Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1738
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
City, library, collection, & call number Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek Göttingen, 8o Hist. Hisp. 533 | Antic Hist. Hispan. pag. 28 a
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20
Location in witness ff. + i-cj
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ + j] Conquestes | e histories dels Reys de | Arago e comtes de Bar|celona Nouement [sic] estam=|pats.
tit.: [ + ii] Tabula
índex: A4Ci començen les historie [sic] e conquestes | dels reys de Arago e comtes de | Barçelona compilades per lo ho=|norable mossen Pere Tomic ca=|ualler les quals trames al molt reuerend |archabisbe de Saragossa
prol.: A10L molt reuerend senyor |en Dalmau de mur per | la gracia di=|uina archabisbe [sic] de Ceragoça [sic] lo | humil seruidor quim recoman en vo|stre gracia e merce pere Tomic … [ + ijv] … E axi per les | rahons dessus dites senyor he empres de donar a vostra | senyoria tal carec [sic] e trames a vostra senyoria lo dit memo=|rial lo quales [sic] stat fet en la vila de Baga el dehen die del | mes de Nouenbre del any Mil.cccc.xlviij.E per tal se|nyor molt reuerend que lo dit memorial haia algu fona=|ment de raho he començat a tractar per capitols segons |se seguex
índex: Capitol primer qui tracta dela creacio del mon e deles | coses que nostre senyor y feu. folio. primer … [ + vj] … Capitol.xlviij.qui tracta com lo rey don Johan de | Nauarra succehi al dit don alfonso son ierma e fou lo .xij. | rey de arago e comte de barçelona. folio. .c.
tit.: [ i] Capitol primer. Qui tracta dela ge=|neracio de Adam e dela creacio del mon | e com Deu feu lo mon en sis dies
text: D10Eueu saber que nostre | senyor deu qui es començament | de totes coses:feu e crea lo mon | e totes altres coses segons e tro=|bat enllo primer libre dela biblia | appellat genesis en sis dies … [ cv] … E axi lo dit senyor: apres de esser entra enr [sic] la dita ciutat | molt benignament e humana se hague vers aquella. En | la qual atura continuament fins al extrem die dela sua | gloriosa mort e mori a.xix.de Janer any Mil.cccc.xxix. | regna .xx.anys e fou soterrat en lo monastir de Poblet | hon era ia soterrada la reyna dona Johana muller sua | qui mori viuint dit rey e senyor
colofó: [ ci] Alaor e gloria de no// | stre senyor deu e honor dels gloriosos reys | de Arago comtes de Barçalona e de nostra | naçio Catalana es stat stanpat [sic] lo present | libre. En la noble ciutat de Barcelona per | mestre Johan Rosembach Alamany a .xx. | del mes de Febrer Mil.D.XIX.
Record Status Created 1991-06-06
Updated 2013-02-26