Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1744
Authors María de Castilla, Reina d'Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422
Date / Place promulgat Tortosa 1422-04-22
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Texts cnum 3921 MS: Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434. Barcelona: Advocats, M-17, 1422 a quo - 1500
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 5371
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness ff. 183vb-192va
Title(s) María de Castilla, Reina d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422, promulgat 1422-04-22
Incipit & Explicits acc.: [ 183vb] Jn nomine domine nostri jhesu christi Pateat vnjuerssis
intitulatio: q. Cum Nos Maria dei gratia Regina aragonum … virj et dominj nostri
intr.: Carissimj pro conseruatione honoris Regualis diadematis … [ 184ra] … facimus jnffra scriptas
tit.: Quals han a esser canceles o vicicanceles
dispositio: Primerament a suplicacio e de assentjment e aprobaico dela pressent cort ordonam Estatuym perpetualment … [ 192va] … salujs jurjbus ecclesie. Acta fuerunt hoc jn domo Capituli sedis Ciuitate Barchinone vbi dicta curia celebratur die mercurj xxija aprilis Anno Anatiuitate dominj Mo CCCCo xxija Regnjque dicti dominj. Septimo defunes vic.
ID no. of Witness 2 cnum 8789
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 253-278v
Title(s) María de Castilla, Reina d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422, promulgat 1422-04-22
Incipit & Explicits rubr.: [ 253] Constitucions fetes per los Reys en ferrando en la Ciutat de barchinona e per lo Rey alfonç fill seu en lo Monastir de sent Cugat e per la senyora Reynna muller sua en barchinona
tit.: Quals han a esser canceller ne vicicanceller
dispositio: Primerament a supplicacio e de assentiment … [ 278v] … segons se pertany e es acustumat
ID no. of Witness 3 cnum 1118
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.3 (BITECA manid 1011)
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)
Location in witness ff. 170ra-177ra
Title(s) María de Castilla, Reina d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422, promulgat 1422-04-22
Incipit & Explicits rubr.: [ 170ra] Curia barchinone domine Marie regne Aragonum et sicilie … dominj Regis Alfonsi quarti viri suj
salutatio: I4N nomine domjni nostri ihesu Christi Pateat unjuersis (…) Cum nos Maria dei gratia Regine Aragonum … Prjmogenjta regnj Castella
dispositio: locum tenentis generalis illustrissimj dominj Regis viri et domini nostri carissimj per conseruatione honoris regalis diadematis dicti dominj regis (…) ac bono statu rei publice Cathalonje principatus jn ciuitate Dertuse … Et de consilio approbatione et consensu eorumdem constitutiones et confirmationes ac declarationes fecimus jnfra scriptas
rubr.: Quel canceller e vicecanceller del senyor Rey hagen esser nadius naturals … O del principat de Cathalunya o del regne de Malorques
text: P4Rimerament a suplicatio e de asentiment e approuatio dela present cort ordonam e statujm … [ 177ra] … Die mercurij .xx.ij. aprilis anno a natiuitate dominj Millesimo Quadrigentesimo Vicesimo secundo Regnjquem dicti dominj Septimo
conf.: S4Ignum Marie dei gratia Regine aragonum Sicilie valentie … bullam plunbeam dicti Domini Regis apponi jussius jnpendenti
ID no. of Witness 4 cnum 10235
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 197 (BITECA manid 2864)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1499
Location in witness ff. 36-38
Title(s) María de Castilla, Reina d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422, promulgat 1422-04-22
Incipit & Explicits rubr.: [ 36] Alia capitula a Regnali Magnificencia per eandem vniuersitatem Maioricarum obtenta
intr.: JN Nomine sancte et Jndiuidue Trinitatis Pateat vniuersis Quod Nos Maria dei gracia Regina Aragonum (…) carissimi. desideria nostra … tenores secuntum hunc modum
pream.: [ 36v] Molt alta e molt excellent Senyora Com lo Regne de Mallorques en temps passat axi per ambicio … los capitols dela forma e tenor seguent
dispositio: E primerament com lo Regne de Mallorques se regescha apresent per les prachmatiques appelades de mossen huc de anglesola … [ 38] … Jtem senyora molt excellent placia a vostra senyora prouehir e […]
Condition incomplet
Note capítols per la reina María enviats per Martín Desbrull, Hug de Sant Joan i Pere Balaguer (arxiver)
ID no. of Witness 5 cnum 9736
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 49 (BITECA manid 2595)
Copied 1478 - 1529
Location in witness ff. 23v-24 ff. xxviiiv-xxix
Title(s) María de Castilla, Reina d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422, promulgat 1422-04-22 cap. IX
Incipit & Explicits text: [ 23v] Segueixse la constitutio feta per la senyora reyna Maria muller qui fou del senyor rey don Alfonso de memoria immortal hon no fa mentio que lo dret del segell se haja a partir a sou e a liura … [ 24] … e axi los dits protonotari loctinent e archiver se han de pagar integrement en llur quitatio ordinaria
ID no. of Witness 6 cnum 1117
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 203-212 ff. cliij-clxij
Title(s) María de Castilla, Reina d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422, promulgat 1422-04-22
Incipit & Explicits rubr.: [ 203] [C]Vria domine Regine Marie conuocata Dertuse et mutata Barchinone
intr.: [ 203v] [I]n nomine dominj nostri Jhesuchristi pateat vnjuersjs quia cum nos Maria dei gratia Regina Aragonum (…) et domini nostri Carissimj. Pro conseruatione res publica … declaraciones facimus jnfrascriptas
tit.: Quals han esser Cancellers o vicecancellers
text: [P]2Rimerament a suplicacio e de consentiment e aprobacio dela present cort … [ 211v] … domiciliades segons dessus es dit en lo dit Principat de Cathalunya o del Regne de Mallorques
execució: [Q]Vasquidem constituciones confirmaciones et declaraciones … [ 211] … [A]CTA fuerunt hoc jn domo capituli Sedis ciuitatis Barchinone vbi dicta curia celebratur die mercurij xxij. Aprilis Anno a nativitate dominj M.o cccc.xxij. Regujquem dicti dominj Septimo de funes vicecancellarius
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-04-20