Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1728
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2219
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Cròniques d'Espanya
Language català
Date escrit 1517 ad quem
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-VI-25
Imprint Barcelona: Carles Amorós para Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, Rafael Deuder, Ciutadà de Barcelona, Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1546-11-15 (segons el colofó)
1547 (segons la portada)
Location in witness ff. Iva prel.-IVvb prel. + ira-cclviiivb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ f. Ir prel.] Chroniques de Es= | panya fins aci no diuulgades:que tracta dels No|bles e Jnuictissims Reys dels Gots: y gestes | de aquells: y dels Comtes de Barcelona: e Reys | de Arago:ab moltes coses dignes de perpetua | memoria. Compilada per lo honorable y discret | mossen Pere Miquel Carbonell:Escriua y Ar- | chiuer del Rey nostre senyor. e Notari publich | de Barcelona. Nouament imprimida en lany. | M.D.xlvij
tit.: [ Iva prel.] Aci comença la Taula de | la present Chro | nica ho historia de Espanya
índex: Del primer libre. | La Prefacio ho Prolech dela present Chro|nica … [ IVvb prel.] … Una Epistola del auctor dela present Chroni- |ca tramesa al Regent la Cancellaria [sic] del Rey | Misser Barthomeu de Ueri:narrant lo fet de | la cuitellada dada al Rey Ferrando. fol.cclvj. | Fi dela present taula
rubr.: [ Ir] Chronica :ohystoria de Espanya | Composta:e hordenada:per Pere Mi | quel carbonell. Archiuer del | Rey nostre Senyor. E notari | Publich de Bar-|celona ✠
text: [ Ira] C6On estats | Molts homens | e son Encara | en lo temps: | present desi-jants legir ab | Auctors aprouats : no sola|ment dels Reys de Arago | e Comtes de Barçelona |Mas encara dels Gots … [ CCLVIIvb] … dime | cres sanct que comptauen. xxij. de Març. | Any. M.ccccxcvij. Cuius anima in pa- | ce requiescat. Amen. | Laus immenso deo
colofó: [ CCLVIIIr] Alahor y gloria de nostre senyor deu Jesuchrist:y dela humil | verge Maria: es acabada la present hobra delas Chroniques de Catha | lunya tretas [sic] del Archiu Real per lo honorable e discret mossen Pe | re Miquel Carbonell quia Archiuer Real e notari publich de Bar|celona. Y estampat en la insigne Ciutat de Barcelona per | CARLES Amoros y ha despesas de mossen Jau | me manescal: y mossen Raphael deuder major: y | mossen Jonot gordiola: y mossen Jonot | trinxer Mercaders de libres Ciuta-| dans dela dita Ciutat de Barce|lona a. xv. de Noembre. | Any. M.D.xxxxvj. | J.C. | ✠
registre: Registre del present libre: en lo qual y ha dos cuerns de sinch fulls: la hu es | en lo abecedari primer .e. laltro es enlo abecedari segon .J. | a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.v.x.y.z.A.B.C.D.E.F.G.H.J
Associated Texts als folis 101-202 inclou texid 1825 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Record Status Created 1991-06-03
Updated 2013-05-23