Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1728
Authors Felip de Malla
Titles Memorial del pecador remut
Incipit & Explicits tit.: Proemi en la primera part del present libre intitulat Memorial del peccador reemut
prol.: Per tal car solament aquell temps de la vida … de la mort de Jesús començ dient
rubr.: Capitol primer: Tractant de la magnitut dels dolors … e haver de aquelles compassió
tema: Justus perit et non est qui recogitet in corde … et aliis sanctis doctoribus reputatur
text: Segons diu la glosa sobre lo present thema … Mas axí m'a plagut amar a tu de grat. Ací ha fi aquesta primera part d'aquest libre
epíleg: Finits los arguments e tots rahonaments en la primera part explicats d'aquest present libre. Amén
Date / Place escrit 1419 - 1424
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Manuel de Rajadell, Canonge de Barcelona de la primera part
Dedicatari: Francesc Burguès de Viladecans, polític de la primera part
References (most recent first) Editat a: Malla et al. (1981-86), Memorial del pecador remut
Tractat en: Balcells i Xuriach (1964), “Felipe de Malla y el Pecador remut [tesi]”,
Subject RELIGIÓ
TRACTATS
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 1096
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 465 (BITECA manid 1737)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-181
Title(s) Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424 I
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Prohemi en la primera part del present libre intitulat memorial del peccador reemut
prol.: P6er tal car solament aquell temps dela vida e peregrinacio del home faent via a la ciutat … [ 2] … en via de complanta dela mort de Jhesus començ dient
tit.: Capitol primer tractant dela magnitut deles dolors e penes de Jhesus senyor e Redemptor nostre en les quals deu penssar e cogitar lo home Reemut e hauer de aquells compasio
text: I6ustus perit et non est qui recogitet in corde … [ 180v] … Aci ha fi aquesta primera part daquest libre
colofó: Finits los arguments e tots rahonaments en la primera part explicats daquest present libre Amen
índex: [ 181] Proemi de la primera part del primer llibre intitulat memorial del pecador Remut … Cap. 20 de la final determinacio del mestre president e del rahonament de la mort ab la Verge maria apres que Jesus hac lançat lo guatge de batalla
Condition incomplet
Note només conté el primer llibre. L'índex està copiat per una mà posterior
ID no. of Witness 2 cnum 1097
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2094 (BITECA manid 1738)
Imprint Girona: para Mateu Vendrell, 1483-11-17
Location in witness ff. 1-10 prel. + 1-153
Title(s) Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424 I
primera part del libre apellat memorial del peccador remut
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Rubrica dela primera part del libre apellat memorial del peccador … e comença lo prohemi del libre
índex: Capitol primer tractant dela multitut y magnitut deles penes … [ 9 prel.] … tot lo sanct auditori; Replica
tit.: [ 1] Comença la primera part del Libre … en la sancta seu de Barcelona. Prohemi
prol.: [P]10er tal com solament aquell temps de la vida … començ dient
tit.: [ 1v] [Capitol primer: Tra]ctant de la multi[tut dels dolors] … [e hauer de aquelles c]ompassio
tema: [J]6ustus perit / et non est: qui recogitet in corde … et aliis sanctis doctoribus reputatur
text: Segons diu la glosa sobre lo present thema … [ 152v] … Mas axi me ha plagut amar atu de grat. E aci ha fi aquesta primera part de aquest libre
registre: [ 153] Registre del present libre. A … testimoni
colofó: Migençant la diuina gracia venguda es la fi de esser impressa la primera part del libre apellat Memorial del peccador remut: impressa a despeses den Mateu vendrell mercader: en la ciutat de Girona: diluns a .xvii. de Noembre lany dela salut nostra. Mil cccclxxx y tres
ID no. of Witness 3 cnum 1099
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 154 (BITECA manid 1740)
Copied 1491 - 1510 (cos del volum)
1501 - 1600 (fragment d'Eiximenis)
Location in witness ff. i-ccclxxx
Title(s) Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424 II
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Capitol terç narratiu dela istoria dela entrada de ihesus enla Ciutat de iherusalem com auer Rey de [iherusalem tatxat] israel lo diumenge appellat del Ram e de alguns actes seus marauellosos e misterials obrats en lo dit dia
text: [a]6B donchs ella explicades les coses dessus dites per la catholica e fel maestressa mja sacra theologia Regina illustrissima e preclarissima dels entenjments humanals qui alb la freuol barcha dels cors mortal peregrjnen … [ ccclxxx] … trobjm tot sol tanquat djns mon studi ple de pensament e de admjracio
ID no. of Witness 4 cnum 1098
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 6 Fol (BITECA manid 1739)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. (Salvá)
Location in witness ff. 1ra prel.-12vb prel. + ira-clxxxxixrb
Title(s) Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424 I
Incipit & Explicits tit.: [ 1 prel.] Peccador Remut
rubr.: [ 2ra prel.] Rubrica dela primera part del libre apellat memorial del peccador remut: Lo qual tracta contemplatiuament dela mort y passio del fill de deu: … E es partida aquesta primera part: en docents cinquanta capitols
índex: E comença lo prohemi del libre a .Car. I. Capitol primer: tractant dela multitut y magnitut deles penes … [ 12vb prel.] … Capitol .cc.l. y derrer com la verge maria nega los dits de orpheu y proua que vida seria fi de mort per resurrectio y consent voluntariament ala mort de son fill: y com oyt aso se leua tot lo sanct auditori a. Car c.lxxxxviii. Finis
rubr.: [ ira] Comença la primera part del libre appellat Memorial del peccador remut … Compilat per lo reuerent Mestre Phelip de malla mestre en arts y en sacra Theologia canonge y ardiaca de penades en la sancta seu de Barçalona
tit.: Prohemi
prol.: P11Er tal com solament aquel temps dela vida y peregrinacio: … [ iiiira] … ab esta fiança en via de complanta dela mort de Jesus comens dient
rubr.: Capitol primer tractant dela multitut y magnitut deles penes de Jesus … y cogitar lo home remut y hauer de aquells compasio
text: [I]6Ustus petit et non est qui recogitet in cor de suo. … [ clxxxxixrb] … mas axi me ha plagut amar atu de grat. E açi ha fi aquesta primera part de aquest libre. Deo gracias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-14