Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1746
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Date / Place celebració Barcelona 1409
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 10913 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre el guiatge, promulgat 1409-03-23
texid 10914 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre la cadena de Porto Pi, promulgat 1409-04-22
References (most recent first) Tractat en: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia V-VI
Note segons l'edició de la RAH, aquestes corts es celebraren a Perpinyà, Sant Cugat i Barcelona entre els anys 1405 i 1410
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 10431
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 112v-113
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1409
Incipit & Explicits rubr.: [ 112v] Que les collacions que se han a tenir per Raho dela Jurediccio Reyal e Ecclesiastica se haja fer dins lo Castell Reyal dela Cjutat
intitulatio: N3os en Marti per la gracia de deu Rey de Arago … e de Cerdanya
pream.: Si ab diligent cura et atjran solicitut entenen … obseruades les ordinacions statuts e prouisions seguents
dispositio: P2rimerament com sia denunciat al dit senyor Rex que en lo dit Regne de Mallorques son stades transportades … [ 113] … les dites ordinacions e statuts ab nostre sagell sagellat
datatio: Dat en la casa de bell sguart del territorj de Barchinona a viij dies de deembre del any dela natiuitat de nostre senyor M. CCCC. Nou Rex Martinus
Note segueix en llatí fins al f. 113v
ID no. of Witness 2 cnum 4073
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness ff. 170ra-173vb
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1409
Incipit & Explicits rubr.: [ 170ra] Capitols ffeyts e ffermats per lo illustre Rey En marti en les corts de barsalona
salutatio: Molt excellent princep e victorios senyor
intr.: Com la cort per breuitat de temps … o en altra manera sen sia concordat ab la Cort
text: Primerament senyor que com per occupacio de molts vrgents neguocjs e concurrencia … [ 173vb] … [f. 173va] nostra bulla plumbea jn pendentj. Datum jn domo Capjtulj mo-nasterij [f. 173vb] ffratrum mjnorum barchinone Anno Anatiuitate dominj mo.cccco.nono Regnjque nostrj .xiiijo. Sperant
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 6:198-209
ID no. of Witness 3 cnum 2790
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 228v-234
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1409
Incipit & Explicits rubr.: [ 228v] Corts del rei en Marti. Molt excellent princep e viruos senyor
text: Com la Cort per breujtat de temps no haja puguda en cara concordar la forma dela justicia … [ 234r] … plau al senyor Rey e que axi mateix sia saluat a ell tot perjudici e dret tant com dessus
colofó: Uelimus que omnia et singula … domo capitoli fratrum mjnorum barchinona die uenerjs xxjx marcij anno a nativitate dominj m. cccc nono
Note al f. 235 es transcriu un text en llatí referent al rei Pere i als folis 235v-236v s'inclouen anotacions breus sobre les Vegueries de Camprodon, de Sa Reyal i de Ripoll en llatí i català
ID no. of Witness 4 cnum 1120
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 173v-179v ff. cxxiiiv-cxxviiijv
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1409
Incipit & Explicits rubr.: [ 173v] [C]3apitols feyts e fermats per lo Jllustre Rey en Marti en les Corts de Barchinona
intr.: [M]2olt excellent princep e virtuos Senyor. Com la cort per breujtat de temps … o en altra manera sensie concordat ab la cort
text: [p]2Rimerament Senyor que com per occupacio de molts vrgents negocis e concurrencia de moltes persones e que axj matex sia sau al saluat a ell tot providici e dret sino en tant com dessus atorgue. V2olumus omnia et singula supradicta … [ 179v] … hanc fieri jussimus nostra bulla plumbea jn dependenti Datum jn domo Capituli Monasterij ffratrum mjnorum Barchinone Anno anativitate dominj M.o CCCC.o nono. Regnique nostri xiiij. speranc.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03