu deja retre gracies, e | merces a Deus … [ 14v prel.] … Lo qual libre yo comence ha XV. jorns de Maig del any dela Encarnacio de nostre Senyor | Deus Iesu Christ M.CCC.XXV
tit.: [ I] CAPITOL PRIMER | com vna visio vench al llit den | Ramon Muntaner, e li feu co- | mençar aquest libre
text: V4N DIA estant yo en vna mia alqueria per nom Xiluella, | qui es enla horta de Valencia:e durmint en mon llit, a mi | vench en visio un prohom vell … [ CCXLVIII] … E axi los sotmesos del dit seyor Rey Darago eren tuyt trists, per la mort del bon senyor Rey en | Iacme son pare, e ell aquest jorn sanct beneyt de Pascha hals alegrats, e confortats tots, en tal manera que si a Deus plau tots viurem alegres, | e pagats, aytant com en aquest mon vixcam. Amen. | Laus Deo
colofó: [ CCXLVIII] FONCH STAMPADA | y ab molta deligencia reuista la | present Chronica dels Reys de Arago | feta per Ramon Muntaner autor de vista en la in- | signe ciutat de Barcelona, per Iaume | Cortey impressor, en lany | M.D. LXII
Note reprodueix el text de l'edició de 1558. Al foli 14v prel., després del pròleg, es troba una: “Taula pera inteligencia del cap. 2. ab la qual ab tota facilitat se pot entendre de quins Reys sen deu parlar en lo present libre” que es un quadre genealògic dels reis d'Aragó
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-09