Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1735
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Poesies
Date / Place escrit 1400 - 1459
Language català
Text Type: Obra (d'un autor)
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 11
ID no. of Witness 1 cnum 1105
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. I-III prel. + 1-169v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
Incipit & Explicits rubr.: [ Ira prel.] Taula
índex: A. Axi com çell - 1 … [ IIIra prel.] … yo contrafaç 612
rubr.: [ 1] Mossen Ausias march
text: Axi com çell / quin lo somnis delita | e son delit de foll pensament ve … [ 169v] … o que almenys / del mon viscapartat | que solament / haia nom desclus
References March et al. (1952-59), Poesies 1
Note en aquest manuscrit es distingeixen dues parts, una de més antiga (G1) que inclou els folis numerats cccclxxxxvj-dlxv i dlxxiiij-dcij (= 22-91 i 100-128), i una de posterior (G2) als ff. dlxvj-dlxxij i dciij-dcxxxxiiij (= 92-98 i 129-169); la primera part conté seixanta-set obres i la segona cinquanta-dues, algunes copiades dues vegades; en total al volum hi ha cent set poesies diferents
ID no. of Witness 2 cnum 2507
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. [i]-cxix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
Incipit & Explicits rubr.: [ [i]] Las obras del famosissimo philosofo y poeta mossen Osias Marco cauallero Valenciano de nacion Catalan / traduzidas por don Baltasar de Romani / y diuididas en quatro Canticas: es a saber: Cantica de Amor / Cantica Moral / Cantica de Muerte / y Cantica Spiritual. Derigidas al excelentissimo señor el duque de Calabria. | ANNO. M.D.XXXIX | Con priuilegio
tit.: [ [i]v] Epistola. Epistola de de [sic] don Baltasar de Romani al excelentissimo se¤or el Duque de Calabria
dedic.: T9Odos los hombres excellentissimo señor dessean saber naturalmente … Las serenissimas manos de vuestra excelencia beso
tit.: [ ii] Cantica primera de Amor. Capitulo primero. Dize Marco
text: A4Xi com cell / quen lo somnys delita | E son delit / de foll pensament ve … [ cxviiiv] … Si com lo temps / humit lo Sech senyala | Los fets del mon / van de bon obra en mala
tit.: [ ii] Traduccion
text: Bien como aquel / quen sueños deuanea | Y se deleyta / del vano pensamiento … [ cxviiiv] … El tiempo seco / del humedo es señal | Y ansi en el mundo / ymos del bien al mal. | Fin de la cantica Spiritual
tit.: [ cxix] Al Auctor
tit.: El interprete al Autor
epíleg: O2 Marco prudente / preclaro en sciencia … Que ella por si / ninguno sostiene. Fin
colofó: Ha sido impressa la presente Obra enla muy noble ciudad de Valencia Por Juan Nauarro. Acabosse a diez del mes de Março año M.D.xxxix
Associated Texts amb la traducció d' texid 2434 Ausiàs March, Cavaller, Poesies (tr. Baltasar de Romaní), traduït 1539
ID no. of Witness 3 cnum 2504
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 2-179
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
Incipit & Explicits text: [ 2] Qui no es trist de mos dictats no cur | On algun temps que trist sia stat … [ 179] … Entre las otras diuersos. ffin Deo gracias
colofó: [ 179v] ffonch acabat descrjure lo present libre en barchinona per mj pere vilasalo .p. per seruey del jllustre senyor Almjrant de napols a .ix. de matx. 1541
References March et al. (1952-59), Poesies 157 , n. B
Note conté cent vint-i-dues obres. El cançoner acaba amb una composició castellana de Pere Torroella
ID no. of Witness 4 cnum 2505
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. 1 prel. + j-cxcvj + 197-204
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Taula de totes les obres son [sic] en lo present libre
índex: [ 1ra] A | Axi com cell quin lo somnis delita a cartes j … [ 1vb prel.] … Yo Contrafaç nau en golf perillant cxv
rubr.: [ j] Mossen Osias March
text: A5xi com cell quin lo somnis delita | e son delit / de foll pensament ve … [ 204rb] … per no ser dit feixuch per lonch | per ço lo meu parlar stronch
Note les dues darreres composicions estan escrites per la mateixa mà que copia la taula inicial
ID no. of Witness 5 cnum 2422
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. i-144v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Les obres de mossen Ausias March
text: [A]2xi com çell quin lo sompnis delita | E son delit de foll pensament ve … [ cxxxxj] … Si noy penssau restareu scarnjt | Que per ser fre \s/ ch lo cos lesperit crem
colofó: Fonch acabada de scriure la present obra per mj Pere Vilasalo preuere per manament del jllustre Senyor / almjrant de napols / a .xxiiij. del mes de abril any 1542. Deo gratias
rubr.: [ 142] Taula de totes les obres que son en lo present libre
índex: .A. | Axi com çell quin lo sompnis delita … [ 144] … Yo crit lo be si en ningun loch lo sent xxvj
rubr.: Sparça de mossen ausias march
text: [ 144v] Sim demanau lo greu turment que pas … yen ser per vos me dol fer curta via
Note al final del volum hi ha una taula alfabètica de les composicions, seguida per una sparça
ID no. of Witness 6 cnum 2508
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. 1-4 prel. + i-clxxii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] LES OBRES DE MOSSEN AVSIAS MARCH. AB VNA DECLARATIO EN LOS MARGES. DE ALGVNS VOCABLES SCVRS
tit.: [ 1v prel.] TAVLA Y ALPHABET DEL PRESENT LIBRE
índex: [ i] A. Axi com cel / qui desija vianda / fo. I … [ 3v prel.] … Yo contrafas / Nau en golf perillan. fo. Lxxxi. | Finis
tit.: [ i] LES OBRES DE MOSSEN AVSIAS MARCH.
text: Q4vi no es trist / de mos dictats no cur | ho'n algun temps / que sia trist, estat … [ clxxii] … mas tals quals son / d'aquestes me abunda | puix son cami / es via per, les altres. | FINIS
registre: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y. | Totes estes letres son quaderns excepto y grega que's duern
colofó: Foren Impreses y acabades les obes [sic] del extreu [sic] caualler mossen Ausias March en la insigne Ciutat de Barcelona per mestre Carles amoros Prouençal Lany M.D.XL.III. A. XXII. del Mes De desembre
ID no. of Witness 7 cnum 1972
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. 4 prel. + i-clxxii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] LES OBRES DEL VALEROS Y EXTRENV CAVALLER. VIGIL Y ELEGANTISSIM POeta Ausias March. Nouament reuistes y estampades ab gran cura y diligencia. Posades totes les declarasions dels uocables scurs molt largament en la taula. M.D.XXXXV
tit.: [ 1v prel.] Taula y alphabet del Present Libre
índex: A | Axi com cel / qui desija vianda. fo. ij … [ 3v prel.] … Yo contrafas / Nau en golf perillan. f. lxxxv
tit.: [ 3v prel.] Taula y alfabet dels vocables'scurs
índex: A | arma, per, o por anima … [ 4v prel.] … timpes per costes o por montañas
tit.: [ [j]] LES OBRES DEL FACVNDISSIM Y ELEGANT VIGIL POeta. Strenu y antiquissim Caualler. Ausias March.
text: Q4VI no es trist / de mos dictats no cur | o'nalgun temps / que sia trist stat … [ clxxiiv] … mas tals quals son / d'aquestes me abunda | puix son cami / es via per les altres. | FINIS
registre: +A.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.v.x
colofó: Foren impeses [sic] y acabades les obres del extrenu cauoller [sic] mossen Ausias March en la insigne Ciutat de Barcelona per Carles amoros Prouencal en lany M.D. xxxxv. a. xxij. del mes de Desembre
ID no. of Witness 8 cnum 1971
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 1-232
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] LES OBRES DEL VALEROS y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausias march nouament reuistes y estampades ab gran cura y diligentia posades totes les declarasions dels uocables scurs molt largament en la taula
rubr.: [ 1v] Taula y alphabet del present libre
índex: Aixi com cel / qui desija uianda. f. ij … [ 4v] … y contra fas / nau en golf perillan f. lxxxv
rubr.: Taula y alphabet dels uocables scurs
índex: .A. | Arma, per, o per anima … [ 6] … timps, per costes o per montaña
rubr.: [ 7] Les obres del facundissim elegant uigil poeta strenu y antiquissim caualler. Ausias March
text: Qui no es trist / de mos dictats no cur … [ 232] … puix con cami / es via per les altres: | FINIS
Note conté cent vint-i-dues obres; al final hi ha dibuixada una creu grega
ID no. of Witness 9 cnum 2506
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. 1-6 prel. + i-clxxxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Obras poeticas de Mosen Ausias March corregidas de los yerros de la imprenta por D Luis Carroz de Villaragut : año 1546 con un diccionario delas voces mas dificiles en Lemosin
índex: [ 2ra prel.] A | Axi com çell a car : j … [ 3rb prel.] … Yo crit Lobe clxxxvij
rubr.: [ 3v prel.] Declaracio de paraules lemosines escures
índex: A | Auol - Mal … [ 4vb prel.] … Vaylet - blanchet
rubr.: [ 5 prel.] Prolech
prol.: Ab la molta affectio y estremada voluntat que la noble dona Angela Borja y de carroç de vilaragut te a les marauelloses obres del gran poeta y stremat Caualler Mossen Ausias march … [ 6 prel.] … y reba est Senyalat Seruey ab aquella voluntat y amor que al auctor de aquell te yl enuia est affectat Seruidor al Seruici dela quen mereix molts maiors escrit en Valentia per Hierony Figueres lo Primer dia de Maig Any M.D.xxxxvj
rubr.: [ 6v prel.] Libre deles estremades obres Del molt magnific e virtuos caualler. Mossen ausias march, valencia
rubr.: [ j] Mossen ausias march
text: Axi com çel / quin lo somnis delita | e son delit / de foll pensament ve … [ clxxxxvv] … yo la sopplich / queus sopplich del falco | e siu fara / Jam veig ab ell caçant
ID no. of Witness 10 cnum 2509
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. [1]-276v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]] LAS OBRAS DEL POETA MO|sen Ausias March, corregidas delos errores que |tenian. Sale con ellas el vocabulario delos vo|cablos enellas contenidos. Dirigidas al Illus|trissimo señor Gonçalo Fernandez de Cor-|doua, Duque de Sesa, y de. Terra noua,, [sic] Con-|de de Cabra, Señor dela casa de Vaena. &c. |Con priuilegio Real. | Tassado en [ochenta y cinco] marauedis. | Impresso en Valladolid, Año de. 1555
prol.: [ [2]] EL REY. |P7OR QVANTO POR |parte de vos Iuan de Resa | nuestro capellan nos fue fe|cha relacion, que vos con di|ligencia auiadesbuscado y |copilado [sic] las obras de Au-|sias March poeta Español … [ [3]] … so pe|na dela nuestra merced y de diez mil mara-|uedis para la nuestra camara, a cada vno que| lo contrario hiziere. Fecha en Valladolid a | quinze dias del mes de Nouiembre, de mil y |quinientos & cincuenta y quatro años. | LA PRINCESA. | Por mandado de su Magestad, su Alteza | en su nombre. | Francisco de Ledesma
tit.: [ [3]v] EPISTOLA. | AL ILLVSTRISSIMO SENOR [sic] | Gonçalo Hernandez de Cordoua, Du-|que de Sesa, y Duque de Terra no|ua, Conde de Cabra, y señor de | la casa de Vaena. etc. |Ioan de Resa. S. D.
carta: M10VY IVSTA | cosa es (Illustri-|ssimo señor) que | entre los auctores | que cada dia se re|dimen y libran de | las tinieblas … [ [5]v] … no sera del todo perdido el tra|bajo que de mi parte he puesto, pues he abi|erto camino para que nuestros castellanos pue|dan allegar se a leer tan buena lection. |VALE. Fin del Prologo.
tit.: [ [6]] Iorge de Monte mayor, al Auctor
tit.: SONETO
dedic.: D2Iuino Ausias / que con alto buelo … que fuyste entre los hombres / vno solo
intr.: [ [6]v] M8OSEN AVSIAS MAR|ch fue nascido y criado en | la ciudad de Valencia … Su da-|ma por quien el tantas y tan excelentes co-|sas escriuio, se llamo Doña Teresa Bou: natu|ral de Valencia
tit.: [ 7] DE AMOR CANTO PRIMO
text: Q3Vi no es trist / de mos dictats no cur | o en algun temps / que sia trist estat … [ 215] … Mare de Deu / aduocada mia | fes a ton fill / que piados me sia. | FIN DE LAS OBRAS DEL EX-|celente Poeta, Mossen Ausias March
registre: [ 215v] LAS COSAS QVE SE ERRARON EN LA |Impression. Son las siguientes. | Folio .7. plana .2. verso .3. dize. Tristror. dira. Tristor … Folio .169. plana .2. verso .23. dize .Frut. dira .Fruyt
tit.: [ 216] TABLA
índex: Ab tal dolor / com l'espirit se arranca. 82 … [ 218] … Yo contra faç / Nau engolf perillan. 94. | Fin de la tabla
tit.: [ 218v] VOCABVLARIO PARA LAS | obras del poeta Ausias March : compuesto | por Ioan de Resa capellan de su Mage|stad. Dirigido al Illustrissimo señor | Gonçalo Fernandez de Cordoua | Duque de Sesa, y de Terra | noua. Conde de Cabra : señor de | la casa de Vaena. etc
tit.: IVAN DE RESA AL LECTOR
intr.: S4I ignorares (amado lector) la len|gua Lemosina : en que el poeta Au-|sias March escriuio sus obras : y te | quisieres aprouechar de este vo-|cabulario : es menester que aduiertas las siguientes | reglas … [ 221v] … que del todo ig|noran aquella lengua: que con los Valencianos, y Cata|lanes, ni con los Castellanos expertos en ella, | no es mi intencion hablar, pues lo entienden | muy mejor que yo. | VALE
tit.: IORGE DE Monte Mayor, al Lector
dedic.: L3ECTOR, el oro fino / y estremado … que yguala con Antonio / y Calepyno
text II: [ 222] A2B. con … [ 276] … Zel. zelo. | FIN DEL VOCABVLA|rio Catalan
colofó: FUE IMPRESSO EL | PRESENTE TRACTADO | en la muy noble villa de Va-|lladolid. Iunto a sant An-|dres. En casa de Se-|bastian Martinez, im-|pressor. Acabose | de Imprimir a | veynte dias de Febrero. | Año. De.1555. Años
registre: [ 276v] A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L. | M.N.O.P.Q.R.S.T.V.X. | Y.Z.AA..BB.CC.DD.EE.FF [sic] | GG.HH.II.KK.LL.MM. | Todos son quadernos,sino .MM. | que es medio
Note conté cent vint-i-quatre poemes. A la rúbrica inicial d'aquest exemplar, les dues primeres paraules de la xifra “ochenta y cinco” són impreses sobre una enganxina, i la darrera paraula és manuscrita. Al f. 215v, registre disposat en horitzontal
ID no. of Witness 11 cnum 1856
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 1-4 prel. + 1-[212]
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] LES OBRES DEL VALEROS CAVALLER, Y ELEGANTISSIM POEta Ausias March : Ara nouament ab molta diligencia reuistes y ordenades, y de molts cants aumentades. Imprimides en Barcelona en casa de Claudi Bornat. 1560
tit.: [ a ij] AL ILLVSTRISSIM SENYOR Don Ferrando Folch de Cardona y D'Anglasola Duch de Soma, Comte de Oliuito, y de Palamos : Senyor de les Baronies de Belpuig, de Linyola, y de Calonge, e dela Vall de Almonazir : y gran Almirant de Napols : Claudes Bornat Impressor
dedic.: P5Er molt cert se te que la occasio, que principalment mogue a vostra Señoria … [ a iij] … esser tornades a bon port
rubr.: [ a iijv] FRANCISCI CALSAE IN laudem Ausiae Marci Hispani poetae Carmen
pream.: Graecia quum magnum terris ostendit Homerum … [ [a iiij]v] … Morals virtuts / la Mort cruel, y molt dura
rubr.: [ [1]] LES OBRES DEL FACVNDISSIM Y ELEgant vigil Poeta : Strenu, e Antiquissim Caualler. Ausias March
rubr.: DE AMOR CANT PRIMER
text: Q3Vi no es trist / de mos dictats no cur | o'n algun temps / que sia trist estat … [ 207] … Mare de Deu / aduocada mia | fes a ton fill / que piados me sia. | FI DE LAS OBRAS DEL excelent Poeta Mossen Ausias March
rubr.: [ 207v] TAVLA Y ALPHABET del present Libre
índex: A | A2B tal dolor / com l'esperit se arranca. 76 … [ [210]] … Yo so molt trist / e puch me dir mezqui. 133. | Fi de la taula
rubr.: [ [210]v] TAVLA Y ALPHABET dels vocables scurs
índex: A | A2Rma, per, o por anima. … [ [212]] … Volpell, engan, o enganyo. | Fi de la taula
Note conté cent vint-i-quatre poemes. Corregeix el text de les edicions anteriors i va precedit, als ff. 3v-4v prel., de poemes laudatoris, un de Francesc Calça (“Graecia quum magnum terris ostendit Homerum”) més altres d'Antic Roca (“Cum rara extaret scriptorum copia vatis”, “Lo molt famos / autor que Plini diuen”, “Non ego, sed praestans laudat sapientia” i “Callar pora / la Smyrna ciutat noble”)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1993-12-15