Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1753
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 1030
Title of volume CANALS | DE LA | PROVIDENCIA | DIVINAL | MARTINEZ | MIRALL DELS | DIVINALS ASSOTS ( Llom, en or)
Copied 1491 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 117 (= I + 1-116)
Collation Volum amb reclams verticals, a prop del marge interior intern del plec
Page Layout 28 línies (f. 2)
Size pàgina 216 × 145 mm (f. 2)
caixa 130 × 74 mm
Hand una sola mà humanística
Watermark carro de dues rodes
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: espai en blanc per a inicials
State primera línia de la justificació escrita
Condition tres folis de guardes modernes al davant i 4 al darrera. El foli de guarda antic preliminar, els vuit folis finals i el f. 84 són en blanc. En bon estat amb algunes taques d'humitat
Binding moderna, en pell
Previous owners (oldest first) Pedro Sánchez Muñoz y Gamir (Naixement 1430) ([?])
Gaspar Juan Sánchez Muñoz y Gamir, noble (1483 - 1544) ([?])
References (most recent first) Avenoza (1998), Inspecció personal
Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:486
Monfrin (1964), “La bibliothèque Sánchez Muñoz et les inventaires de la bibliothèque pontificale à Peñiscola”, Studi di bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marinis 254, 261 , n. A 43 = B 67
Wittlin (1962), “Les manuscrits dits del Papa Luna dans deux inventaires de la bibliothèque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz à Teruel”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 2) 21
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 94
Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 27 , n. Ms. B
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 21-2 , n. S2

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1357
Location in volume ff. 1-23
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1917
Lucius Annaeus Seneca. De providència
Language català
Date traduït 1396 a quo - 1407 ad quem
Title(s) in witness De la providencia divinal
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1] [a]4l molt noble mossen Ramon boil Gouernador … [ 2v] … e us jnflamen lo cor com legirets lo dit libre. Amen
índex: Primer capitol que totes les coses son subiuguades a la diuinal prouidencia … [ 3] … Nouen capitol que deus respon a la principal questio e mostre que null temps dona mal al bon hom ans lo y remou
text: [u]3Na questio mas feta lucill bell dexeble meu … [ 23] … E perque hauets temor de la cosa ques fa tantost per certes massa temets
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1124
Location in volume ff. 24-83v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1750
Pero Martines. Mirall dels divinals assots
Language català
Date escrit 1463
Title(s) in witness Mirall dels divinals assots
Incipits & explicits in MS tit.: [ 24] Preffacio en la endreça seguent clamada. Mirall dels diuinals assots
tit.: [ 25] Prefacio enla endreça de la obra seguent clamada mirall dels diuinals assots endreçada a la molt magniffica e uirtuosa senyora dona Johana berenguer. muller del molt magniffich e molt virtuos caualler mossen Vidal de blanes lloctinent general per lo Senyor Rey darago. en les illes de Mallorca. Menorca e Yuiça ffeta per ffrare Pero martines del orde de preycadors pres en lo castell de la dita Ciutat. PREFACIO
dedic.: [j]4A SIA LO CANSAT cos molt magniffica e molt virtuosa senyora dona Johana berenguer … [ 26v] … atorgar les clares e aptes plomes en esmena de aquelles sien contents
tit.: Lo Segon prolech
prol.: [ 27] [v]4oltant los vlls a la triunphant esgleya que les cadires … [ 28] … e si fretura de sentencies que de algun orde no sia ffreturos
tit.: Capitol primer en lo qual se mostrara que es fflagell diuinal e temptacio e de la causa perque es necessaria
text: [l]4A diuinal prouidencia que de la condicio humana es singularment curosa … [ 83v] … lo molt magniffich e irtuos senyor marit vostre vostra senyoria ffills e ffilles denant los peus de Ihesus benauenturadament ffinint. Deo gracias
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1125
Location in volume ff. 85-87
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1751
Pero Martines. Imperial donzella, mes que bona
Language català
Date escrit 1463
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85] Lahors e inuocacio ala uerge maria
text: I8mperial // donzella mes que bona … [ 87] … Aquell quj te // per tots Justa balança
Poetic Stanza 11 x 8, 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1793
Location in volume ff. 87v-89v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2264
Pero Martines. ­O banch segur en que lo preu se paga
Language català
Date escrit 1453 - 1463
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87v] Obra deuota dela creu ffeta a raquesta dela damunt dita senyora de mossen blanes
text: O banch segur // en qui lo preu se paga … [ 89v] … puys vostre zel // los ffatigats empara
Poetic Stanza 11 x 8, 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1794
Location in volume ff. 90-92v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2265
Pero Martines. ¨Ab quin ale ne, trist, ab quina boca
Language català
Date escrit 1463
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90] Lahors e inuocacio al pare meu sent domingo
text: Ab quin ale // ne trist ab quina boca … [ 92v] … vent me fforçat // de tanta gent yrada
Poetic Stanza 13 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça a sent domingo”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1795
Location in volume ff. 93-95
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2266
Pero Martines. ­O corredor del divinal encant,
Language català
Date escrit 1453 - 1463
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 93] Lahors del glorios pare sent vicens de prehicadors
text: O corredor // del diuinal encant … [ 95] … Considerant la colpa quem acora
Poetic Stanza 11 x 8, 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1796
Location in volume ff. 95v-98
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2267
Pero Martines. Al rei Jesús donada la sentença
Language català
Date escrit 1453 - 1463
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95v] COntemplacio com Jhesu christ portaua la Creu al Coll
text: Al rey JHesus // donada la sentença … [ 98] … per tals turments // sia ma vida solta
Poetic Stanza 13 x 8, 4
References (most recent first) Martínez et al. (1946), Obras de Pero Martinez. Escritor catalán del siglo XV 114-118
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1797
Location in volume ff. 98v-100v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2268
Pero Martines. Si be lo dol me tenia setjat
Language català
Date escrit 1453 - 1463
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98v] Com despullaren Jhesus y estirant li lo cos lo clauaren en la Creu
text: Si be lo dol // me tenia setiat … [ 100v] … tant ffermament // que may sia segada
Poetic Stanza 12 x 8, 4
References (most recent first) Martínez et al. (1946), Obras de Pero Martinez. Escritor catalán del siglo XV 118-121
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1798
Location in volume ff. 100v-103
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2269
Pero Martines. ¨Qui·m donara saber e consonants
Language català
Date escrit 1463
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 100v] Lahors e inuocacio ala uerge maria
text: Quim donara // saber e consonants … [ 103] … Vostre deuot // per sos merits veureu
Poetic Stanza 13 x 8, 4
References (most recent first) Martínez et al. (1946), Obras de Pero Martinez. Escritor catalán del siglo XV 122-125
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1799
Location in volume ff. 103-104v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2270
Pero Martines. Singular preu, salut d'humana pensa
Language català
Date escrit 1453 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103] Lahors dela creu ffetes per vna ioya que ffonch mesa en Barcelona sobre la creuada contral turch animant la gent
text: Singular preu // salut dumana pensa … [ 104v] … Sinol deuot // de quj sereu spill
Poetic Stanza 7 x 8, 4
References (most recent first) Martínez et al. (1946), Obras de Pero Martinez. Escritor catalán del siglo XV 126-128
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 1800
Location in volume ff. 104v-106
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2271
Pero Martines. Vos que'n sija los angels soterraren
Language català
Date escrit 1463
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104v] Obra deuota feta per la singular verge sancta Catharina
text: Vos quen sija // los angels soterraren … [ 106] … Enlos combats // mostrarme fflach e moll
Poetic Stanza 9 x 8, 4
References (most recent first) Martínez et al. (1946), Obras de Pero Martinez. Escritor catalán del siglo XV 128-131
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 1801
Location in volume ff. 106v-108
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2272
Pero Martines. Clare Thomas, doctor sancte
Language català
Date escrit 1463
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 106v] Jnuocacio a sent thomas daquino
text: Clare thomas // doctor sancte … [ 108] … car no cur del sobreplus
Poetic Stanza 10 x 8, 4
References (most recent first) Martínez et al. (1946), Obras de Pero Martinez. Escritor catalán del siglo XV 131-134
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04