Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1754
Authors Joanot Martorell, Cavaller
Titles Tirant lo Blanc
Date / Place escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts cnum 8006 Ed.: Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem. London: British Library, G.11383. València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20.
texid 4752 Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem
texid 3361 Joanot Martorell, Cavaller, Enamorats, féu-li honor, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3360 Joanot Martorell, Cavaller, Enamorats, mirau-la bé, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3358 Joanot Martorell, Cavaller, La lletra que stà primera, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3362 Joanot Martorell, Cavaller, Lo cavaller que·n armes fon lo fènix, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3359 Joanot Martorell, Cavaller, Malaja amor qui la'm féu abellir, escrit 1460-01-02 a quo
texid 5488 Joanot Martorell, Cavaller, Quant en la roca veuràs, escrit
References (most recent first) Editat a: Martorell et al. (2004), Tirant lo Blanch, Text original, València, 1490, intr., edició i notes Albert Hauf, concordances lematitzades i revisió del text Anna Isabel Peirats 1:75-1541
Tractat en: Chiner Gimeno et al. (1993), El viure novel·lesc. Biografia de Joanot Martorell
Editat a: Martorell et al. (1924-28), Tirant lo Blanc. Tria del text, introducció, notes i glossari de J. M. Capdevila i de Balanzó
Tractat en: Chiner Gimeno (1997), “A l’entorn d’un full manuscrit del Tirant Lo Blanch”, Actes del col·loqui internacional Tirant lo Blanch. L'albor de la novel·la moderna europea (Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994). Estudis crítics sobre Tirant lo Blanc i el seu context
Editat a: Martorell et al. (1991), Tirant lo Blanc
Editat a: Martorell et al. (1990), Tirant lo Blanch 1-2
Editat a: Martorell et al. (1983), Tirant lo Blanc
Reproducció: Martorell (1978), Tirant lo Blanc (edició facsímil de l'exemplar de la Biblioteca Provincial i Universitària de València)
Editat a: Martorell et al. (1969-70), Tirant lo Blanc. Edició del V centenari de la mort de Joanot Martorell
Tractat en: Marinesco (1953-54), “Du nouveau sur Tirant lo blanch”, Estudis Romànics
Tractat en: Gili i Gaya et al. (1947-48), “Noves recerques sobre Tirant lo blanch”, Estudis Romànics
Editat a: Martorell et al. (1947), Tirant lo Blanc
Editat a: Martorell et al. (1920-21), Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch. Novel·la del XVèn segle. Edició anotada i comentada per en Joan Givanel i Mas. Orles policromes per N'Eudald Canibell i Masbernat. Inicials, vinyetes i ex-libris d'en Germà Viader i Llor
Editat a: Martorell et al. (1904), Tirant lo Blanc. Reproduced in facsimile from the edition of 1490 Society)
Editat a: Martorell et al. (1873-1905), Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch. Scrites les tres parts per lo magnifich e virtuos caualler Mossen Johanot Martorell e a la mort sua, acabada la quarta, a pregaries de la senyora Dona Isabel de Loriç, per Mossen Marti Johan de Galba
Subject NOVEL·LA
CAVALLERIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12268
City, library, collection & call number València: Arxiu de l'Excel·lentíssima Diputació de València, e.4.1; caixa 15 (BITECA manid 5061)
Copied 1441 - 1460 (Chiner)
Location in witness f. 1r-v
Title(s) Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem caps. 407-408
Incipit & Explicits text: [ 1] los de captiujitat. E staven ab molt gran confiança per quant eren certificats com Tirant venia ab molt gran poder … [ 1v] … e aquj se abracaren e besaren es feren \molt/ gran
ID no. of Witness 2 cnum 1128
City, library, collection & call number London: The British Library, G.11383 (BITECA manid 1754)
Imprint València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20
Location in witness ff. 1ra-378vb
Title(s) Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem
Libre del valeros e strenu cavaller Tirant lo Blanch
Incipit & Explicits índex: [ 1ra prel.] [a]4 honor: lahor: e gloria del inmensa: e diuina bondat de nostre senvor [sic] deu ihesu crist: e dela sacratissima mare sua. comencen les rubriques del libre de aquell admirable Caualler tirant lo blanch
tit.: [ 1ra prel.] De la primera part de aquest libre: capitol primer … [ 8vb prel.] … Com Lemperador trague ed preso lo Solda: e lo Turch: e tots los altres prisoners: e feu pau e liga ab ells. c. cccclxxxvij
registre: a.b.c.d. (…) y.z. Tots los querns de aquest .a.b.c. van per aquest orde. En cascu dels quals hi ha quatre fulls. Tots los querns de aquest : A.B.C. van per aquest orde. En cascu dels quals hi ha .iiij. fulls Exceptats los dos derrers ço es Y.Z. qui son de tres fulls
rubr.: [ 1ra] A4 honor lahor e gloria de nostre senyor deu Jesu christ e dela gloriosa sacratissima uerge Maria mare sua senyora nostra comenca la letra del present libre appellat Tirant lo blanch: dirigida per mossen Joanot martorell caualler al serenissimo princep don Ferrando de portogal
carta: M11olt excellent virtuos e glorios princep Rey spectant … [ 1vb] … per mi sols sia stada ventilada a seruey del molt illustre princep e senyor Rey spectant don Ferrando de portogual la present obra e començada a .ii. de Giner de lany .M.cccc.lx
tit.: Prolech
prol.: Prolech. C5om euident experiencia mostre la debilitat dela nostra memoria sots metent facilment a obliuio [sic] no solament los actes per longitut de temps enuellits … [ 2rb] … per ço de aquell e deles sues grandissimes virtuts e cauallerias se fa singular e expressa mencio indiuidual segons reciten les seguents hystories
tit.: [ 2va] Comenca la primera part del libre de Tirant la qual tracta de certs uirtuosos actes que feu lo Comte guillem de ueroych en los seus benauenturats darres dies. Capitol primer
text: E10n tan alt grau excelleix lo militar stament que deuria esser molt reuent si los Cauallers obseruauen aquell segons la fi perque foch instituyt e ordenat … [ 378va] … E foren posats en vna molt riqua tomba que Lemperador le hauia feta fer e podeu creure que per lo bon regiment: e per la bona: e virtuosa vida son collocats en la gloria de paradis. deo gracias
nota: A5Ci feneix lo libre del valeros e strenu caualler Tirant lo blanch Princep: e Cesar del Imperi grech … [ 378vb] … E protesta que si en lo dit libre haura posades algunes coses que non sien catholiques que no les vol hauer dites. ans les remet a correccio dela sancta catholica sglesia
colofó: Fon acabada de empremptar la present obra en la Ciutat de Valencia a .xx. del mes de Nohembre del any del natiuitat de nostre senyor deu Jesu crist mil.cccc.lxxxx
References Martorell et al. (1969-70), Tirant lo Blanc. Edició del V centenari de la mort de Joanot Martorell 1:95-6
Martorell et al. (1947), Tirant lo Blanc
Martorell et al. (1920-21), Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch. Novel·la del XVèn segle. Edició anotada i comentada per en Joan Givanel i Mas. Orles policromes per N'Eudald Canibell i Masbernat. Inicials, vinyetes i ex-libris d'en Germà Viader i Llor
ID no. of Witness 3 cnum 1129
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Incunabula Tirant (sense signatura) (BITECA manid 1755)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, Diego de Gumiel, 1497-09-16
Location in witness ff. 1ra-353vb
Title(s) Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem 134-448
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] A3 honor laor e gloria de nostre senyor deu Jesu Christ e dela gloriosa sacratissima uerge Maria mare sua senyorra [sic] nostra comenca la letra del present libre apellat Tirant loblanch: dirigida per mossen Joanot matorell [sic] caualler al serenissimo princep don Ferrando de portogal
dedic.: M11Olt excellent virtuos e. glorios princep. Rey spectant Jatsia per vulgada fama fos informat de vostres virtuts … [ 1va] … si defaliment algu trobat hi sera yo. Johanot martorell caualer sols vull portar lo carrech ano altri ab mi con per mi sols sia stada ventilada: aseruey delmolt illustre princep e senyor. Rey epectant don Ferrando de portogual la present obra e comensada a .ij. de Giner de lany . M cccc.lx.
tit.: prolech
prol.: C4om euident experiencia mostre la debilitat dela nostra memoria … [ 2rb] … perço de aquell e de les sues grandissimes virtuts e cauallerias se fa singular: e expressa mencio indiuidual segons reciten les seguents hystorias
tit.: Comenca [sic] la primera part del libre e de Tirrant [sic] la qual tracta de certs uirtuosos actes que feu lo Comte guillem de ueroych en los seus benauenturats darres dies. Capitol primer
text: E10ntant alt grau excelleix lo militar stament que deuria esser molt rauerit si los Cauallers obseruauen aquell … [ 353vb] … E foren posats en vna molt riqua tomba que lemperador se hauia feta fer e podeu creure que per lo bon regiment: e per la bona: e virtuosa vida son collocats en la gloria de paradis. Deo gratias
epíleg: A4Ci feneix lo libre del valeros e strenu caualler tirant lo blanch princep: e cesar del imperi grech … ans les remet a correccio dela sancta catholica sglesia
colofó: A honor y gloria de nostre senyor deu Jesucrist: fon principiat a stampar lo present libre per mestre Pere miquel condam. y es acabat per Diego de Gumiel castella enla mol [sic] noble e insigne Ciutat de Barcelona a .xvi. de Setembre: del any .M.cccc.xcvij.
Condition fragments
Note a la rúbrica, esmenat a ploma el cognom de l'autor: Marto[r]ell
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-11-05