Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1748
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs de València
Date / Place promulgat València (regne) 1403
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts és part de texid 4711 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403
texid 1747 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de la manera de guerrejar, promulgat 1403-09-24
Subject València (regne)
DRET
FURS
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 2240
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.II.20 (BITECA manid 1162)
Copied 1391 - 1400 (ff. 1r-208v)
1491 - 1500 (ff. 209r-274v)
Location in witness ff. 164va-221va
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403
Incipit & Explicits rubr.: [ 164va] Rubriques dels ffurs nous del Rey en Marti de alta recordacio
índex: Lo prolech dels ffurs cartes .j. … [ 164vb] … Adabtacio dels ffurs sobre la manera del guerejar .xxx.
rubr.: [ 165ra] Ffurs nous del molt alt Rey en Marti de alta memorja
prol.: T2ots los actes humanals aytant com mes se acosten … [ 166rb] … Saluant en quant en los presents ffurs es mjllorat corregit e declarat
tit.: Del quart e de les penes dela Cort
text: D2eclarants corregints e mjllorants los priujlegis e ffurs que puxen hauer loch en proces de condempnacio de pena de quart … [ 221rb-va] … Per tal que algu de aquella no puscha per ignorancia scusar Entestimonj dela qual cosa manam ab la present esser feyta ab nostre [f. 221va] sagell secret sagellada
colofó: [ 221va] Ffinito libro sit laus omnipotenti deo Amen
ID no. of Witness 2 cnum 6113
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1126 (BITECA manid 2657)
Copied 1401 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 1-52v i 64-67v
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1] N4os [en] Mar[ti] [p]er la gracia de deu Rey darago d[e] (…)
dispositio: [En]tenens que fundament de perpe[tu]al stabilitat … [ 1v] … e consentiment dela dita cort et per acte de aquella
text: T2ot Rich hom o noble caualler o h[ome] de par[at]ge o Ciutad[a] honrat o hom de vila … [ 67r-v] … et aixi inter parauladament sia se [f. 67v] gujt per los djts sis anys
conf.: Quiquidem fforj seu ordjnaciones prouisiones ac capjtula fuerunt per nos … fujt hic proposta jmpendenti (…) Domino Rex (…) Raymundo de (…) nostrendum Signum mej Raymundj de cumbjs (…) foros ordinaciones et prouisiones etcaetera
ID no. of Witness 3 cnum 2267
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 16 (BITECA manid 2194)
Copied 1403 a quo
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403
ID no. of Witness 4 cnum 9513
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 13 (BITECA manid 2195)
Copied València (regne): Ramon de Cumbis, 1403-09-28
Location in witness ff. iii-33
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403
Incipit & Explicits acc.: [ iii] [T]6Ots los actes humanals aytant com mes se acosten per simjlitut o semblança a nostre senyor deu qui es sobira … gitar tots mals djuisions e turbacions de son Regne e posar los bons en pau e tranquille repos
intitulatio: Perço Nos en Marti per la gracia de deu Rey darago de Valencie … de Rossello e de Cerdanya
pream.: Cobeiants segons nostra fragilitat humanal Resemblar a nostre senyor deu … [ iiii] … Romanjnts los dits furs antichs addicions de aquells e nous en lur força e valor saluant en quant en los presents furs nous es aaquells mjllorat corregit e declarat. dominicus masco
rubr.: del quart e deles penes dela Cord [sic]
dispositio: Declarants corregints e mjllorants los prijuegis e furs qui puxen hauer loch en proces de condempnacio de pena de quart Ordenam quel terme de deu dies donador al condempnat a pagar … [ 31v] … E aço sia axi matex atorgat als habitadors dela Ciutat e Regne de Mallorques e de les Jlles a aquell adjacents. E quedaço senyor vos placia fer constitucio general e perpetual bona e larga. Plau al senyor Rey. Dominicus masco.
conf.: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades dins lo palau Reyal dela Ciutat de Valencie … atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemi dels dits furs nomenats
testimonis: Testimonis son qui foren presents ales coses damunt dites los nobles … [ 32] … consellers del dit senyor Rey e molts daltres en gran multitut
auten.: Signum ✠ Martini dei gratia Regis Aragonum … corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jn pendenti muniri. Rex Martinus.
certificació: Sig ✠ num Raymundi de cumbis dicti dominj Regis prothonotarius … [ 33] … pagine presentis clausure Jncipientis
ID no. of Witness 5 cnum 9514
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 16 (BITECA manid 2793)
Copied València (regne): Ramon de Cumbis, 1403-09-28
Location in witness ff. 1-4v
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1] N5Os Martinus dei gratia Rex Aragonum Valencie Maioricum Sardinie … et Ceritanie
intr.: Ad supplicacionem curie generalis Regni Valencie nobis inde factam facimus per actum Curie foros et ordinaciones sequentes
pream.: Statuim e ordenam que officis alcuns de Regne de Valencia axi com batlies alcaydies loctinencies de Gouernacions e altres qualseuol no sien per nos ne nostres successors ne primogeniz nostres o daquells donats atorgats o comanats … dels officis de Gouernacio e batlia en la força e valor que vuy son e que per lo present noy sia en res derogat. Domenicus masco .S.
dispositio: P2er lo present fur nou cassam Jrritam e anullam tot e qualseuol dret de borregatge volents e ordenants que daci auant en lo Regne de Valencia no sia exigit colliz ne leuat directament o indirecta lo dit dret de borregatge … [ 4] … E lo general les rendes de algezira e lo segon any vos senyor prengats les rendes dalgezira e lo general o los diputats per al dit quitament les rendes de Morella e ses aldees en paga e satisfaccio deles pensions jnteresses e messions dels carregaments dels dits censals e violarjs. E axi jnterpauladament sia seguit per los dits sis anys
conf.: Q3uiquidem fori seu ordinaciones prouisiones ac capitula … de nostri mandato bulla nostra plumbea fuit hic apposita jn pendenti. Dominicus masco
auten.: Sig ✠ num mej Raymundi de cumbis diicti dominj Regis prothonotarius … [ 4v] … pagjne iiij folij celebrabat. Rex Martinus
ID no. of Witness 6 cnum 9661
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. [15] (BITECA manid 2814)
Copied València (regne): Ramon de Cumbis, 1403-09-28
Location in witness ff. 1-6
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1] N5os en Marti per la gracia de deu Rey darago de Valencie de Mallorques de Cerdenya … de Rossello e de Cerdanya
pream.: A humil supplicacio a nos feta per los dos braços dela sgleya e deles Ciutats e viles Reyals … les quals ordinacions son posades sots les Rubriques seguents
rubr.: en qual guisa suma que sera donada deia esser menada a execucio
dispositio: P2rjmerament ordenam que si alcu de qualseuol ley stament o condicio sia en la Ciutat vila o loch del Regne … [ 5] … dins lo palau Reyal dela Ciutat de Valencie en vna sala o casa daquell
datatio: on la dita cort se celebra diuenres ques [f. 5v] comptaua vint e vuyt de Setembre vn poch apres sonada la decena hora de lanit … en lany dela nativitat de noste senyor Mil Quatrecents tres e del Regne del dit senyor vuyt
testimonis: Testimonis son qui foren presents ales dites coses los nobles en P. de fonollet … e molts daltres en gran multitut
auten.: Signum ✠ Martini dei gratia Regis Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie … bulla nostra plumbea jn pendenti munirj. Rex Martinus
certificació: Sig ✠ num Raymundj de cumbis dicti dominj Regis prothonotarii … [ 6] … les quals cosas prime pagine iij folij dela vila
ID no. of Witness 7 cnum 1122
City, library, collection & call number Tarragona: Biblioteca Pública, Santes Creus 87 (BITECA manid 1752)
Copied 1451 [?] - 1500
Location in witness pp. 1-80 ff. 52-92
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Ffurs de valençia del Rey don Marti
acc.: T4ots los actes humanals ay tant com mes sacosten per similitud o semblança a nostre senyor deu … [ 2] … enfre los quals foren ala dita Cort per lo braç ecclesiastich etc
intr.: O3n nos ab acord consell e expres consentiment … en los presents furs nous es aquells mil-lorat [p. 3] corregit e declarat
tit.: del quart deles penes dela Cort
text: D2eclarans corregints e millorants los priujlegis e furs … [ 80] … que daço senyor vos placia fer constitucio general e perpetual bona e larga. Plau al senyor Rey. domjcus masco.
auten.: F2etes foren les coses damunt dites e publicades dins lo palau Real dela Ciutat de Valencia … consentents e atorgants aquelles Los damunt dits tots e sengles en lo prohemj dels dit sfurs monenats
ID no. of Witness 8 cnum 9621
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. clxviirb-ccviirb
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviirb] Fori conditi facti atque concessi per serenissimum dominum martinum regem aragonum in curiis generalibus quas regnicolis regni valentie in ciuitate valentie celebrauit. qui quidem fori publicati fuerunt in dicta ciuitate .xx.octaua septembris anno a natiuitate domini .M.cccc.tercio
prol.: [T]8Ots los actes humanals aytant com mes se acosten per similitud o semblança a nostre senyor deu … [ clxviivb] … Saluant enquant en los presents furs nous es a aquells millorat corregit e declarat. Bo. mascho
tit.: Del quart e deles penes de la cort. Rubrica .i.
dispositio: [D]3Eclarants corrigints e millorants los priuilegis e furs qui puxen hauer loch en proces de condempnatio de pena de quart … [ ccviirb] … En testimoni dela qual cosa manam la present esser feta e ab nostre sagell sagellada
datatio: Data en valentia a .xv. dies de dehembre en lany dela natiuitat de nostre senyor .M.CCCC. e tres. Rex Martinus
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-04-24