Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1751
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 217
Copied 1451 [?] - 1500 [?]

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 276 (= 1 + IV + i-lxxxii + 93-269 + II)
Collation 16 210 36 410 56 610 74/3 810 96 1051 11-148 15-166 17-208 21-246 254 26-346 351
Page Layout 33 línies (f. 1v)
Size pàgina 270 × 202 mm (f. 2)
caixa 215 × 129 mm
Hand gòtica librària
Pictorial elements Miniatures: preciosa miniatura que ocupa tot el f. 48 bisv, representant Crist en majestat entre els símbols dels evangelistes, amb el marc d'or. Al f. 268 en vermell, escut de Catalunya amb corona
Orles al f. 115 bis preciosa orla renaixentista, amb inicial il·luminada i habitada; també hi ha una orla d'aquestes característiques al f. 125, només dibuixada i amb part dels colors aplicats (or, vermell, rosa i taronja)
Caplletres: la inicial de dotze unitats de pauta bipartida en blau i or, amb decoració filigranada en vermell i lila, la resta de tres i quatre unitats de pauta alternen blau i vermell amb decoració filigranada en color de contrast. Inicials amb tinta d'or als ff. 125-163v
Calderons alternen blau i vermell
Tocs de color majúscules de color safrà
Other features Justificació: a sanguina, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: es veu al marge un règim complet de perforacions que senyalen els renglons, però no es veuen les que servirien per traçar les línies fonamentals de la pauta
Reclams: sense reclams
Condition en bon estat; són en blanc els quatre folis preliminars i els ff. 11r-v, 21v, 37r, 47v-48 i 48bis, 76v, 91r-v, 115r-v, 122-124v, 139r-v, 164-167r, 173-176r o 199v-202v i 269-270. Volum amb foliació antiga en xifres romanes i tinta vermella que arriba fins al f. lxxjx, continuant en tinta negra fins al f. lxxxxij; a més, el còdex disposa d'una foliació moderna en xifres aràbigues feta a tinta negra. Errades a la foliació: salta el 121, duplica el 48, el 115 i el 176
Binding moderna, en fusta recoberta de vellut vermell, amb talons que la reforcen. El primer dels quatre folis de guardes preliminars anava enganxat a la relligadura antiga i duu anotacions a ploma del s. XVI
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (segell amb l'ex-libris referència del seu llegat al f. 1)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Reproducció del ms. 217 de la Biblioteca Universitària de València. Ordinacions i actes de cort (2004)
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 2:54-6 , n. 1011
Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:236 , n. XXIX
Note inclou Furs, capítols i actes de cort fins a 1585. Amb anotacions al f. 1v prel. i gloses marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1780
Location in volume ff. 1-11 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] C4Apitols dela proferta feta al Senyor Rey en les corts per aquell celebrades … del Regne de ualencia en lo monestir dels frares de preycadors dela Ciutat de valencia en lany Mil cccc. xviij
intitulatio: I11N dei eterni nomine. Pateat uniuersis Quod Nos Alfonsus dei gratia. Rex Aragonum … et Ciritanie
acc.: Attendentes per uenerabiliem in christo patrem … Curiam supra dictam oblata reuerenter capitula que sequitur
tit.: Molt excellent senyor .i.
text: L3Os tres braços dela cort del Regne de valencia ço es ecclesiastich militar. e Real responens ala propositio per uos Senyor feta dels dits braços … [ 9v] … Jn cuius rei testimonium prsentem cartam siue instrumentum publicum fieri iussimus nostri sigilii pendentis munnirie roboratum. Quod est datum et actum Jn Monasterio fratrum predicatorum Ciuitatis Valencia intus domum Capituli eiusdem vbi dicta Curia est solita [f. 10] delebrari die vicesima secunda Marcij anno anatiuitate domini Milesimo cccco. xviijo. Regnique nostri Tercio
subscr.: S4ignum Alfonsi dei gratia Regis aragonum … laudamus firmamus et iuramus Rex Alfonsus
subscr.: T3Estes sunt qui ad predicta presentes fuerunt … Consiliarij domini Regis et alij in numero copioso. Dalamacius
auten.: S3ignum mei Petri ram prothonotarij predicti … [ 10v] … Dominus Rex mandauit mihi petro ram. Jn cuius posse firmauit et iurauit. Jn graciarum .iiij.o P. Registrata
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7735
Location in volume ff. 12-13 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Capitols fets en les corts per lo senyor rey celebrades en la sala episcopal de valencia en lany mil cccc. xviiij.o ab los quals es donat orde ala electio fahedora dels officials del general del regne de valencia per lo bras militar
dispositio: M6Jllorants la electio fahedora dels officis de diputats comptadors admnistrador clauari per lo bras militar en los triennis sdeuenidors Ordenam que tots los hauents officis en la diputatio per lo bras militar … [ 13] … ac obseruari facere prout in eis continetur
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7181
Location in volume ff. 14-21 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14] Capitols appellats del redreçament del general fets en les Corts perlo senyor Rey celebrades enla vila de Muruedre an lany Mil ccccc. xviij
intitulatio: I7N dei nomine eterni. Pateat vniuersis Quod Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ciritanie
intr.: Attendentes per venerabilem Religiosum … Curiam supradictam oblata reuerenter Capitula que sequintur
acc.: M4Olt alt princep e senyor a vostra gran senyoria humilment offiren los tres brassos del nostre Regne de Valencia los capitols seguents … [ 14v] … atorgar aquells
text: .i. P4Rimerament quels Deputats del dit Regne que huy son o per temps seran per si o ab consell de algunes altres persones del dit Regne … [ 20] … Datis in villa muriueteris Jntus ecclesiam Beate Marie dicte uille vbi Curia celebrabatur predicta Nona die Decembris Anno anatiuitate domini Mi7592llesimo cccc.o xxviijo Regnique nostri Tercio decimo
subscr.: S3ignum Alfonsi dei gratia Regis Aragonum … concedimus et firmamus Rex alfonsus
subscr.: [ 20v] T3Estes sunt qui ad predicta presentes fuerunt … Consiliarij domini regis predicti
auten.: S3ignum mei Jacobi benedicti scriptoris Jllustrissimi domini aragonum REgis … in dictionibus comitis ducis
auten.: [ 21] Dominus Rex mandauit mihi iacobo benedicti in cuius poss firmauit dominus
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7591
Location in volume ff. 22-27 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22] Capitos [sic] dela profferta feta al senyor Ren enles corts per aquell celebrades al incoles del regne de valencia en la vila de Muruedre en lany Mil ccc. xxviij
intitulatio: I8N dei nomine eterni. Pateat vniuersis Quod nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
acc.: Attendentes per venerabilem Religiosum … Capitula que sequintur
text: .i. M3Olt excellent senyor Los tres braços dela Cort de vostre Regne de valencia … [ 26v] … Quod est actum et datum in ecclesia Beate marie Muriueteris vbi dicta curia celebrabatur die Decimanona mensis Nouembris Anno a natiuiutate domini Millesimo cccc.o xxviij.o Regnique nostri Tercio decimo
subscr.: S3ignum Alfonsi dei gratia Regis aragonum … firmamus concedimus et Juramus Rex alfonsus
subscr.: T3Estes sunt qui ad predicta presentes fuerunt … Consiliarij comini Regis predicti
auten.: [ 27] S3ignum mei jacobi benedicti Scriptoris Jllustrisimi domini … [ 27v] … Dominus Rex mandauit mihi francisco darinyo in cuius posse firmauit et Jurauit. Registrata
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7592
Location in volume ff. 28-30 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] Capitols fets en les corts perlo senyor Rey celebrades en la vila de sent Matheu en lany Mil cccc. xxviiijo ab los quals es donat orde ales subdelegations fahedores per los officials del general
intitulatio: I9N dei nomine eterni. Pateat vniuersis Quod nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
acc.: Attendentes per uenerabilem Religiosum … Capitula que sequintur
tit.: Molt excellent senyor .i.
text: L3Os tres braços e staments dela present Cort perço quels officis dels Deputats … [ 29v] … in ecclesia maiori ville sancti mathei ubi dicta Curia est solita celebrari die Decima nona Decembris anno anatiuitate domini Millesimo .cccc.o xxviiijo. Regnique nostri quarto decimo De funes vid.
subscr.: S3ignum Alfonsi dei gratia Regis aragonum … [ 30] … Qui predicta laudamus Concedimus et firmamus
subscr.: T3Estes sunt qui ad predicta presentes fuerunt … secretarius domini Regis predicti et alij numero copioso
auten.: S3ignum mei Jacobi Benedicti Scriptoris Jllustrisimi domini … Dominus Rex mandauit mihi iacobo Benedicti in cuius posse firmauit et fuit P. et uisa in consilio. Jn exercitu Curiarum Val. iij.o Registrata
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7768
Location in volume ff. 31-36v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31] Capitols e ordenations fetes per los Reuerents Nobles e honorables Deputats Comptadors e altres persones eletes al redreçament e reformatio del General del Regne de Valencia sobre la modificatio dels salaris dels officials del dit general les quals modifications prenen comença ment en lo principi del Trienni seguent lo qual començara de nadal qui ven en hun any qui sera iorn dela natiuitat de nostre Redemptor iesus Començant a contar any .M. cccc quaranta
text: .i. P7Rimerament concordaren prouehiren e ordenaren que los Deputats qui lla donchs e de aqui auant seran elets del dit General haien cascu de e per salari ordinari … [ 36v] … que feta hauran en bens dels senyors deles Ciutats viles he llochs Jurats e altres singulars de tal vniuersitat ho vniuersitats
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7769
Location in volume ff. 37v-47 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4828
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (València)
Language català
Date celebració 1446 - 1448
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37v] Molt excellennt senyor
intr.: L8Os tres braços ecclesiastich militar e dels Ciutats e viles Reyals del Regne de Valencia instants en la present cort regraciant la propositio per la molt alta senyor Reyna com a llochtinent general del molt alt senyor Rey … [ 38] … de aquella deius specificada ab moltes gracies e coneix llur naturalesa e llur volor
text: .i. E4 Primerament uos senyor com a llochtinent general qui dessus a supplicatio dels dits tres braços en comu prometrets enla fe del molt alt senyor Rey … [ 47] … E que enlos contractes sia insert lo present capitol. Plau al senyor Rey
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7770
Location in volume ff. 49-75 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4834
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49] La offerta \feta/ per los Tres braços Ecclesiastich Militar E de les Ciutats e viles Reals del Regne de Valencia a vint del mes de Juliol any Mil Cinch cents he deu ala Magestat del Rey don fferrando nostre Rey e senyor enles corts que sa Magestat celebra en la vila de Monço als incoles del dit Regne principiades a quatre de Maig dit any ab los actes de corts fets enla dita cort
text: L10A vrgentissima necessitat de conseruar lo exercit e gent de armes en la conquesta de affrica … [ 75] … quen reste lo comptador dela dita vila en sa libertat de subdelegar lo que volrra enla Ciutat de valencia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04