Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1757
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number II-3096 | Antic 2-Ll-1
Title of volume TRAGEDIA | DE HERCULES | Y MEDEA ( al teixell)
Tragedia de Hercules y Medea por Mn. Antoni Vilaragud dedicada al Rey D. Juan el Io ( a l'inici, en lletra moderna)
Copied Barcelona [?]: Barcelona: Cancelleria reial [?] (Gimeno Blay), 1391 ca. - 1425 ca. (ff. 1-32 i 50-101 segons Gimeno Blay)
1451 [?] - 1500 [?] (ff. 33-49)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 101 (= 1-101) (foliació moderna)
ff.: 101 (= [liv] lv-lxxxviij + 33-49 + [i] ii-liij) (antiga foliació)
Collation 1-412 530 610
Page Layout 30 línies (f. 2r)
Size pàgina 272 × 213 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 190 × 135 mm
Hand almenys dues mans, una cursiva gòtico-humanística (ff. 1-32 i 50-101 de la fol. moderna) (Avenoza)
una altra cursiva posterior, més humanística, amb alguna influència de la bastarda (ff. 33-49)
Watermark balança (a la part antiga)
la part més moderna es troba tan deteriorada que és difícil distingir-ne les filigranes
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres (a la part més antiga)
Tocs de color algunes rúbriques, calderons, subratllats, inicials i tocs en algunes lletres amb tinta vermella (a la part més moderna)
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense restes visibles de perforacions
Reclams: verticals, molt a prop del plec
Condition en mal estat, té taques d'humitat i la tinta s'ha menjat el paper als folis més moderns ff. 33-49; manquen alguns folis: un entre els actuals 49-50 i un altre després del 101, ambdós probablement en blanc; estan en blanc també els ff. 50v i 100v-101v i del f. 29 està tallada la meitat inferior, probablemente era en blanc, igual que el verso del foli; el f. 51 i els següents tenen forats al paper que afecten el text
Binding de la primera meitat del s. XIX, pasta valenciana, amb daurts, típica de la biblioteca; talls jaspiats en blau
History of volume Adquirit 1829 [?] (entre 1826 i 1829)
Previous owners (oldest first) José Mariano Ortiz, notari (1735 - 1799) 1799
Vicent Salvà i Pérez, llibreter 1829 ad quem (entre 1826-1829 fou venut a la Biblioteca Reial)
Associated persons Altres les rúbriques són posteriors i segons una nota marginal les va fer José Mariano Ortiz, notari (1735 - 1799)
Altres l'autentificació de aquesta lletra, segons Martínez Romero, pot ser de mà de Vicent Salvà i Pérez, llibreter
Associated Texts abans de les profecies de Vilanova, al f. 35r hi ha un prefaci texid 2054 Desconegut, Prefacio a las profecías, escrit 1400 [?] - 1450 [?] castellà
References (most recent first) Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Madrid Palacio II-3096 (2007)
Tractat a: Cantavella (2007), “Les anotacions marginals al De Amore català”, Caplletra
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: López-Vidriero et al. (1994-97), Catálogo de la Real Biblioteca. 11. Manuscritos 3:456-8
Tractat a: Gimeno Blay (1992), “El manuscrit II-3096 (olim 2.Ll.1) de la Biblioteca del Palacio Real”, Caplletra
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Martínez Romero (1985), “Sobre l'autoria de la traducció catalana de les Tragèdies de Sèneca”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 11 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 3 136-8
Tractat a: Massó Torrents (1888), Manuscritos catalanes de la Biblioteca de S. M. Noticias para un catálogo razonado 34-7 , n. X
Catalogat a: Salvà i Pérez (1826), A Catalogue of Spanish and Portuguese Books, with occasional literary and biographical remarks , n. 135
Note volum miscel·lani, avui mal relligat; l'ordre del volum original era 1) De amore (amb les cartes) i 2) Tragèdies; posteriorment s'afegiren 3) Carta de sant Bernat i 4) les Profecies, segons demostren les restes de l'antiga foliació. Segons Gimeno Blay, es tractaria originalment de dos manuscrits miscel·lanis, aplegats en un sol volum al s. XIX. Al f. 1, sota el títol del volum, de mà moderna es llegeix: “Letra de Dn. José Mariano Ortiz Ms. del siglo 14”; al f. 50 altra nota de la mateixa mà ens informa que Ortiz fou “autor de muchas obritas”. El còdex té nombrosos afegits marginals de mà del copista -a la part antiga- (editats a Cantavella 2007) i notes de lector a tot el volum; a la part més antiga, mans amb dits enormes assenyalen passatges del text

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1364
Location in volume ff. 1-32v (fol. mod.)
ff. lv-lxxxviijv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1922
Lucius Annaeus Seneca. Tragèdies de Sèneca
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS pream.: [ 1] [L]3a primera tragedia conte la gran furor de Ercules … [ 6] … Ercules segons ficcio de poetes trelladat o aduyta en los cels ab lo deu Jupiter pare seu
text: Jasson se parti dela sua terra … [ 32v] … nos deuen amparar al començament […]
Condition incomplet
Note comença amb els prefacis de les tragèdies, seguits per la Medea; el f. 29 està tallat, i sembla que manqui text; la tragèdia vuitena és incompleta
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2761
Location in volume ff. 6-28v (fol. mod.)
ff. lix-lxxxiiiiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2963
Lucius Annaeus Seneca. Medea
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS prol.: [ 6] Jasson se parti dela sua terra e anassen ala ylla de Colchos … per matrimonjal acostament e degolalls li dauant
índex: E lo primer conte la gran torbacio que ach medea … [ 7v] … qui denuncia la destruccio dela casa de Creon lo chorus dels cantors Jesson e medea
text: Ho deus coniugals qui fauoreiats los matrimonis … [ 28v] … car no porien sostenjr la tua malea e la vida tua fa testimonj que no porien vjure ab tu
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3951
Location in volume ff. 28v-29 (fol. mod.)
ff. lxxxiiiiv-lxxxv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4778
Giovanni Boccaccio. De genealogiis deorum gentilium (IV, XII)
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28v] La mort de medea segons que johan b[ocaçj] breument posa
text: diu johan bocaci que apres que la dita medea ach mort sos fills … [ 29] … ornaren aquella de djuerses sacrificis axi com ha deessa segons que posa Macrobi
Note El nom de l'autor ha estat raspat i només s'endivina
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2762
Location in volume ff. 30-32v (fol. mod.)
ff. lxxxvj-lxxxviijv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2964
Lucius Annaeus Seneca. Agamenó
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30] La octaua tragedia de Medea [sic] la qual es dita agamenon
prol.: Aquesta es la octaua tragedia de senecha la qual es appellada agamenon. per la qual entendre es necessari saber que Thiestes e acceu foren germans … [ 30v] … quant al primer acte conte he diu axi
text: Aci son yo Thiestes lexant los tenebrosos lochs de dicis deu jnfernal … [ 32v] … los derrers remeys nos deuen amparar al començament […]
Condition incomplet
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1510
Location in volume ff. 33-34v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1436
Pseudo-Bernardus Claravallensis. Epístola de sant Bernat, sobre el regiment de la casa familiar
Language català
Date traduït 1280 [?] - 1385 ad quem
Title(s) in witness Regiment de sent bernat en qual manera de[u] esser regida la casa e la companya de bon hom, f. 33
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 33] Varia
rubr.: Regiment de sent bernat en qual manera de [sic] esser regida la casa e la companya de bon hom que feu ason amjch lo caualler senyor del castell ambros
prol.: Al molt gracios fel e honrat caualler … deu regir per alberch esa companya
text: Responch te que jatsia que totes les coses mundenals … [ 34v] … e de varies paraules ne plagueren haut adeu
Note El títol “Varia” és de mà posterior
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1445
Location in volume ff. 35-39v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1977
Desconegut. Profecies
Language català
Date escrit 1420 ca.
Title(s) in witness Profecies, f. 35
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] Prefaciò a les Profecies
pream.: Vos aujso de nueuas de muy grande maraujlla son estas que agora alegado [sic] de salamanca … entre todos los christianos he que no tendran diujsion alguna
text: [ 35v] Reconten les ystories teutonjques … e mal desemparada e quant mester li sero [sic]
rubr.: [ 36] Mestre arnau de vila noua.. Prediccions. (qui obiit ann. 1312)
? TEXTI: Per diverses escriptures e tractat e treballat yo arnau de uilanoua huy … [ 38v] … ja com altra vegada ho he dit en lo Vademeccum dels religiosos
text II: Molts dien hi entenen que antechrist deu exir de babilonja … ço es lo poble christia e babilonja es roma hon diu axj: Inpredictis verbis (…) [f. 39v] fulgebit jn morte jn proujntia sua
Associated Persons IMPUTED AUTHOR: Arnau de Vilanova, metge
Associated Texts al final dels textos catalans s'afegeix un fragment en llatí de texid 1624 Joachim, Abat, Suma sobre les concòrdies del Nou i del Vell Testament (tr. Desconegut), traduït 1367
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 41-2 , n. 32
Note no inclou la sentència condenatòria de les obres de Vilanova; duu algunes notes marginals: una sobre Gog i Magog (f. 37) i altres que fan esment a dates com 1407, 1410 o 1426. Des del f. 38v fins al final es transcriu el text llatí. El text del f. 35r-v és en castellà; es tracta d'una primera profecia atribuïda en el pròleg a un frare dominicà que la hi va comunicar al seu prior, el prior de San Esteban de Salamanca; sembla més que un preàmbul a les profecies catalanes, un text independent
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2388
Location in volume ff. 40-49 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1264
Desconegut. Declaració a favor d'Urbà VI
Language català
Date escrit 1379 a quo - 1390 ad quem
Title(s) in witness Mossen Ramon Servera, f. 40
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40] Mossen Ramon Servera
text: M3Olt alt e molt excellent princep e senyor ab aquella major reuerencia … [ 49] … ne que sia contra bones cos[t]umes tot ho he per nulle e reuocat
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 33-4 , n. 15
Note Al text es cita a Arnau de Vilanova, i es diu que hi era present mossèn Ramon Cervera; la rúbrica que l'esmenta és de la mà d'Ortiz. A les profecies segueixen dos paràgrafs en llatí: “Pullus aqujle paruus (…) omnjs vanaglorje clerj”. Notes marginals de lectors i molts paràgrafs subratllats en vermell; la corrossió de la tinta fa que moltes línies siguin il·legibles
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1132
Location in volume ff. 50-101 (fol. mod.)
ff. [ii]-liij (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1757
Andreas. Regles d'amor
Language català
Date traduït 1390 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50] Regles de Amor y parlament de un Hom y una fembra fetes per Mossen Domingo Marco a requesta dela Carrosa dama del Rey D.n Juan el I.o y carta amorosa de esta al Rey y sa resposta
text: [ 50] […] començe de fallir e de mjnuar car tots temps [a]mor se minue os creix … [ 98v] … En la hiuacosa vista del amant lo cor de lamant salta
Condition acèfal i incomplet
References (most recent first) Capellanus et al. (1930), De Amore. Libri tres. Text llatí amb la traducció catalana del segle XIV
Julià (1926), Regles de Amor i Parlament de un Hom i una Fembra, obra atribuïda al canceller Mossèn Domingo Mascó (segle XIV), ab un estudi crític de E. J.
Note té tres llacunes importants: manca el prefaci de l'autor, el cap. I i gairebé tot el II del primer llibre, el fragment sobre l'amor dels clergues i des de la regla d'amor 17 fins al final del segon llibre. El títol és de la mà d'Ortiz
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1934
Location in volume f. 99r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2404
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Carta d'amor tramesa a una gentil dona
Language català
Date escrit 1396 ad quem
Title(s) in witness Letra tramesa a vna gentil dona, 99
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 99] Letra tramesa a vna gentil dona
text: Ab gran angoxa e punnyhiment de cor fuy mogut … [ 99v] … de la tua molt sobirana he gran valor
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2391
Location in volume ff. 99v-100
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2704
Carrosa de Vilaragut. Carta d'amor
Language català
Date escrit 1396 ad quem
Title(s) in witness Resposta feta ala dita letra, 99v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 99v] Resposta feta ala dita letra
text: Ab tanta alegria he aujditat de cor … [ 100] … en la gracia e amor de venus sies conseruat longamen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-10-26