Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1747
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs de la manera de guerrejar
Date / Place promulgat 1403-09-24
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Rodrigo Falcó, cavaller [?]
Associated Texts part de texid 1748 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
FURS
CIÈNCIA MILITAR
CAVALLERIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1121
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 869 (BITECA manid 1044)
Copied 1401 - 1450 (Riera i Sans)
Location in witness ff. 211ra-216vb
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de la manera de guerrejar, promulgat 1403-09-24
Incipit & Explicits text: [ 211ra] f3Em fur nou que nos ne altre … [ 216va] … los furs parlans dela manera del guerrejar fets per lo senyor Rey en Marti (…) los quals duraren tro a les primeres corts generals
text II: [ 216vb] a3ddent als furs parlants de guerrejar … [ 216vb] … ans romanguen en aquell punt que eren ans que donassen los deseximents axi com avaledors / esmenar o nols haura recusat acceptar dins aquells | falco
Condition incomplet
Note queda incompleta una addició als furs
ID no. of Witness 2 cnum 2266
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 13 (BITECA manid 2195)
Copied València (regne): Ramon de Cumbis, 1403-09-28
Location in witness ff. i-iiv
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de la manera de guerrejar, promulgat 1403-09-24
Incipit & Explicits intitulatio: [ i] N3Os en Marti per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
prol.: Attenents que fundament de perpetual stabilitat en lo Regne son pau e iusticia … Prouehim e fem los furs e ordinacions seguents ab aprouacio e consentiment dela dita cort e pper [sic] acte de aquella
dispositio: Tot rich hom o noble o caualler o hom de paratge o Ciutada nomenat o hom de vila honrat qui no faça faena de ses mans qui fara mal o dan sens deseximents en la persona de alcun rich hom … [ ii] … e addicions antigues de aquells en lur plena força e valor. dominicus masco
datatio: L4os quals furs damunt dits foren fets e publicats dins lo palau Reyal dela Ciutat de Valencie … vint e quatre de Setembre en lany dela natiujtat de nostre Senyor .Mil. cccc tres e del Regne del dit Senyor vuyt presents consentents e atorgants tots los braços dela dita Cord en la dita casa en gran multitut aiustats
testimonis: E foren presents per testimonis ales coses dessus dites los nobles en Pere de fenollet Vezcomte dilla e de canet … en Ramon de sentmenat cambrer del senyor Rey damunt dit
auten.: [ iiv] E no resmenys Nos en Marti Rey damunt dit en testimoni deles coses dessus dites e acorroboracio daquelles fem posar en los presents furs nostra bulla de plom jnpendent
ID no. of Witness 3 cnum 9620
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. clxvira-clxviira
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de la manera de guerrejar, promulgat 1403-09-24
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvira] Furs feyts per lo senyor rey en marti en la ciutat de valentia. En lany .M.cccc.tres a xxiiii. de setembre
intitulatio: [N]15Os en Marti per la gracia de deu rey Darago de Ualentia etcaetera
prol.: Attenents que fundament de perpetual stabilitat en lo regne: son pau e iusticia per los quals son seruats los tres manaments iuridichs … [ clxvirb] … prouehim e fem los furs e ordinations seguents ab approuatio e consentiment dela dita cort e per acte de aquella
tit.: Rubrica. En quina manera pot hom guerreiar
dispositio: [T]3Ot rich hom o noble o caualler o hom de preatge o ciutada honrat … [ clxviira] … consellers e en ramon de sentmenat cambrer del senyor rey damuntdit
subscr.: E noresmenys [sic] nos en Marti rey damuntdit en testimoni deles coses dessusdites e a corroboratio de aquelles fem posar en los presents furs nostra bulla de plom impendent
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-11-05